Čo je pravda?

(Jn 16:13 )

Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť.

(Jn 14:26 )

Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

(Jn 17:17)

Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda.

(Jn 14:6 )

 „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

(Jn 8:31 -32)

Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“

(Ef 1:13)

V ňom ste boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a keď ste v neho uverili, označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého,

(1Jn 4:4-6)

Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete. Oni sú zo sveta, preto hovoria podľa sveta a svet ich počúva. My sme z Boha. Kto pozná Boha, počúva nás. Kto nie je z Boha, ten nás nepočúva. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu.

(2Pt 3:16 [SSV])

Niektoré miesta v nich (v Písmach) sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú, ako aj ostatné Písma, na svoju vlastnú záhubu.

 

Čo nám tieto verše Biblie o pravde  chcú povedať?

–          Pravda je Ježiš Kristus

–          Pravda je Božie Slovo.

–          Kto neberie Božie Slovo ako najvyššiu autoritu, ako pravdu ten nemá pravdu

–          Kto si hovorí, že verí v Ježiša Krista a nepočúva, nepozná jeho slovo, neverí jeho slovu, ten si Božie slovo vysvetľuje po svojom, na svoju záhubu.

(2Sol 2:8-12)

Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť.

Tieto verše hovoria o časoch od Pavla po súčasnosť. Dnešná doba je plná znamení, klamných zázrakov zjavení „nebeských“ bytostí  ako sú aj všetky zjavenia Márie, zjavenia tzv. Ježiša Krista a iné zjavenia… Tieto zjavenia sú sprevádzané zázrakmi, znameniami. Biblia hovorí, že sú klamné. Zvádzajú tých, čo idú do záhuby. Zvádzajú ich preto, lebo NEPRIJALI LÁSKU K PRAVDE, k Božiemu slovu aby mohli byť spasení.

Náuka katolíckej cirkvi a všetky možné zjavenia ponúkajú katolíkom cestu k spáse. Inú cestu k spáse, ako ju ponúka Božie slovo. Drvivá väčšina katolíkov nemá lásku k Božiemu slovu, neveria v Ježiša Krista ako je zjavený v Božom slove. Mnohí sa preto utiekajú  k nebeským zjaveniam, ktoré im ukazujú a potvrdzujú správnosť katolíckej cesty spásy. Nebeské zjavenia Márie a Ježiša kladú dôraz hlavne na dôležitosť omše, eucharistie, ruženca, úctu k Márii… Kladú dôraz na to, čo Biblia nikde ani len nenaznačuje. To je tá sila bludu a falošných znamení. Boh to zosiela na ľudí, ktorí si nechcú obľúbiť lásku k pravde – jeho slovu, jeho podmienkam spásy, jeho cestu.

 

Keď som už bral Božie Slovo ako úplnú autoritu, snažil som sa preskúmať posolstvá Mariánskych zjavení a iné zjavenia. Skúmal som to podľa pravdy – Božieho slova. Konštatujem, že všetky Mariánske zjavenia ako Fatima, Lurdy, Medžugorie (sám som tam bol osem krát na pútí), La Sallette, Garabandal, Amsterdam, Don Gobbi, Krakow – Božie milosrdenstvo (tri krát som tam bol na púti) a iné sú falošné. Do jedného.

Dôvod?

Boh nikdy nedá zjavenie, alebo posolstvo, ktoré by protirečilo tomu, čo zjavil vo svojom Slove – Biblii. Ak poznáte Božie slovo a prečítate si nejaké posolstvá zo zjavení, sami na to prídete, že sa tam vyskytujú vety, slová protirečiace Biblii. Boh neprotirečí tomu, čo zjavil vo svojom slove. Potom by bol nedôveryhodný, meniaci sa. Ale Boh sa nemení.

Biblia je písaná tak, že si neprotirečí. Ak aj zbadáte nejaké protirečenie v Biblii, to je len tým, že ste to nesprávne pochopili. Preto treba skúmať a pýtať sa Ducha Svätého, aby vám zjavil poznanie na rozpoznanie zmyslov potrebných veršov.

Príklad:

Biblia hovorí, že Boh neprebýva v chrámoch zhotovených ľudskou rukou. Dokonca Biblia to hovorí na dvoch miestach. (Sk 7, 48; Sk 17,24) Mnoho učenia Biblie je potvrdzované alebo upresňované veršami aj na iných miestach Biblie. Nielen dvakrát, ale aj viackrát.

Katolícke učenie ukrýva „Boha“ v chrámoch zhotovených ľudskou rukou. Tvrdí, že v chrámoch je prítomný Ježiš Kristus, ktorého kňazi znášajú z neba podľa Ježišovho nariadenia pri poslednej večeri.

Verím že Boh každému človekovi, ktorý hľadá pravdu otvorí myseľ, aby porozumel jeho slovu. Túžte po tom, proste Boha o poznanie pravdy.

Keďže Biblia nám hovorí, že Boh nebýva v chrámoch zhotovených ľudskou rukou – a tieto slová sú jasne povedané, o čom je potom chodenie do kostola, omša, premieňanie? Potom musia mať aj slová jesť a piť Ježišove telo a krv, iný význam. Na tieto verše sa teraz sústredím:

Odpoveď Biblie:

  1. Že máme jesť jeho telo a piť jeho krv je napísané v Jánovi 6 kapitole. Pre dokonalé pochopenie tohto verša je potrebné prečítať si celú 6 kapitolu. Kedy sa 6 kapitola odohráva? Zistíte že v niekde uprostred účinkovania Ježiša Krista a nie pri poslednej večeri.
  2. Celá  6 kapitola nám hovorí o viere. Každú chvíľu sa tam spomína viera, viera, viera… To znamená že jesť a piť Ježišove telo a krv je duchovné jedenie a pitie a to je viera.
  3. Slová 6 kapitoly Ježiš adresoval učeníkom, farizejom, ľudu. Biblia hovorí, že ak niečo zvestoval ľudu, Ježiš hovoril v podobenstvách. (Mt 13,34; Mk 4,34) to znamená že Ježišove slová o jedení a pití sú podobenstvo, obraz  a ten význam je viera a pravda. Verše 34 a 35 nám to potvrdzujú.
  4. Podľa  40 a 47 verša,  viera je podmienkou večného života.
  5. 45 verš nám hovorí: Všetkých bude učiť sám Boh. Všetkých – to sa týka všetkých, ktorí uveria Božiemu slovu a Božím podmienkam spásy. Tých, čo už sú spasení. To znamená, že spasený človek nepotrebuje učiteľský úrad cirkvi, aby správne pochopil Bibliu. Tým by pohrdol Božím Duchom a držal sa ľudského učenia. Spasený človek spozná, že v katolíckom učení o eucharistii niečo nesedí.
  6. Ďalej Ježiš v 50 verši hovorí, že nezomrie nik, kto bude z neho jesť. Zomretie je myslené duchovná smrť – peklo. Na katolícke jedenie a pitie sa to nedá povedať, pretože ľudia chodia na prijímanie a nie sú ubezpečení ani kňazom, ani pápežom, že nik z nich večnenezomrie. Všetci katolíci chodia, aj  keď mnohí iba raz za čas na prijímanie. To by znamenalo, že nik z nich nepôjde do pekla. Sami vieme, že to nie je pravda. Že nikto z katolíkov aj napriek množstvu prijímaní nie si je istý svojou spásou. Ani kňaz, ani biskup, ani pápež. Ježiš hovorí, že nik nezomrie. Kto je potom podľa  Biblie ten, čo požíva Ježiša a nezomrie? Je to zasa len viera v Ježiša, ktorá ubezpečuje spaseného človeka, že nezomrie. Všetci spasení kresťania vám povedia, že nezomrú, že nepôjdu do pekla. Boh im daroval takú vieru, a Boh ich v tom stále utvrdzuje. Každý, kto uverí spáse a Božiemu slovu podľa Božích podmienok spasenia, je utvrdzovaný, že nepôjde do pekla, nezomrie. (teda nie podľa katolíckych podmienok spasenia, tie ti nikdy nezaručia spásu ) Božie slovo nám hovorí, že viera je skrze hlásanie Božieho slova. Viera je dar od Boha. Teda vieru nezískame chodením do kostola, na prijímanie. Vieru ti dá Boh, teda utvrdí ťa v spasení, ak uveríš v jeho slovo.
  7. 51 verš nám dáva definíciu tohto chleba života:  Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Už podľa 40 a 47 verša vidíme, že to jedenie ktoré zabezpečuje večný život je viera. Vidno, že to nie je eucharistia v katolíckom ponímaní, lebo katolíci nevedia o svojom živote v Kristovi, nie sú utvrdení o svojej spáse, neveria, že žijú naveky. Spasení vedia, že žijú naveky. Zasa je to len viera, ktorá utvrdzuje o žití naveky už tu a teraz. Ten chlieb je Ježišove telo za život sveta. To znamená že ten chlieb ešte nebol chlebom života, ešte to nebola a tá spasiteľná viera. Spásna viera je až keď Ježiš zomrie, vstane z mŕtvych, položí svoje telo za život sveta, keď dokoná jedinú, poslednú, úplne dostačujúcu obeť .  Toto je ten chlieb z ktorého žijú spasení ľudia. Toto je tá viera, ktorej veria spasení ľudia a Boh ich v tom neustále utvrdzuje. Lenže katolíci neveria v jedinú, úplnú, dostačujúcu obeť. Stále obetujú obety, stále prinášajú obete za hriech. Toto je ale jasné odporovanie Božiemu slovu.
  8. 53 verš hovorí:  Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Ten život je večný život získaný vierou. Ten život pocítite v sebe, keď uveríte Božiemu slovu. Boh vám dá taký život. Ten život je vnútorné presvedčenie, že ti patrí už od okamihu uverenia Božie kráľovstvo  a že tvoj život tu na zemi je už večným životom. Že nebudeš súdený, ale prejdeš zo života pozemského do života nebeského. Že večná smrť už nepatrí tebe.
  9. V 63 verši sú jasné slová – Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal sú Duch a život. To znamená, že Kristus sa prijíma duchovne nie telesne, materiálne. Jeho slovo je Duch a život. Máš málo Božieho ducha? To znamená, že máš málo Božieho slova. Máš málo Božieho života? To znamená, že máš málo Božieho slova.
  10. V  68 verši Peter hovorí: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. Samotný Peter vyznal Ježišovi za všetkých, ktorí od neho pre slová o jedení a pití Ježišovho tela neodišli. Tí, čo neodišli od Ježiša to pochopili správne, že tie Ježišove slová mali duchovný význam.

Takto by sa dala celá 6 kapitola Jána  verš po verši vykladať. A neskĺznete k nepravde, ak Božie slovo budete vykladať Božím slovom. Ak pochopíte, že Boh v Biblii si neprotirečí.

Možno sa ešte opýtate: A čo posledná večera? Tam Ježiš ustanovil sviatosť oltárnu.

Odpoviem stručne:

Ak budete skúmať, pri čítaní Biblie zistíte:

–         Žiadnu sviatosť oltárnu Ježiš neustanovil,

–         nepíše sa nikde v Biblii o skutočnej prítomnosti Ježišovho  tela a krvi

–         Ak si spasený, Duch Svätý ti dá rozoznať čo je v Biblii myslené duchovne a čo skutočne.

–         Ježiš sa obetoval raz a navždy, čiže to, čo robia kňazi nie je Biblické, ale ľudská náuka, Ježišova obeť bola posledná a dostačujúca na uzmierenie Boha.

–         Vždy keď sa konala Večera Pánova, jedol sa chlieb a pil sa kalich, víno. Večera Pánova bola od čias apoštolov a je (u protestantov) duchovné spoločenstvo s Pánom, nie požívanie tela a krvi (katolíci, evanjelici)

–         Sviatosť oltárna, teda skutočne prítomný Ježiš v eucharistii je výmysel ľudský. Doktrína o skutočnej Ježišove prítomnosti bola odsúhlasená na koncile v roku 1215. Dovtedy to bola Pánova večera.

Záver:

Keď je Božie slovo pravda, nemôže si protirečiť. Preto je Božie slovo jediným meradlom všetkého učenia o Bohu. Tým sa vylučuje ako meradlo pravdy nejaké náboženstvo, pápež, alebo nejaký charizmatický vodca, tradícia…

Ježiš Izraelským náboženským najvyšším vodcom, ktorí nechceli počuť pravdu, nechceli zachovať Ježišovo slovo adresoval tieto slová, ktoré sú v dnešnej dobe adresované všetkým náboženským vodcom, ktorí nechcú počuť  poznať pravdu a nechcú zachovávať Ježišovo slovo:

(Jn 8:43-47 [SSV])
Prečo nechápete moju reč? Preto, že nemôžete počuť moje slovo.
Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži.
Ale ja hovorím pravdu, a preto mi neveríte.
Kto z vás ma usvedčí z hriechu? Prečo mi neveríte, keď vám hovorím pravdu?!
Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate, lebo nie ste z Boha.“

(2Pt 3:16-18 [SSV])
Niektoré miesta v nich (Pavlových listoch) sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú, ako aj ostatné Písma, na svoju vlastnú záhubu.
Ale vy, milovaní bratia, ktorí to už viete, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom ničomníkov a aby ste neodpadli od svojho pevného základu.
Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz a až do dňa večnosti. Amen.