Ustanovil Boh kňazov?

O tom ako Boh ustanovil kňazov pojednáva v Starom zákone kniha Exodus a Levitikus. Tam sa uvádzajú presné predpisy o Bohoslužbe a kňazoch.V Exoduse sú nariadenia pre putujúcich Izraelitov, v Levitikuse pre Izraelitov v zasľúbenej zemi.

Sú tam uvádzané pokojné obety, zmierne obety za hriech, za hriech z nevedomosti, za jednotlivé previnenia.

Sú tam rôzne formy obiet: denná celostná zápalná obeta, denná potravinová obeta, zmierna obeta za hriechy, zmierna obeta za previnenia, pokojné obety.

Je tam zákon o ustanovení kňazov, nariadenia pre kňazstvo.

Sú tam presné pravidlá a zákony, ako sa majú kňazi a ľudia očisťovať

Sú tam spísané druhy zvierat, ktoré sa majú a ktoré sa nemajú obetovať.

Je tam presne určené miesto, kde sa majú zvieratá zabíjať, kde sa majú obetovať a kde sa majú vyhodiť zvyšky zvierat nepoužiteľné pre obety.

Sú tam pravidlá prinášania obetných darov.

Sú tam nariadenia, čo všetko sa má použiť do kadidla a ako okiadzať.

Sú tam ustanovenia o sviatkoch.

Sú tam nariadenia o tom, ako majú byť kňazi oblečení, aby mohli predstúpiť pred Boha.

Sú tam požehnania ktoré Boh zaručuje pri poslúchnutí zákona, a prekliatia, ktoré Boh zaručuje pri neposlúchnutí zákona.

Kňazi  mali prísne stanovené pravidlá každého obetného úkonu.

Sú tam presné pravidlá, ktoré prísne museli veľkňazi pri vchode do svätyne svätých dodržiavať, inak by boli usmrtení Bohom.

Boh ustanovil v Starom zákone kňazov a určil im pre ich službu presné postupy a spôsoby obetovania. Kňazov si vyvolil sám Boh a Mojžiš písomne zapísal všetky Božie požiadavky na kňazský stav.

Starý zákon nám dáva od knihy Genezis mnoho predobrazov ako sa uskutoční posledná obeť a presné popisy, ako sa aj uskutoční posledná obeť.

 

Sú v Novom zákone kňazi?

Sú v Novom zákone spísané obety, ktoré majú kňazi prinášať za hriech, za ľud? NIE

Sú v Novom zákone ustanovené formy obiet? NIE

Je v Novom zákone spísané, čo majú kňazi obetovať? NIE

Je v Novom zákone určené miesto, kde majú kňazi obetovať? NIE

Sú tam pravidlá prinášania obetných darov kňazovi? NIE

Sú tam pravidlá na správny pomer kadidla a pravidlá okiadzaní? NIE

Sú v Novom zákone obety vo forme, ako ich koná Katolícka cirkev? NIE.

Sú v Novom zákone stanovené pravidlá obetovania? NIE

Sú v Novom zákone popísané pravidlá, ako majú kňazi uzmierovať Boha? NIE

Je v Novom zákone popísané, aké rúcha si majú kňazi obliekať a na akú príležitosť, aby mohli predstúpiť pred Boha? NIE

Je v Novom zákone spísaná nejaká kniha o vyvolení kňazov, o tom kto má byť kňazom? NIE

Aby kňaz mohol slúžiť Bohu v Starom zákone, sám sa musel pred vstupom do svätyne očistiť a tak vojsť do svätyne a prinášať Bohu obety.

Toto ale neplatí o Katolíckych kňazoch. Je jedno, či majú ťažký hriech, môžu konať obete a tie sú platné, aj všetko, čo konajú bude platné. Hriech kňaza nespôsobí, či budú, alebo nebudú platné jeho úkony. Jeho úkony budú vždy platné. Aj „premieňanie“ bude vždy platné. Aj „premeneného Boha“ môže chytať do rúk a prijímať, aj keby mal najťažší hriech.

NOVÝ ZÁKON NEMÁ KŇAZOV

Katolíci považujú obetu omše, ktorú môže vykonať iba kňaz za vrchol kresťanského života. Katolíci považujú kňazov za prostredníkov medzi Bohom a ľuďmi, bez ktorých by človek nedostal odpustenie hriechov… Keby katolík nemal kňaza, nemal by sa ako dostať do večného života.

Ak by Boh v Novom zákone potreboval kňazov, aby Boha uzmierovali, aby prinášali denne obete, aby boli prostredníkmi medzi Bohom a človekom, bez ktorých by ľudia nemohli dosiahnuť spásu, presne by spravil to isté, ako v knihe Levitikus. Dal by spísať nejakému apoštolovi, alebo prorokovi jednu konkrétnu knihu, ktorá by sa kňazstvom zaoberala. Určil by presne, kto môže byť kňazom. Určil by pravidlá o konaní obiet. Určil by pravidlá, aké obete Bohu treba prinášať na uzmierovanie konkrétnych hriechov. Určil by ako sa majú kňazi obliekať. Určil by, aký obrad majú vykonávať pri rôznych príležitostiach. Atď.

Kristus ukončil celý Bohom nariadený starozákonný systém kňazstva a obiet. Ukončil obetovaním seba samého na kríži všetky starozákonné obety. Kristus jedinou dokonalou obetou dokonale uzmieril spravodlivý hnev Boha, ktorý sme my mali znášať za svoje hriechy a priestupky. Jedinou dokonalou obetou vykúpil z hriechu ľudí a aj odčinil všetky tresty za hriechy. Preto už v Novom zákone neexistuje kňaz, ani žiadna obeta. Všetky hriechy sú odpustené a odčinené. Novozákonný ľud má odpustené a odčinené všetky hriechy. Ale iba ten, ktorý tomuto uveril.

Zmŕtvychvstanie Krista je toho dôkazom. Prisľúbenie jeho Ducha pre tých, čo v toto uveria  je toho dôkazom. Sám Duch Boží v srdciach kresťanov v nich potvrdzuje a upevňuje túto vieru.

 

Čo sú potom Katolícki kňazi?

Celý systém katolíckeho kňazstva aj katolíckej hierarchie vznikol vývojom, vznikol historicky okolo roku 1000 +-. Je to celé ľudský výmysel, ktorého korene majú svoj pôvod v ovládnutí a panovaní nad ľuďmi, ktorí nepoznajú a nehľadajú pravdu. Je to náboženský systém tak ako všetky svetové náboženské systémy, ktoré človeku nahradzujú priame Božie pôsobenie pôsobením cez nejakého človeka, prostredníka.

Keďže katolíckych kňazov a katolícke obete Boh neustanovil, musel toto potom vymyslieť niekto iný. Niekto iný, kto sa od počiatku protiví Bohu a prekrúca Božie slovo.

Kto číta a pozná Božie slovo rýchlo odhalí jeho zvod. Je to ten, ktorý dokonale pozná Písmo, ale vždy ho učí pozmenené. Satan. Katolícky systém kňazov a obetí je modloslužba a je to Satanove dielo, nie Božie. To znamená že v skutočnosti katolícki kňazi slúžia Satanovi a jeho zvodu, ktorý je popísaný v Biblii.

Verím tomu, že mnohí katolícki kňazi úprimne veria všetkému, čomu boli učení a úprimne konajú s najlepším úmyslom všetko, čo od nich vyžaduje poslušnosť pápežovi a jeho doktrínam. Verím tomu, že katolícki kňazi toto všetko konajú s tým že tým všetkým, čo konajú, najlepšie slúžia Bohu.

Skutočnosť  je taká, že slepo uverili všetkému čo vychádza z Ríma. Čo vychádza od Satanovej neviestky (Zjv 17 kapitola). V Ríme, vo Vatikáne sú určení na to ľudia, aby vypracovávali čo najzákernejšie a najľstivejšie zvod, aby sa v skutočnosti podobal na pravdu.

Môže nevedomosť kňazov pred Bohom obstáť?Každý deň čítajú v Breviári a na omši Božie slovo. Toľko Božieho slova prejde denne cez ich mysle. A stačí len tak málo: hľadať a prosiť. Božie slovo hovorí: Kto hľadá, nájde… Hľadajú katolícki kňazi pravdu? Pýtajú sa Boha, kde je pravda, čo je pravda? Ak áno Boh je verný svojim slovám a dá im ju nájsť.

Ten kňaz, čo hľadá pravdu, nájde ju. A ten, čo ju nájde zriekne sa tohto satanského zvodu a vystúpi z Katolíckej cirkvi.

Všetok satanov zvod sa deje iba vďaka tomu, že ľud nemá poznanie Božieho slova. Preto všetci nevedomí kňazi strhávajú nevedomý ľud do zatratenia.

(Oz 4:6 [SSV])

Môj ľud hynie, lebo nemá poznania.

(Hebr 7:11 -28 [SSV])
Keby sa teda dokonalosť bola dosiahla prostredníctvom levitského kňazstva, lebo pod ním ľud dostal zákon, načo by bol musel povstať ešte iný kňaz podľa radu Melchizedechovho, a nenazvať ho podľa radu Áronovho?
Lebo keď sa zmení kňazstvo, musí sa zmeniť aj zákon. A ten, o ktorom sa toto hovorí, je z iného kmeňa, z ktorého nik nekonal službu pri oltári. Veď je známe, že náš Pán vzišiel z Júdu a vzhľadom na tento kmeň Mojžiš nič nepovedal o kňazoch.  A toto je ešte zrejmejšie, keď povstáva iný kňaz podobný Melchizedechovi, ktorý sa ním nestal podľa predpisu zákona o telesnom pôvode, ale mocou nezničiteľného života. Veď o ňom znie svedectvo: „Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.“ Tým sa ruší predchádzajúce prikázanie, lebo je slabé a neužitočné, – veď zákon nič nepriviedol k dokonalosti – a zavádza sa lepšia nádej, vďaka ktorej sa blížime k Bohu.

A pretože sa to nestalo bez prísahy, – tamtí sa totiž stali kňazmi bez prísahy, tento však s prísahou toho, ktorý mu povedal: „Pán prisahal a nebude ľutovať: Ty si kňaz naveky,“  Ježiš sa stal ručiteľom o toľko lepšej zmluvy. A tamtí sa mnohí stali kňazmi, lebo im smrť bránila zostať, no tento, pretože zostáva naveky, má kňazstvo, ktoré neprechádza na iného. Preto môže naveky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral. Veď bolo aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza: svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad nebesia, ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu. On to urobil raz navždy, keď obetoval seba samého. Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí podrobených slabosti, ale slovo prísahy, ktoré odznelo po zákone, ustanovuje Syna, dokonalého naveky.

 (1Pt 2:6-9 [SSV])
Preto je v Písme: „Hľa, kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený a vzácny; kto v neho verí, nebude zahanbený.“ Vám teda, ktorí veríte, je na česť; pre tých však, čo neveria: „Kameň, čo stavitelia zavrhli, sa stal kameňom uholným“„kameňom úrazu a skalou pohoršenia“. Oni naň narážajú, lebo neveria slovu. A na to sú aj určení. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.

 

Na záver odporúčam si prečítať prezentáciu o kňazstve:

http://nkz.reformace.cz/kazne/2009/RKC_knazstvo_17052009_displej.pdf

 

 

Modlitba za kňazov:

Nebeský Otecko, daj správne porozumieť kňazom tvoje slovo, aby pochopili, že to čo konajú si ty nikde neustanovil a nenariadil. Aby sa zriekli modlárstva a konali z toho pokánie, a aby konali len to, čo vyžaduješ v tvojom slove. Daj im správne porozumieť základy tvojho učenia. Duchu Svätý vyuč ich Božej Pravde. A keď sa obrátia, daj, aby sa stali horlivými pastiermi, ktorí budú horliť a vyučovať iba tvoje slovo. Prosím ťa o to v mene Ježiš. Amen