Duch Assisi

Dňa 27.10 1986 zavolal pápež Ján Pavol II na modlitby za mier všetky možné náboženstvá a „izmy“ do Assisi.  Tieto stretnutia potom pokračovali ďalej. Stretnutia sa volajú Duch Assisi.

O čo tam šlo? O hlásanie evanjelia týmto náboženstvám? Vôbec nie.

Pápež dal náboženstvám katolícke kostoly a miestnosti. Z miestností dal poodstraňovať všetky kresťanské symboly (vtedy pre mňa ako katolíka to bol dôkaz popierania jediného Boha). Tie, ktoré sa nedali odstrániť, poprikrývali ich. Každé náboženstvo malo pridelené svoj kostol, alebo miestnosť, v ktorom si vykonávalo svoje obrady. To znamená ak tam boli kresťanské náboženstvá, tak tam mali svoje bohoslužby. Ostatné náboženstvá si tam tiež vykonávali svoje obrady. To znamená, že šamani tam vzývali démonov, hinduisti okiadzali Šivu…

Biblia celého Starého Zákona jasne hovorí, že kto neverí v Boha má za svojich bohov démonov, teda zlých duchov.  Ostatné náboženstvá ako hinduizmus, šintoizmus, budhizmus, šamani, zoroastristi, animisti… obetovali v katolíckych priestoroch obete démonom. Viete si predstaviť, že by vo vašom kostole si Budhisti, alebo hinduisti, alebo šamani, alebo animisti si vykonávali svoje obrady, okiadzanie, mantrovanie, že by vzývali démonov?

Budhisti pri svojom vzývaní démonov postavili sochu Budhu na bohostánok. Keďže túto ohavnosť – vzývanie démonov v katolíckych kostoloch pod dohľadom verejnosti má na svedomí Ján Pavol II, mal z toho konať pokánie . Verejne vyznať tento hriech a viac to už nerobiť. No opak je pravdou. Tieto stretnutia náboženstiev pokračujú naďalej.

Posledné stretnutie na 25 výročie Ducha Assisi konal Benedikt XVI.  27 októbra 2011. Heslo stretnutia bolo: Pútnici pravdy, pútnici pokoja

O tom, že tam nešlo o zvestovanie evanjelia, že tam nešlo o ohlásenie jedinečnosti Ježiša Krista si môžete prelistovať na rôznych web stránkach. Rádio Vatikán to na svojej stránke cituje úvodné slová katolíckeho kardinála Turksona:

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=532720

„My, pochádzajúci z rôznych náboženských tradícií a odlišných častí sveta, chceme obnoviť a posilniť naše úsilie pri hľadaní pravdy, o ktorú sa každý z nás – podľa svojej vlastnej tradície – neustále usiluje. Prišli sme sem aj preto, aby sme svedčili o veľkej snahe náboženstva o dobro, vytváranie pokoja, zmierenie tých, ktorí bojujú a o prinavrátenie človeka do harmónie so stvorenstvom.“

Katolícke médiá po slovensku neustále ospravedlňujú tento pápežov krok pred ľudom a zneužívajú na to Ježišove slová:

„Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť“ (Jn 10,16).

Priebehy stretnutí aj všetko okolo toho nikde ani len náznakom nedali najavo tieto Ježišove slová. Nikde ani len nenaznačili náboženstvám, že jediná cesta k pravde, jediná cesta k Bohu je Ježiš Kristus. Nikde sa ani len nenaznačovalo, že démonské náboženstvá chcú priviesť k Bohu. Vždy sa tam každé náboženstvo modlilo za mier svojim spôsobom. Teda kresťania sa modlili za mier k Bohu a náboženstvá popierajúce Boha sa modlili za mier k démonom.

 (2Kor 6:14)

Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! (diablom) Aký podiel má veriaci s neveriacim?! A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: „Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.“

(Zjv 18:4 [SSV])

A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán

Benedikt XVI. na  Nový rok 2011 v súvislosti s Assiským stretnutím povedal:

„Kto je na ceste k Bohu, nemôže neodovzdávať pokoj, a kto vytvára pokoj, nemôže sa nepribližovať k Bohu.“

Ako môžu byľ ľudia vyznávajúci démonov na ceste k Bohu, keď im o ňom ani slovka nepovedal? Ako uveria v Boha, ak sa im neohlási evanjelium? Najviac ľudom zbožňovaní pápeži celej histórie mali jedinečnú možnosť ohlásiť týmto náboženstvám evanjelium.

(Rim 10:17 [SSV])

Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.

Ako môže byť podľa pápeža pokoj cesta k Bohu? Jediná cesta k Bohu je viera, je Ježiš Kristus:

(Jn 14:6 [SSV])

Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Nasledujúce slová sú z tejto stránky:

http://www.minorite.cz/minorite-v-cr/aktuality/ze-sveta/assisi-mesto-sv-frantiska.html

Po modlitbě Anděl Páně – na Nový rok 2011 – papež Benedikt XVI. řekl:

„V poselství k letošnímu Světovému dni míru jsem poukázal na to, že velká náboženství mohou být důležitým faktorem jednoty a pokoje pro lidskou rodinu, a připomněl jsem v této souvislosti, že na tento rok 2011 připadne 25. výročí Světového dne modliteb za pokoj, který svolal do Assisi v roce 1986 ctihodný Jan Pavel II. Proto se tento rok v říjnu vydám jako poutník do města svatého Františka a zvu na tuto pouť všechny bratry křesťany různých vyznání, představitele světových náboženských tradic a v duchu i všechny lidi dobré vůle, abychom si připomenuli toto velké historické gesto mého předchůdce a slavnostně obnovili závazek věřících všech náboženství žít vlastní náboženskou víru jako službu míru. Kdo je na cestě k Bohu, nemůže nepředávat pokoj, kdo vytváří pokoj, nemůže se nepřibližovat k Bohu. Vybízím vás, abyste už od nynějška provázeli tuto iniciativu svojí modlitbou.“

Hrubo vyznačené slová jasne hovoria že tu nejde o hlásanie evanjelia, alebo Ježiša Krista, ale o to, aby si každé náboženstvo žilo svoju vlastnú vieru.

Jasný dôkaz že stretnutiami v Assisi nejde Benedikt obracať  ľudí na vieru v Ježiša Krista, ohlásiť im evanjelium.

Podobne sa postavila k rôznym náboženstvám  aj Matka Tereza.

Vyťahovala ľudí z odpadkov, dala im posteľ, izbu, ale do večnosti ich nevyprevadila. Život na zemi spravila Indom lepším ale poslala ich do pekla. Taká je krutá pravda. Citujem:

„Na Matku Terezu sa však, hlavne v závere jej života, zniesla i obrovská vlna kritiky, a to zo všetkých strán. Niektorí katolíci jej vyčítali, že chudobným pomáha len po materiálnej stránke, ale ich dušiam sa nevenuje. Je pravda, že sama Tereza niekoľkokrát povedala, že chce pomáhať ľuďom, aby sa stali lepšími katolíkmi, budhistami, moslimami, hinduistami….proste lepšími v tom, čo sami veria.“

Zdroj: http://www.katolici.szm.com/ZIVOTOPISY/September/Tereza-z-Kalkaty.html

V čom spočíva hriech Assisi?

–          Pápeži neohlásili evanjelium

–          Považujú všetkynáboženstvá za rovnocennú cestu ku spáse (bez toho, aby spoznali Krista)

–          Zapreli Ježiša Krista ako jedinú cestu k spáse

–          Učenie Ježiša Krista dávajú na roveň s démonmi

–          Nebeského Otca považujú za Otca kresťanov aj otca démonských náboženstiev

 

Súhrnné video  stretnuti v Assisi je na tejto stránke:

http://www.youtube.com/watch?v=KazMzS5Ejks

Ja som mal možnosť vidieť pred rokom hodinové video z tohto stretnutia. Práve toto video ma prinútilo skúmať kto je pápež, či náuka katolíckej cirkvi je v súlade s Božou náukou.