Liturgické čítania na Vianoce

Na túto stránku boli počas vianočných sviatkov ukladané čítania z Liturgických čítaní, ktoré sa vtedy čítali v katolíckych kostoloch. Ku každému čítaniu som pridal aj vysvetlenia. Niektorí možno vybadáte, že evanjelium sa dá z Božieho slova vyčítať takmer z každého čítania.

Tieto čítania sú aj dôkazom pre katolíkov, že naozaj Božie slovo, ktoré sa číta na Vianoce v kostoloch je o evanjeliu, takže na poslednom súde bude toto slovo ich sudcom, pokiaľ mu naozaj neuveria:

Jn 12:47 -48 Ak niekto počúva moje slová, a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť. Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň.

Ak naozaj katolíci neuveria Božiemu slovu a Božiemu dielu záchrany a spásy a dostatočnosti a autorite Božieho slova, ale budú naďalej veriť katolíckej ľudskej náuke a katolíckej ľudskej autorite a katolíckemu systému spásy, tak slovo, ktoré počúvali v kostoloch im bude sudcom. Ak v tej viere aj umrú, tak ich utrpenie v pekle bude oveľa väčšie oproti tým, ktorí Božie slovo nemali ako počuť, alebo ktorí Božie slovo počuli len raz v živote. Ich katolícke autority budú mať najťažšie muky.

Mt 11:24 Preto vám hovorím: Krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe.

alebo:

Mt 10:14 A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh.
Mt 10:15 Veru, hovorím vám: Krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu.

——–

Liturgické čítania na Vianoce sú tu od od 23. decembra do 6 januára. Zoradené sú ale od 6 januára do 23 decembra.

 

6. január –  Traja králi, Zjavenie Pána

 

Kniha proroka Izaiáša − Iz 60, 1-6

Pánova veleba vzišla nad tebou

Vstaň, zažiar, Jeruzalem, lebo prichádza tvoje svetlo a Pánova veleba vzišla nad tebou.

Lebo, hľa, tma zahaľuje zem a temnota pokrýva národy; ale nad tebou vzíde Pán a jeho veleba sa zjaví na tebe.

Národy budú kráčať v tvojom svetle a králi v jase, čo ti vzišiel. Pozdvihni oči a dívaj sa navôkol: títo všetci sa zhromaždili, prišli k tebe; zďaleka prichádzajú tvoji synovia a tvoje dcéry nesú v náručí.

Uvidíš to a zažiariš, rozochveje a rozšíri sa tvoje srdce. Lebo k tebe sa obráti bohatstvo mora, poklady národov prídu k tebe. Záplava tiav ťa pokryje, ťavätá z Madianu a Efy; prídu všetci zo Sáby, zlato a kadidlo prinesú a zvestujú Pánovu slávu.

Vysvetlenie: Národy kráčajú vo svetle Pánovom. Pánovo svetlo je Božie slovo.

Ž 119:105 Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.

Božie slovo sa ohlasuje dnes vo všetkých národoch a tí, ktorí IBA jemu veria, kráčajú vo svetle Pánovom.

Tí, čo kráčajú vo svetle Katolíckej náuky a náuky iných cirkví ešte nespoznali a nenašli svetlo, lebo sa nedržia svetla, ale ľudských náuk, ktoré sú tmou.

Prorok naráža na kráľov, ktorí sa prišli Ježišovi pokloniť, (Zo Sáby pochádza predovšetkým zlato a kadidlo) aj na bohatsvo, ktoré získa Jeruzalem vďaka svetlu – Kristovi.

A Pánova veleba sa zjaví aj pri poslednom Kristovom príchode v Novom Jeruzaleme. (Zjv 21,2),

Každý, kto uverí Ježišovmu dielu a vytrvá vo viere, toho Kristus  urobí stĺpom v Nebeskom Jeruzaleme. Do toho Kristus vpíše meno Otcovo, meno Božieho mesta, ktoré zostúpi na zem, čiže napíše Jeruzalem, a Kristus napíše aj jeho nové meno. (pozri Zjv 3,11)

 

Kniha žalmov − Ž 72, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13

Refrén: Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.

Bože, zver svoju právomoc kráľovi, *
kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,
aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom *
a podľa práva nad tvojimi chudobnými. R.
V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť
a plnosť pokoja, *
kým mesiac nezhasne.
A bude panovať od mora až k moru *
a od Rieky až na kraj zeme. R.
Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary, *
oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby.
Budú sa mu klaňať všetci králi, *
slúžiť mu budú všetky národy. R.
On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, *
i chudobného, ktorému nik nepomáha.
Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, *
zachráni život úbožiakom. R.

 

Vysvetlenie: žalm hovorí o Kristovi, ktorému sa budú klaňať všetky národy sveta a všetci králi.

Flp 2:9-11 Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.

 

List Efezanom − Ef 3, 2-3a. 5-6

Teraz sa zjavilo, že pohania sú spoludedičmi prisľúbenia

Bratia, počuli ste o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás: lebo zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo. Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom: že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium.

Vysvetlenie: Pavol zo Kristovho zjavenia sa dozvedel tajomstvo, že pohania majú takisto podiel na nebeskom kráľovstve skrze evanjelium, ktorému uverili.  Pozri si Skutky apoštolov 22, 17-21; Sk 26, 16-18; Gal 1,11-12; Rim 16,25

To znamená, že pohania sa dostanú do večného života sa človek dostáva jedine skrze evanjelium. Nie je to teda skrze dobrý, mravný život, skrze skutky, skrze krst, prijímanie, snie je to skrze sviatosti, skrze kňazov, biskupov, pápeža, Pannu Máriu, svätých.  Do Božieho kráľovstva človek vôjde jedine skrze vieru v evanielum – Ježišovo dielo.

Kto chce vôjsť do nebeského kráľovstva, nepotrebuje nikoho okrem Krista.
Kto chce vôjsť do nebeského kráľovstva, musí každý sám, každý jednotlivo spoznať a pochopiť evanjelium – Ježišovo dielo. To znamená, že nikto do nebeského kráľovstva nevojde bez poznania a Božieho slova, v ktorom je evanjelium mnohokrát rôznym spôsobom zvestované od Genezis po Apokalypsu!

Boh všetko potrebné zjavil o sebe, o svojom charaktere, o spôsobe zmýšľania, o jeho láske a spravodlivosti atď. vo svojom slove. Každý, či chce, alebo nie sa raz stretne s Bohom. Ako sa chceš stretnúť s niekým, o ktorom nevieš nič? Ako sa chceš stretnúť s Bohom, o ktorom máš každý deň možnosť sa dozvedieť z Písma a ty to Písmo ani neotvoríš za celý život? Ako sa chceš stretnúť s Bohom, keď čítaš Písmo a nepýtaš sa jeho Ducha, aby ti odkryl Ducha, ktorého vložil do Písma? Keď ho čítaš ako hľadanie pekných veršov, alebo ako povinné čítanie? Keď ho čítaš iba s výkladom Katolíckej cirkvi? To, čo ti hovorí Katolícka cirkev o Bohu a Písme to sú väčšinou len ľudské výmysly a táraniny, ktoré ti o Bohu skoro nič nepovedia. Predstavení Katolíckej cirkvi nechcú chápať Písmo skrze Božieho Ducha, ale skrze ľudské výklady – Tradíciu a Magistérium cirkvi. Tradícia katolíckej cirkvi a magistérium je podľa učenia RKC rovné Písmu, ale z praxe vidno, že sú nad Písmom! Tak ti predstavitelia RKC ani Písmo nikdy správne nevysvetlia a ty vďaka nim nedôjdeš do večného života!

Duch Boží je na to, aby ti správne vyložil základy spasenia, Božieho spasenia. Toho spasenia ktoré Katolícka cirkev prekliala tridentským koncilom, preto Katolícka cirkev a katolícke učenie nikdy ťa neprivedie k pravému Bohu, ale k ich bohu – antikristovi – do pekla.

Preto ak chceš dôjsť do večného života, konaj pokánie z každého hriechu, ktorý si kedy spravil, vyznaj ho Bohu, čítaj Božie slovo a žiadaj Božieho Ducha o poznanie Božieho slova! (pokánie znamená zmena zmýšľania. To znamená ak som napríklad kradol a považoval to za správne, budem odteraz kradnutie považovať tak ako Boh za hriech a z hnusom sa odvrátim od kradnutia)

Evanjelium podľa Matúša − Mt 2, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa pokloniť Pánovi.

Prišli sme z východu pokloniť sa kráľovi

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“

Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš.

Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“

Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali.

Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.

Vysvetlenie. Herodes sa rozrušil a celý Jeruzelem s ním.

Keď som ohlásil evanjelium  a falošnosť katolíckej náuky skrze noviny v našej dedine, rozrušila  sa celá dedina. Dve tretiny Podbielanov sa podpísalo pod petíciu, že už nechce ďalej o evanjeliu a o falošnosti katolíckeho učenia počuť. Je im dobre v tom klamstve. Boli vyrušení zo zabehaného štýlu náboženského života, v ktorom chcú naďalej zostať. Zo štýlu, ktorý ich vedie do pekla, no oni si stále myslia, že keď tou cestou ide 700 miliónov katolíkov, že aj oni idú správne.

Mudrci poslúchli Boha, nie človeka.

Katolíci, poslúchajte Boha a nie falošých pastierov, ktorí vás od pravého Boha odvádzajú! Poslúchajte Božie slovo a nie Katolícku ľudskú náuku! Veď vám ide o život. O večný život!

 

5. január

Prvý Jánov list − 1 Jn 3, 11-21

Prešli sme zo smrti do života, lebo milujeme bratov

Milovaní, toto je zvesť, ktorú ste počuli od začiatku: aby sme jeden druhého milovali. Nie ako Kain; on bol zo Zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Preto, že jeho skutky boli zlé a bratove spravodlivé.

Bratia, nedivte sa, ak vás svet nenávidí. My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život.

Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov.

Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska?

Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Podľa toho poznáme, že sme z pravdy, a upokojíme si pred ním srdce. Lebo keby nám srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko.

Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu.

Vysvetlenie: Oslovenie „milovaní“ a „bratia“ „deti“ používa Ján pre tých, ktorí veria v to čo Ján verí, ktorí veria Ježišovmu vykupiteľskému dielu, ktorí sú v Kristovej cirkvi, ktorí sú s Kristom jeden duch a jedno telo, ktorí sú spasení, znovuzrodení…

Schválne používam slovko spasení. Spasený = kresťan. Slovko kresťan schválne nepoužívam, pretože aj katolíci seba samých považujú za kresťanov – nasledovateľov Krista. No keď sa pomerajú Božím slovom, tak nenasledujú Krista, ale Katolícku cirkev, náuku, svätých Pannu Máriu, pápežov, biskupov, kňazov… Preto sa nemôžu nazývať kresťania. Kresťan je nasledovník IBA Krista a iných nasledovníkov nemá. Aby predsa sa katolíci nemýlili, používam vždy slovko „spasený“, lebo toto slovko katolíci nepoznajú a neveria v spásu už tu a teraz, na zemi, za života.

Pre spasených sú Jánove slová samozrejmosťou, pre nespasených – katolíkov sú Jánove slová niečo nepochopiteľné, nezrozumiteľné, nereálne…

Spasení ľudia majú jeden druhého milovať. Spasení konajú spravodlivé skutky. Spasení sa nemajú diviť, ak budú svetom nenávidení. Ak budú nimi blízki pohŕdať. Spasení vedie, že prešli zo smrti do života a že pre nich peklo už neexistuje. Vedia to aj podľa toho, lebo milujú bratov , teda tých s ktorými zdieľajú jedno telo a jedného ducha. Spasení nemôžu nenávidieť svojich bratov, lebo to by bol dôkaz, že spásu, večný život ešte nemajú. (spasení nedokážu nenávidieť ani ostatných ľudí, lebo aj to je dôkaz že sa ešte neznovuzrodili, že ešte žijú starý život, život v hriechu, nevere v Ježišovo vykupiteľské dielo.

Spasení vedia, že za nich položil Ježiš svoj život. Takisto aj oni sú pripravení položiť život za svojich bratov. Vedia totiž, že tu na zemi  sú len prechodne, že ich domov je v nebi.

Spasený, ktorý zatvára svoje srdce pred biedou brata, teda spaseného, nemá Božej lásky. Aj to je dôkaz že ešte neuveril, neznovuzrodil sa. Pretože majetok, ktorý spasený človek má, vie, že je len jeho správcom, že nepatrí jemu. Vie, že to, čo vlastní má len od Boha prepožičané.

Spasení nemilujú slovom a jazykom, ale ich skutky lásky vidno, vidno že poznajú pravdu (Božie slovo) a konajú podľa pravdy. Ak tak konajú srdce ich upokojuje, uisťuje, že konajú podľa pravdy. Ale ak by im aj srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší, ako ich srdce a vie všetko. Na neho sa spasený obracia, aby ho Boh usmernil ukáznil, usvedčil, napravil.

Ak spasenému človekovi srdce nič nevyčíta, má dôveru, istotu, pokoj v Bohu.

 

Kniha žalmov − Ž 100, 2. 3. 4. 5

Refrén: Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.

Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, †
s radosťou slúžte Pánovi. *
S plesaním vstupujte pred jeho tvár. R.
Vedzte, že náš Pán je Boh; †
on je náš stvoriteľ a jemu patríme, *
sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. R.
Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály †
a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými; *
chváľte ho a velebte jeho meno. R.
Lebo Pán je dobrý; †
jeho milosrdenstvo trvá naveky *
a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie. R.

Vysvetlenie: Spasení sú Boží ľud a ovce z jeho stáda. Katolíci sú katolícky ľud a ovce z pápežovho stáda. Kňazi, rehoľníci, biskupi sú pápežovo stádo, sú mu zaviazaní poslušnosťou, mlčanlivosťou, vernosťou. Sú zaviazaní Katolíckej cirkvi. Nie Kristovej cirkvi. Pozrite si rehoľné sľuby, alebo kňazské, alebo biskupské sľuby, o čom vlastne sú. Sú o vernosti a poslušnosti človekovi a ľudskej inštitúcii.

Spasení vedia, že patria iba Kristovi a preto oslavujú iba jeho meno. Vedia, že Boh je verný svojim zasľúbeniam, že jeho milosrdenstvo pre nich platí naveky.

Katolíci vedia, že patria Katolíckej cirkvi a preto oslavujú pápežov, biskupov, kňazov, svätých, pannu Máriu, dokonca oslavujú sviatky posvätenia Lateránskej baziliky a iných bazilík. Katolíci nežijú zo zasľúbení, lebo im tí, ktorých uctievajú nevedia zabezpečiť, alebo uistiť ich o ich budúcnosti. Nevedia do poslednej chvíle, kde pôjdu – či do neba, alebo do pekla… Neustále vzývajú Božie milosrdenstvo a neustále nevedia o tom, kde strávia večnosť.

Evanjelium podľa Jána − Jn 1, 43-51

Aleluja, aleluja, aleluja. Posvätný deň nám zažiaril: poďte, národy, a klaňajte sa Pánovi. Dnes zostúpilo na zem veľké svetlo.

Ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!

Ježiš sa rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: „Poď za mnou!“ Filip bol z Betsaidy, z Ondrejovho a Petrovho mesta. Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“

Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“

Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“

Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“

Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“

Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“

Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“

Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“

Vysvetlenie: Filip poznal, že toho, koho predpovedali Mojžiš a Proroci, že je tu teraz medzi nimi a zavolal ich, aby ho nasledovali. Keď to Filip oznámil Natanaelovi, Natanael nechcel tomu veriť. Natanaelovi Ježiš odhalil jeho charakter povahy. Vtedy aj Natanael vyznal, že je Boží syn a ten ktorého predpovedali proroci. No Ježiš mu povedal, že uvidí ešte väčšie veci, ako odhalenie povahy človeka.

Otvorené nebo niektorí apoštoli zažili pri premenení na vrchu Tábor. O inom otvorenom nebi nemáme zmienku do Ježišovej smrti v Biblii. Potom po Ježišovom zmŕtvychvstaní nám Písmo hovorí o Štefanovi, ktorý videl otvorené nebo (Sk 7,56) Peter videl otvorené nebo (Sk 10,11)  Ján  Apokalypse.

Apoštol Pavol sa pokorne priznáva, že bol v treťom nebi (2 Kor 12,2) To znamená pri Bohu v nebi.

Biblia rozoznáva tri nebá: Prvé nebo je naše pozemské nebo( stvorené v druhý deň – Gn 1.8), druhé nebo je priestor celého vesmíru (stvorené na počiatku – Gn 1,1) tretie nebo je raj, nebo v ktorom, sú duše spasených ľudí a všetci anjeli, v ktorom má Boh trón a v ktorom Ježiš sedí po jeho pravici (napr. Zjv 12,12; Zjv 18,1; Zjv 20,11…)

Ten, ktorého predpovedali Mojžiš a proroci bol tu pred 2000 rokmi. Vtedy svojou smrťou zaplatil za hriech celého sveta. Ten, kto mu uverí že Ježiš zaňho zaplatil za jeho hriechy, už nebude za ne nikdy pykať.

Dielo spásy a vykúpenia, ktoré vykonal Ježiš Kristus je spísané v Novom zákone. Ako apoštoli rozoznali skrze poznanie Starého zákona Ježišov príchod, Ježiša medzi nimi, tak tí, ktorí ešte nie sú spasení majú skrze poznanie Nového zákona spoznať to, čo Ježiš Kristus urobil. Inakšie sa to nedá, iba poznaním Písma. Nedá sa to sviatosťami, kňazmi, biskupmi, pápežom. Katolík a nielen katolík, ale aj každý, kto ešte nie je spasený môže dôjsť k spáse, k poznaniu Ježiša Krista a jeho diela jedine skrze božie slov, skrze kázanie, hlásanie, čítanie Božieho slova.  Ten, kto nepozná Božie slovo, nepozná ani Krista – nepozná jeho vykupiteľské dielo  a tak mu ani nemôže uveriť. Potom verí kadejakým pravidlám nejakej pozemskej cirkvi, ktoré ho žiaľ nemôžu spasiť.

Jeden známy, katolík, ktorý číta na omšiach v kostole liturgické čítania mi včera povedal asi v tom zmysle – že nerozumie listom Nového zákona.  Tiež som ako katolík čítaval liturgické čítania. Ani ja, ako katolík som nerozumel listom Nového zákona. Boli pre mňa ťažké, nezrozumiteľné, ťažko sa mi aj v kostole čítali. Chápal som síce nejaké verše, ale to bolo všetko. To bolo tým, že som nebol znovuzrodený.

Apoštol Pavol bol v treťom nebi. Jeho listy sa čítajú katolíkom veľmi ťažko. Lebo vidia len literu, a nevidia Ducha, ktorého Boh vdýchol do Písma. Katolíci nemajú Kristovho Ducha, tak ani nemôžu Novozákonným listom rozumieť. To sa týka aj kňazov, a všetkých katolíckych predstavených, lebo ani oni ešte nepochopili Ducha Písma. Až pochopia Ježišovo dielo a Ducha Písma, utečú z Katolíckej cirkvi. Lebo Katolícka cirkev hlása iného, Krista, iné evanjelium, má iného ducha. Má ducha antikrista, preto jej predstavení nechápu Duchu Písma.

Keď mi dal Boh tú milosť, že som uveril Ježišovmu dielu, uvidel som nielen literu, ale aj Ducha, ktorého Boh vdýchol do Písma. Za krátky čas som celkom dobre rozumel listom Nového zákona a pochopil, čo je v nich. (tým nevravím, že všetko chápem dokonale – to sa nepodarí žiadnemu človekovi)

Spasený človek pozná Písmo, pozná dielo Ježiša Krista a rozumie Písmu. (čerstvo spasený človek rozumie základom Písma).

Nespasený človek nerozumie Písmu, nepozná Ježišovo dielo.

 

4. január

 

Prvý Jánov list − 1 Jn 3, 7-10

Nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha

Deti moje, nech vás nik nezvedie. Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako je on spravodlivý. Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. A Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky.

Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo v ňom ostáva jeho semeno; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha.

Podľa tohto sa dajú rozoznať Božie deti od detí diablových: kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha; ani ten, kto nemiluje svojho brata.

Vysvetlenie: nech vás nik nezvedie. Je tu Božie slovo a Boží Duch. Volajte k Bohu a Boh vám dá spoznať svoju pravdu a vloží do vás svojho Ducha. Uverte Božej pravde a držte sa jej. Tak vás nik nezvedie súkromnými zjaveniami, Tradíciami, náukami ľudí, náukami magistéria.

Kto pochopil evanjelium vie, že spravodlivo dokáže konať len spravodlivý človek. Ako sa človek stane spravodlivý? Písmo nám hovorí, a aj my sami vieme, že nik nie je spravodlivý, nik nekoná spravodlivo (Rim 3,10-20; Ž 14,3; Ž 53,3) Tí, ktorí evanjeliu veria, vedia, že uverením v Ježišovo dielo sa človek stáva spravodlivý. Spasený človek je teda spravodlivý len skrze Ježiša Krista. Je mu pripísaná Kristova spravodlivosť, alebo inak povedané – je zaodiaty do Božej spravodlivosti. Spasený človek je pred Bohom stále skrze spravodlivosť Ježiša Krista spravodlivý, svätý, čistý.

Kto pácha hriech, je z diabla. Najhorší hriech na svete je hriech nevery v Ježišovo vykupiteľské dielo. Od toho či mu človek verí, alebo neverí, totiž závisí večnosť človeka. Ak človek neverí Ježišovmu vykupiteľskému dielu, potrebuje a vyhľadáva potom iných spasiteľov a vykupiteľov. Potrebuje kňaza, Pannu Máriu, svätých a samozrejme seba samého, svoje skutky, chodenie na omše, prijímania…Ak sa človek vo všetkom ohľadom spásy a vykúpenia nespolieha na Boha, pácha hriech, a ten človek je z diabla.

Kto sa narodil z Boha, kto sa znovuzrodil pre večný život, nepácha hriech. To ale neznamená, že nikdy nezhreší. Kto sa narodil z Boha, má prirodzenosť ovce. Ovca keď spadne do blata, ihneď vstane. Ovca pozná svojho pastiera a ide za jeho hlasom. Ovca pozná hlas, slovo svojho pastiera.

Kto sa nenarodil z Boha, kto je z diabla, má prirodzenosť prasačiu. Prasa vyhľadáva blato a váľa sa v ňom. Ak sa prasa očistí, zachvíľu je zasa v blate.

Kto sa narodil z Boha nemôže hrešiť, teda jeho prirodzenosť nie je hriech. Kto sa narodil z Boha je aj napriek svojej telesnosti pred Bohom skrze Ježišovu krv, v ktorú uveril stále čistý.

Kto sa narodil z Boha a zhrešil, Božie slovo nám hovorí, že už v momente zhrešenia sa ho Ježiš Kristus pred Bohom zastáva:

1Jn 2:1 Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého.

Kto sa narodil z Boha je čistý. Ak zhrešil, potrebuje sa očistiť. Kto sa narodil z Boha, hneď vstáva a vyznáva svoj hriech a koná z neho pokánie. Nedokáže žiť ani chvíľu v špine. Keď už vyzná svoj hriech, je znova čistý.

1Jn 1:7 Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.

Rekapitulácia: Kto sa narodil z Boha, v momente uverenia má odpustené všetky hriechy – prítomné minulé a budúce. (človek to vnútorne vie vďaka Duchu Božiemu, ktorý doň vstúpi uverením). Ak znovuzrodený človek zhreší, je už len očisťovaný.

Kto sa narodil z Boha nepácha hriech.  Nepácha hriech nevery v neho, jeho Syna, Jeho dielo, lebo je v ňom Božie semeno, Boží Duch, Tešiteľ.

Kniha žalmov − Ž 98, 1. 7-8. 9

Refrén: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Spievajte Pánovi pieseň novú, *
lebo vykonal veci zázračné.
Víťazstvo je dielom jeho pravice *
a jeho svätého ramena. R.
Zahuč, more a všetko, čo ho napĺňa, *
zemekruh a všetci, čo na ňom bývajú.
Tlieskajte, rieky, rukami, *
jasajte s nimi, vrchy, R.
pred tvárou Pánovou, lebo prichádza súdiť zem. †
Spravodlivo bude súdiť zemekruh *
a podľa práva národy. R.

Vysvetlenie: žalmy sa vo vianočnom čase často opakujú. Čo ale treba vždy vidieť je spravodlivé súdenie zeme a národov a ľudí. Nemýľme si teda Božiu lásku s Božou spravodlivosťou. Božia spravodlivosť potrestá každý aj ten najmenší hriech smrťou  – peklom. No ten , kto uverí, že Božiu spravodlivosť zaňho zniesol a vytrpel Ježiš Kristus už nebude nikdy trpieť za žiaden hriech. Kto neverí v toto Božie riešenie spravodlivosti, už len za jeden malý hriech bude trpieť celú večnosť v pekle. Spoveď hriechy nerieši, lebo vyznanie hriechu nerieši trest za hriech.

Evanjelium podľa Jána − Jn 1, 35-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Mnoho ráz hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.

Našli sme Mesiáša

Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“

Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“

Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“

Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“

Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.

Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi.

Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.

Vysvetlenie: Ján hneď spoznal Božieho Baránka, ktorý sníme hriech sveta. Boží Baránok sa obetoval na kríži za hriech sveta. kto uverí jeho obeti a dielu, tak skrze Baránkovu krv má odpustené a odčinené hriechy. Lebo ich Baránok sňal pred 2000 rokmi a ty si tomu uveril. Ak neuveríš Božiemu Baránkovi a jeho dielu, tvoje hriechy nie sú sňaté ani spoveďou katolíckemu kňazovi. Riešenie hriechu už bolo vykonané pred 2000 rokmi. Ty tomu musíš teraz, v tomto čase iba uveriť a hriech ti Boží baránok sníme. Budeš čistý, svätý a spravodlivý. Nie pre svoje zásluhy, ale skrze vieru v Božieho Baránka, že to On spravil.

Ježiš mal niekoľko desiatok učeníkov. Z učeníkov si potom vyvolil 12 apoštolov. Ostatných učeníkov nám Biblia nespomína menovite.

Učeník je nasledovník. Veľkí učitelia tej doby mali svojich nasledovníkov. Ježiš bol učiteľom.

Mt 23:8 Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia.

Tento verš nám ukazuje, že nikoho nemáme volať Učiteľom v duchovnom zmysle, nikoho nemáme okrem Ježiša nasledovať.

Katolíci majú svojich učiteľov, ktorých nasledujú a počúvajú.

Zbožní katolíci nedopustia na svojho kňaza, biskupa, pápeža, aj keď im dokážete že hovorí proti jedinému Učiteľovi a jeho náuke.

Kňazi, biskupi, pápeži skladajú svoje sľuby učiteľskému úradu cirkvi a jeho učeniu. Aj keď učenie RKC hovorí proti učeniu Ježiša Krista, oni sa rozhodli nasledovať učenie RKC.

Rehoľné spoločenstvá nasledujú svojich učiteľov – zakladateľov a konajú a žijú a nasledujú ich náuky a ich životy.

Pravý učeník Ježiša Krista nasleduje IBA učenie Ježiša Krista. Iba jemu sa chce pripodobniť, iba po ňom opakovať, konať. Iba to chce hlásať, čo hlásal jeho Učiteľ. Nič viac. Pravý učeník pozná Jeho slovo a má jeho Ducha. Preto opovrhuje každou ľudskou učiteľskou duchovnou autoritou.

Kto nenasleduje učenie Ježiša Krista zapísané v Božom slove, nasleduje potom učenie ľudí, učenie nejakej cirkvi. Taký človek je mimo pravdy, mimo spásy. Človek, ktorý nasleduje učenie nejakej ľudskej duchovnej autority  je sektár. RKC voči Božiemu slovu je sekta, lebo nemá Učiteľa, ale veľa učiteľov. Má učiteľský úrad cirkvi, na čele ktorého je neomylný v učení pápež, má ľudí ako učiteľov – Augustína, Terezku, Ignáca, Antona, Alberta, Anzelma… Poslušnosť katolíka je poslušnosť učeniu RKC a pápežovi.

 

 

3. január

Prvý Jánov list − 1 Jn 2, 29 – 3, 6

Kto ostáva v ňom, nehreší

Milovaní, ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že každý, kto koná spravodlivo, z neho sa narodil. Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.

Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.

Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý.

Každý, kto pácha hriech, pácha aj bezprávie, lebo hriech je bezprávie. A viete, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, a v ňom hriechu niet. Kto ostáva v ňom, nehreší; kto hreší, ten ho nevidel, ani nepoznal.

Vysvetlenie: Ak viete, že Boh je spravodlivý a spravodlivo sa zachová ku každému hriechu a spravodlivo potrestá každý jeden hriech, vedzte, že každý kto koná spravodlivosť Božiu – kto ohlási Božiu spravodlivosť a spravodlivý Boží trest za hriech, ten koná spravodlivo a narodil sa z neho.

Nebeský Otec nám (spaseným) daroval svoje otcovstvo. Svet nás nepozná, lebo nechce počuť o Božej spravodlivosti a prijať Božiu spravodlivosť. Vieme, že keď sa On zjaví na konci vekov, budeme mu podobní a budeme ho vidieť takého aký je – z tváre do tváre. Každý kto má túto nádej, usiluje sa byť čistý ako je on čistý. Usiluje sa to nie z vlastnej vôle, presvedčenia, ale z Duch, ktorý je v ňom spôsobuje, že spasený človek robí a koná, čo sa Bohu páči. Preto sa spasený človek usiluje pripodobňovať Bohu.

Každý, kto pácha hriech, nevidel a nespoznal Boha a jeho Syna Ježiša Krista. Lebo uverením človek bol vyslobodený z otroctva hriechu. Spasený človek nedokáže hrešiť – to znamená vedome a dobrovoľne napríklad kradnúť, smilniť, urážať Boha… to ale neznamená, že spasený človek nezhreší. Kto ostáva v Bohu, dobrovoľne nehreší a nezotrváva v hriechu.

Poučenie pre katolíkov: Keď som bol katolík – aj všetci katolíci tak zmýšľajú – veria v Boha ako lásku. Ako Boha, ktorý pohliadne ja na ten najmenší skutok lásky a vďaka nemu môže aj získať večný život. Katolík neverí v spravodlivého Boha. Neveria, že Boh spravodlivo musí potrestať každý hriech. A neveria, že Boh spravodlivo potrestal každý hriech na Synovi. Preto budú musieť pred Bohom sa zodpovedať z vlastnej spravodlivosti. Zo samospravodlivosti. Zo svojich skutkov. Preto katolíci nemôžu byť Božími deťmi, lebo neprijali Božie podmienky spravodlivosti.

Katolíci majú svojho boha každý deň sťahovaného na oltáre a schovávaného do bohostánkov. Odtiaľ príde pre nich aj na konci časov a vezme si ich k sebe. A budú mu podobní. Neviem, či ho budú stále chcieť vidieť takého, aký je.

Mnohým katolíkom je hriech ľahostajný. Hrešia, lebo majú svoju predstavu o večnom živote, alebo ju vôbec nemajú. Majú svoju predstavu o hriechu, nie Božiu a preto kradnú – kto nektadne,okráda svoju rodinu. Smilnia – veď to robí každý. Žijú sexuálne pred manželstvom – ale veď aj to robí každý… Aj tí najzbožnejší rodičia sa boja svoje deti upozorniť na hriech v ich živote. A to preto, lebo im záleží na tom ako sa budú mať tu na zemi, a a nezáleží im na tom, ako dopadnú vo večnom živote. Nezáleží im na tom, lebo sami nepoznajú spravodlivosť Božiu, tak ani nekonajú spravodlivo.

Neusilujú sa byť čistý, iba ak svojimi silami a preto aj zlyhávajú. Nemá kto v nich vypôsobiť silu nehrešiť, lebo ho nepoznajú a nemajú.

Vierou v Božiu spravodlivosť – v Božie riešenie hriechu budú naraz očistení od svojich hriechov. Dostanú Ducha Božieho a ten v nich vypôsobí, že nebudú hrešiť, že budú spravodlivo konať. Ale chcú veriť Božej ponuke riešenia hriechu?

Veria ponuke nebeského Otca? Ak uveria, zrieknu sa ponúk falošných otcov – Svätého otca, duchovného otca, pátra, otca biskupa. Jeden Otec im bude stačiť. Potom im nebeský Otec dá svoje synovstvo a my budeme ich bratmi a sestrami v Kristovi.

 

Kniha žalmov − Ž 98, 1. 3c-4. 5-6

Refrén: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Spievajte Pánovi pieseň novú, *
lebo vykonal veci zázračné.
Víťazstvo je dielom jeho pravice *
a jeho svätého ramena. R.
Uzreli všetky končiny zeme *
spásu nášho Boha.
Na chválu Božiu jasaj, celá zem; *
plesajte, radujte sa a hrajte. R.
Hrajte Pánovi na citare, *
na citare a na harfe zunivej.
Za hlaholu trúb a poľníc *
jasajte pred tvárou Kráľa a Pána. R.

 

Vysvetlenie: spasení jasajte neustále pred tvárou Kráľa a Pána, svojho Boha.

Evanjelium podľa Jána − Jn 1, 29-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Tým, ktorí ho prijali, dalo moc stať sa Božími deťmi.

Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta

Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu.“

Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: ‚Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.‘ A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.“

Vysvetlenie: Ježiš sníma hriech sveta. Hriech každého, kto mu chce uveriť. Izrael toto očakával a dostalo sa mu tej pocty. Boží Baránok prišiel, zomrel za hriech sveta a oni ho nespoznali. Ďalej obetovali Bohu chrámové obety za hriech.

Ježiš krstí Duchom Svätým (a ohňom). Kto ho prijal, bol pokrstený Duchom Svätým. Tá vnútorná zmena je vo veriacom cititeľná a viditeľná. Tá vnútorná zmena je plná ohňa Ducha Svätého a horlivosti za Božie evanjelium. Veriaci vie, komu patrí a preto horlí za učenie Božieho Syna.

Katolík dostal Ducha Svätého pri krste. Pýtam sa: kde je, keď ho nepoznajú?

Katolík dostal od biskupov dary Ducha Svätého: pýtam sa – kde sú, keď pre väčšinu birmovancov je birmovka rozlúčka s katolíckym náboženstvom. Pýtam sa ďalej: Akého ducha udeľujú pri krste a pri birmovke katolícki duchovní, keď katolíci nemajú hlad po Bohu, po Božom slove, po plnení Božej vôle? Odpoveď je jednoduchá: Nedostávajú Božieho Ducha.

Pre spasených kresťanov: na Slovensku sú katolíci v prevažnej väčšine. Ak naozaj máte Božieho Ducha a Božie Synovstvo, vy im tú spásu ohlásite. Vy ste boli na to uschopnení Duchom Božím už pri uverení. Tak do toho!

List Filipanom − Flp 2, 1-11

Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš

Bratia, ak jestvuje nejaké potešenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaké srdce a zľutovanie, dovŕšte moju radosť: zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ!

Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných.

Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš: On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.

Vysvetlenie: bratia, spasení kresťania: zmýšľajme rovnako, buďme jedna duša a jedna myseľ. Nevyvyšujme sa jeden nad druhého, všetci sme pred Bohom na rovnakej úrovni. (u spasených ľudí totiž neexistuje panovačná hierarchia tak ako u katolíckej cirkvi) Nehľaďte na svoje záujmy, ale na záujmy iných.

Hľaďte na Božie záujmy. Ste jeho deti. Vaše hriechy boli zaplatené, ste vykúpení, ste slobodní, tak nehľaďte na svoje záujmy, ale na druhých – zvestujete toto vykúpenie a slobodu väzňom hriechu! Nehľaďte na to, že vy ste už naporiadku, ale myslite na druhých, ktorí ešte môžu byť naporiadku. Zrieknite sa seba samého tu na zemi a budete v nebi povýšení. Chcete veľkú odmenu? Dostanete ju za každého, kto vďaka vám dôjde k spaseniu a kto vďaka vám vyzná Ježiša Krista za jediného Pána.

Kniha žalmov − Ž 8, 4-5. 6-7. 8-9

Refrén: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, *
na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril:
čože je človek, že naň pamätáš, *
a syn človeka, že sa ho ujímaš? R.
Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, *
slávou a cťou si ho ovenčil
a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. *
Všetko si mu položil pod nohy: R.
ovce a všetok domáci statok *
aj všetku poľnú zver,
vtáctvo pod oblohou a ryby v mori *
i všetko, čo sa hýbe po dne morskom. R.

 

Vysvetlenie: človek je ustanovený za vládcu nad Božím dielom. Všetci ľudia sú v tomto na tom rovnako.  Už stvoriteľské dielo núti každého človeka rozmýšľať nad zmyslom existenciou stvorených vecí, života. Už toto stvoriteľské dielo môže priviesť človeka k viere v jediného Boha. Ako vidíme z histórie, nestalo sa tak nikdy. Človek si vždy vytvoril mnohobožstvá… (pozri Rim 1,18-32)

Aj katolícka cirkev je na tom rovnako. Uctieva mnoho bohov. Nespoznala Stvoriteľa.(pozri koľko bohov visí v katolíckych kostoloch, domoch, ku koľkým sa modlia, koľkých vzývajú…)

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 2, 21-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš.

Dali mu meno Ježiš

Po ôsmych dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.

Vysvetlenie:

Nm 8:17-19 Veď moje je všetko prvorodené z ľudí i z dobytka u Izraelitov. V deň, keď som v egyptskej krajine pobil všetko prvorodené, zasvätil som si ich pre seba. Levitov som si teda vzal namiesto prvorodených Izraelitov a odovzdávam ich úplne Áronovi a jeho synom, aby sa starali o službu v stánku zjavenia v zastúpení Izraelitov a aby dali za Izraelitov zadosťučinenie, žeby neprišlo na Izraelitov nešťastie, keby sa Izraeliti priblížili k svätyni.“

Ďalšie vysvetlenia o zasvätení prvorodených: Ex 13,2; Ex 22,9; Ex 22,39; Lv 27, 26; Nm 3,13; Nm 8,16-17. Najlepšie je to čítať s kontextom.

 

2. január

Prvý Jánov list   −   1 Jn 2, 22-28

Nech zostáva vo vás, čo ste počuli od začiatku

Milovaní, kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus!? To je antikrist, kto popiera Otca i Syna. Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.

Nech zostáva vo vás, čo ste počuli od začiatku. Ak vo vás zostane to, čo ste počuli od začiatku, aj vy ostanete v Synovi aj v Otcovi. A prisľúbenie, ktoré nám dal on, je večný život.

Toto som vám napísal o tých, čo vás zvádzajú. A pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale ako jeho pomazanie vás poúča o všetkom a je pravdivé, nie je lžou teda ako vás poučilo, ostávate v ňom.

A teraz, deti moje, ostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme pri jeho príchode neboli ním zahanbení.

Vysvetlenie: Každý je luhár, kto popiera, že Ježiš je Kristus. To je antikrist.

Celé vedenie katolíckej cirkvi sú luhári. Popierajú, že Ježiš je Kristus. Sú to antikristi. Uznávajú iné náboženstvá, ako jednu z ciest k Bohu. Pri stretnutí s inými náboženstvami im neohlasujú Ježiša ako Krista, ako Mesiáša, ako jedinú cestu k Bohu. Na spoločných modlitbách s inými náboženstvami vravia, že sa modlia k jednému otcovi. Je to pravda. Modlia sa k antikristovi. Majú naozaj jedného otca – antikrista.

Katolícki predstavitelia nevyznávajú Syna pred inými neznajbohmi a modlármi, to znamená, že nemajú Otca. Spolu chcú zlúčiť všetky náboženstvá v jedno celosvetové náboženstvo. Sú to poslovia New Age. Poslovia Antikrista. Nepoznajú Písmo a nepoznajú Božiu moc.

Vy, ktorí sa cítite ako Boží ľud a veríte evanjeliu – vyjdite z toho Babylonu, aby vás Boh netrestal za ich hriechy. Vyjdite, kým nebude neskoro! V mene Ježiša Krista, ktorý za vás zomrel a prelial za vás svoju krv vás o to prosím!

 Zjv 18:4 A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán, lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti.

Ďalej už len skopírujem bez vysvetľovania ďalšie verše čítania:

Nech zostáva vo vás, čo ste počuli od začiatku. Ak vo vás zostane to, čo ste počuli od začiatku, aj vy ostanete v Synovi aj v Otcovi. A prisľúbenie, ktoré nám dal on, je večný život. Toto som vám napísal o tých, čo vás zvádzajú. A pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale ako jeho pomazanie vás poúča o všetkom a je pravdivé, nie je lžou teda ako vás poučilo, ostávate v ňom. A teraz, deti moje, ostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme pri jeho príchode neboli ním zahanbení.

Kniha žalmov   −   Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

Refrén: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Spievajte Pánovi pieseň novú, *
lebo vykonal veci zázračné.
Víťazstvo je dielom jeho pravice *
a jeho svätého ramena. R.
Pán oznámil svoju spásu, *
pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť.
Rozpamätal sa na svoju dobrotu *
a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu. R.
Uzreli všetky končiny zeme *
spásu nášho Boha.
Na chválu Božiu jasaj, celá zem; *
plesajte, radujte sa a hrajte. R.

 

Vysvetlenie: Víťazstvo je dielom Božej Pravice. Kto sedí po pravici Otca? Ježiš Kristus. On vydobyl víťazstvo nad hriechom a nad tmou. Víťazstvo nedobývajú katolícki kňazi, svätí, Panna Mária, vaše obety, dobré skutky. Víťazstvo je IBA dielo Božie. Uver tomu víťazstvu, Boh je verný svojim zasľúbeniam. Uzrieš svoju spásu a budeš jasať na Božiu chválu. Budeš jasať a radovať sa zo slobody, ktorú nájdeš v Kristovi a jeho diele.

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 1, 19-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Mnoho ráz hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.

On prichádza po mne

Toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“

„Čo teda,“ pýtali sa ho, „si Eliáš?“

Povedal: „Nie som.“

„Si prorok?“

Odpovedal: „Nie.“

Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?“

Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: ‚Vyrovnajte cestu Pánovi,‘ ako povedal prorok Izaiáš.“

Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš ani prorok?“

Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.“

To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.

Vysvetlenie: To čo nám podáva Ján, o Ježišovom krste, to nám podávajú aj iní evanjelisti.

Trochu ironická otázka: Ján si zobral bábätká a pokropkal ich po hlavičke, zapísal ich do farskej matriky a tak sa už malý nevedomý človiečik stal členom Jánovej cirkvi, z ktorej nie je možné vystúpiť, lebo je to večný krst? Ironické však, Aj katolícky krst je pred Bohom len irónia a nič neznamená. Lebo je nebiblický, teda nie je daný Bohom.

Ján krstil vodou. Krstil na miestach, kde bol dostatok vody, aby mohol človeka ponoriť celého. Krstil dospelých, uvedomelých ľudí, ktorí si uvedomili svoju hriešnosť a vykonali pokánie. Na znak toho vstúpili do vody a dali sa ponoriť. Krst = baptizo = úplne ponoriť celého človeka do vody. Ponára sa starý človek, starý život, vynára sa nový človek, nový život.

Kto tvrdí, že je nasledovník Krista, že je spasený, kto už vykonal pokánie za svoje hriechy, kto verí v Ježišovu dostatočnú obeť a už vyšiel z Babylonu, z poslušnosti Božiemu slovu, má sa dať pokrstiť tak, ako učiteľ – Ježiš Kristus – ponoriť sa do vody.

Ja, Rasťo, nie som Mesiáš, ani prorok, ani hlas volajúceho na púšti. Som len obyčajný hriešnik, ktorý dostal tú milosť, že som uveril tomu, kto za mňa zaplatil a ktorý príde už len raz vo svojej sláve. Ďakujem ti Bože za tú milosť! Bez neho by som bol iba jeden z tých, ktorí vyplnia miesta satanovi v ohnivom jazere.

No Písmo o tých, ktorí uverili Ježišovi Kristovi hovorí, že sú viac ako najväčší starozákonný prorok Ján Krstiteľ. (Mt 11,11)

 

 

1. Január. Panny Márie Bohorodičky.

Vysvetlenie sviatku: dogma Bohorodička vznikla v piatom storočí. Vďaka tejto dogme nastalo prvé veľké rozdelenie cirkvi. Vznikla Nestoriánska cirkev, ktorá je dodnes v Iraku, Iráne, Sýrii, Indii.

Písmo o Bohorodičke nehovorí nič. Ak by aj hovorilo alebo niečo naznačovalo, tak by Katolícka cirkev na tento deň vybrala na čítania v kostole primerané úryvky z Písma. Všimnite si, že čítania nič také nenaznačujú. Pre katolíkov to je sviatok prikázaný, a to znamená že kto vtedy nejde do kostola na omšu má ťažký hriech. To znamená, že katolíci musia dogmu Bohorodička veriť, lebo je to ich pilier náuky a pilier ich cirkvi, na ktorom stojí.

Prečo nemôže byť Mária Bohorodička? Jednoduchý človek to už z názvu pochopí – rodička Boha. Bola Mária skôr ako Boh? Nie. Boh, Ježiš Kristus je od večnosti. Mária by musela byť skôr ako večnosť a porodiť Boha.

Biblia nám hovorí, že Mária porodila telo Ježiša. Kto číta Bibliu, môže si všimnúť, že Máriu vždy nazývajú ako Ježišovu matku. Čiže matku tela. Nikdy Písmo nespomína Máriu ako matku Ježiša Krista, pretože Kristus je od večnosti. Kristus dostal meno Ježiš po narodení sa.

Teda Boh nepovažuje Máriu za Bohorodičku a to isté by mal veriť aj každý, kto sa považuje za veriaceho v Božie slovo.

Kniha Numeri   −   Nm 6, 22-27

Budú vzývať moje meno nad izraelskými synmi a ja ich požehnám

Pán hovoril Mojžišovi takto: „Povedz Áronovi a jeho synom: Takto budete požehnávať izraelských synov; poviete im: Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj!

Takto budú vzývať moje meno nad izraelskými synmi a ja ich požehnám.“

Vysvetlenie: spasený človek nenosí v srdci nenávisť, ale zo srdca žehná každému, aj najväčším nepriateľom. To ale neznamená, že sa spasený človek nevie nahnevať, nevie sa pohádať,  tak, že by to v ňom ostalo a zožieralo ho to, ale on má byť prvý, kto má vyjsť s výzvou o zmierenie sa.

Ef 4:26-27  Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom a nedávajte miesto diablovi!

To znamená, že kto voje zmierenie sa odkladá na druhý, iný deň, dal miesto diablovi, aby ho vnútri rozožieral, aby v ňom vzbudzoval pocity viny, krivdy, ublíženia… Čím skôr sa človek zmieri s blížnym, tým skôr príde do jeho srdca pokoj. Človek, ktorý nedokáže odpúšťať, nedokáže ani žehnať. Iba ten, kto našiel pokoj v Pánovi dokáže žehnať aj najväčším nepriateľom.

Úryvok z Numeri nám hovorí, že Áron a jeho synovia (najvyšší vtedajší náboženskí predstavitelia) to majú prikázané od Boha, aby žehnali.

Človek, ktorý je spasený, jemu to netreba prikazovať. Z neho to samo vychádza.

 

Kniha žalmov   −   Ž 67, 2-3. 5. 6+8

Refrén: Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás.

Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; *
a tvoja tvár nech žiari nad nami,
aby sa tvoja cesta stala známou na zemi *
a tvoja spása medzi všetkými národmi. R.
Nech sa tešia a jasajú národy, †
že spravodlivo súdiš ľudí *
a spravuješ národy na zemi. R.
Bože, nech ťa velebia národy, *
nech ťa velebia všetky národy.
Nech nás Boh požehná *
a nech si ho ctia všetky končiny zeme. R.

 

Správny preklad prvej vety znie: Bože zmiluj sa nad nami a požehnaj nás…. Posledná veta žalmu znie: Zem vydá svoju úrodu a bude nás žehnať Boh, náš Boh. Boh nás bude žehnať a budú sa ho báť všetky konce zeme.

Ale najlepšie je prečítať si celý žalm 67 v správnom preklade, lebo katolícky preklad žalmu dáva úplne iný význam, ako znie originálny text.  Napríklad: Pozri si Roháčkov preklad, Kralický, B21…

Neviem prečo Katolícky preklad Písma je niekedy tak preložený, že texty Písma majú úplne iný význam, ako je originálny spis. Preto je najlepšie pri skúmaní mať poruke aspoň dva preklady Písma. Najlepší preklad na Slovensku je Roháčkov preklad, lebo Roháček pri svojom preklade nebol závislý na nejakej cirkvi a nedával cirkevnú náuku do Písma. Katolícky preklad totiž je tak prekladaný, že v niektorých miestach nesledovali originálny text Písma, ale pridali katolícke chápanie, katolícku náuku  do daného textu do Biblie. A potom ešte Katolícka Biblia musí obsahovať vždy aj vysvetlenia a chápania katolíckej cirkvi daného textu, najčastejšie sú uvádzané na každej strane dolu pod textom Písma.

 

List Galaťanom   −   Gal 4, 4-7

Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy

Bratia, keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo.

Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, Otče!“

A tak už nie si otrok, ale syn; a keď syn, tak skrze Boha aj dedič.

Vysvetlenie:

Boh posla svojho Syna, keď prišla plnosť času. Na konci sveta príde Kristus, keď bude čas naplnený. Katolícke zjavenia, mnohokrát hovoria, že Boží hnev, Boží trest, koniec vekov sa dá odďaľovať modlitbami, obetami, skutkami…

Kristus vykúpil tých, čo sú pod zákonom. Tých, čo už vykúpil – tí čo uverili jeho dostatočnej obeti a jeho dielu, tí už sú vykúpení. Už je za nich zaplatené výkupné za ich hriechy. Už nedlžia Bohu nič, už ich hriechy boli potrestané v Ježišovi Kristovi. Boh si ich adoptoval ako svojich synov. Boh je verný svojim zasľúbeniam – jeho synovia nikdy nestratia svoje synovstvo, lebo už sú spasení, už sú znovanarodení, už žijú večný život.

Pretože spasený človek má v srdci Božieho Ducha, volajú spasení: „Abba Otče“.

Ako katolík som dokázal občas povedať Abba Otče, no na jedno vyslovenie Abba Otče som vyslovoval možno 100x Zdravas Mária, Svätý Don Bosko, Svätý Páter Pio, Svätá Terezka, Svätý Augustín…. mal som iných Bohov. Takisto žiaden katolík nedokáže vyslovovať Abba Otče bez toho, aby nespomenul ešte iných „bohov“. Okrem toho katolík nazýva iných bohov svojimi duchovnými otcami: Svätý otec, otec biskup, páter (kňaz rehoľný kňaz ako otec), duchovný otec. Katolík potrebuje ku svojmu duchovnému vedeniu mnoho otcov, mnoho ľudí, ktorých nahradzuje za Nebeského Otca.

Kto vyslovuje aj iných bohov, je ešte stále ich otrokom. Boh je len jeden. Spasený človek vzýva len jedného Boha, v troch osobách. Spasený človek je už občan neba a dedičom neba. Vie, že keď pominie jeho život na tomto svete, má v nebi lepší život, večný život. Vie, že to dedičstvo dostal zadarmo a iba vierou v Ježiša Krista Biblie a vierou v to, čo zaň vykonal.

 

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 2, 16-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Mnoho ráz hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.

Našli Máriu a Jozefa i dieťa. Po ôsmich dňoch dali mu meno Ježiš

Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.

Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.

Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.

Vsvetlenie: Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Prečo o nich premýšľala? Aby našla svoje vysvetlenie čo sa s ňou deje a čo to znamená? Nie. Mária, keďže veľmi dobre poznala Písmo, zachovávala si všetko vo svojom srdci, čo zažila, videla, počula a vo svojom srdci všetko porovnávala s tým, čomu bola z Písma vyučená. Všetko skúmala podľa Písma!

Mária nebola slepá veriaca. Všetko skúmala a premýšľala nad tým. Ako katolík som všetko slepo veril, čo mi predkladala Katolícka cirkev. Nič som neskúmal, v ničom som nehľadal, či vôbec sa môže mýliť katolícka cirkev v nejakej náuke. Veril som slepo, lebo som považoval Katolícku cirkev za tú, v čo mi bola od malička vsugerovávaná ich predstaviteľmi a ich náukou. Považoval som ju za jedinú, pravú, neomylnú.

Každý kresťan by mal poznať Písmo. Ak sa niekde dopočuje o nejakom zjavení – vo svojom srdci má podľa poznatkov z Písma rozmýšľať a rozsudzovať, či je to Božie zjavenie.

Každý, kto číta túto stránku, má všetko skúmať. Kto nepozná Písmo má všetko z tejto stránky porovnať podľa Písma. Píše mi tu Rasťo Božie pravdy, alebo ma len chce zviesť na zlú cestu? Píše Rasťo Božie pravdy, alebo Katolícka náuka pozná a hlása Božie pravdy?

Hanobí Rasťo Katolícku cirkev, katolícku náuku, katolíckych predstaviteľov, katolícku Pannu Máriu, katolíckych svätých, alebo Katolícka cirkev a katolícka náuka nie je naozaj Božia a hanobí Boha a hanobí Ježiša Krista a jeho dielo?

1Sol 5:21 Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!

Ef 5:10 -19 Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť. Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo, a všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“ Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte naplnení Duchom a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho. Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista a podriaďujte sa jedni druhým (brat bratovi) v bázni pred Kristom.

 

 

31. december

Prvý Jánov list − 1 Jn 2, 18-21

Máte pomazanie od Svätého a viete to všetci

Deti moje, je posledná hodina. A ako ste počuli, že príde antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná hodina.

Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Lebo keby boli z nás, boli by zostali s nami. No malo sa ukázať, že tí všetci nie sú z nás.

Ale vy máte pomazanie od Svätého a viete to všetci. Nenapísal som vám, akoby ste nepoznali pravdu, ale že ju poznáte a preto, že nijaká lož nie je z pravdy.

Vysvetlenie: Už apoštol Ján hovoril, že je posledná hodina. Aký čas žijeme teraz my? Podľa toho čo nám Písmo predkladá takmer v každom liste Nového zákona žijeme posledné minúty, alebo dokonca posledné sekundy. Pán je blízko. Veľmi blízko zo svojim príchodom. Nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde? (Lk 18,8)

Už za čias apoštolov vystúpilo mnoho antikristov. Antikristi vystupujú počas celej histórie.

Prepáčte, ale ja nemôžem mlčať: Najväčším antikristom počas celej histórie je pápežský systém zosobnený v pápežoch. Antikrist znamená proti Kristovi. Kto študoval dejiny pochopí hneď. Či nevidíte, že aj celá náuka Rímskokatolíckej cirkvi je zamerané proti Kristovi? Či nevidíte, že Tridentský koncil preklial Božie evanjelium? Či nevidíte, že celý náboženský systém RKC nemá nič spoločné s Bibliou? (očistec, odpustky, omše, modlitby k svätým, Panne Márii…) Či nevidíte, že náuka RKC sa tvári ako náuka Božia? Či nevidíte, že satan sa tvári ako anjel svetla????????? Kto to už pochopil, ostáva preňho len jediné – vystúpiť z Rímskokatolíckej cirkvi lebo zahynie spolu s ňou.

Apoštol Ján hovorí, že vyšli spomedzi nich, ale neboli z nich. Keby boli z nich, zostali by s nimi. Pri čítaní listov apoštola Pavla zistíte, že je v nich písané často aj o obrane proti falošným náukám. Napríklad všimnite si tento ironický Pavlov text:

2Kor 11:4 Lebo vy spokojne znesiete, keď niekto príde a hlása iného Krista, akého sme my nehlásali, alebo prijímate iného Ducha, akého ste nedostali, alebo iné evanjelium, aké ste neprijali.

Pokojne ľudia nesú, keď im kňazi v kostole zvestujú iného Krista, akého apoštoli nehlásali. Pokojne ľudia prijímajú iného Ducha, akého od Boha nedostali. Pokojne znesú iné evanjelium, aké nezvestoval Boh. No keď títo istí ľudia počujú Božie evanjelium, zrazu sa v niektorých nahromadí zlosť, nenávisť a keby mohli, najradšej by zbili a možno aj (?) toho, kto im ho zvestuje.  No ten, kto je spasený a pozná Božie slovo, vie, že to nie je vojna telesná, ale duchovná. Spasený človek si oblieka Božiu výzbroj a berie do rúk ostrý dvojsečný meč – Božie slovo….

My, spasení máme pomazanie od Svätého a vieme to všetci. Preto poznáme pravdu, lebo nijaká lož nie je z pravdy. Nijaké klamné náboženské učenie nemôže vzniknúť z pravdy.

PS: aspoň jeden jasný, rukolapný dôkaz ako Katolícka cirkev chce Nový svetový poriadok:

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20111024031

A ako sa stretáva s modloslužobníkmi a inými náboženstvami kvôli zjednoteniu sa v novom svetovom náboženstve, v meste Astana (po rusky satan), v meste, ktoré si buduje New Age:

http://www.obnovakatolickejcirkvi.estranky.sk/clanky/spravy/zlovestne-misto—–astana.html

 

Kniha žalmov − Ž 96, 1-2. 11-12. 13

Refrén: Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem.

Spievajte Pánovi pieseň novú; *
spievaj Pánovi, celá zem!
Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. *
Zvestujte jeho spásu deň čo deň. R.
Tešte sa, nebesia, plesaj, zem; *
nech more zahučí a čo ho napĺňa,
nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. *
I zajasajú všetky stromy lesa R.
pred tvárou Pána, že prichádza, *
že prichádza súdiť zem.
Spravodlivo bude súdiť zemekruh *
a národy podľa svojej pravdy. R.

 

Vysvetlenie: Boh bude súdiť zem a národy podľa SVOJEJ PRAVDY. Nie podľa Katolíckeho náboženstva, ale podľa Božieho slova, jedinej pravdy a jedinej náuky.

Evanjelium podľa Jána − Jn 1, 1-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Tým, ktorí ho prijali, dalo moc stať sa Božími deťmi.

Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.

Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.

Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“

Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.

Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.

Vysvetlenie: Ježiš Kristus, SLOVO života je od večnosti. Preto neexistuje žiadna Bohorodička, lebo by musela byť skôr ako Ježiš Kristus.

Skrze slovo – Ježiša Krista povstalo všetko. V ňom bol život a v ňom je život. (život nedáva ani pápež, ani Budha, ani Mohamed…) To slovo je svetlom tých, čo veria Slovu – vtelenému Slovu a spísanému Slovu. Svetlo svieti v tmách a tmy ho neprijali.

Ján prišiel o ňom vydať svedectvo, aby mu, až pôjde pešo pomedzi nich uverili. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prišlo na svet. Skrze neho svet povstal, no svet ho nepoznal. Ani vlastní – židia ho nespoznali, neprijali.

Tým ktorí ho prijali dal moc stať sa Božími deťmi. Byť Božím dieťaťom je moc! A tú moc dostane každý, kto sa narodí z Boha, z Ducha. Kto sa znovuzrodí. Apoštoli na vlastné oči videli slávu Božieho syna, plného milosti a pravdy. (katolíci prestaňte sa modliť Ruženec, lebo keď Márii hovoríte milosti plná, pohŕdate Kristom plným milosti! Mária nie je milosti plná, ale milosťou obdarená tak ako aj každý človek, ktorý verí Božiemu slovu a plní Božiu vôľu!)

Boha nikto nikdy nevidel. Jeho Syn nám o ňom priniesol zvesť. Kto vidí syna, vidí aj Otca. Kto má syna má aj Otca.

Táto zvesť je písomne zaznačená ako svedectvo na deň súdu pre všetkých, ktorí jej nechcú veriť. Táto zvesť trvá naveky. Katolícka náuka pominie, Budhistická náuka pominie… ale Božie slovo trvá naveky.

1Pt 1:25  Pánovo slovo trvá naveky. A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo.

 

Katolíci, cítite v sebe moc Božieho dieťaťa? Cítite že poznáte pravdu a rozumiete Božiemu slovu? Ak nie, Boh je plný milosti a pravdy, žiadajte od neho poznanie jeho pravdy, uverte jeho Pravde a milosť dostanete zadarmo. Potom utečte z Babylonu. (Zjavenie 18 kapitola)

Predpokladám, že každý katolík sa chce dostať do neba. Ale ako sa chceš stretnúť s Ježišom a Otcom, keď  nevieš o nich nič? Nepoznáš to, čo ti zanechali v Písme? To, čo ti predkladajú pápeži, kňazi, biskupi o Ježišovi to sú ľudské náuky a lži zmiešané s kúskami pravdy. Zachráni ťa iba pravda a nie pravda + niečo.

Určite máš svoju predstavu o Bohu. Je to tvoja predstava, ale takého Boha v nebi nenájdeš, ako si ho ty v mysli predstavuješ. Boh, jeho vlastnosti, jeho zmýšľanie, jeho láska a spravodlivosť je zaznačená v Písme. Spoznávaj ho skrze jeho Slovo, spoznávaj jeho dielo skrze jeho slovo. Spoznávaj jeho vlastnosti skrze jeho slovo, kým máš na to čas. Ak ho nespoznáš, neznovuzrodíš sa a neuvidíš ho. Uvidíš len svojho vymysleného boha, ktorý ti bude robiť spoločenstvo vo večnom ohni.

Skrze Ježiša povstal svet. Skrze Ježiša máš všetko, čo máš. Bez Ježiša máš len to svoje – hriech. Už to, že žiješ na tejto zemi, v tomto čase je na zamyslenie. Boh má svoj plán s každým človekom. Uver Ježišovi, že za teba zaplatil, vykúpil ťa z hriechu, odčinil tvoje hriechy, spoznaj Boží plán, čo má s tebou a plň Božiu vôľu. Uver, že Ježiš Kristus bol posledný kňaz a Veľkňaz a utiekaj sa so všetkým iba k nemu! Kto sa už znovuzrodil, už žije večný život. Prijmi túto Božiu ponuku! Nemaj pokoja v sebe, pokiaľ nenájdeš Pravdu a nepocítiš moc byť Božím dieťaťom. Všetko je už 2000 rokov vykonané, rad je na tebe, či tomu uveríš. Modlím sa za teba, aby si mu uveril.

 

30. december

Kniha Sirachovcova − Sir 3, 3-7. 14-17a

Kto sa bojí Pána, ctí si rodičov

Pán dal otcovi vážnosť, ktorá je vysoko nad deťmi, a upevnil právo matky nad synmi. Kto si váži otca, očisťuje sa z hriechov; bude sa ich zdržiavať a bude vyslyšaná jeho každodenná modlitba. A zbiera poklady ten, kto má v úcte matku. Kto si váži otca, bude sa radovať zo svojich detí a budú vyslyšané jeho modlitby. Kto si váži otca, bude dlho žiť, a kto poslúcha otca, potešuje matku.

Syn môj, buď oporou svojmu otcovi v starobe a nezarmucuj ho, kým je nažive. Ak slabne na mysli, buď trpezlivý a nepohŕdaj ním, kým ty si pri plnej sile. Nezabudne sa ti, že si mal súcit s otcom, odráta sa ti z hriechov, ktoré si napáchal a zveľadí sa ti v spravodlivosti.

Vysvetlenie: Myslím si že o vzťahu detí k rodičov v tomto čítaní je pre všetkých všetko jasné.

Dnešná doba je ale plná vzdoru detí voči rodičom, alebo naopak rodičia sú voči deťom neprimerane nároční, alebo neprimerane ľahostajní. Zákony štátov sú v terajšej dobe proti Božej forme rodiny, proti Božej forme výchovy… O tom sa dá veľa písať. No Písmo nás už 2000 rokov varovalo pred takýmto systémom ničenia vzťahov, rodinných hodnôt: Prečítaj si napr: 2Tim 3, 1-5, alebo Rim 1, 18-32. Podľa tohto vieme, že sme blízko príchodu Syna človeka.

Mnohí rodičia si zasa myslia, že deti ich musia stále počúvať: či majú 5, či 40 rokov- ale toto nie je biblické.

Ďalej nás Písmo už dopredu varuje, že vzťahy medzi rodičmi s deťmi budú kvôli Božiemu slovu, kvôli pravde, kvôli viere v Ježiša Krista na takej úrovni, že ich to rozdelí. (Mt 10,21)

No a čo sa týka poslednej vety z čítania, že sa synovi odráta z hriechov, to je už pre spaseného človeka minulosť, pretože jeho hriechy už boli zaplatené, vykúpené, takže neexistujú.

Kniha žalmov − Ž 128, 1-2. 3. 4-5

Refrén: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách.

Blažený každý, čo sa bojí Pána *
a kráča po jeho cestách.
Budeš jesť z práce svojich rúk; *
budeš šťastný a budeš sa mať dobre. R.
Tvoja manželka je ako plodonosný vinič *
vnútri tvojho domu.
Tvoji synovia sú ako mládniky olivy *
okolo tvojho stola. R.
Veru, tak bude požehnaný muž, *
ktorý sa bojí Pána.
Nech ťa žehná Pán zo Siona, †
aby si videl šťastie Jeruzalema *
po všetky dni svojho života. R.

 

Vysvetlenie: Blažený je každý, kto sa bojí Pána a kráča po jeho cestách. Ako katolík som sa bál Pána, ale pridŕžal som sa ľudskej náuky a kráčal som po ľudských cestách, ktoré Boh nestanovil. Božie slovo chváli toho, kto sa bojí Pána a kráča iba po jeho cestách.

Prvá kniha Samuelova − 1 Sam 1, 20-22. 24-28

Samuel po všetky dni, kým bude žiť, nech je zasvätený Pánovi

Keď nadišiel čas, Anna počala a porodila syna a dala mu meno Samuel, pretože si ho od Pána vyprosila. Potom išiel muž Elkana a celý jeho dom obetovať Pánovi výročnú obetu a splniť sľub. Ale Anna s ním nešla; povedala svojmu mužovi: „Nepôjdem, kým neoddojčím dieťa a neprivediem ho, aby sa ukázal pred Pánovou tvárou a zostal tam navždy.“

Keď ho oddojčila, vzala ho so sebou, aj trojročného býčka, jednu mericu múky, mech vína, a priviedla ho do Pánovho domu v Silo. Chlapec bol ešte maličký. Býčka obetovali a chlapca zaviedli k Helimu.

Anna povedala: „Prosím, pane môj, ako žiješ, pane, ja som tá žena, čo tu stála pred tebou a modlila sa k Pánovi. O tohto chlapčeka som prosila a Pán mi dal, o čo som ho prosila. Nuž aj ja ho odovzdávam Pánovi. Po všetky dni, kým bude žiť, nech je zasvätený Pánovi.“ I klaňali sa tam Pánovi.

Vysvetlenie: Anna si vyprosila od Boha syna Samuela a sľúbila, že ak ho Boh dá, dá Samuela slúžiť do chráme. Samuel bol teda zasvätený pravému a jedinému Bohu.

Mnoho zbožných katolíckych žien by bolo šťastné, ak by svojich synov videli ako kňazov. Ženy, ktoré majú synov ako kňazov sú šťastné, že ich syn takto slúži Bohu. Keby skúmali Písmo, vedeli by, že Kristus bol posledný kňaz a Veľkňaz a nikoho po sebe ako kňaza neustanovil. Že Kristus je kňaz naveky (Hebr 7,3; Hebr 7,21; hebr 7,24…) To znamená že katolícki kňazi nie sú služobníci Boha, ale niekoho iného.

Kniha žalmov − Ž 84, 2-3. 5-6. 9-10

Refrén: Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome, Pane.

Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov; *
túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových.
Moje srdce i moje telo *
vznášajú sa k Bohu živému. R.
Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome *
a bez prestania ťa velebia.
Blažený človek, ktorému ty pomáhaš, *
keď sa chystá na svätú púť. R.
Pane, Bože zástupov, čuj moju modlitbu, *
vypočuj ma, Bože Jakubov.
Bože, náš ochranca, pohliadni *
a pozri na tvár svojho pomazaného. R.

Vysvetlenie: žalmista hovorí o túžbe po videní Jeruzalemského chrámu.

Spasený človek je chrámom Ducha Svätého. Pri čítaní tohto žalmu môže tento žalm aplikovať na prebývanie Boha v sebe.

List Kolosanom − Kol 3, 12-21

Rodinný život v Pánovi

Bratia, ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!

Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!

Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.

A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí! Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi! Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyseľneli!

Vysvetlenie: Všade, kde sa v Biblie píše a oslovuje slovo „Bratia“ myslí sa tým brat duchovne. Myslí sa tým brat v Kristovi. Myslí sa tým ten, kto je v Kristovom tele tak ako apoštol Pavol. Myslí sa tým ten, kto verí Božiemu slovu v takom znení, ako nám to apoštoli a proroci zanechali v Písme.

Ten, kto neverí Božiemu slovu, ale pridáva si k náuke aj Tradície, aj náuku Magistéria cirkvi, nie je bratom spasenému človekovi, lebo nie je v Kristovej cirkvi, nie je Kristovým telom, neverí Kristovmu Vykupiteľskému dielu.

Tým, ktorí nie sú naši bratia, majú tí, čo sú spasení, čo sú jedno telo v Kristovi ohlásiť evanjelium. Toto ohlásenie evanjelia od spasených ľudí vyžaduje poslušnosť z viery v Boha, alebo inak povedané, ak chce spasený človek plniť Božiu vôľu, toto je jedna z hlavných, základných priorít na vyplnenie Božej vôle.

Prvý Jánov list − 1 Jn 3, 1-2. 21-24

Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme

Milovaní, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.

Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho.

Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.

Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči.

A toto je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali jeden druhého, ako nám prikázal. Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že v nás ostáva, poznáme z Ducha, ktorého nám dal.

Vysvetlenie: Oslovenie „Milovaní“ platí pre tých čo sú v jednom tele a Duchu – v Kristovi. Ako som už písal vo vianočných vysvetleniach z predošlých dní, Božím dieťaťom sa človek nestáva pokropkaním vodou na hlavičku. Božím dieťaťom sa stáva človek až po uverení evanjeliu, uverení Kristovmu dielu záchrany a vyslobodenia od hriechu.

Pri zvestovaní evanjelia a všetkého čo s evanjeliom súvisí zistíte, že katolíci sa považujú za Božie deti. No aj zistíte že vaša viera v pravého Boha a jeho syna Ježiša Krista nie je viera v ich boha a ich Ježiša Krista. Apoštol Ján píše: preto vás svet nepozná, že nepoznal jeho. Preto katolíci nepoznajú a nechápu, čo hovoríte, lebo ešte nespoznali (a mnohí ani nechcú spoznať) Kristovo dielo. Myslia si, alebo vám to aj povedia: “my sme tí praví, my máme Kristovho nástupcu, kňazov, nás je najviac, čo mi to tu hovoríte“

Ten, kto je Božím dieťaťom bude vidieť Boha, takého aký je:

Mt 5:8 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Ako katolík som nebol nikdy čistý, preto ani Boha vo večnosti by som nikdy neuzrel takého aký je. Uzrel by som len jeho spravodlivosť, ktorá by ma poslala do večného ohňa. Nebol som čistý, lebo mi nebolo odpustené, lebo som neveril v evanjelium, ale katolíckej náuke.

Ak nám (spaseným) srdce nič nevyčíta, máme dôveru v Boha. Ak nám srdce nevyčíta žiaden hriech, máme dôveru v Boha. Ako katolík mi často srdce vyčítalo nejaké hriechy… Komu srdce nič nevyčíta, dostane od Boha všetko, čo poprosíme. Spasený človek totiž neprosí podľa svojej vôle a túžob, ale podľa Božej vôle a túžob. Preto dostane, o čo prosí.

Božie prikázanie je: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista. Toho Ježiša Krista, ktorý je spísaný v Biblii, nie v katolíckej náuke. Ježiš Kristus katolíckej náuky je iný ako Biblický. Ten katolícky je slabý, stále sa musí nekrvavo obetovať za hriechy ľudu, za vykúpenie duší z očistca… Katolíckemu Ježišovi Kristovi musia pomáhať pre svoju spásu a pre spásu blížnych ľudia, kňazi, svätí, Panna Mária… je slabý.

Ježiš Kristus Biblie, keď vykonal všetko potrebné za hriechy ľudu, zasadol po pravici Boha na výsostiach (porovnaj Hebr 1,3) Ježiš Kristus Biblie je silný a mocný Boh. A že v nás ostáva Ježiš Kristus Biblie, poznáme podľa Ducha, ktorého nám dal. Poznáme podľa jeho Ducha, ktorý dáva spasenému človekovi rozumieť jeho slovu – Písmu.

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 2, 41-52

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Rodičia našli Ježiša medzi učiteľmi

Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali.

Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami.

Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“

On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.

Vysvetlenie: Všetci žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Ježiš mal úžasnú matku a úžasného pestúna, lebo už ako 12 ročný poznal Písmo tak, že sa vedel o ňom rozprávať s najväčšími znalcami. Rodičia berte si z Jozefa a Márie príklad!

Ježiš bol v dome svojho Otca – v Jeruzalemskom chráme. Po Ježišovej smrti je domom jeho Otca, domom Ježiša Krista telo spaseného človeka.

1Kor 6:19 A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe?

Spasený človek už nepatrí sebe. Patrí Bohu. Boží Duch v ňom prebýva. Preto spasený človek plní to, čo Boží Duch v ňom chce plniť:

Flp 2:13-15 Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči. Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete.

Spasený človek sa vzmáha v Božej múdrosti, veku a obľube u Boha i u ľudí. (u ľudí, ktorí veria Bohu)

 

 

29. december

Prvý Jánov list − 1 Jn 2, 3-11

Kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle

Milovaní, podľa toho vieme, že sme poznali Ježiša, ak zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí: „Poznám ho,“ a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy. Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. A podľa toho vieme, že sme v ňom. Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on.

Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré ste mali od začiatku: staré prikázanie je slovo, ktoré ste počuli. A predsa vám píšem nové prikázanie, ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás, lebo tma odchádza a už svieti pravé svetlo.

Kto hovorí, že je vo svetle, a nenávidí svojho brata, je ešte stále vo tme. Kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle a nie je preň pohoršením. Ale kto nenávidí svojho brata, je vo tme a chodí vo tme a nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči.

Vysvetlenie: Ak zachovávame Ježišove prikázania, vieme, že sme spoznali pravého Ježiša. Ak niekto zachováva katolícke náboženské obrady a katolícke prikázania, náuky, tiež spoznal Ježiša. Ale nie je to ten Ježiš o ktorom Ján hovorí, ale iný Ježiš. Ježiš Biblie a jeho prikázania sú iné ako Ježiš katolíkov a katolícke prikázania. Teda kto hovorí, že pozná Ježiša Biblie a nezachováva Biblické  prikázania, ale náboženské, je klamár a niet v ňom pravdy. (katolícke prikázania napríklad: pod ťažkým hriechom nejsť v nedele a prikázaný sviatok na omšu, pod ťažkým hriechom nejesť vo veľký piatok mäso, pod ťažkým hriechom hrozba nevyspovedania sa aspoň raz za rok… – toto sú všetko náboženské prikázania, ktoré s Ježišovými nemajú nič spoločné)

Kto však zachováva jeho slovo, teda prikázania v jeho slove, v tom je Božie láska naozaj dokonalá. Podľa toho vieme, že sme v ňom. Kto hovorí, že je v ňom, má aj sám žiť ako žil on.

Ako katolík som sa snažil žiť: podľa zjavení Panny Márie, podľa náuky katolíckej cirkvi, podľa vzorov ľudských svätých. Preto vo mne nebola pravda, lebo som nežil podľa Ježiša. Preto som nehľadal Božiu vôľu a ako žiť podľa Ježiša, lebo Božie slovo som nepovažoval za potrebné žiť, veriť mu. Za potrebné som považoval všetko, čo povedal pápež, biskup, kňaz. Čo povedali cirkevné dokumenty  a nie Boží dokument – Božie slovo.

Keď som uveril Božiemu slovu, ako jedinej pravde, jedinej náuke a jedinej dostatočnej autorite, Boh vo mne spôsobuje, že robím a konám všetko podľa Božej vôle. Do tej miery Boh vo mne koná, do akej mu to každý dovolí.

Ako v prvom rade žiť podľa Božej vôle?

Božia vôľa v prvom rade je, aby sme verili jeho Synovi a poznali jeho dielo skrze jeho slovo. Iba tak sa môžeme stať Božími deťmi. Keď už sme sa stali Božími deťmi, vyplnili sme Božiu vôľu v tom, že sme sa stali skrze vieru svätými, čistými, spravodlivými. Keď už sme takýmito, Boží Duch v nás spôsobuje, že robíme a konáme, čo sa Bohu páči, že plníme jeho prikázania.

Spasený kresťan nedokáže nenávidieť svojho brata. Kto nenávidí svojho brata, ešte je stále vo tme a to je dôkaz, že ten človek ešte nie je spasený.  Láska k bratovi, k bratom (spaseným) je dôkazom Božej lásky v spasenom kresťanovi.

 

Kniha žalmov − Ž 96, 1-2a. 2b-3. 5b-6

Refrén: Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem.

Spievajte Pánovi pieseň novú; †
spievaj Pánovi, celá zem! *
Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. R.
Zvestujte jeho spásu deň čo deň. †
Zvestujte jeho slávu pohanom *
a jeho zázraky všetkým národom. R.
Pán stvoril nebesia. †
Vznešenosť a krása pred jeho tvárou, *
moc a veleba v jeho svätyni. R.

 

Vysvetlenie: Božie stvoriteľské dielo je jedným z hlásateľov jeho spásy a slávy. Takto to vyzerá na prvý pohľad v tomto žalme.

Ale kto si prečíta celý 96 žalm, vidí úplne iný kontext! A ten znie, že každý človek má vzdávať Pánovi chválu, slávu a česť. Že máme (tí čo v neho uverili a sú spasení) hlásať medzi pohanmi: Pán kraľuje! A celá zem, nebo a všetko stvorenstvo má jasať pred tvárou Pána, že prichádza SPRAVODLIVO súdiť zem.

Okrem iného žalmista hovorí:

Ž 96:4-5 Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden, viac ako všetkých bohov treba sa ho báť. Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov, ale Pán stvoril nebesia.

Je len jeden Pán. A veľkej chvály hoden. Iba jeho sa treba báť. Bohovia pohanov sú nič, lebo Pán stvoril nebesia. Všetci katolícki Bohovia, ktorí sú uctievaní sú nič: či vymyslená a zbožšťovaná „panna Mária“, ktorá s Biblickou Máriou nemá nič spoločné, či svätí, či pápeži, ktorí, katolícky ľud vzdáva slávu, česť a chválu… Či modly, ktorých sú plné kostoly, nie sú ničím oproti Bohu, lebo od neho a skrze neho je všetko. Bez neho nepovstalo nič. Preto všetko čo máš je len od Boha. Vzdávaj iba Bohu slávu, úctu a chválu!

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 2, 22-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán je svetlo národov, Pán je sláva svojho ľudu.

Svetlo na osvietenie pohanov

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.

V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.

Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“

Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

Vysvetlenie: Od vyslobodenia z Egypta všetko prvorodené či z ľudí, či zo zvierat patrilo Bohu. (Ex 13,2). Prvorodení mali slúžiť ako kňazi, neskôr Boh na službu ustanovil Levitov.

Pár hrdličiek, alebo dva holúbky obetovali rodičia Bohu za hriech nečistoty ženy po šestonedieľkach.  (prečítaj si Levitikus 12 kapitolu)

Simeon prorokoval, že Kristus je pre mnohých pádom aj povstaním. Tak isto aj Kristovi nasledovníci sú pre niektorých pádom, pre niektorých povstaním. Preložené do dnešnej doby na situácie obrátených katolíkov (ale aj všetkých spasených kresťanov): pre niektorých sú pádom – ešte viac vďaka nim začnú horliť za katolícku vieru a znamením pre ktoré ešte viac odporujú pôsobeniu Boha na ich obrátenie. A pre niektorých sú povstaním – niektorí vďaka nim uveria Božiemu slovu a odhodia preč všetkých pohanských bohov a modloslužbu. Odhodia preč náboženstvo a mŕtve skutky a prijmú vieru v dielo Ježiša Krista spísané v Biblii a pohrdnú každou ľudskou náukou, či zjaveniami.

Máriinu vlastnú dušu prenikne meč, aby najavo vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.

Božie slovo hovorí o jednom meči.

Pohania si zasa urobili svoje ženské božstvo a dali jej sedem mečov do srdca. Zvlášť Slovenský národ uctieva takéto božstvo. Robí preň obrazy, sochy, kaplnky pri poliach… Ten ich boh má rôzne podoby, oblečenie a mená. Najčastejšie meno tejto ženskej bohyni dávajú kráľovná a pridávajú k titulu kráľovná Kristove jedinečné vlastnosti.

Izaiáš 47 kapitola a Zjavenie 18 kapitola hovorí veľa o tomto bohovi Babylonu, o tomto bohovi katolíkov.

 

28. december

Rozoberiem len prvé čítanie, lebo to obsahuje životne dôležité pravdy.

Prvý Jánov list − 1 Jn 1, 5 – 2, 2

Krv Ježiša nás očisťuje od každého hriechu

Milovaní, toto je zvesť, ktorú sme počuli od Ježiša Krista a vám zvestujeme: Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy.

Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu. Ale ak chodíme vo svetle ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.

Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme luhárom a nie je v nás jeho slovo.

Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého. On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Vysvetlenie: Boh je svetlo nie v ňom nijakej tmy. Božie slovo nám hovorí, že aj Kristus je svetlo (napríklad Ef 5,14; Jn 1,5…) Božie slovo je svetlo (napr. Ž 119, 105)  A ten kto verí v Boha – spasený je svetlo sveta (Mt 5,14) Ďalej Božie slovo hovorí, že sám satan sa tvári ako anjel svetla. (2Kor 11,4). Kedže Božie slovo, Boh, Kristus je svetlo a všetko čo nám Boh chcel o sebe zjaviť, zjavil nám v Božom slove, Božie slovo je pre nás jediné meradlo  všetkého, podľa ktorého máme žiť, podľa ktorého nájdeme pravdu, Boha a cestu, ako sa dostať k Bohu. Všetky náboženské náuky na základe tohto nielenže máme, ale aj musíme odvrhnúť a považovať za tmu. Takto do náuky tmy spadá aj katolícke učenie, lebo sa skladá aj z ľudskej náuky – Tradície a Magistéria cirkvi, ktorému musia katolíci veriť. Je to podľa božieho slova satanovo učenie, lebo katolícke učenie sa tvária ako Božie učenie.

Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu. Tento verš znamená, že katolíci hovoria, že majú spoločenstvo s Bohom. No skutočnosť je taká, že chodia v tme, klamú nielen sami seba, ale aj svoje okolie a nekonajú pravdu.

Spasený človek chodí vo svetle, lebo aj ten, komu uverili je svetlo a má spoločenstvo s ostatnými bratmi a sestrami po celom svete. A krv Ježiša Krista nás očisťuje od každého hriechu. Spasenému človekovi sa totiž všetky hriechy minulé, terajšie aj budúce odpúšťajú pri uverení v Ježišovo dielo. Na základe toho ak spasený človek zhreší, Ježišova krv ho očisťuje od každého hriechu.

Spasený človek nikdy o sebe nepovie, že nemá hriech, ale považuje sa za hriešnika. Vyznanie hriechov spaseného človeka Bohu (nie kňazovi), Boh je verný a spravodlivý a odpúšťa nám hriechy a očisťuje nás od každej neprávosti. To znamená že pred Bohom sme skrze vieru stále čistý.

Kto hovorí, že nemá hriech, že nezhrešil, Boha robí klamárom a nie je v ňom pravda.

Ján ďalej uisťuje všetkých spasených ľudí, že ešte skôr ako stihne Bohu vyznať hriech, ktorý vykonal, sa Ježiš Kristus u Otca prihovára zaňho. Zastáva sa Ho asi takto: „Otec, tento človek uveril v moju preliatu krv, v moju jedinú a dokonalú obetu, v moje jediné kňazstvo“… Na základe Božieho slova a prisľúbení, na základe Novej Zmluvy Boha s človekom Boh je verný svojmu slovu a na základe spravodlivosti, ktorá je založená iba na viere v Ježišovo dielo, na základe tohto spasený človek má hriechy odpustené ešte skôr, ako ich stihne vyznať. Preto je spasený človek pred Bohom stále čistý, svätý, spravodlivý skrze Ježišovo dielo a Ježiša ako jediného zástancu.

Lebo Kristus je zmiernou a poslednou obeťou obeťou nielen za naše hriechy, ale aj za hriechy celého sveta. Kristu zomrel za hriechy celého sveta. Ale odpustenie, očistenie od hriechu je len pre tých, ktorí uverili v jeho obeť a jeho dielo.

2Kor 6:2 Veď hovorí: „V milostivom čase som ťa vyslyšal a v deň spásy som ti pomohol. (slová pre spasených) Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy! (slová pre nespasených)

 

Hriechy každého človeka boli zaplatené. Ak chcete niekto, aby prišiel do neba, musí uveriť aj Ježišovmu dielu – že zaňho zaplatil už všetky hriechy, že bol Kristus posledný kňaz a veľkňaz a nikoho po sebe neustanovil, že toto odpustenie, odčinenie a spasenie Boh potvrdzuje každému, kto uverí jeho slovu, jedinému svetlu, ktoré nám zjavuje Boha ako svetlo a Krista ako svetlo.

Teraz je čas milosti, iba teraz sa dá získať milosť. Mnohá zjavenia „Panny Márie“ a „Ježiša Krista“ hovoria,  že nastane ešte veľký čas milosti. No Biblia hovorí opak – že málo je tých čo budú spasení, málo je tých, čo uveria.

Lk 18:8. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“

(Ako za dní Noema sa zachránilo osem ľudí, aj na konci sveta to bude vzhľadom na počet ľudí na zemi len veľmi malé množstvo ľudí. Mt 24,37; Lk 17,26)

Tento verš je dôkazom, že na konci sveta bude len veľmi málo ľudí, čo budú mať vieru. Čo budú mať vieru v Božie slovo, v Boha ako svetlo, v Krista ako svetlo. Nebude to 700 miliónov ľudí, ktorí sa hlásia ku katolicizmu, ale páru ľudí, ktorí sa hlásia k Božiemu slovu ako k jedinej pravej a dostatočnej náuke.

Nebudú to ľudia, ktorí hľadajú svetlo u pápeža, biskupov, kňazov, „Panny Márie“ u falošných zjavení, u svätých. Budú to jedine ľudia jednej viery v jediného Boha, viery v jeho syna a jeho dielo, viery v Ducha Svätého, viery v Božie slovo. Iné svetlo nie je.

Ak hľadáš svetlo inde, ak veríš aj v iné svetlá, iné náuky, si zvedený anjelom svetla – satanom.

 

27.decembra 2012

Prvý Jánov list − 1 Jn 1, 1-4

Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám

Milovaní, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám.

Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami.

Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom. A toto píšeme, aby naša radosť bola úplná.

Vysvetlenie:

Ján hovorí v množnom čísle: čo sme počuli, videli, na čo sme hľadeli, čoho sa dotýkali, to nám zvestujú. Dosvedčujeme, zjavujeme, zvestujeme.

Čo zvestujú? Slovo života. Zjavil sa život. Zvestujú večný život. Chcú, aby sme aj my mali spoločenstvo s nimi, lebo majú spoločenstvo s Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom. Píšu nám o tom, aby ich radosť bola úplná.

O koho sa tu jedná? Mnohí už tušíte: O APOŠTOLOV. Apoštoli nám zvestujú, zjavujú: slovo života – Krista, ktorého videli, dotýkali sa… Ktorý sa im zjavil, skrze ktorého majú spoločenstvo s Otcom.

Slovo života. Spísali slovo života do Biblie, aby sme ho aj my na vlastné oči videli, aby sme vlastnými očami naň hľadeli. Aby sa aj nám skrze toto slovo života zjavil život, aby sme skrze toto slovo života videli iba v ňom v slove život, a aby sme dosvedčovali a zvestovali tento život, ktorý bol u Otca a ktorý sa nám zjavil.

Aby sme aj my, čo sme uverili v slovo života zvestovali život tým, čo nemajú život a spoločenstvo s nami. Veď my (spasení) máme spoločenstvo s Otcom a jeho Synom, Ježišom Kristom. Aj my, aj ja toto píšem, aby naša, moja radosť bola úplná.

Poučenie pre katolíkov:

Božie slovo je litera a duch. Pre tých, čo nie sú spasení, je to len litera. Kým som nebol spasený, kým som bol katolík,  bola to pre mňa len litera. A keď som ho čítal, nachádzal som v ňom v mnohých veršoch útechu. Keď som uveril jedinej a dostatočnej obeti za moje hriechy, nepotreboval som už spoveď, alebo vierou v túto obeť mi boli odstránené hriechy. Nepotreboval som už pápeža, kňaza, biskupa, lebo všetko toto mám v Kristovi, ktorý bol jediný kňaz a veľkňaz a nikoho po sebe už neustanovil. Keď som uveril v Biblického a nie katolíckeho Ježiša Krista, Boh vo svojom milosrdenstve mi zadarmo skrze vieru v jeho slovo daroval milosť, večnú spásu. Ja už žijem odvtedy večný život – nebo. Ak zomriem, viem, že môj život po smrti bude na 100%ˇv nebi.

Odkiaľ beriem takúto istotu? Boh mi ju vložil do srdca. Jeho slovo, Slovo života – Ježiš Krista mi odhalil v Biblii. Už som nevidel v Biblii len literu, ale aj Ducha.

Jn 6:63 Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život.

Každá strana Biblie je mi životom, istotou života. Istotou potvrdenou Kristovou krvou, jeho smrťou, v ktorej boli potrestané moje hriechy a jeho zmŕtvychvstaním, v ktorom bola potvrdená právoplatnosť Božej zmluvy s tými, čo uveria jeho slovu a dielu Ježiša Krista.

Katolícka náuka, ktorej dnešní katolíci veria, jej drvivá väčšina vznikala až po roku 1000. (omša, spoveď, očistec, sviatosti…) Tej majú katolíci veriť. Tá náuka založená na výťahoch veršov Biblie, na učení Tradície, na výrokoch magistéria cirkvi na čele s pápežom mi zaručovala len smrť, peklo, vďaka nej som nemohol porozumieť Božiemu slovu, vďaka nej bola pre mňa Biblia len litera. Vďaka náuke RKC budú katolíci zatratení, lebo jej veria.

Čo videli, počuli, čoho sa dotýkali apoštoli, to spísali v Slove života. Celé Slovo života je spísané v Biblii, to je jediná a dostatočná Božia náuka. Nič navyše. A katolíci veria mnohému navyše.

Prís 30:6 Nepridávaj nič k jeho výrokom, aby ťa nestrestal a nedokázalo sa, že si luhárom.

Zjv 22:18 Ja dosvedčujem každému, kto počúva prorocké slová tejto knihy. Keby niekto k tomu niečo pridal, tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe.

 

Apoštoli po sebe už neustanovili apoštolov, čiže už žiadni Apoštoli neexistujú v tomto zmysle:

Ef 2:20 Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš.

 

Keďže apoštoli už neexistujú, posledným bol Pavol, neexistuje už žiadna náuka, ktorej sa má človek držať a veriť jej.  Neexistujú už žiadne základy, ktorým musí človek veriť, aby bol spasený! Základ bol položený, už k základu sa nesmie nič pridávať!

Apoštoli ustanovili starších (čoho nesprávny preklad je biskup) a diakonov.

Ježiš Kristus je ten istý včera dnes a naveky. Teda Božie učenie sa nevyvíja. č okoľvek nové, čo sa týka Ježiša Krista a musí sa tomu veriť nie je od Boha, ale od zlého.

Kniha žalmov − Ž 97, 1-2. 5-6. 11-12

Refrén: Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi.

Pán kraľuje, jasaj, zem; *
radujte sa, všetky ostrovy.
Vôkol neho oblaky a mrákavy, *
spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu. R.
Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou, *
pred Pánom celej zeme.
Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia *
a jeho slávu vidia všetky národy. R.
Vychádza svetlo spravodlivému *
a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.
Radujte sa, spravodliví, v Pánovi *
a oslavujte jeho sväté meno. R.

 

Vysvetlenie: Spravodliví sa majú radovať. Spravodlivý je iba ten, kto uveril dielu Ježiša Krista. Ako katolík som nemohol dosiahnuť spravodlivosť. Ako katolík som nikdy nemohol povedať o sebe, že som spravodlivý. Po uverení to s istotou hovorím. Som spravodlivý. Teda podľa žalmu mám sa radovať v Pánovi a sa aj radujem. Ale tú spravodlivosť nemám vďaka svojej osobe, vďaka svojim zásluhám, skutkom. Tú spravodlivosť mi Boh pripísal na môj účet skrze uverenie v to, čo Ježiš Kristus za mňa urobil:

Rim 3:21-26 Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu: veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy vo svojej božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša.

Byť ospravedlnený znamená byť ospravodlivený a to znamená byť učinený spravodlivým. (pozri aj Flp 3,9; Rim 1,17; Gal 3,11; Hebr 10,38…) Všade, kde sa v Písme píše o spravodlivom človekovi, vždy sa myslí spravodlivosť na základe viery. Najlepšie katolíkom priblíži spravodlivosť Ježišove slová o poslednom súde: Mt 25, 31- 46.

Pokračovanie v žalme: Spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu. Mnohí katolíci si myslia, že Boh je iba láska a na základe ich dobrých skutkov Boh prižmúri oko nad ich hriechmi a druhým okom bude vidieť iba dobré skutky. Ale na základe dobrých skutkov ešte nik do neba nevošiel, ani na základe spovede, ani na základe ľútosti, pokánia, lebo na základe tohto Boh NIKOMU nepripíše Kristovu spravodlivosť. Niektorí si myslia, že všetci dobrí ľudia – teda aj moslimovia, budhisti, hinduisti prídu do neba. Pápeži na základe takéhoto zmýšľania vytvorili Ducha Assisi, ducha New Age.

Iba spravodlivý človek, svätý, a čistý vojde do neba. Spravodlivým, svätým a čistým sa človek stane jedine skrze VIERU v Ježišovo dielo. Ježiš Kristus katolíckej cirkvi a Ježiš Kristus Biblie sú dvaja odlišní Ježišovia. Ježiš Kristus katolíckej cirkvi je veľmi slabý, nedokáže človeka učiniť spravodlivým, lebo katolík sa stále musí spovedať, stále potrebuje odčiniť svoj hriech, stále bude trpieť za svoj hriech. Ježiš Kristus Biblie je Boh a človek zároveň a  vierou v jeho dielo človek získava spravodlivosť., odpustenie a odčinenie hriechov. Boh vidí u katolíka stále len hriech, u spaseného človeka vidí spravodlivosť Ježiša Krista.

 

Evanjelium podľa Jána − Jn 20, 2-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme. Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apoštolov.

Ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý

Prvého dňa v týždni bežala Mária Magdaléna a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“

Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil.

Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste.

Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril.

Vysvetlenie: Ján predbehol Petra. Ján nevošiel do hrobu, Peter vošiel. Ján už pred otvoreným hrobom vedel, ktorá bije. Peter potreboval vojsť dnu, aby uveril.

Prázdny hrob je dôkazom nielen pre Petra, ale aj pre všetkých nás. Je potvrdením a zárukou Boha, že to, čo predpovedal  vo svojom slove sa naplnilo v Ježišovi Kristovi. Božie slovo je zmluvný list pre každého spaseného človeka, že Boh naozaj do bodky plní, čo predpovedal a splní, čo zaručil v ňom.

Katolícka náuka nie je žiadnou zárukou:

Krstom (väčšinou malého dieťaťa) sa človek stáva Božím dieťaťom a členom Kristovej cirkvi – LOŽ  Toto Biblia neučí.

Podľa katolíckej náuky katolík zhreší – musí sa vyspovedať človekovi. Katolík „ťažko“ zhreší, stratí Božie synovstvo a odlúčil sa od Kristovho tela. Za život katolíka sa toto zopakuje x-krát. Celý život katolíka je o tomto: Je Božím dieťaťom, nie je Božím dieťaťom, je Božím dieťaťom, nie je Božím dieťaťom, je Božím dieťaťom, nie je Božím dieťaťom, je Božím dieťaťom, nie je Božím dieťaťom…………

Katolík nikdy nevie či zomrie v stave ľahkého a ťažkého hriechu a tak sa musí neustále snažiť zapáčiť sa Bohu svojimi skutkami, účasťou na obetiach omše, stále sa spovedať, stále chodiť pod hrozbou večnej smrti do kostola v nedele a prikázané sviatky, pod hrozbou večnej smrti nesmie jesť mäso vo Veľký piatok…nad katolíkom stále visí vďaka katolíckemu učeniu hrozba večnej smrti. Lenže tá hrozba je podľa Božieho slova stále smrť – peklo, lebo katolík nezískal Kristovu spravodlivosť a bude musieť trpieť Božiu spravodlivosť on, vo večnom zatratení za každý svoj hriech.

Podľa Biblie Božím dieťaťom sa človek stáva VIEROU, teda až po uverení Kristovmu dielu, Božiemu slovu. Krst je toho dôkaz pred ľuďmi, že tá viera je naozajstná. Takýto človek, čo uveril dielu Ježiša Krista už je spasený, občan neba. Toto synovstvo nikdy nestratí. Taký človek má Božieho Ducha a plní Božiu vôľu podľa Božieho slova. Boh večný život spasenému zaručuje krvou svojho Syna, zaručuje ju v svojom Slove – Biblii, zaručuje ju istotou v srdci spaseného človeka.

 

 

26. december – Štefan, prvý mučeník

Skutky apoštolov − Sk 6, 8-10; 7, 54-59

Vidím otvorené nebo

Štefan plný milosti a sily, robil veľké divy a znamenia medzi ľudom.

Tu vstali niektorí z takzvanej synagógy Libertíncov, Cyrénčanov a Alexandrijčanov a z tých, čo boli z Cilície a Ázie, a hádali sa so Štefanom. Ale neboli schopní čeliť múdrosti a Duchu, ktorým hovoril.

Keď to počuli, pukali im srdcia od zlosti a zubami škrípali proti nemu.

Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: „Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha.“

Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa naňho vrhli. Vyhnali ho za mesto a kameňovali. Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šavol.

Štefana kameňovali a on sa modlil: „Pane Ježišu, prijmi môjho ducha.“

Vysvetlenie: Počas celej histórie zomieralo za svoje presvedčenie, aj za náboženské presvedčenie mnoho ľudí. Budhisti za svoje náboženstvo, Hinduisti za svoje náboženstvo, moslimovia za svoje náboženstvo, katolíci za svoje náboženstvo, za svoju cirkev.

Štefan umiera za Biblickú vieru. Za Božie slovo. Jeho reč nemohli najvyšší náboženskí predstavitelia vtedajšej doby ani počuť. A čo dnešná doba? Skúste terajším náboženským predstaveným katolíckej cirkvi ohlásiť pravdy evanjelia. Prinajmenšom vás vysmejú, pohrdnú vami. Skúste im poslať CD s evanjeliom, list. Budú vás považovať za prinajmenšom za čudáka a mnohí z nich si ani nevypočujú evanjelium. Vďaka Bohu, že už neexistuje Inkvizícia…

Verím tomu, že sa nájde aj nejaký kňaz, v ktorom Boží Duch po vypočutí si evanjelia začne pôsobiť a nebude maž kňaz pokoja, kým neuverí Božiemu slovu. .

Štefan keď hovoril s náboženskými predstaviteľmi, mal odvahu. Tá odvaha nie je u Štefana zo svojej smelosti, ale tá smelosť je z Božieho Ducha. Boží Duch aj vnukal slová, ktoré má vravieť.

Spasený človek sa nemá báť ohlásiť evanjelium aj náboženským predstaveným Katolíckej cirkvi. Smelosť aj slová vypôsobuje Duch Boží. Toľko spasených kresťanov je na Slovensku. Stačilo by, keby jeden, dvaja  kresťania išli za jedným náboženským predstaviteľom, nemusí ísť jeden za všetkými.

Nebeský Otče, prosím ťa v mene Ježiš, aby tvoj Duch vypôsobil v tvojich deťoch odvahu ísť za náboženskými predstaviteľmi tejto krajiny  a aby im vnukal správne slová, keď budú s nimi hovoriť.

 

Kniha žalmov − Ž 31, 3c-4. 6+8ab. 16b-17

Refrén: Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha.

Buď mi skalou útočišťa, *
opevneným hradom mojej spásy.
Veď ty si moja sila a moje útočište, *
pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať. R.
Do tvojich rúk porúčam svojho ducha; *
ty si ma vykúpil, Pane, Bože verný.
Plesám a teším sa, že si milosrdný, *
lebo si zhliadol na moju poníženosť. R.
Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov *
a prenasledovateľov.
Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom *
a zachráň ma vo svojom milosrdenstve. R.

Vysvetlenie: Dávid v tomto žalme vie, že Boh je jeho skalou (nie človek), Napriek tomu, že je najvyšší kráľ na zemi, vidíme na Dávidovi, že si jasne uvedomuje svoju maličkosť pred Bohom. Vie že Boh je jeho sila, útočište, že ho vykúpil. Vie, že Boh je milosrdný. A vie, že jeho duch je v Božích rukách. Vie že je Boží a patrí Bohu.

Posledný verš žalmu môže vyznieť, že sa Dávid bojí o svoju dušu, svoju spásu, keď prosí Boha o záchranu a milosrdenstvo. Pravda ale je že Dávid vie o svojej spáse, o svojom vyvolení, vie, že Boh je verný svojim sľubom zapísaným v jeho slove. A preto musíme z celého kontextu 13. žalmu vyvodiť závery. Dávid v tom žalme je telesne už slabý, starne a pozemskí nepriatelia mu číhajú na život. Dávid prosí Boha o záchranu od pozemských nepriateľov. Prosí Boha o milosrdenstvo (zľutovanie), aby ho oslobodil od tých, čo mu číhajú na život a žiada Boha, aby vykonal spravodlivosť na bezbožníkoch.

Tento žalm ak aplikujeme na Štefana, tak aj Štefan vedel o svojom vyvolení, o svojej spáse, o tom, že ho už Boh v nebi čaká. Spasený človek vie, kde ide a vie že to miesto je jedine nebo.

Evanjelium podľa Matúša − Mt 10, 17-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Boh, Pán, je naším svetlom.

Pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom.

Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.

Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život.

Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.

Vysvetlenie: Ježiš svojich apoštolov upozorňuje na to, že pre jeho meno a evanjelium ich ľudia nebudú mať radi, dokonca ich budú nenávidieť. Že budú vláčení pred náboženských predstaviteľov, aby im vydali svedectvo. Ježiš im zaručuje, že sa nemajú starať čo povedia náboženským predstaviteľom, lebo Duch Boží im vtedy bude vnukať správne slová. Z prvého čítania nám vychádza to isté. Mnohí si myslia, že Duch im bude vnukať len samé milé slová a že rozhovor s náboženskými predstaviteľmi (aj predstaviteľmi rodiny) sa bude niesť v duchu pokoja a miernosti. Z čoho obviňovali Štefana? Z nepravdy: Sk 6:11 „Počuli sme, že hovoril rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu.“ Sk 6:13 „Tento človek neprestáva hovoriť proti svätému miestu a proti Zákonu.

Z čoho obvinia mňa, teba, ak ohlásite evanjelium? Z toho, že osočujete „Kristovho nástupcu“ – pápeža, že osočujete jedinú pravú, neomylnú cirkev – čiže katolícku, že sa rúhate Bohu, keď ponižujete nepoškvrnené počatie a srdce panny Márie. Že osočujete „Božích služobníkov“ – kňazov, atď. keď ich obvinenia porovnáte s pravdou Biblie, viete, že ich obvinenia sú klamstvo.

Na Štefanovi, ale vidíme, že keď im ohlási dejiny spásy použil na záver na náboženských predstaviteľov veľmi tvrdé slová:

Sk 7:51 -53 Vy, tvrdošijní s neobrezaným srdcom a ušami, vy vždy odporujete Duchu Svätému; vy takisto ako vaši otcovia. Ktorého proroka neprenasledovali vaši otcovia? Oni zabíjali tých, čo predpovedali príchod Spravodlivého, a vy ste sa teraz stali jeho zradcami a vrahmi; vy, čo ste prostredníctvom anjelov dostali zákon, no nezachovávali ste ho.“

 

Slová ako tvrdošijní, odporujete Duchu Svätému, zradcovia, vrahovia boli slová Božieho Ducha. Neboli to žiadne pokojné a láskavé slová!

Niektorí kresťania z môjho okolia, aj ja sme boli obvinení z toho, že pri rozhovore s katolíkmi sme neboli pokojní, mierni, že používali tvrdé slová. Katolíci nás obvinili: Toto nemôže byť z Božieho Ducha, lebo to neprináša pokoj. A ešte viac sa zatvrdili a zapchávajú si uši, ak im znova chcú ohlásiť Božie slovo. Presne ako  pri Štefanovi.  Namiesto toho, aby skúmali Písma, či je to naozaj tak, obvinia toho, čo im evanjeliu ohlási  a viac od neho nechcú už nič počuť.

Na Jánovi Pavlovi II vidíme, že ho celý svet zbožňoval. Toto nebol znak Kristovho služobníka. Mnohí kňazi sa snažia s ľuďmi vychádzať zadobre. Ale toto nie je znak Kristovho služobníka. Toto sú znaky a ovocie tých, čo sa chcú zapáčiť svetu, čo Krista majú len ako karnevalovú masku, aby zakryli to, čím v skutočnosti sú.

Iba ten, kto vytrvá do konca v Biblickej viere bude spasení. Prenasledovania vyskúšajú jeho vieru.

Niektorí si myslia, že stačí sa pomodliť modlitbu spasenia a sú spasení. No keď má prísť na ohlásenie evanjelia, na trpenie pre Kristovo evanjelium, cúvajú. Podobenstvo o zrne zasiatom do štyroch druhoch pôdy nám hovorí, že len tí budú spasení, čo počúvajú Božie slovo, zachovávajú ho a vytrvalo prinášajú úrodu.

Preto neverím v kresťana, ktorý neohlasuje evanjelium.  Neverím v kresťana, ktorý neprináša Bohu úrodu. Neverím v kresťana, ktorý nepozná a nepočúva Božie slovo, ale radšej počúva cirkevné náuky, koná náboženské skutky.

Omša vo dne 25. december

Kniha proroka Izaiáša − Iz 52, 7-10

Všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha

Aké krásne sú na horách nohy posla, ktorý hlása pokoj, posla dobrej zvesti, ktorý ohlasuje spásu, ktorý hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“

Počúvaj svoje hliadky! Zvyšujú svoj hlas a jasajú všetci, lebo na vlastné oči vidia návrat Pána na Sion.

Radujte sa a vedno plesajte, rozvaliny Jeruzalema, lebo Pán potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem.

Obnažil si Pán svoje sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha.

Vysvetlenie: Nohy posla – toho, ktorý ohlasuje evanjelium – posolstvo Vykúpenia a spásy, posolstvo záchrany skrze Ježiša Krista, nie skrze kňazov, spovede, skutky…

Na konci sveta všetci ľudia bez rozdielu uvidia návrat Ježiša Krista (Zjv 1,7; Zjv 21,2)

Vykúpil Jeruzalem – Jeruzalem predstavuje celú Kristovu Cirkev. (Nie je to Rím, čo predstavuje cirkev- to je iná cirkev, ako Kristova)

Sväté rameno – ruka Božej spravodlivosti. Pre tých, čo sa spoliehajú na Božiu spravodlivosť, bude na spásu a pre tých, čo sa spoliehajú na svoju spravodlivosť je to ruka, ktorá ich uvrhne do večného zatratenia.

Kniha žalmov − Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4. 5-6

Refrén: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Spievajte Pánovi pieseň novú, *
lebo vykonal veci zázračné.
Víťazstvo je dielom jeho pravice *
a jeho svätého ramena. R.
Pán oznámil svoju spásu, *
pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť.
Rozpamätal sa na svoju dobrotu *
a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu. R.
Uzreli všetky končiny zeme *
spásu nášho Boha.
Na chválu Božiu jasaj, celá zem; *
plesajte, radujte sa a hrajte. R.
Hrajte Pánovi na citare, *
na citare a na harfe zunivej.
Za hlaholu trúb a poľníc *
jasajte pred tvárou Kráľa a Pána. R.

 

Vysvetlenie: rozmýšľaj sám nad vysvetlením tohoto žalmu. Po prečítaní predošlých vysvetlení je to ľahké.

List Hebrejom − Hebr 1, 1-6

Boh k nám prehovoril v Synovi

Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach; a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni.

Veď kedy komu z anjelov povedal: „Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil“ a opäť: „Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom“?

A znova, keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí: „Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli.“

Vysvetlenie: Boh prehovoril v tomto čase cez svojho syna. Všetko potrebné dal zapísať do Biblie. Nesmie sa k tomu pridať žiadne ľudské učenie, žiadna Tradícia, žiadne magistérium Cirkvi.

Kristus vykonal očistenie od hriechov aj odčinenie (kto sa modlí korunku kk Božiemu milosrdenstvu, pohŕda tým, že to už bolo vykonané a ešte stále to chce on, človek svojou modlitbou vykonávať) zasadol po pravici Otca (Kto verí, že Kristus je telom dušou duchom, božstvom v oplátke a v bohostánku, pohŕda Ježišom Kristom a verí inému Ježišovi Kristovi)

Kristovo meno je vznešenejšie než každé iné meno. Na internete je hodne katolíckych fotiek, ako sa pápeži biskupi klaňajú Márii, plný modlitieb k Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, zasväteniam sa Márii… Človeku je vzdávaná úcta a sláva, ktorá má patriť jedine Bohu. Pápež, biskupi, kňazi, ktorí sa nazývajú „Boží služobníci“ slúžia iným Bohom, inému Ježišovi Kristovi, ktorý nemajú moc spasiť, vykúpiť a zachrániť.

Evanjelium podľa Jána − Jn 1, 1-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Posvätný deň nám zažiaril: poďte, národy, a klaňajte sa Pánovi. Dnes zostúpilo na zem veľké svetlo.

Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.

Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.

Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“

Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.

Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.

Vysvetlenie:

Kristus je od večnosti. Je Slovo, je Boh. Skrze Krista Boh stvoril všetko. V Kristovi je život, ale ten život mnohí neprijímajú, lebo žijú v tme, väzení, náboženských obradoch spoliehajú sa na „jedinú pravú svätú cirkev“ a tak im je dobre, lebo sa nemusia o nič zaujímať, nič skúmať, hľadať. Bol na svete prítomný telom, je na svete prítomný Duchom a svet ho nepoznal, nechce poznať. Svetu sa páčia vznešené obrady, rúcha, okiadzanie, ktoré s Kristom nemajú nič spoločné.

Ten, kto ho prijal, ten, kto v neho uveril a spolieha sa len na neho (nie na kňazov, nie na svoje skutky) dostal od Boha adoptívne synovstvo. Nenarodili sa z krvi a tela, ale z vôle Boha. Byť Božím dieťaťom je MOC, dar, od Boha, nezaslúžený. Stať sa Božím dieťaťom skrze pokropkanie bábätka vodou je síce pre množstvo ľudí pekné, akle je to oklamanie nevedomých, lenivých ľudí, ktorým sa nechce čítať skúmať a veriť iba Božiemu slovu. . Krstom bábätka sa nestáva človek Božím dieťaťom!  Byť Božím dieťaťom je moc, ktorú človek vníma a používa! Žiadne pokrstené dieťa aj keď vyrastie túto moc nemá!

Ježiš, Boží Syn je jediný plný milosti a pravdy. Nie je to žiadna Panna mária katolíkov, ktorí ju vzývajú v Zdravasoch ako milosti plnú. Že Mária je milosti plná je to len klam ich predstaviteľov a zlých prekladateľov Písma! Mária je milosťou obdarená, tak ako aj každý, kto uveril Božej milosti a pravde zapísanej v Písme.

Z jeho plnosti sme všetci prijali milosť za milosťou – toto je nesprávny preklad, ktorý sa dá inak pochopiť. Tu je správny preklad:

Z jeho plnosti sme my všetci vzali a to milosť za milosť. My všetci – všetci, ktorí uverili. Milosť za milosť –  dar spásy sme vzali zadarmo za Božiu milosť nezaslúžene, bez skutkov.

V katolíckej cirkvi veriaci dar spásy nevedia, či niekedy budú mať. Ani ich predstavení im to nevedia zaručiť. Ani žiaden katolík o sebe to nemôže povedať. Milosti katolíci prijímajú za každý skutok, obetu, omšu, prijímanie.

Ale milosť sa dá prijať len za milosť. Bez skutkov, bez kňazov, bez Panny Márie, bez svätých. Milosť sa dá prijať priamo od Krista. Zadarmo. 

 

Omša na úsvite 25. december

Kniha proroka Izaiáša − Iz 62, 11-12

Hľa, prichádza tvoj spasiteľ

Hľa, Pán ohlasuje až po končiny zeme: „Povedzte dcére Siona: Hľa, prichádza tvoj spasiteľ. Hľa, jeho odmena s ním a jeho trofeje pred ním. Budú ich volať: Svätý ľud, Pánom vykúpení. A teba budú nazývať: Vytúžená, Mesto neopustené.“

Vysvetlenie: Trofeje – porazené satanovi služobníci so satanom. Jeho odmena je večný život už tu na zemi pre každého, kto uverí jeho vykúpeniu a spaseniu. Vykúpený a spasený človek už tu na zemi žije večný život. Všetci vyjkúpení a spasení sa volajú: Svätý ľud, Pánom vykúpení.

Správnejší preklad poslednej vety má znieť takto: A nazvú ich: Svätý ľud vykúpení Bohu, a ty sa budeš volať hľadaným mestom, (ktoré) nebude opustené.

Kniha žalmov − Ž 97, 1+6. 11-12

Refrén: Dnes zažiari nad nami svetlo, lebo sa nám narodil Pán.

Pán kraľuje, jasaj, zem; *
radujte sa, všetky ostrovy.
Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia *
a jeho slávu vidia všetky národy. R.
Vychádza svetlo spravodlivému *
a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.
Radujte sa, spravodliví, v Pánovi *
a oslavujte jeho sväté meno. R.

 

Vysvetlenie: Božiu spravodlivosť ohlasujú nebesia a vidia všetky národy. Spravodlivého nemôžeme my ľudia nazvať nikým – každý je hriešnik. No tí, čo uverili Božej spravodlivosti, získavajú zadarmo nebo a už nikdy nebudú trpieť za svoje hriechy. Nie svojou spravodlivosťou, ale skrze vieru v dielo vykúpenia a spásy Ježiša Krista je človek spravodlivým. (Rim 1,17; Rim 3,25; Rim 4,5; Rim 4,13; Rim 9,30…)

List Títovi − Tít 3, 4-7

Spasil nás zo svojho milosrdenstva

Milovaný, keď sa zjavila dobrota Boha, nášho Spasiteľa, a jeho láska k ľuďom, spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme, ospravedlnení jeho milosťou, boli podľa nádeje dedičmi večného života.

Vysvetlenie: Nikto nie je spasený zo svojich skutkov! Nikto nebude spasený, lebo viedol celý život charitu, lebo bol každý deň na omši, prijímaní… Týmito skutkami si katolíci myslia, že dosiahnu spásu. Akému klamu ich vedú ich predstavení! Zvádzajú ich na cestu mimo Krista! Platia pre nich Ježišove slová: Mt 23:13 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte.

Spasení sme vďaka Božiemu milosrdenstvu – to znamená kvôli Božiemu zmilovaniu sa nad nami. Vďaka jeho Duchu, ktorého na nás, na spasených vylial skrze vieru v Ježiša Krista. Spasený človek je skrze vieru v Ježiša Krista ospravedlnený zo všetkých svojich hriechov a tak má nádej na večný život. Nemá žiaden strach z večnej smrti, lebo jeho spása je zaručená Bohom a upevnená v Božom slove, ktoré číta a v srdci spaseného človeka

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 2, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

Pastieri našli Máriu a Jozefa i dieťa

Keď anjeli odišli od pastierov do neba, pastieri si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“

Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati.

A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.

Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.

Vysvetlenie: Pastieri sa sami šli presvedčiť, či mali anjeli pravdu. Katolík prijíma množstvo falošných zjavení, počúva v kostole o Kristovi, ale nikto si neoverí tieto zjavenia a kázne, či vôbec zodpovedajú tomu, čo Boh o Kristovi zjavil v Biblii – jedinému zdroju pravdy a neomylnosti a pred čím nás v Biblii varoval. Skoro každý katolík slepo prijíma všetko, čo sa v kostole dozvie.

Mária premýšľala o všetkom, čo sa udialo vo svojom srdci. Keďže poznala Písma zo svojej mladosti, keď bola v chráme, v duchu si pripomínala všetko, čo Písma hovoria. Vezmime si od nej príklad! Mária nemala doma Písmo, tak, ako my ho doma máme. My máme možnosť všetko teraz preskúmať v Písme. Aj to všetko, čo tu ja píšem na tejto stránke máte porovnať s Písmom a pýtať sa Ducha Svätého na pravdu.

Polnočná omša:

Kniha proroka Izaiáša − Iz 9, 1-3. 5-6

Daný nám je syn

Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo; nad tými, čo bývajú v krajine temnôt, zažiari svetlo.

Rozmnožuješ plesanie, zväčšuješ radosť. Jasajú pred tebou, ako sa jasá pri žatve, ako plesajú tí, čo sa delia o korisť. Pretože lámeš jeho ťažké jarmo, brvno na jeho pleciach a palicu jeho utláčateľa ako v deň porážky Madiánčanov.

Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn; na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho: obdivuhodný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.

Jeho moc vzrastie a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve. On ho upevní a posilní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. To všetko vykoná horlivosť Pána zástupov.

Vysvetlenie: ťažké jarmo je jarmo hriechu, palica utláčateľa je satanove obžalovávanie Božích vyvolených pred Božím trónom.(Zjv 12,10) Spasený človek už nenesie jarmo hriechu, lebo jeho jarmo hriechu už niesol pred 2000 rokmi Ježiš Kristus. Človek, ktorý stále pristupuje k spovediam je stále svedectvom, že jeho jarmo hriechu je ešte na ňom, že ešte neprijal Krista ako Vykupiteľa svojich hriechov, neprijal Krista ako Spasiteľa, lebo podľa náuky RKC sa každým „ťažkým“ hriechom stáva človek zatrateným a každou spoveďou čistým. Toto Biblia nepozná. Človek, ktorý uveril, je mu pripísaná Kristova spravodlivosť a je navždy Božím dieťaťom. Spása sa nestráca.

Obdivuhodný radca: Katolík potrebuje ako svojho radcu človeka – kňaza. Spasený človek má ako radcu Kristovho Ducha, Božie slovo.

Kniha žalmov − Ž 96, 1-2a. 2b-3. 11-12a. 12b-13

Refrén: Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán.

Spievajte Pánovi pieseň novú; †
spievaj Pánovi, celá zem! *
Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. R.
Zvestujte jeho spásu deň čo deň. †
Zvestujte jeho slávu pohanom *
a jeho zázraky všetkým národom. R.
Tešte sa, nebesia, plesaj, zem; †
nech more zahučí a čo ho napĺňa, *
nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. R.
I zajasajú všetky stromy lesa †
pred tvárou Pána, že prichádza, *
že prichádza súdiť zem.
Spravodlivo bude súdiť zemekruh *
a národy podľa svojej pravdy. R.

 

Vysvetlenie: Celá zem jasá nad spásou Kristovou. Pochopí ju aj človek? Boh bude spravodlivo súdiť podľa svojej spravodlivosti. Spravodlivo bude potrestaný každý hriech každého človeka. Ten, kto neprijme Božie podmienky spásy a spravodlivosti, ale bude sa chcieť spasiť skutkami – omšami, prijímaniami, spoveďami, odpustkami, bude musieť niesť spravodlivý trest za svoje hriechy v pekle. Podľa svojej pravdy bude súdiť ľudí – podľa svojho slova. Nie podľa Katolíckej náuky, nie podľa dodržiavania náboženských rituálov, nie podľa Tradície a Magistéria katolíckej cirkvi, ale podľa Božieho slova a plnení Božej vôle spísanej v Božom slove. Otázka: Čitaš a poznáš a riadiš sa Božím slovom, alebo sa riadiš poslušnosťou pápežovi, kňazom,  cirkevnej náuke?

List Títovi − Tít 2, 11-14

Zjavila sa Božia milosť všetkým ľuďom

Milovaný, zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne, a tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch.

Vysvetlenie: Božia milosť je zjavená všetkým ľuďom v Božom slove. Božia milosť je len jedna. Zadarmo, treba ju len prijať vierou. Katolíckych milostí je veľa a dostávjú sa za záslužné skutky, omše, odpustky, úcty k Márii a svätým…

Žiť spravodlivo a nábožne a v nádeji sa dá žiť len spasenému človekovi, lebo len on bol vykúpený Kristom z každej neprávosti, každého hriechu minulého, prítomného, budúceho. Spasený človek je očistený  a horlivo koná dobré skutky. Skutky spaseného človeka nie sú na jeho spásu, lebo tú vykonal Ježiš Kristus, ale na odmenu v nebi. (katolíci nie sú vykúpení z hriechov, lebo sa stále spovedajú, stále strácajú spravodlivosť, očistenie majú po každej spovedi. Dielo Ježiša Krista pre katolíkov bolo teda zbytočné. Katolíci bez kňaza nemajú odpustené hriechy, nie sú očisťovaní. Neveria dielu Ježiša Krista a tak ich hriech zostáva, narastá. Katolíci potrebujú uveriť vykúpeniu Ježiša Krista a tak sa ich všetky hriechy náhle zmažú a Boh im do srdca vloží istotu z odpustenia hriechov prítomných, minulých budúcich. Uverením sa stanú čistí, svätí a spravodliví pred Bohom. Nebude to ich zásluha, ale Ježiša Krista, ktorému uverili. Už nebudú potrebovať kňazov, omše, prijímania, získavanie milostí, ale vystúpia z toho Babylonu zmesi ľudských náuk, ktoré človeka nikdy nespasia. (Zjv 18,4; 2 Kor 6,17…)

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 2, 1-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvestujem vám veľkú radosť: Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán.

Dnes sa vám narodil Spasiteľ

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta.

Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave.

Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.

V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“

A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

Vysvetlenie: Nebolo miesta v hostinci – to nebol podľa biblistov hotel, ale hosťovská izba nejakého známeho príbuzného.

Celý svet čakal Mesiáša a keď prišiel Mesiáš, nemal miesto, kde sa dôstojne narodiť. Celý svet teraz oslavuje narodenie Mesiáša a Mesiáš nemá miesto v človekovi, aby v ňom mohol prebývať. Človek sa oháňa svojou vlastnou spravodlivosťou, keď potrebuje odpustenie hriechov ide za kňazom, keď potrebuje orodovanie u Boha, oroduje cez Máriu svätých. Mesiáš prišiel pre takýchto ľudí zbytočne, lebo majú na to iných prostredníkov a záchrancov.

Pred súdom takým ľuďom nepomôže ani pápež, ani biskup, ani kňaz, ani panna Mária, ani žiaden svätý, ani finančné dary cirkvi, charite… Pokiaľ sa v úplne všetkom nespoľahnú na jediného prostredníka – Ježiša Krista, budú mať aj vo večnosti spoločenstvo s pápežmi, biskupmi, kňazmi, svätými a falošnou Pannou Máriou na mieste večného utrpenia.

Anjeli zvelebovali Boha a spievali: Sláva Bohu na výsostiach… Katolík vo svojich oslavách a úcte veľmi málo chváli a zvelebuje Boha. Boh považuje vzdávanie úcty a chvály, kde sa o ňu má deliť s Máriou a svätými za duchovné smilstvo, modloslužbu. Vzdávať chválu, slávu, vďaku a prosiť o orodovanie niekoho iného ako Boha je závažný hriech. A Písmo hovorí, že smilníci  a modloslužobníci nevojdú do nebeského kráľovstva. (1Kor 6,9; Zjv 21,8)

 

Čítania Vigílie – 24. december večer

Kniha proroka Izaiáša − Iz 62, 1-5

Pán si ťa obľúbil

Kvôli Sionu neutíchnem, kvôli Jeruzalemu nebudem mať pokoja, kým nezažiari ako svetlo jeho spravodlivosť, kým sa jeho spása nerozhorí ako fakľa.

Potom národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu a budú ťa volať novým menom, ktoré určia Pánove ústa. Budeš žiarivou korunou v Pánovej ruke, kráľovským vencom v ruke svojho Boha.

Nebudú ťa viac volať Opustená a tvoju krajinu nenazvú viac Osamelá. Ale budú ťa volať Moja potecha a tvoju krajinu Nevesta. Pretože Pán si ťa obľúbil a tvoja krajina dostane manžela.

Ako sa junák snúbi s pannou, tak si ťa vezmú tvoji synovia, a ako ženích má radosť z nevesty, tak z teba bude mať radosť tvoj Boh.

VYSVETLENIE: Izaiáš vo svojom proroctve je v očakávaní spásy. Zavené mu je Bohom, že Kristova spravodlivosť bude ako svetlo a jeho spása ako horiaca fakľa.

Prorokom pred Kristom Boh zjavuje čo všetko sa udeje keď príde Kristus na zem. Už zo Starozákoných spisov sa dá pochopiť spása, spravodlivosť, vykúpenie. Krajina Bohom vyvolená Izrael dostane svojho manžela. Z nej bude mať Boh radosť. Keďže veriaci pohania sú vštepení do Izraela, sú súčasťou jeho vyvolenia. Pohania ako plané olivy sú vštepení do pravej olivy. (Prečítaj si Rim 11, 16-32)

Kniha žalmov − Ž 89, 4-5. 16-17. 27+29

Refrén: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

„Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, *
svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal:
Naveky zaistím tvoj rod *
a postavím tvoj trón, čo pretrvá všetky pokolenia.“ R.
Blažený ľud, ktorý vie jasať! *
Kráča vo svetle tvojej tváre, Pane;
deň čo deň sa raduje z tvojho mena *
a honosí sa tvojou spravodlivosťou. R.
„On bude volať ku mne: ‚Ty si môj otec, *
môj Boh a útočište mojej spásy.‘
Naveky mu svoju milosť zachovám *
a pevná bude moja zmluva s ním.“ R.

VYSVETLENIE: Blažený je každý človek, ktorý je spasený. Tomu je Boh Otcom, útočištom, zárukou spásy. Tú spásu má veriaci človek zaručenú skrze  Božiu zmluvu s Dávidom, Izraelom. Spasenému človekovi Boh zachová naveky svoju milosť.

Skutky apoštolov − Sk 13, 16-17. 22-25

Pavlovo svedectvo o Kristovi, Dávidovom synovi

Pavol vstal v synagóge Pizídskej Antiochie, dal rukou znamenie, aby bolo ticho, a povedal: „Mužovia, Izraeliti a vy všetci, čo sa bojíte Boha, počúvajte! Boh tohoto izraelského ľudu si vyvolil našich otcov a povýšil tento ľud, keď býval v cudzine, v egyptskej krajine. Potom ho z nej vyviedol zdvihnutým ramenom.

Povolal im za kráľa Dávida a vydal mu svedectvo: ‚Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa môjho srdca, ktorý bude plniť moju vôľu celú.‘

Z jeho potomstva dal Boh podľa prisľúbenia Izraelu Spasiteľa, Ježiša. Pred jeho príchodom Ján hlásal všetkému izraelskému ľudu krst pokánia. Keď Ján končil svoj beh, hovoril: ‚Ja nie som ten, za koho ma pokladáte. Ale, hľa, po mne prichádza ten, ktorému nie som hoden rozviazať obuv na nohách.’“

Vysvetlenie: Boh si sám vyvolil ľud – Izrael a skrze neho ukazoval znameniami im aj okolitým krajinám, že je jediným Bohom.

Ten, ktorý bude plniť celú vôľu Božiu je Dávidov syn – Ježiš Kristus

Ján je najväčší zo starozákonných ľudí narodených zo ženy ale proti tým čo sú spasení Ježišom Kristom je najmenší. Od Boha má poznanie, že po ňom prichádza Mesiáš a nepriamo naň poukazujem že mu nie je hoden rozviazať obuv.

 

Evanjelium podľa Matúša − Mt 1, 1-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Zajtra bude zahladená neprávosť zeme a začne nad nami kraľovať Spasiteľ sveta.

Rodokmeň Ježiša Krista, Dávidovho syna

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút, Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida.

Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia.

Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista.

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.

Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.

Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.

VYSVETLENIE: Podľa rodokmeňov, podľa udalostí, ktoré sa odohrávali sa dajú s dobrou presnosťou odhadnúť dejiny spásy. Rodokmene Boh vložil na to, aby ľuďom aj ozrejmil vek zeme. Podľa rodokmeňov v Biblii sa dá dôjsť k Adamovi a Eve. Podľa rodokmeňov sa dá dokázať, že zem nemá miliardy rokov, ale je tu iba cca 6 tisíc rokov. To sa dá dokázať a vedecky (pozri si stránku: www.blog.solas.sk)

Mária počala syna ako panna. Jozef nepoznal Máriu, kým neporodila syna. Poznať ženu znamená sexuálny styk v manželstve.

 

 

Pondelok 24. december

Čítania v kostole:

Druhá kniha Samuelova − 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

Dávidovo kráľovstvo bude trvať pred Pánom naveky

Keď kráľ Dávid býval už vo svojom paláci a Pán mu poprial pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, povedal prorokovi Nátanovi: „Pozri, ja bývam v dome z cédrov, a Božia archa stojí pod stanmi.“

Nátan odpovedal kráľovi: „Choď a rob všetko, čo ti vnuká srdce, Pán je s tebou.“

V tú noc zaznelo Pánovo slovo Nátanovi: „Choď a povedz môjmu služobníkovi Dávidovi: Toto hovorí Pán: Ty mi chceš postaviť dom, v ktorom mám bývať? Ja som ťa vzal z pastvín od oviec, aby si bol vodcom môjho ľudu, Izraela; a bol som s tebou pri všetkom, čo si podnikal. Pred tvojimi očami som vyhubil všetkých tvojich nepriateľov a zaistil som ti také meno, aké majú len najväčší na zemi.

Svojmu ľudu, Izraelovi, určím miesto a zasadím ho tam. Tam bude bývať a nebude sa báť a ani zlosynovia ho už nebudú utláčať ako kedysi, v dňoch, keď som ustanovoval sudcov nad svojím ľudom, Izraelom. Oslobodím ťa od všetkých tvojich nepriateľov a darujem ti pokoj. Pán ti oznamuje, že ti sám vybuduje dom, a až sa tvoje dni dovŕšia a ty sa uložíš na odpočinok k svojim otcom, ustanovím po tebe potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrob, a upevním jeho kráľovstvo. Ja mu budem otcom a on mi bude synom.

Tvoj dom a tvoje kráľovstvo budú trvať predo mnou naveky, tvoj trón bude upevnený navždy.“

Kniha žalmov − Ž 89, 2-3. 4-5. 27+29

Refrén: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; *
po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť.
Veď ty si povedal:
„Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“ *
Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach. R.
„Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, *
svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal:
Naveky zaistím tvoj rod *
a postavím tvoj trón, čo pretrvá všetky pokolenia.“ R.
On bude volať ku mne: „Ty si môj otec, *
môj Boh a útočište mojej spásy.“
Naveky mu svoju milosť zachovám *
a pevná bude moja zmluva s ním. R.

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 1, 67-79

Aleluja, aleluja, aleluja. Hviezda, čo vychádza, jas večného Svetla a Slnko spravodlivosti; príď a osvieť tých, čo sedia v temnotách a v tieni smrti.

Navštívi nás Vychádzajúci z výsosti

Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.

A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.“

 

VYSVETLENIA ČÍTANÍ:

V druhej knihe Samuelovej nám vystupuje kráľ Dávid a prorok Nátan

V dobe kráľov bývalo zvykom, že každý kráľ Izraela mal svojho Božieho muža – proroka., ktorý mu zvestoval Božiu vôľu.

Kráľovi Dávidovi sa pohlo srdce, lebo videl, v akom bohatstve a prepychu žije, zatiaľ čo Božia archa, Boží stánok býval pod stanmi. Prorok Nátan ako človek mu odpovedal, že nech urobí tak, ako mu vnuká srdce, lebo vedel že Boh je s Dávidom vo všetkom, čo podniká.

No v noci zaznelo Nátanovi slovo, ktoré potom Dávidovi zvestoval. Už to nebolo pre Dávida slovo človeka Nátana, ale slovo Božieho muža Nátana, proroka, cez ktorého kráľovi hovoril teraz Boh.

Boh hovorí, že dal Dávidovi všetko, že všetko, čo Boh vykonal skrze Dávida bola len Božie zásluha, že všetko, čo má Dávid je od Boha. Čo teda má Dávid dať  Bohu, keď všetko je Božie? Aký dom chce Bohu postaviť, keď Boh je všadeprítomný?

Zo Starého zákona vieme, že nakoniec Šalamún, Dávidov syn postavil Jeruzalemský chrám, v ktorom v Svätyni svätých bola zvláštnym spôsobom prítomná Božia sláva. Boh dal projekty svätyne, a všetko nariadil, čo má byť vo svätyni, kto má konať a ako obety, čo obetovať, ako okiadzať…

Dom a kráľovstvo ktoré Boh sľubuje Dávidovi je naplnené v osobe Ježiša Krista. Ten dom a to kráľovstvo je večné.

Tu je vynechaný text, ktorý sa nečíta, neviem prečo ho vynechali:

2Sam 7:12 -16 Až sa tvoje dni doplnia a uložíš sa k svojim otcom, ustanovím po tebe tvojho potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrob, a upevním jeho kráľovstvo. On postaví môjmu menu dom a ja upevním trón jeho kráľovstva naveky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Ak sa previní, budem ho karhať ľudským prútom a ľudskými ranami. Ale svojej milosti ho nepozbavím, ako som jej pozbavil Šaula, ktorého som odstránil spred teba.

 

Tento vynechaný text Písma nám hovorí o Dávidovom synovi Šalamúnovi, ktorý postaví dom menu Boha. Šalamún je tu predobraz spasených ľudí dnešnej doby: Šalamún je vyvolený, tak, ako aj každý, je vyvolený, kto je spasený. (Rim 8, 28-30)

Božia milosť od Šalamúna neodstúpi. Božia milosť od človeka, ktorý je spasený, ktorý verí v Ježiša Krista, ktorý verí v jedinú dostatočnú obeť a jediného kňaza a Veľkňaza Ježiša Krista nikdy neodstúpi, lebo taký človek je zapečatený Božím Duchom. (2 Kor 1,22; Ef 1,13; Ef 4,30) Ak sa spasený človek previní, Boh ho karhá a napráva svojim spôsobom. Ale Milosť, dar spásy, večný život mu neodníme!!! Aleleuja!!!  Sám Boh je zárukou našej spásy ak v neho veríme!

 

V evanjeliu podľa Lukáša prorokuje Zachariáš.

Zachariáš bol kňaz, nebol prorok. Ale dostal od Boha dve proroctvá: že nezomrie, kým neuvidí Mesiáša. Keď uvidel Mesiáša prorokoval – oznamoval Božie slová.

Okrem iného prorokuje, že poučí Boží ľud o spáse, že mu Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.

To dopustenie hriechov sa vzťahuje na jednorázové odpustenie – vtedy, keď spáse – záchrane človeka skrze krv Ježišovu, skrze jedinú obeť a jediného kňaza, po ktorom už nie sú žiadni kňazi, odpustí hriechy. Teda človek, čo tomu uverí má odpustené hriechy minulé, prítomné a budúce.

„Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.“

Uverením zažiari hriešnikom Kristus a vstúpi do nich svojim Duchom. Taký človek má v sebe pokoj a radosť zo spásy.

 

Žalm:

Dávid ospevuje Božie milosrdensvo a zdôrazňuje pre tých, ktorí Bohu uveria, že Boh je verný a svoju spásu zaručuje všetkým naveky. Boha budú volať svojim Otcom a útočištom svojej spásy. Tá zmluva je pevná, zaručená.  Viera  v túto zmluvu prináša do srdca spaseného človeka pokoj. Viera v Božiu vernosť nespôsobí strach zo straty večného života. Veriaci človek si je istý svojou spásou.

Túto spásu denne vidí veriaci človek čierne na bielom na každej stránke Božieho slova. Celé Písmo, ktoré človek vlastní je Božou zárukou pravdy a poznania Božieho diela vykúpenia.

Človek, ktorý verí Bohu, jeho pokrmom je Božie slovo.

Poučenie katolíkom:

Vidíme, že Božie milosrdenstvo začína platiť pre človeka až po uverení. Až potom dostane človek od Boha spásu, istotu spásy, záruku spásy. Až potom je naplnený Božím Duchom.

Majú katolíci v sebe istotu večného života? Majú istotu, že tu a teraz sú už spasení? Nemajú. Ani ja ako katolík som túto istotu nemal. Až Boží Duch v človekovi túto istotu  zaručí. To znamená, že ako katolík som nemal Božieho Ducha, ale ducha strachu o svoju spásu, ktorý je od zlého.

Duch svätý teda nevstupuje do človeka pri krste dieťaťa, pri birmovke, ale pri uverení v Ježiša Krista. Až po uverení nasleduje krst. Keby Boží Duch vstupoval už pri katolíckom krste do dieťaťa, dieťa od malička by bolo hnané Božím Duchom hladom po Božích pravdách po Božom slove a po plnení Božej vôle. Z praxe vidíme jasné svedectvo, že ani pri birmovke nevstupuje Boží Duch do človeka. Smutné konštatovanie: katolícka cirkev nie je Kristova cirkev a preto v cez kňazov, biskupov a pápežov nepôsobí Boží Duch! Lebo nie sú poslušní Božiemu slovu, ale ľudskej náuke, ktorú počas storočí vyprodukovali. V katolíckej cirkvi niet spásy. Ani vznešené náboženské obrady nevypôsobia, aby sa Boží Duch priznával ku nim.

Nedeľa 23 decembra:

Kniha proroka Micheáša − Mich 5, 1-4a

Kým rodička neporodí

Toto hovorí Pán: „Betlehem Efratský, najmenší medzi judejskými mestami, z teba vzíde zvrchovaný vládca Izraela. Pôvod jeho je odpradávna, od večnosti. Preto ich vydá až do času, kým rodička neporodí. Až potom sa zvyšok jeho bratov vráti k synom Izraela.

On vystúpi a bude ich pastierom silou Pána, velebou mena Pána, svojho Boha. A budú žiť v istote, lebo teraz bude veľký až po končiny zeme. On bude pokoj.“

Kniha žalmov − Ž 80, 2ac+3bc. 15-16. 18-19

Refrén: Bože obnov nás, rozjasní svoju tvár a budeme spasení.

Pastier Izraela, počúvaj! *
Ty, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa!
Vzbuď svoju moc *
a príď nás zachrániť. R.
Bože zástupov, vráť sa, *
zhliadni z neba, podívaj sa a navštív túto vinicu.
A chráň ju, veď ju vysadila tvoja pravica, *
chráň i výhonok, ktorý si si vypestoval. R.
Nech je tvoja ruka nad mužom po tvojej pravici, *
nad synom človeka, ktorého si si ty vyvolil.
Už neodstúpime od teba a ty nás zachováš pri živote *
a budeme vzývať tvoje meno. R.

List Hebrejom − Hebr 10, 5-10

Prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu

Bratia, keď Kristus prichádza na svet, hovorí: „Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam – vo zvitku knihy je napísané o mne –, aby som plnil tvoju vôľu, Bože.“

Najprv hovorí: „Obety ani dary, ani obety zápalné, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili“ – a ony sa prinášajú podľa zákona. Potom povedal: „Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu.“ Ruší prvé, aby ustanovil druhé. V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy.

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 1, 39-45

Aleluja, aleluja, aleluja. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.

Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

 

VYSVETLENIA:

Chytím sa hlavne listu Hebrejom.

(Mnohí katolíci si myslia, že okrem evanjelií Mareka, Matúša, Lukáša a Jána sú ostatné čítania menejcenné, čo je len ľudská domnienka. Všetko je Božie slovo a teda všetky čítania je podstatné sledovať s napätými ušami a otvoreným srdcom.)

Kristus nechce obetu, ani dar. Preto prišiel Boh, Ježiš Kristus, ktorý nemá počiatok, ani koniec v tele. Nepáčili sa mu obety za hriech, ani dary, ktoré Izraeliti podľa Božieho nariadenia prinášali. Prišiel na svet, aby plnil a splnil Božiu vôľu.

Svojim príchodom na svet a svojou smrťou zrušil prvé a ustanovil druhé a On, jediný, bezhriešny, ktorý naplnil zákon ustanovil druhé.

Čo je to prvé, čo zrušil?

Zrušil celý starozákonný systém obiet, ktorý nikdy nemohol uspokojiť Božie požiadavky na odpustenie a očistenie od hriechov. Práve to, že sa každý rok prinášali tieto obete, pripomínalo sa Izraelu, že jeho hriechy stále sú a nie sú odstránené. Lebo nie je možné, aby krv býkov a capov odstránila hriechy.

Čo druhé ustanovil?

Ježiš Kristus svojou jedinou obeťou nahradil každodenné, každoročné obete, ktoré nariadil Boh Izraelu. On svojou jedinou, dokonalou obetou, teda preliatím svojej krvi, krvi Bohočloveka uspokojil Božie požiadavky na odpustenie a odčinenie od hriechov.  (Hebr 2,17; Ef 1,7) Raz a navždy vošiel do Svätyne a získal nám vykúpenie. (Hebr 9,12)

Tí, ktorí uveria že Ježiš Kristus jedinou obeťou uzmieril všetky hriechy od stvorenia sveta až po koniec sveta sú posvätení obetou tela Krista Ježiša raz a navždy.  

Posvätený znamená, že etn kto tomu uverí, je očistený a ospravedlnený od hriechov a je pred Bohom skrze vieru v Ježišovu jedinú obeť svätý.

Každý, kto uveril v jedinú. dostatočnú Ježišovu obeť, je spasený a občan nebeskej vlasti už teraz tu na zemi. Je znovuzrodený, to znamená, že už nežije pre tento svet, ale žije vo svete. Nežije pre tento svet, ale pre nebo. Samozrejmosťou takého človeka  je plniť Božiu vôľu – to znamená byť vierou poslušný tomu, čo Boh od nás požaduje v Božom slove. Teda ak je človek spasený, je občan neba, má túto spásu, evanjelium záchrany zvestovať všetkým, ktorí tomu neveria…

Aké ponaučenie si z toho zobrať?

Omša je obeťou, kde sa Ježiš Kristus znova a znova stotisíckrát denne obetuje. (odporúčam si prečítať sekciu na tejto web stránke: Obeta omše) Znova a znova schádza z neba Kristus na státisíce oltárov sveta a uzatvárajú ho do bohostánkov.

Bohu sa nepáčili starozákonné obety, nepáči sa mu ani omša, pretože Kristus jedinou obeťou dokonal všetko a zasadol po pravici Otca. (Hebr 1,3)

Omšou sa znova a znova pripomína, že hriechu ľudu stále sú a stále treba obetu. Omša je obeť za hriechy živého ľudu aj ľudu mŕtveho – v očistci. Omša je nekrvavá obeť a preto nerieši hriechy ľudu.

 

Každý, kto sa zúčastňuje omše, množí si pred Bohom hriechy, lebo neverí v jedinú dostatočnú obeť Ježiša Krista. Verí v človeka – kňaza, ktorý môže obetou omše uzmierovať Boha a hriechy ľudu.

Kristovo kňazstvo je kňazstvo naveky a preto neustanovil žiadneho kňaza, lebo Kristovo kňazstvo neprechádza na iného. (Hebr 7,24)

Každý, kto potrebuje kňaza na odpustenie hriechov, odčinenie, pohŕda jediným kňazom naveky, Ježišom Kristom.

Viera v obetu Ježiša Krista, ktorá bola vykonaná pred 2000 rokmi spôsobuje, že ten, kto v ňu uverí, získava večný život.

Viera v obetu omše spôsobuje, že ten, kto v ňu verí a zúčastňuje sa jej, je ešte stále vo svojich hriechoch a pokiaľ neuverí v jediného kňaza jedinú Ježišovu obetu, jeho večnosť je peklo.

………….

Prorok Micheáš v prvom čítaní píše:

„On vystúpi a bude ich pastierom silou Pána, velebou mena Pána, svojho Boha. A budú žiť v istote, lebo teraz bude veľký až po končiny zeme. On bude pokoj.“

Každý kto uveril žije v istote a pokoji. Žije s istotou večného života. Tú istotu mu vkladá do srdca sám Boh.

…………..

Evanjelium je zrozumiteľné.

Mária je požehnaná medzi ženami a blahoslavená. To jej však nepridáva nič k tomu, aby sme ju začali vzývať, prosiť, vytvárali si je sochy, pretože ona nie je Bohom!

Každý, kto uverí Božiemu slovu  a koná Božiu vôľu (ako aj Kristus prišiel na svet, aby konal Božiu vôľu) je požehnaný  a blahoslavený.

Lk 11:27-28  Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“ Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

Mária dostala tú, milosť, že sa stala matkou Ježišovho tela. Preto mali by sme ju blahoslaviť za to. (blahoslaviť znamená hovoriť o niekom dobre za to, čo vykonal) Mária mala tú prednosť, že Božieho Syna vychovávala a vyučovala s Jozefom Božiemu slovu. Ježiš už ako 12 ročný vďaka nim ovládal dokonale Božie slovo!!! V tomto musí byť Mária s Jozefom pre nás, ktorí máme deti .vzorom hodným nasledovania,

Každý človek je blahoslavený, ktorý uveril tomu, čo Ježiš Kristus vykonal. V Márii bol Ježiš Kristus deväť  mesiacov, potom až po Turíciach zostal v nej naveky. V tom, kto uverí je Ježiš Kristus naveky.