Pôst

Popolcovou stredou začína v Katolíckej cirkvi 40 dňový pôst. Na popolcovú stredu zvykne do kostola na omšu a pomazanie čela popolom prísť hodne ľudí.

Kňaz na čelo človeka maže popolom( z predošlej Veľkej Noci, z Bielej soboty, popolom z bahniatok) kajúcnikovi na čelo znak kríža. Pritom hovorí jednu z týchto dvoch formulácií:

Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš.

Kajajte sa a verte evanjeliu.

Rozoberme si tento znak kajúcnosti.

Ešte keď som bol katolík, prekvapovalo mnoho zbožných katolíkov množstvo ľudí, ktorí sa prišli dať pomazať popolom. Srandovalo sa, že to berú ako sviatosť. Ale teraz vážne. Vážne idem rozoberať slová, ktoré sa vyslovujú pri mazaní čela popolom.

„Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš:“

Keď som sa ja šiel dať pomazať popolom, vždy som v duchu chcel, aby mi kňaz pri mazaní popolom túto formuláciu nepovedal. Pripadala mi taká pohrebná, taká depresívna. Teraz keď sa nad ňou zamýšľam, myslím si, že je to nevhodná formulácia vyslovená pre človeka, ktorá nemá s Novozákonným ľudom nič spoločné. Je naozaj skľučujúca a bez vyjadrenia nádeje.

„Kajajte sa a verte evanjeliu“

Túto formulku som túžil v duchu pri mazaní popolom počuť. Aj som ju našťastie počul zakaždým. Teraz keď sa nad ňou zamýšľam, je to úžasná formulka pre Novozákonný ľud. Problém je ale v tom, že na popolcovú stredu zvesť evanjelia – zvesť Božej záchrany človeka v katolíckych kostoloch vôbec nepočuť. Tak som si potom vždy myslel, že je to veriť Marekovi Matúšovi, Lukášovi a Jánovi. Že je to veriť všetkým čítaniam štyroch evanjelií. Keďže katolícki predstavení nepoznajú a nezvestujú  zvesť evanjelia, tak oni, aj ľudia si o tom, čo je evanjelium vždy mylne domýšľajú nesprávne závery. A preto evanjeliu ani nemôžu ani oni ani ľud veriť. A preto v katolíckej cirkvi niet spasených ľudí. A preto katolíci neveria dielu Ježiša Krista, lebo počúvajú inú, ľudskú zvesť spásy a záchrany, ako nám ju Boh v Biblii dal. Inú, ako ju Ježiš Kristus vykonal.

Čo znamená podľa Božieho slova „veriť evanjeliu“?

Rozoberiem evanjeliovú zvesť podľa Kréda, ktoré hlasne vyslovujú katolíci v kostole každú nedeľu.

Veríš, že Ježiš Kristus je Boh, ktorý prišiel na svet, aby vykúpil človeka?

Veríš, že Ježiš Kristus sa počal z Ducha Svätého a vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom?

Veríš že bol za teba ukrižovaný, teda trpel za tvoje hriechy?

Veríš, že vstal zmŕtvych?

Veríš že vystúpil na nebesia a sedí po pravici Otca a odtiaľ príde súdiť živých a mŕtvych.

Veríš v jednu cirkev?

Veríš v spoločenstvo svätých?

Vyznávaš jeden krst?

Očakávaš vzkriesenie mŕtvych a budúci život?

Veríš v odpustenie hriechov?

Toto vyznanie som aj ja ústami tisíckrát vyznával. A naozaj som tomu aj veril?  Ja som si myslel, že Áno. No keď som uveril v evanjelium, tak smelo sa priznávam, že v mojom srdci som tomu neveril.

Poďme si tieto otázky rozobrať:

Veríš, že Ježiš Kristus je Boh, ktorý prišiel na svet, aby vykúpil z hriechu človeka?

Ak veríš, že existuje Boh, nemal by si iných bohov. Ak veríš že Ježiš Kristus je Boh, nemodlil by si sa k tým, čo nepočujú a hovoriť nemôžu. Nemodlil  by si sa a neprosil by si stvorenia, drevo, odliatky, aby ti získali Božiu priazeň. Ak veríš, že existuje Boh, tak by si ho dal vo svojom živote na prvé miesto, lebo Boh nestvoril človeka na to, aby šiel za svojimi plánmi, svojou kariérou, ale aby človek plnil Božie plány. Boh ti daroval život preto, aby si ho žil preňho a aby si večný život žil s ním.

Jn 3:16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.

 

Veríš, že Ježiš Kristus sa počal z Ducha Svätého a vzal si telo z Márie panny (pozor Panna Mária je niekto iný) a stal sa človekom?

Prečo sa Kristus stal človekom? Aby prežil všetky tvoje ľudské boje, trápenia, aby naplnil za teba zákon, ktorý nie si schopný plniť.  Aby všetko urobil ON za teba, aby človek už nepotreboval viac kňazov, čiže človeka na sprostredkovanie Boha, Božej milosti a požehnania. Aby sme všetko mali v Ňom a skrze Neho.

Veríš že bol za teba ukrižovaný, teda trpel za tvoje hriechy?

Každodenná starozákonná kňazská obeť nemohla odstrániť hriechy ľudu. Bola to ustavičná, obeť, ktorá, keby nie Krista, trvala by každodenne do konca vekov a aj tak by nikdy dokonale neuzmierila človeka s Bohom.

Preto Boh nám dal svojho Syna, aby On jedinou dostatočnou a dokonalou obetou uzmieril človeka s Bohom Zrušil ustavičnú každodennú obeť, aby jedinou svojou obeťou odstránil hriechy ľudu raz a navždy. Jedinou obeťou za nás Bohu učinil zadosť. Preto už nie sú potrebné obete omše. Kristus svojou jedinou obeťou nahradil všetkých kňazov a Veľkňazov tak, že už ich netreba.

Obete omše sa nekonali 1215 rokov. Ale človek, vo svojej pýche odmietol Kristovu dostatočnú obeť, odmietol jediné prostredníctvo a postavil sa namiesto Krista, aby zasa každodenne uzmieroval človeka s Bohom, aby slabý ľudský hriešny človek bol prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi.

Preto ak hovoríš, že bol za teba ukrižovaný Ježiš Kristus, teda za teba a za tvoje hriechy no ak skutkami konáš opak, klameš Boha aj sám seba. Lebo ak Kristus naozaj zomrel a trpel za tvoje hriechy, ak ťa z nich naozaj vykúpil, tak už neexistujú. No ty svojimi skutkami dokazuješ, že tomu neveríš. Chodíš na omše, kde sa „Musí“ každodenne zasa Kristus obetovať, aby si bol každodenne uzmierovaný s Bohom. Tvoje skutky dosvedčujú, že odmietaš Krista a ideš za človekom – kňazom.

Ak veríš, že Boh zomrel za tvoje hriechy, nešiel by si so svojimi hriechmi do spovednice za človekom, ale rovno za Bohom. Aj keby ťa kňaz neviem ako uisťoval, že máš odpustené hriechy, on nevidí do tvojho srdca.

Ak chceš veriť naozaj, že Ježiš Kristus je Boh, nepotrebuješ k tomu žiadneho kňaza, ani človeka, aby ti spojenie s Bohom sprostredkoval. Žiadny človek ti nemôže od Boha nič sprostredkovať, tobôž, nie žiadnymi modlitebnými formulkami a vonkajšími znakmi. Nie sme v Starom zákone. Sme v Novom zákone. Kým v Starom zákone všetko medzi Bohom a človekom vykonávali kňazi, v Novom zákone všetko medzi Bohom a človekom vykonal posledný kňaz a Veľkňaz Ježiš Kristus. A preto ten, kto v neho verí má s ním aj osobný vzťah.

Ak máš osobný vzťah s Bohom, tak žiješ Nový zákon Ducha:

Božím chrámom si ty a nepotrebuješ hľadať Boha v kamennej budove v nejakej malej búdke.

Klaniaš sa Bohu v Duchu a pravde na každom mieste, nie v kamennej budove, nie pšeničnému chlebu.

Boží Duch je ten, ktorý oživuje, ktorý človeka robí znovuzrodeným a ktorý je vo veriacom človekovi.

To čo ako katolík som hľadal u kňaza a nenachádzal som, to mi teraz všetko dáva Boží Duch, ktorý je vo mne a vo všetkom ma utvrdzuje. Či je to odpustenie hriechov, či kontakt s Bohom, či mi dáva poznať svoje večné slovo – Sväté Písmo…

Bez Ducha nerozumieš Písmu, je ti zahalené.

Nepotrebuješ kňaza ako prostredníka medzi Bohom a tebou, ale Ježiša Krista.  Lebo to, čo sa snaží každý deň vykonávať kňaz, sprostredkovať ti Boha, kontakt s Bohom, to je všetko len falošná hra falošného evanjelia.

Potrebuješ Ježiša Krista, aby ti odpustil všetky tvoje hriechy, tým myslím všetky, čo si spáchal od malička, teda aj všetky čo si kňazovi vyznal. Ježiš je prostredník  medzi Bohom a tebou a iba skrze neho môžeš mať všetky hriechy odpustené, dokonca ešte aj tie, ktoré vykonáš do svojej smrti, lebo Ježiš za tieto hriechy už zaplatil a zadosťučinil Bohu za ne.

Veríš teda v Ježiša Krista a jeho vykúpenie, alebo veríš v kňazov, biskupov, pápeža, bez ktorých vykúpenie by pre teba nebolo? Musíš si vybrať – Buď naozaj skutkami dokážeš svoju vieru, alebo ju ústami vyznáš a skutkami poprieš.

Veríš, že vstal zmŕtvych?

Ježiš Kristus vstal zmŕtvych pre potvrdenie Písma a pre naše ospravedlnenie (Rim 4,25)

Veriť vzkrieseniu zmŕtvych znamená veriť, že si ospravedlnený pred Bohom skrze Ježiša Krista. Veriť že keď krížom boli zmazané tvoje hriechy, tak zmŕtvychvstaním je potvrdené, že si pred Bohom ospravedlnený. Si teda pred Bohom ako taký, ktorý nikdy nezhrešil, čiže si spravodlivý.

Ak teda ústami vyznávaš, že veríš, že Kristus vstal zmŕtvych a v srdci neveríš, že si pred Bohom ospravedlnený, zasa len klameš Boha, lebo neveríš jeho slovu a klameš aj sám seba.

A ak si ospravedlnený, neexistuje už pre teba večné zatratenie, čiže peklo. Zmŕtvychvstanie je víťazstvo života nad smrťou a uverením tomu si sa postavil na stranu víťaza. Ten ťa zaodel jeho spravodlivosťou, ktorá ťa robí ospravedlneným pred Bohom.

Ak si ospravedlnený, je Boží Duch v tebe, si v Kristovi, ktorý za teba odtrpel tvoje hriechy. Si Kristovým telom, si zapečatený jeho duchom na deň vykúpenia. Čiže pečať Božieho Ducha ťa robí Božím dieťaťom naveky, už pre teba neexistuje odsúdenie.

To by bol Boh klamár, keby odsúdil ospravedlneného človeka.

Veríš že vystúpil na nebesia a sedí po pravici Otca a odtiaľ príde súdiť živých a mŕtvych?

Veríš, že vystúpil na nebesia a sedí po pravici Otca, alebo veríš, že každodenne zostupuje z nebies do kňazových rúk? Ústami vyznávaš, čo skutkami popieraš?

To, že sedí po pravici Otca znamená, že všetko, čo bolo potrebné spraviť, bolo spravené. Aj ty, keď všetko potrebné spravíš, sadneš si. A nikto ťa z tej stoličky nemôže každodenne volať, aby si niečo urobil, čo už bolo spravené predtým, ako si si zasadol!

Preto Ježiš sa znova nemôže denne nekrvavo obetovať. A denne schádzať na státisíce oltárov celého sveta. Nemôže byť zároveň zavretý v malých búdkach a zároveň schádzať z neba.

Ústami vyznávaš, že z neba príde súdiť živých a mŕtvych. A tým že ideš na omšu popieraš toto slovo, lebo tam ho kňaz sťahuje z neba dole a zatvára do búdky ako nejaké zvieratko.

Ten kto verí evanjeliu, už prijal Ježiša Krista do svojho srdca a On je v ňom navždy svojim Duchom. Ježišovo telo sedí po pravici Otca a teda už len raz ho pozemšťania uvidia vo svojom tele – keď príde súdiť živých a mŕtvych.

Veríš v jednu cirkev?

A zasa sme pri Duchu. Je naozaj jedna cirkev, cirkev Kristova. Cirkev, v ktorej sú členovia duchovne začlenení do Kristovho tela, ktorej učenie je jedine z Biblie.  Kristus nemá inú cirkev. Ty ale veríš v jednu Rímskokatolícku cirkev a jej učenie. Zasa popieraš to, čo ústami nahlas vyznávaš.

Keďže je veriaci človek v Kristovej cirkvi, je v Kristovi, nemôže zahynúť. Kristus zaňho trpel a teda Veriaci už nebude vôbec trpieť za svoje hriechy, lebo je v Kristovi, ktorý to už spravil. Veriaci kresťan žije v pokoji s Bohom:

Rim 5:1-2 A tak ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu.

Člen Kristovej cirkvi má pokoj vo vnútri, ktorý môže dať iba Boh a chváli sa svojou nádejou, že žije a bude žiť večný život. Boží Duch v ňom ho ubezpečuje že mu patria všetky Božie zasľúbenia a že do peklo nie je preňho.

Rímskokatolík je vo svojej cirkvi, ktorá žiaľ nie je Kristova. Jeho cirkev mu nedokáže zabezpečiť večný život, nech sa kňazi omšami akokoľvek snažia, alebo nech sa ktokoľvek svojimi skutkami akokoľvek snaží, nikto mu nezaručí večný život. Rímskokatolík nikdy nebude v sebe mať pokoj so zmierenia s Bohom a teda nemá sa čím chváliť. A keďže sa nemá čím chváliť v jeho duši je strach a nepokoj z toho, kde vo večnosti pôjde. Keďže RKC mu nemôže zabezpečiť nebo, prinajlepšom ho utešuje, že bude trpieť v očistci.

Ak chceš veriť v jednu cirkev, tak je to jedine Kristova, ktorej matriku vedie Duch Svätý. Ak do nej vstúpiš, Boh ti to Duchom potvrdí, že si v nej. Jedine skrze Kristovu cirkev dosiahneš spásu.

Veríš v spoločenstvo svätých?

Veriť v spoločenstvo svätých znamená podľa Božieho slova veriť v Kristovo duchovné telo, v ktorom sú všetci, čo uverili evanjeliu. Listy apoštolov ťa môžu ubezpečiť, že svätý je každý, kto uveril evanjeliu.

Ak veríš v iné spoločenstvo svätých, ktoré je definované Katolíckou náukou, zasa popieraš niečo, čo slovami v kostole nahlas rozprávaš.

Vyznávaš jeden krst?

Správne povedané – vyznávaš jedno ponorenie? Byť pokrstený znamená byť ponorený. Podľa Písma krstí sa len ten, čo už uveril evanjeliu. Vyznávaš tento krst? Ak nie zasa slovami hovoríš niečo, čo skutkami popieraš.

Očakávaš vzkriesenie mŕtvych a budúci život?

Očakávaš, že tvoje telo bude vzkriesené v posledný deň? Očakávaš večný život?

Ak áno, už svoj život na zemi žiješ tak, aby si bol pripravený tu a teraz opustiť tento svet. Žiješ v tomto svete, ale tak, ako keby si v tomto svete ani nežil. Si v očakávaní večného života, ktorý bude lepší, v ktorom nebude bolesti, trápenia a žiaľu. Preto všetko robíš pre to, aby si bol smerovaný smerom k večnému životu. Robíš všetko preto, aby aj tvoji blízki boli smerovaní k tomuto životu.

Presnejšie povedané, v Kréde  vyznávaš, že očakávaš život budúceho veku. Ak naozaj skutkami potvrdzuješ to, čo ústami nahlas vyznávaš, právom očakávaš život budúceho veku. Ak neveríš tomu, a nepotvrdzuješ skutkami, čo nahlas vyznávaš, klameš sám seba a ak neuveríš evanjeliu si blízko života vo večnom trápení.

Kajaj sa a ver evanjeliu.

Kajaj sa a never učeniu, ktoré je falošné evanjelium.

Ešte stále máš možnosť dnes sa kajať a veriť evanjeliu. Pros teda Božieho Ducha, aby ti dal spoznať Božie evanjelium a aby si získal večný život. Zriekni sa Katolíckej cesty spásy, ktorá ťa nedovedie do večného života. Prijmi Božiu ponuku. Prijmi evanjelium – prijmi Kristovu jedinú a dostatočnú obeť za tvoje hriechy. Prijmi Kristove večné kňazstvo. Uver tomu, že už Kristus pred 2000 rokmi odtrpel a odčinil tvoje hriechy.

Modlím sa za to. Rasťo.

 

PS: mazať sa popolom, zriekať sa jedla, obetovať sa nemá žiaden zmysel, pokiaľ si neuveril. Na Boha sa týmito skutkami  nedá zapôsobiť. Akákoľvek obeta pred Bohom nemá význam pokiaľ človek neuverí evanjeliu.

 

Aký je správny zmysel pôstu?

 Iz 58:5-6 Má sa človek umŕtvovať celý deň? Vykrúcať si dookola hlavu a vrecovinou i popolom si ustielať? Či toto nazveš pôstom a dňom milým Bohu? Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo?

Pravý zmysel pôstu je zvestovať evanjelium tým, čo sú pod jarmom hriechu. Zvestovať Kristove dielo:

Lk 4:18  „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu
a ohlásiť Pánov milostivý rok.“

 Aký je pravý zmysel pokánia?

Pravý zmysel pokánia je ZMENA ZMÝŠĽANIA.

Ten, kto nenávidí Pravdu  – Satan chce, aby si zostal v klamstve, v ktorom si od malička vyrastal. Aby si veril ľuďom, ľudskej organizácii, ktorá sa nazýva cirkevnou, aby si sa spoliehal na ľudí, keď chceš byť spasený.

Božie slovo je pravda. Je to Božia pravda. Katolícka cirkev autoritu tohoto slova dávno spochybňuje a ľudskými učeniami, ktoré dáva nad Božie slovo degraduje Božie učenie. Namiesto uctievania IBA Boha, uctieva aj ľudí. Boh si vyžaduje všetku úctu, slávu a chválu.

Ak teda chceš pred Bohom vykonať správne pokánie, ZMEŇ svoje zmýšľanie. To, čo si doteraz považoval za pravú cirkev, pravé uctievanie Boha začni porovnávať s Božím slovom a hľadaj, čo Boh hovorí o pravej cirkvi a pravom uctievaní. ODVRÁŤ sa od modiel, odvráť sa od uctievania Kráľovnej nebies, odvráť sa od uctievania človeka – čiže svätých. Odvráť sa od uctievania a klaňania sa oplátke… Ak si si doteraz myslel, že ti to pomôže k spáse a vidíš podľa Biblie že je to klam, s čistým svedomím to zavrhni a prijmi lásku k PRAVDE, k Božiemu slovu. Uver Božiemu slovu, uver evanjeliu.

Toto je pravé pokánie, ktoré od teba čaká Boh. Nepotrebuješ k tomu znak popola na čelo, ale VIERU.

To čo si doteraz iba ústami vyznával v Kréde, prenes do svojich skutkov.