Moja cesta k pravde

Pre mojich známych môžem hneď na začiatku napísať, že k pravde som dospel jedine prijatím spásy a uverením v dokončené dielo Ježiš Krista. Iná cesta spoznať pravdu nie je. Príbuzní si totiž myslia, že ma niekto zviedol – nie nezviedol, uveril som v plnosť a bezpečnosť spásy. Nepripisujem túto úlohu nikomu, iba Duchu Svätému, ktorý ma viedol na ceste hľadania. Posielal mi správnych ľudí do cesty ktorí ma nasmerovali a Duch Svätý ma v tom utvrdzoval skrze svoje slovo.

Spásu (po katolícky) som prvý krát prijal v Prešove na Ohni. Asi v roku 1998. Odvtedy som o spáse počul a prijal ju ešte na niektorých kurzoch. Musím ale dodať, že spáse v pravom slova zmysle som uveril až začiatkom roku 2012. Alebo inak povedané došlo mi to až teraz. Bola to náročná dlhá cesta. Pokiaľ som nebral Božie Slovo ako jediný zdroj poznania, učenia a pravdy, stále som sa pridŕžal katolíckeho učenia.

Bolo to v roku 2011, kedy som sa dozvedel niečo, čo ma donútilo intenzívne skúmať a hľadať pravdu. To popíšem inde.  Intenzívne je myslené tak, že som  sa ¾ roka denne v priemere asi 4 hodiny venoval skúmaniu Božieho slova a jeho výkladom, skúmaním. Ostatný čas som deň a noc premýšľal nad Božím slovom a jeho významom. Modlil som sa k Duchu Svätému, aby mi objasnil pravdu. Chcel som poznať pravdu a volal som, kričal som k Bohu, aby mi ju dal spoznať.

Dovtedy som skúmal pravdu tak, že som sa silou mocou pridŕžal katolíckeho učenia a ak som počul alebo čítal iný názor, nepripúšťal som ani v najmenšom, že by sa učenie Katolíckej cirkvi mohlo mýliť. To bol nesprávny postoj, lebo za tých 14 rokov od prijatia spásy som sa nedopracoval takmer k nijakému poznaniu Boha a Biblie.

Ten kto skúma Bibliu, má sa tváriť tak, ako keby nikdy nepočul žiadne náboženské učenie. Má sa modliť k Duchu Svätému, aby mu dal spoznať, čo je pravda. Toto je tá najlepšia cesta, ako sa k správnemu poznaniu dopracovať. Napriek tomu, že za tie roky som spoznal katolícku náuku skoro zo všetkých možných oficiálnych dokumentov Katolíckej cirkvi, začal som sa tváriť tak, ako keby som toto učenie nikdy nepoznal. Takto sa mi Božie slovo v Biblii ukázalo v úplne inom, novom  svetle, ako som bol naučený od malička.

Čítal som a počúval Božie Slovo . Nahral som si na mp3 Nový zákon (link je na stránke v sekcii: Skôr ako začneš čítať) a dookola som ho počúval. Stiahol som si úžasný program na Písmo,  (link je na tej istej stránke) kde sa dá ľahko vyhľadávať, čo potrebujete.  Stiahol som si slovenský preklad od Heribana, aj český najnovší preklad B21, Králický preklad aj grécky preklad. Tak som si porovnával podstatné slová a zisťoval rozdiely v prekladoch.  Podľa gréckeho prekladu som si overil správnosť niektorých dôležitých slov, ktoré sú inak preložené v katolíckej Biblii.

Doma som keď som mal čas čítal som aj Starý Zákon. Popri tom som počúval biblické vyučovania aj katolíkov aj protestantov. Čo mi nesedelo, preskúmal som v Biblii a v iných prekladoch Biblie, či je to naozaj tak. Objednal som si rôzne knihy vysvetľujúce Písmo (katolícku náuku z dokumentov som už dobre poznal) a čo mi nesedelo preskúmal som v Biblii a porovnal aj iné preklady Biblie.

Pochopil som veľa podstatných vecí z Božieho slova a spoznal som rozdiely v učení Božieho slova  katolíckej náuky. Nezostalo mi nič iné len sa vzdať katolíckej náuky a uveriť jedine Božiemu Slovu.

A keď veriť Božiemu slovu, tak s dôsledkami. Prestal som chodiť sa zúčastňovať všetkého katolíckeho (omše, prijímania, spovede). Božie slovo ma vyzývalo:

(Zjv 18:4 [SSV])

A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán

(2Kor 6:14-18 [SSV])

Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: „Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.“

k tomu istému vyzývajú aj tieto verše: Iz 48,20; Iz 52,11; Jer 51,6; Jer 51,45

Ako konateľ Božieho slova, Božej vôle oddelil som sa duchovne od katolíckej cirkvi.

Božie Slovo mi po uverení bolo zrazu zrozumiteľné, že sa nestačím čudovať, ako som mohol byť  doteraz taký slepý. Tak zrozumiteľne a tak jednoducho je Božie slovo napísané.

Biblia hovorí, že pokrytec je ten, kto neskúma znamenia časov. Ja som podľa Božieho slova ani pokrytcom nechcel ostať. Skúmal som znamenia časov a zhrozil som sa ešte viac nad tým pohoršením, čo ma donútilo všetko skúmať.  Zistil som, že celý život som bol klamaný. Zistil som že Biblia jasne opisuje posledné časy a zvod posledných časov. Ak toho klamára mám pomenovať, tak je to otec lži – diabol. (Jn 8,44) Vymyslel dokonalú lož, a tou lžou oklamal a klame stámilióny ľudí, hlavne katolíkov. Vymyslel iné evanjelium a to ľuďom predložil obalené do zlata, purpuru a kmentu.

Boh mi dal tú milosť aby som uveril v spásu a Jeho Slovu.  Zažil som ten najúžasnejší pocit  slobody a utvrdenia sa vo všetkom, v čo som uveril. Ďakujem za to Bohu a jeho synovi Ježišovi Kristovi za tento nezaslúžený dar, ktorý mi dal ešte keď som bol hriešnik.

(Rim 5:8)

Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení jeho krvou! Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení jeho životom. A nielen to: ešte sa aj chválime Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz obsiahli zmierenie.

Kto uveril v Ježiša Krista, zistil, že sa o tomto dare milosti nedá mlčať. Ani mne sa o tom nedá mlčať. Chválim sa, ale chválim sa v Ježišovi Kristovi, vďaka ktorému som toto všetko obsiahol.

Vy, ktorí toto práve čítate, skúmajte, či to čo píšem na tejto  web stránke súhlasí s Bibliou. Ja v žiadnom prípade nepotrebujem, aby ste mne verili, ale aby ste si všetko preskúmali podľa Biblie. Aby ste uverili Bohu a jeho slovu v Biblii a aby ste prijali spásu.  Katolíci, nemáte slepo všetkému veriť, čo vám predložia v rúchu odetí ľudia. Máte povinnosť  poznať učenie Biblie a preskúmať všetko, čo vám je povedané či už v kostole na kázni, alebo na nejakom duchovnom cvičení.  Vždy tak urobte keď niečo sa dozviete, aby vás nik neťahal za nos. Keď budete skúmať, neuspokojte sa len s polopravdami, hľadajte, pokiaľ nenájdete úplnú pravdu.

Lebo pevným, nepohnuteľným, večným  štandardom pre všetky učenia, doktríny, kresťanské cirkvi musí byť jedine  Biblia. Jedine poznanie Biblie nás môže uchrániť od falošného učenia, falošných prorokov a zvodu diabla.

 (Zjv 14:12)

V tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru v Ježiša.

A viera je jedine skrze počutie a hlásanie Božieho Slova. (Rim 10,17) Ak máš inú vieru, ako z počutia Božieho slova, nemáš vieru. Viera založená poslúchaní prikázaní nejakej cirkvi, viera založená na verení učenia nejakej cirkvi, ktorej autorita nie je Božie slovo ale človek, nie je viera, ale zvod.

 (Flp 3:8-9)

A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale s tou, ktorá je skrze vieru v Kristaspravodlivosťou z Boha, založenou na viere.

S Apoštolom Pavlom môžem povedať:

(2Kor 4:2 -10)

Zriekli sme sa tajnej nehanebnosti; nepočíname si úskočne, ani nefalšujeme Božie slovo, ale zjavujeme pravdu, a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí. A ak je naše evanjelium ešte zahalené, je zahalené tým, čo idú do záhuby. Im, neveriacim, boh tohto veku zaslepil mysle, aby im nezažiarilo svetlo evanjelia o Kristovej sláve, ktorý je obrazom Boha. Veď nie seba hlásame, ale Ježiša Krista, Pána; my sme len vaši služobníci pre Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari svetlo,“ zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. No tento poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchovanú moc, a nie my. Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní, ale nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú nás, ale nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život.