Autorita pápeža

Autorita, ktorú katolíci majú a ktorá určuje jedinečnosť  postavenia katolíckej cirkvi nad kresťanmi je autorita pápeža. Pápež ako viditeľná hlava Kristovej Cirkvi. Pápež ako ten, ktorý schvaľuje čomu majú katolíci veriť.

Keď som začal intenzívne skúmať  Božie slovo a pápeža, a kým som ešte veril a duchovne bol v Katolíckej cirkvi, najdlhšie čo mi vŕtalo hlavou boli myšlienky: pápež skala, Kristus uholný kameň. Nad touto myšlienkou som rozmýšľal dňom i nocou vyše mesiaca.  Nevedel som akú funkciu má pápež ako skala v Cirkvi a Kristus ako uholný kameň v Cirkvi. Pýtal som sa stále Ducha Svätého na objasnenie a pochopenie tejto myšlienky.

Spomínal som si ako som rekonštruoval drevený dom. Začínal som od základov. Boli kamenné. Na každom rohu domu a rohu izieb bol v hĺbke asi pol metra jeden obrovský kameň. Uholný kameň. Na uholných kameňoch stál celý dom. Popod drevené steny bola len výplň zo skál. Keď som sa pokúšal vybrať jeden uholný kameň, nedal sa. Odhadujem jeho hmotnosť na cca 300kg. Tak som kamene nechal, nech budú aj v novom základe…

Uholný kameň zo základu stavby som sa snažil aplikovať na Krista a pápeža ako skalu. Rozmýšľal som stále ako to spolu súvisí a nevedel som pochopiť.  Keď som po čase prišiel na to cez Božie slovo, pochopil som, že sa to ani dokopy dať nedá. Pochopil som, že kameň a skala je jedno a to isté a tým môže byť jedine Kristus. V katolíckej Biblii dolu vo vysvetlivkách ma oklamali.

Pápežove skutky v Assisi bol začiatok skúmania pápeža a pochopenie kto je skalou a uholným kameňom bol bod zlomu, v ktorom som prestal dôverovať autorite pápeža  a začal veriť autorite Biblie. Od tohto bodu zlomu sa mi poznanie Biblie začalo vyjasnievať  a zanedlho som pochopil celé základné Božie učenie v Biblii.

Ustanovenie pápeža za skalu

 (Mt 16:18 [SSV])

Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Pozrime sa do originálneho textu Matúša, ktorý bol napísaný v gréčtine. Doplním do vety pre pochopenie len slová Peterskala. Originálna veta v gréčtine znie takto:

Ty si Petros a na tejto petra postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Grécky preklad slova Petros je malá skala, kamienok, čo sa zmestí do ruky.

Grécky preklad slova Petra je obrovská skala, obrovský skalnatý kopec.

Veta s prekladom Petra a skaly znie takto:

Ty si malá skalka a na tomto skalnom masíve postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Kto, alebo čo je tá skala, na ktorej má stáť Kristova Cirkev?

Všimnime si niekoľko viet dozadu. Tam Peter vyznáva Ježišovi, keď sa ho pýta, za koho ho pokladajú:

(Mt 16:16 [SSV])

Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“

Táto odpoveď Petrova je skala. Skala základná, kameň uholný, skala na ktorej je postavená Kristova Cirkev. Je to veta : Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.

Kto číta Bibliu, v Starom Zákone číta mnohokrát – Boh je tá skala, Mesiáš bude kameň uholný… Aj celý nový zákon hovorí – Kristus je tou skalou, tým uholným kameňom.

Poznámka: v Gréčtine skala a kameň je jedno a to isté slovo – petra = skalný masív.

To je zvlášť zaujímavé že celá Biblia hovorí o Bohu a Kristovi ako skale a zrazu jedna veta by mala narušiť celú túto schému? Zapamätajme si – Biblia si neprotirečí. To by si potom Boh protirečil. Keby bol Peter tou skalou, na ktorej má stáť Cirkev, ktorú nepremôžu pekelné brány, Biblia by si protirečila. Namiesto Ježiša Krista a Boha by dosadila človeka. No Biblia nič také nepovedala. Skaly pred a skaly po tomto Petrovom vyznaní sú stále v Biblii Boh a Kristus.

Sám Peter vo svojom liste hovorí, že Kristus je ten kameň a skala:

(1Pt 2:4-9)

Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny, a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Preto je v Písme: „Hľa, kladiem na Sione (NIE V RÍME!) kameň uholný, vyvolený a vzácny; kto v neho verí, nebude zahanbený.“ Vám teda, ktorí veríte, je na česť; pre tých však, čo neveria: „Kameň, čo stavitelia zavrhli, sa stal kameňom uholným“, „kameňom úrazu a skalou pohoršenia“. Oni naň narážajú, lebo neveria slovu. A na to sú aj určení. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.

To isté Peter vyhlasuje aj v Skutkoch apoštolských:

(Sk 4:11 [SSV])

On je kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, a on sa stal kameňom uholným.

Čo nám Peter cez tieto verše hovorí – Kristus je kameň, skala. Máme sa vbudovávať do duchovného domu – čiže duchovný dom je dom postavený na Kristovi. Je to Kristova Cirkev. Máme prinášať duchovné obety. Všetci. (nie telesné obety kňazov, ale duchovné obety veriacich. Kňazov a obety Nový zákon nemá) Máme veriť v tento kameň na ktorom je postavená nepremožiteľná cirkev  –v Ježiša Krista – a nie pápeža. Máme veriť Božiemu slovu, nie nejakému ľudskému učeniu, Tradícii, učeniu, ktoré nám pápež schváli. Tí, ktorí veria, tí sú kráľovskí kňazi, dedičia, ktorí majú zvestovať slávne skutky Ježiša Krista. Všetci sme kňazi povolaní ohlasovať, nie je to len určitá skupinka. Všetci.

KRISTOVA CIRKEV STOJÍ NA KRISTOVI, KTORÝ JE MESIÁŠ, SYN ŽIVÉHO BOHA

Na týchto dôkazoch vidíme, že Kristus je tou skalou, že vyznanie „Ty si Mesiáš Syn živého Boha“ je tou skalou, na ktorú sa budú všetci padať a lámať sa, ktorí neveria Božiemu slovu. Na tomto vyznaní stojí spása človeka, teda základ pre tých, ktorí chcú byť spasení. Na tomto vyznaní stoja všetci spasení pravá Cirkev, ktorú pekelné brány nepremôžu. Nie je to teda katolícka cirkev, ani pápež, ani iná cirkev, ktorí si toto o sebe myslia. Sú to všetci spasení z každej „cirkvi“, ktorých základ je vyznanie Ježiša za Mesiáša a uverenie a živenie sa jedine Božím slovom.

Ďalej si musíme uvedomiť, že Ježiš povedal „na tejto skale…“ . Nepovedal „na tebe…“

Je tu ešte jedna dôležitá veta, po tom ako Peter vyznal Krista:

(Mt 16:20 [SSV])

Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.

Táto veta neoznamuje, že učeníci majú hovoriť, že Peter je skala. Ale že zatiaľ nemajú hovoriť, že Ježiš je Mesiáš.

Mnohí cirkevní otcovia 3-8 storočia keď píšu o   Mt 16,18 vždy hovoria o Kristovi ako skale alebo O Petrovom vyznaní že Ježiš je Mesiáš ako skale. Napríklad najznámejší: Origenes, Hieronym, Gregor Naziánsky…

Vo veršoch: pas moje ovce, pas moje baránky (Jn 21, 16-17) vidia katolíci jasnú autoritu Petrovu, teda aj pápežov. V nasledujúcich veršoch uvidíme, že Peter aplikoval pasenie na všetkých starších:

 (1Pt 5:1-3 [SSV])

Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne; nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda.

 

 

Bol Peter niekto viac ako ostatní apoštoli?

(Gal 2:8-9)

veď ten, ktorý pomáhal Petrovi v apoštoláte medzi obrezanými, pomáhal aj mne medzi pohanmi -, a keď poznali milosť, ktorú som dostal, Jakub, Kéfas a Ján, ktorých pokladali za stĺpy, podali mne a Barnabášovi pravicu na znak spoločenstva, že my pôjdeme medzi pohanov a oni medzi obrezaných.

Apoštoli sa pokladali za rovnocenných. Nikde nie je v Novom zákone ani len náznak, že by Peter bol niečo viac ako ostatní. V tomto citáte vidno, že Jakub, Kéfas a Ján boli si rovnocenní.

Ďalej nám tento citát hovorí, že Peter bol apoštol židov. Pavol bol apoštol pohanov. Teda Pavol by mal podľa Biblie byť tým, koho pokladáme za našu autoritu po Kristovi, lebo iba vďaka nemu bolo evanjelium ohlásené mimo Izraela.

V nasledujúcom citáte Ježiš tvrdo naznačuje Petrovi, že nemá sa starať, čo bude s Jánom, teda, že sa nemá starať čo sním Boh plánuje. Tento verš tiež naznačuje, že Peter nie je nadradený nad Jánom. Tento verš nasleduje po Petrovom vyznaní, kde vyznáva, že miluje Ježiša:

(Jn 21:21-23)

Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi: „Pane, a čo bude s týmto?“ Ježiš mu odpovedal: „Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou!“ A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník neumrie. No Ježiš mu nepovedal: „Neumrie,“ ale: „Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho?“

 

Kľúče od nebeského kráľovstva

(Mt 16:19 [SSV])

Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Ďalší kameň úrazu pre tých, ktorí nepoznajú Božie slovo. Ktorí popierajú, že Božie slovo sa vysvetľuje samo – teda Božím slovom. Že na to netreba žiadny učiteľský úrad, ale Svätého Ducha a poznanie Božieho slova.

Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva sa vzťahuje na Petrovo prvé ohlásenie po Turíciach, keď vystúpil pred ľud a ohlásil ako prvý Božie slovo a Božie kráľovstvo ľuďom. Teda úlohu otvorenia nebeského kráľovstva Peter splnil.

Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Čitateľ Biblie vie, že toto neplatí len pre Petra ale pre všetkých učeníkov! (Mt 18.18) Ježiš mal mnoho učeníkov a to neboli len apoštoli. (Lk 6,3) Kto je teda učeník? Všetci,  ktorí sa rozhodli ísť za Ježišom bez ohľadu na to, čo ich to bude stáť (Lk 14,26-33) teda títo všetci môžu zväzovať a rozväzovať v mene Ježiš, nie v mene nejakej cirkvi.

Človek nemôže slúžiť dvom zvrchovaným pánom – Kristovi a pápežovi. Lebo Ježišove učenie odporuje zákonom a dogmám, ktoré pápeži vymysleli. Buď jedného bude milovať a druhým pohrdne, alebo naopak.

Ježiš povedal:

(Mt 22:37 [SSV])

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!

Kódex Kánonického práva vyhlasuje:

Kán. 752 – Aj keď nie súhlas viery, predsa však nábožnú poslušnosť rozumu a vôle treba prejaviť náuke, ktorú buď Najvyšší veľkňaz, alebo kolégium biskupov hlása o viere alebo mravoch, keď vykonávajú hodnoverné magistérium, hoci túto náuku nezamýšľajú vyhlasiť definitívnym úkonom; veriaci sa teda majú starostlivo vyhýbať tomu, čo sa s ňou nezhoduje.

Každý si môže vybrať svojho pána. No len jeden Pán zomrel za teba

 

Je pápež Kristov nástupca?

Biblia o tom nikde nehovorí, že by bol Peter a následne pápeži nástupcovia Krista. Nie je ani viditeľná hlava cirkvi na zemi. Ani nevlastní kľúče do nebeského kráľovstva.

Ak čítaš a poznáš Bibliu:

Vieš si predstaviť, žeby Peter, najjednoduchší z učeníkov, rybár  ktorý bol spätý s prírodou, býval niekde v strede mesta v betónovom, alebo murovanom komplexe?

Vieš si predstaviť, že by Peter, ktorý ako rybár chodil v najjednoduchších šatoch obliekal sa do purpuru a kmentu, teda do najdrahších šiat a menil by si tie drahé šaty na každú príležitosť za iné?

Vieš si predstaviť že by Peter vlastnil sedem vrchov v Ríme?

Vieš si predstaviť, že by Peter ako šéf pozemskej cirkvi  mal množstvo galérií, obrazov sôch, zlata, majetku, že by vlastnil akcie veľkých firiem a banky (mimochodom aj slovenskú VUB)?

Vieš si predstaviť, že by Peter bol najvyšším predstaviteľom nejakého štátneho zriadenia akým je Vatikán a uzatváral so štátmi a organizáciami, ako napr. OSN rôzne zmluvy? (že by vtedy z Rímskou ríšou, Egyptom, Gréckom… uzatváral nejaké zmluvy?)

(Lk 22:24-26)

Vznikol medzi nimi aj spor, kto je z nich asi najväčší.

Povedal im: „Králi národov panujú nad nimi, a tí, čo majú nad nimi moc, volajú sa dobrodincami.

Ale vy nie tak! Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca ako služobník.

História Katolíckej cirkvi ale ukazuje pravý opak tohto verša: rímski biskupi, neskôr pápeži sa už od štvrtého storočia spolčovali s mocenským zriadením štátu. Od konca prenasledovania kresťanov, od cisára Konštantína sa robilo mocenské, politické zriadenie. Keď už biskupovi Ríma územie Ríma nestačí, tak si prisvojuje moc nad svetom. Biskup, neskôr pápež sa v celej histórii spolčoval s kráľmi zeme, navzájom sa dosadzovali a ovplyvňovali. Kristus práve toto zakazoval. (Lk 22, 25- 26) Nikde v Biblii nie je písané, že Kristova cirkev má mať aj svetskú moc, ako to katolícka cirkev má. V každom štáte veľvyslanectvo, veľvyslanci štátov sú vo Vatikáne…

Peter písal kresťanom:

(1Pt 2:13-14 [SSV])

Kvôli Pánovi sa podriaďujte každej ľudskej ustanovizni: či už kráľovi ako najvyššiemu, alebo miestodržiteľom ako tým, ktorých on posiela trestať zločincov a chváliť dobrých.

História cirkvi nám hovorí, že pápeži to učinili naopak, že oni sú zvrchovanými vládcami a len ich zákony musia poslúchať aj králi zeme. Mikuláš I, pápež  (856-867)povedal:

„Je zřejmé, že papežové nemohou být vázáni či rozvázáni nějakou pozemskou mocí – dokonce ani sv. Petrem kdyby se vrátil, protože Konstantin Veliký doznal, že papežové jsou zde na místě Boha a božstvo nemůže být souzeno žádným člověkem! A proto my jsme neomylní, a ať už jsou naše činy jakékoliv. Nezodpovídáme za ně nikomu než nám samým!“

Vieš si predstaviť, že by mal Peter v každom štáte svojho veľvyslanca ktorý sídli vo veľkom luxusnom sídle? V Bratislave na Slavíne, je sídlo vatikánskeho veľvyslanca na najkrajšom a najatraktívnejšom mieste, s najdrahšími pozemkami na Slovensku, toto sídlo je oplotené a chránené bezpečnostným systémom. Mnohokrát som sa počas dvojročného štúdia v Bratislave prechádzal okolo vatikánskeho veľvyslanectva. Už vtedy ten prepych vo mne vzbudzoval veľké otázky o chudobe RKC.

Vieš si predstaviť, že by Peter chodil na papamobile a davy by mu skandovali rôzne heslá na jeho meno? Peter by určite chodil ako najjednoduchší človek a ak by niekto skandoval jeho meno, povedal by – Bohu vzdajte slávu, iba Bohu patrí sáva. Skutky apoštolov v dvanástej kapitole nám píšu, ako dopadol Herodes, keď dav skandoval:  Toto je hlas Boží nie ľudský. Nevzdal Bohu slávu. (Sk 12,22) Ďalej skutky hovoria, že keď Peter spravil zázrak, povedal :čo na nás hľadíte, akoby sme to urobili vlastnými rukami, to Boh oslávil Ježiša týmto skutkom. Viera v Ježišovo meno toto spravila. (porov . Sk 3, 12-16) Peter vyvyšoval Ježiša, jemu to bolo proti srsti, aby ho niekto oslavoval.

Vieš si predstaviť, že by Peter vymyslel nejakú náuku alebo že by z tradície zobral nejakú teóriu a tú by potom presadzoval za kresťanskú a kto by v ňu neveril, nedosiahol by ináč spásu? Že by preklial tých ktorí neuveria v jeho učenie, ktoré schválil a nie v Božské zjavenie? Pápeži toto urobili. Sám Peter s apoštolmi povedal (v skutkoch apoštolov) : Boha treba poslúchať viac ako ľudí. (Sk 5,29)

Vieš si predstaviť že by Peter, ktorý aj po vyznaní, že Ježiša miluje, konal neomylne? Aj Peter bol omylný a mal svoje chyby. Všimnite si, ako ho Pavol karhá: (Gal 2, 11-16)

Pavol bol apoštol pohanov (Ef 3, 8), Peter zvestoval evanjelium obrezaným, teda Židom (Gal 2,8). Peter by teoreticky mal byť apoštol židov, hlava židov. My sme pohania, nie židia, máme evanjelium zvestované Pavlom, prečo teda nie sú nástupcovia Pavla najvyššia autorita?

Peter žil s Ježišom teda evanjelium mal „prechodené“ s Ježišom. Pavol evanjelium pre pohanov dostal zjavené, a preto popisuje celú náuku o hriechu, ospravedlnení, o pokání z mŕtvych skutkov… Pavlova náuka a Jánove evanjelium je hlavný základ kresťanskej náuky. No pápeži nám vymysleli inú náuku, iné evanjelium a  katolíci sa majú držať učenia katolíckej cirkvi a nie Božieho slova. Božie slovo majú čítať a vnímať len výkladom katolíckej cirkvi.

———–

Bol to pápež Ján Pavol II, (podľa katolíkov hlava, skala, druhý Kristus, svätý Otec, neomylný v učení…) ktorý ma vyprovokoval skúmať  znamenia čias. A čím viac som skúmal podľa Biblie Pápeža a náuku katolíckej organizácie, tým viac som bol v presvedčení, že žijem v omyle.

Vrchol stretnutia v Assissi bolo, že sa nakoniec stretnutia pomodlili spoločne modlitbu Otče náš! Náboženstvá vyznávajúce démonov- animisti uctievači hadov, šamani, uctievači ohňa, špiritisti…– vraj ich otcom je Boh – Otec nebeský. Aká lož! Aké rúhanie! Ich otcom je Satan.

Teraz už chápem, že pápež mal pravdu, že naozaj má Katolícka cirkev s nimi spoločného otca, ale nie je to Nebeský Otec.

Na prípravu ďalšieho stretnutia náboženstiev, ktorú si vzal Benedikt ako pamiatku toho, čo začal jeho predchodca bola predpríprava na stretnutie, kde  františkánky mních spieva spolu so židom Allah je náš Boh.

Toto video už bolo na niektorých stránkach účelovo zmazané, tu si ho môžete pozrieť je nedávno vložené:

http://www.youtube.com/watch?v=KazMzS5Ejks

Dával som si stále otázky: V aké náboženstvo to ja verím? V akú cirkev to ja verím? Kto je to vlastne pápež? Akého Boha vyznávame, keď pred ostatnými náboženstvami svoju vieru musíme skrývať? Svoje symboly odstraňovať? Keď démoni sú podľa tohto skutkového vyjadrenia  – odstránenia náboženských symbolov viac ako Boh? Kto je to ten náš vodca, ktorý sa hanbí za svoju vieru svojho Boha, svoje náboženstvo? V doktrínach vyhlasuje katolícku cirkev za jedinú a pravú a na tomto stretnutí dával katolícku vieru  na rovnakú úroveň s démonskými náboženstvami? Vlastne skutok odstránenia katolíckych symbolov znamenal, že sa hanbí za svoju vieru a že katolícka viera je menej ako iné náboženstvá a démonské náboženstvá?

Skúmal som, či počas svojho života robil Ján Pavol II verejné pokánie z popretia Boha. Nerobil. Nikde som nečítal jeho vyhlásenie, že tie stretnutia s démonskými náboženstvami a tie skutky, čo sa v Assisi konali boli chybou. Ani slovká ľútosti z tohto skutku nikde neboli. Ba naopak – pokračovalo sa a pokračuje sa ďalej v stretávaní sa kresťanských a démonských náboženstiev, kde si démonské náboženstvá na týchto stretnutiach stále vykonávajú svoje rituály a okiadzajú katolíkov aj kresťanov.

Minulý rok – 2011 pápež Benedikt XVI znova pokračoval v tomto stretnutí náboženstiev. Bolo to tri dni, najprv v Assisi, potom vo Vatikáne a potom znovu v Assisi. Doteraz ani on nekonal pokánie, ani za Jána Pavla II ani za seba.

Ba  čo viac – v Krakove , v centre Božieho milosrdenstva kardinál Dživiš, ktorý bol radcom Jána Pavla II tiež uskutočnil stretnutia mladých týchto kresťanských a démonských náboženstiev. Krakow – centrum Božieho milosrdenstva katolíkov.

………………………….

Ak zodpovedne skúmame Bibliu, nedovedie  nás to ku katolíckemu učeniu o pápežovi.

Jednu pravdu o pápežoch ale musím napísať. Pápeži majú kľúč. Aj Biblia o tom hovorí:

(Lk 11:52 [SSV])

Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili.“

(Mt 23:13,15[SSV])

Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste sami!

Jedinou autoritou každého kresťana je Božie slovo.