Falošné uistenia katolíkov

Na tejto stránke rozoberiem niektoré závažné falošné uistenia katolíkov. S tým katolíci žijú a vďaka týmto falošným uisteniam nemajú ochotu počuť a prijať evanjelium, prijať Boží dar milosti, spásy.

Katolík je uistený: som pokrstený, som Božie dieťa

Kristus nám zanechal Testament, Nový testament, čiže Novú zmluvu Boha s ľuďmi. Tá zmluva nám udáva jasné podmienky za ktorých sa hriešny človek stáva Božím dieťaťom. V Novom testamente krst nikde nie je napísaný ako prijatie človeka za Božie dieťa. Teda katolíckym krstom sa človek NESTÁVA Božím dieťaťom.

Božím dieťaťom sa človek stáva až keď prijme a uverí v podmienky napísané v Novom testamente. 

Katolík je uistený: ja mám vieru

Každý katolík by si mal položiť otázku: Komu verím? Prečo mu verím? To v čo verím aj som osobne preskúmal, alebo len slepo verím čo mi predložia? Verím Bohu, alebo kňazom, biskupom, pápežovi? Ak verím Bohu, poznám Božie slovo?

Bez poznania Božieho slova nie je viera ani poslušnosť k Bohu.

Dave Hunt v knihe Ďalší zvod kresťanstva cituje reformátorov:

„Viera sa skladá zo znalosti Boha a Ježiša Krista (Jn 17,3) a nie z úcty k cirkvi.“

„Byť pripravený prijať každý diktát cirkvi ako pravdu nie je cesta k spáse.

„Je to viera nerozumieť ničomu a podriadiť svoje zásady ticho a absolútne cirkvi?“

„Existujú ľudia, ktorí chodia do kostola zo spoločenských, alebo rodinných dôvodov a hovoria že veria v niečo niečo, čomu vôbec ani neveria, pretože by bolo pre nich trápne od toho jednoducho odísť. Iní činia tak preto, že sú príliš hrdí, než aby vyslovili pochyby, keď každý okolo sa zdá že tomu verí. Neviera má mnoho tvárí; často sa skrýva za maskou predstieranej viery, ktorá po dlhšej dobe presvedčí aj toho, ktorý tú masku nosí. Viera, ktorá odmieta poslúchnuť nariadenia Spasiteľa je len pretvárkou a nikdy duše nespasí.“

Pravda je taká, že to, čo katolík verí nie je viera v Biblické základné pravdy, ale v katolícke pravdy. Keďže katolícke základné pravdy nenájdeme nikde v Biblii, viera katolíka nie je viera takú ako Boh vyžaduje ale je to viera v modlárstvo, čiže katolícka viera je pred Bohom závažný HRIECH.

 

Katolík je uistený: mám odpustenie hriechov

Katolícka spoveď a katolícke vyznanie nie je odpustenie hriechov. Katolík skrze spoveď nemá odpustené hriechy. Je jedno ako sa človek po spovedi cíti. Ale spoveď nie je od Boha. Je to ľudský výmysel. Biblické odpustenie hriechov je totálne niečo iné. Človek má odpustené hriechy až keď uverí v evanjelium.

Prečo nie je spoveď v RKC odpustením hriechov?

  • spovedajú kňazi a slovo kňaz Nový zákon nepozná. Kristus bol posledný kňaz a nikoho po sebe neustanovil.
  • človek keď chce mať odpustené hriechy je závislý na kňazovi a tak vždy vyhľadáva kňaza a nie Boha. Namiesto vzťahu s Bohom je duchovne závislý na prostredníkoch, na kňazoch.
  • odpúšťať hriechy môže len Boh
  • vyznávať hriechy máme len Bohu
  • náuka RKC o spovedi je založená na troch veršoch z Biblie (Jn 20,23; Mt 1ž,19; Mt 18,18) a nie celkovej náuke o odpustení hriechov v Novom zákone. Už v Starom zákone sú predobrazy a proroctvá o odpustení, odčinení hriechov, ktoré katolícka náuka úplne ignoruje. Náuka o odpustení sa musí brať z celku Biblie a nie vyťahovať verše. Čiže katolícka náuka o odpustení hriechov nemá nič spoločné s Biblickou náukou o odpustení hriechov.
  • spovede sú historický výmysel Katolíckej cirkvi od roku 1215.
  • napriek tomu že v spovedi sa vyznávajú hriechy, je potrebné ich ešte odčiniť v očistci – toto Biblia vôbec nepozná, lebo Ježiš Kristus svojou smrťou už zomrel za hriechy veriacich spasených aj ich odčinil.
  • Ten, kto sa spovedá len koná ďalší hriech. Je to hriech nedôvery v Ježišovo odpustenie a odčinenie skrze jeho smrť. To znamená, že Ježišova smrť nestačila na odpustenie a odčinenie hriechov, je tu človek, ktorý to dokáže.

 

Katolík je uistený: som v správnej cirkvi

Som v správnej cirkvi, konám správne úkony, mám správnych prostredníkov. Si v nesprávnej cirkvi, konáš modloslužbu a jediný prostredník skrze ktorého máš pristupovať k Bohu je Ježiš Kristus (1Tim 2,5) Kňaz ak má byť Božím služobníkom, mal by riadne poznať Božie slovo. Nepozná. Keby ho poznal, už by dávno nebol kňazom, zriekol by sa modloslužby a stal ba sa pastierom závislým iba na Božom slove.

Katolícka cirkev má ľudský základ, nie Božský. Jej učenie je doplnené o verše Písma a tak na prvý pohľad sa zdá, ako keby bolo Božie. Najvyššou autoritou nie je to, čo povedal Boh, ale to, čo povedal, schválil človek – pápež.

(2Jn 1:9 [SSV])
Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v jeho učení, ten má aj Otca, aj Syna.

Katolík je uistený: prijal som spásu, som spasený

Toto uistenie hovoria len tí, ktorým bolo zvestované evanjelium na nejakom kurze, napríklad Filip, DAŠ, alebo na nejakom evanjelizačnom seminári, alebo…

Použijem slová Dave Hunta: Ako môže niekto veriť, že Kristus skrze svoju obeť na kríži získal pre nás večné vykúpenie (Hebr 9,12) a v rovnakom čase veriť, že „dielo nášho vykúpenia je v stálom procese skrze Eucharistiu (obeť omše) ako učí II Vatikánsky koncil?

Ako môže niekto veriť, že Kristova výkupná obeť je skončená, dokonaná a na druhej strane že omša je zachovávaním Kristovej obeti? Žiadna mysliaca osoba nemôže veriť obidve naraz.

II Vatikánsky koncil učí, že „Kristus opakuje v nekrvavom spôsobe obeť kedysi ponúknutú na kríži. Ako môže niekto opakovať udalosť, ktorá bola v minulosti dokonaná?

Ako môže človek veriť, že skrze Kristovu obeť pred 2000 rokmi bol náš dlh voči Bohu zaplatený a  v rovnakom čase sa zúčastňovať omše, ktorá sa vydáva ako ďalšia splátka tohoto dlhu?

Oficiálne katolícke učenie hovorí: „Omša je skutočne výkupná obeť, ktoré znamená že touto obeťou je Pán uzmierený, udeľuje milosť a dar ľútosti a On odpúšťa prehrešky aj veľké hriechy. Je to stále tá jedna obeť. Ten, ktorý sa teraz ponúka skrze kňaza je ten, ktorý sa obetoval na kríži“
Človek nemôže veriť len v Krista a pritom veriť v Krista plus krst, plus sviatosti a plus spásu od Rímskokatolíckej cirkvi. Tomuto sa v Biblii hovorí duchovné smilstvo.


Človek nemôže veriť Bohu Biblie a bohu Rímskokatolíckej cirkvi. Sú to dvaja odlišní a protirečiaci si Bohovia.

Katolík je uistený: Budem spasený (aj keď cez očistec)

Nie, podľa Biblie, tí čo konajú to, čo konajú katolíci, nebudú spasení. . Ako môže byť niekto spasený, kto nepočúva Božie slovo, ale vytvoril si v histórii po Kristovi svojho boha, svoju náuku a koná proti Bohu? Za modloslužbu nie je odmena Božie kráľovstvo. A aj tak NIKTO z RKC ani pápež katolíkovi nezaručí, že bude spasený.

Biblia spásu zaručuje každému, kto uverí. Už tu na zemi.

Preto nemá záujem po rozhovoroch žiadny katolík preskúmať si čomu ho RKC učí, lebo jej slepo verí, lebo v tom vyrastal, lebo to je viera, ktorú dostal od rodičov:

(Mt 15,14[SSV])
A keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.“

Katolíci, nechajte sa viesť Bohom, Božím slovom. Tam je napísané všetko, čo potrebujete k svojej spáse a náprave. Proste Ducha Svätého, aby vám dal spoznať, kde je pravda, čo je pravda. Možno to bude trvať rok, možno desať rokov, kým pochopíte základné Biblické učenie, ale nedajte sa odradiť od skúmania pravdy. Na tomto závisí večný život každého človeka.

Dúfam že vás tieto slová zdravo vyprovokovali všetkému čomu veríte ako katolíci a čo tu ja píšem dôkladne preskúmať.