Kresťanský zbor v Podbieli

obratenykatolik(zavinac)centrum(bodka)sk

NOVINKA z 26.2.2024

Prijal niekedy Rímskokatolík Boha do svoho srdca?

 

—-

Rim 1:16-17 Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi. Lebo spravedlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, jako je napísané: Ale spravedlivý bude žiť z viery.

Pre lepšie a detailnejšie pochopenie Božieho evanjelia, pre nových návštevníkov našej web stránky, odporúčam vypočuť si sériu mp3 kázní z roku 2016 s názvom: „Evanjelium do hĺbky podstaty…“ Kázne si nájdete pod dátumom od 19.6.2016 do 9.10.2016

Tieto kázne vrelo odporúčam aj dlhoročným „kresťanom“, pretože mnohí nevedia, čo je evanjelium a skutočná Božia milosť.

Príklad kázne:

Kázeň z 9.10.2016: Čo mám robiť, aby som bol spasený?

Kázeň odpovedá na otázky: Mám sa modliť, aby ma Boh zachránil, čiže spasil? Mám volať, k Bohu, aby ma spasil? Mám vyznávať svoju vieru denne, aby som bol spasený? Mám konať dobré skutky, aby som bol spasený? Mám byť pokrstený, aby som bol spasený? Mám činiť pokánie aby som bol spasený? Mám vyznávať hriechy, aby som bol spasený? Mám toto všetko, alebo niečo iné ešte robiť, aby ma Boh spasil?

Podľa Božieho slova, teda podľa samotného Boha existuje len jedna podmienka spásy – viera.

Mnohí sa však domnievajú, že veriť nestačí. A že k tomu, aby sme mohli byť spasení, musíme veriť a ešte k viere niečo pridať. Myslia si to ale preto, lebo nerozumejú tomu, čomu treba uveriť, nerozumejú tomu, čo Duch Svätý vypôsobuje skrze uverenie…

Ďalšie kázne vysvetľujú čo je podľa Boha, podľa jeho slova slovo : hriech, odpustenie, milosť, Kristova smrť, vzkriesenie, činnosť Ducha Svätého v zachránenom človekovi, pečať Ducha, závdavok Ducha…

Kresťanský zbor v Podbieli

  • Naša viera a náuka zboru je podrobne rozobratá v sekcii: „Kresťanský zbor v Podbieli, kto sme a čomu veríme“ a detailne je naša viera a náuka rozobratá v mp3 kázniach. Tam je podrobne zvestované evanjelium a podrobne zvestovaná celá rada Božia.

V našom zbore sa sústreďujeme na vzájomné budovanie sa v láske a vzájomné slúženie si.

Pre nasledujúce časy vyzývam kresťanov, aby bdeli a očakávali Pána v poctivom, pravidelnom spoločenstve, vo svojich zboroch, vo svojom okolí, s pripomínaním si Pamiatky Pánovej večere, kým nepríde Pán v sláve

Lebo: kto nemá spoločenstvo, nemá zbor, nie je v Kristovi, nie v Kristovej cirkvi.

Kristus si pri svojom druhom príchode príde pre svoju Nevestu, cirkev.

Teda kto nemá spoločenstvo, v ktorom sa poctivo, obetavo, pravidelne stretáva, v ktorom sa buduje v bratskej láske, nemá cirkev a ako si po neho má Kristus prísť, keď ho neočakáva v cirkvi a s cirkvou?

Kresťanský zbor v Podbieli:

sme kresťanský zbor pre región (hornej) Oravy a pozývame hľadajúcich Oravcov, ktorí túžia zaradiť sa do Kristovej cirkvi, do zboru, ktorí túžia spoznať  a pochopiť pravdy Božieho slova, pravdy spasenia a cestu spasenia. Ktorí túžia rásť cez počúvanie, vysvetľovanie Božieho slova, cez spoločenstvo, cez cirkev, cez toto Kristovo konkrétne telo.

Kto je naša autorita:

Naša autorita je Boh, Božie slovo.

Naše pravdy viery stručne charakterizujeme:

  • Jedine Písmo (Sola Scriptura)
  • Jedine Kristus (Solus Christus)
  • Jedine milosť (Sola Gratia)
  • Jedine viera (Sola Fide)
  • Jedine Bohu patrí sláva (Soli Deo Gloria)

Sú to základné pravdy, ktoré sú spoločným základom viery všetkých kresťanov v pravom zmysle tohto slova (Kristovcov), Božích detí, spasených a vykúpených Pánom Ježišom Kristom.

 

 

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.