2. november: Pamiatka zosnulých

Na sviatok Všetkých svätých aj pamiatku zosnulých získavajú katolíci plnomocné odpustky pre seba a pre duše v očistci.

Čo sú to odpustky? Očistec?

 Odpustky

Stručne historicky pripomeniem vznik odpustkov : Vatikánska kasa bola prázdna od predošlého (zhýralého) pápeža a tak na zaplnenie kasy začala RKC predávať odpustky, čiže vstup do neba. Bohatí ľudia si vstup do neba kúpili a potom si hrešili naďalej. Každý hriech mal svoju cenu. Chudobní mali smolu, že nemali na kúpenie si neba peniaze, tak sa museli snažiť o dobrý život. Takmer celý Vatikán, tak ako ho dnes možno vidieť, takmer všetok ten honos bohatstva bol postavený z predaja odpustkov, teda predaja večného života! Proti tomu vystúpili Luher a iní reformátori.

Žiaľ, história pokračuje ďalej, účel je ten istý – získavanie peňazí z odpustkov, len v inej forme.

Odpustky znamenajú, že človek mnohými účasťami na omšiach, modlitbami a odriekaniami opakovaných modlitieb, peniazmi za omše, rôznymi darmi cirkvi, skracuje čas duší v očistci a takisto aj sebe zmierňuje budúci čas v očistci…

 

Očistec:

Tam podľa učenia RKC duše odpykávajú, odčiňujú trest za svoje hriechy.

Táto vymyslená ľudská doktrína priniesla do RKC najviac moci a peňazí. Bez nej by bola RKC dnes len kdesi na okraji spoločnosti a ľudia by o jej služby nejavili záujem.

Očistec vznikol ako doktrína až v roku 1439!

Do očistca ide podľa náuky RKC každá duša. Aj tí najzbožnejší musia prejsť cez očistec. Aj keď len preletia cez očistec, ale musia tade prejsť.

Učenie RKC učí, že katolík keď spácha hriechy, vyspovedá sa kňazovi. Hriechu sú mu odpustené, ale v očistci ich treba ešte odčiniť, odtrpieť si trest za ne.

Dušiam v očistci sa môže pomôcť rýchlejšie do neba a uľavovať im na bolesti modlitbami, omšami, obetami, sebazapieraním… A hlavne na Mariánske sviatky Mária vyvádza mnoho duší z očistca…

Biblia nás učí, že Ježiš Kristus už odčinil (Hebr 2,17; Iz 40,2) a odtrpel trest za naše hriechy! Že všetok Boží hnev, ktorý sme mali znášať my za svoje hriechy bol uvalený na jeho Syna! (Iz 53,5-6; 1Kor 15,3; 1Pt 2,24)

 

Písmo nepozná očistec, iba nebo a peklo.

Hebr 9:27 A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd.

Stav duší spasených je v prechodnom stave, kde ešte nezakusujú plnosť Božej slávy.

Stav duší zatratených ešte nie je v pekle, ale v prechodnom stave, kde ešte v plnosti neprežívajú pekelné muky. Až na konci sveta budú nespasení po poslednom súde uvrhnutí do pekla a spasení ľudia  strávia večnosť na novej zemi a novom nebi. Prvé nebo sa pominie, naša zem bude zničená a budú nahradené novým nebom a novou. Čiže večnosť strávime na novom nebi a novej zemi. (2Pt 3,10-13; Iz 65,17; Iz 66,22; Zjv 21,1)

 

Žiaden očistec neexistuje, je to len výmysel RKC, aby mala katolíkov pod kontrolou, poslušnosťou a mohla s nimi hlavne skrze učenie o očistci manipulovať.

 

Napríklad:

Pre katolíka by bola veľká hanba, ak by nedal pokrstiť malé dieťa.

Pre katolíka by bola hanba nezosobášiť sa kňazom, v kostole.

Pre katolíka by bola veľká potupa, ak by ho nepochoval kňaz…

Preto aj Hitler aj Mussolini, aj Talianski mafiáni, aj vojnoví zločinci… navždy zostávajú katolíkmi, aby po smrti mohli za nich príbuzní dávať na omše za ich duše, aby po smrti mali zabezpečený full servis.. Mnoho kráľov a panovníkov zeme sa neodvážilo zasahovať proti RKC, veľmi radi, ale aj s veľkou neochotou prijímali diktát Ríma, lebo nikto z nich nechcel byť exkomunikovaný od Ríma. Byť exkomunikovaný, odmietnuť poslušnosť Rímskej cirkvi znamenalo pre panovníka byť v pekle, pretože pápež bol zástupca Boha na zemi a teda mal právo uvrhovať do pekla.

—–

Pre vás katolíkov si stačí spomenúť, koľko peňazí ste už utratili za to, aby bola za dušu vášho príbuzného odslúžená omša. Priemerný katolík dáva každý rok na omše za zosnulých príbuzných v očistci. Ak má veľa zosnulých v rodine, dáva slúžiť aj niekoľko omší. Keď si to človek spočíta  za celý život, vyjde z toho veľmi slušná suma, ktorú si môže každý prepočítať sám podľa toho, koľko dáva na omše za zosnulých. (Taká podmienka k získaniu večného života v Biblii nikde nie je. Vlastne Ježiš povedal bohatému mladíkovi z evanjelia: Rozdaj majetok CHUDOBNÝM, nie náboženským predstaveným!!!) ale ani toto nie je pravá Biblická podmienka pre získanie večného  života. V iných štátoch zasa cirkev získala množstvo majetku a pozemkov vďaka tomu, že zabíjala počas Inkvizície mužov kresťanov, čo verili Biblii a celý majetok im skonfiškovala. Ženy s deťmi boli vyhnané na ulicu.

Je mnoho svedectiev a zjavení v katolíckej cirkvi, kedy duše zosnulých prišli z očistca buď s prosbou o modlitby, alebo s poďakovaním za omše, modlitby, za vyslobodenie z očistca…. Zaujímavé, že začali chodiť len po vymýšľaní učenia o očistci!

Ak veríte, že pápež má moc zväzovať a rozväzovať, tak je to práve ON, kto môže jedinou dogmatickou formuláciou dostať NARAZ všetky duše z očistca! Pápeži sú za výmyslom očistca, oni ho môžu aj zrušiť! Ale oni to nikdy nespravia, pretože tým prestanú prúdiť peniaze, dary do RKC a RKC stratí moc!

Kto už bol zapletený v špiritizme, vie, že duše zosnulých sa dajú vyvolať. Vie, že satan sa preoblieka ako anjel svetla a dokáže sa zjaviť a napodobniť všetko. Sú svedectvá obrátených satanistov, ktorí boli na najvyšších priečkach zasvätenia satanovi a potom sa obrátili k Bohu. Oni dosvedčujú že démoni dokážu napodobniť všetko po ľuďoch, ktorí sú zomrelí, aj živí – hlas, mimiku, pohyby, gestikuláciu… Pre kresťana, ktorý verí Božiemu slovu ako jedinému meradlu pravdy a jedinej autorite o tom čo nám Boh zjavil stačí, že Biblia zakazuje akýkoľvek kontakt, modlitby k mŕtvym, pretože mŕtvi vás nepočujú, lebo nemôžu mať žiaden kontakt so žijúcimi. Mŕtvi sú mŕtvi v našom pozemskom ponímaní, ale vo večnosti žijú. Mŕtvi sú mŕtvi  aj v tom zmysle, že nemajú schopnosť a silu nič urobiť pre nás, čiže pre nás bude kontakt s príbuznými a zosnulými alebo „katolíckymi svätými“ ak sú v nebi až po našej smrti. O tom, že kontakt so zemou nemôže nikto zosnulý mať svedčí aj skutočný príbeh z Biblie o Boháčovi a Lazárovi.

 

Kto si chce pripomenúť pamiatku príbuzných zosnulých, stačí mu iba tichá spomienka a poďakovanie Bohu za to, že ich stvoril, že sme skrze nich na svete a za to, čo sme spolu s nimi prežili.

 

O tom, kde človek strávi večnosť musí už vedieť tu na zemi. O tom sa nerozhoduje po smrti. Už teraz musíš vedieť či si spasený, alebo nie. Tretia možnosť – očistec neexistuje. Preto by si mal robiť všetko preto, aby si hľadal a  uveril evanjeliu, uveril v Ježiša Krista Biblie. Nie Ježiša Krista katolíkov, lebo katolícky Ježiš Kristus nie je Biblický Ježiš Kristus. Ak uveríš v takého Ježiša Krista, akého Boh zjavil v Biblii, Boh ti zadarmo dá dar spásy a utvrdí ťa v spasení. Dá ti zadarmo istotu už tu na zemi, že pôjdeš do neba. Duch Svätý ti otvorí oči pre pochopenie Písma tak ako učeníkom  čo šli do Emauz a na každej strane Biblie budeš nielen vedieť, ale aj vidieť to utvrdenie o svojej spáse a Boh sa ti dá skrze Bibliu spoznávať do takej miery, ako mu dovolíš.