Ktorá cirkev je tá pravá?

Všeobecne je známe, že existuje mnoho cirkví. Ktorá je potom tá pravá?

Podľa Ministerstva kultúry SR za cirkev na Slovensku je považovaná každá cirkev, ktorá dá čestné vyhlásenie že má viac  ako 20 000 plnoletých členov. Takto je cirkev schválená štátom ako cirkev. Toto je ale kritérium štátu.

Božie kritérium v stručnosti zhrniem do tejto formulácie:

Každá cirkev, ktorá ohlasuje evanjelium – radostnú zvesť o spáse a ktorej učenie a autorita je založená, podriadená Božiemu Slovu je pravá, teda patrí do Kristovho tela.

 

Čo je cirkev

Biblia hovorí, že Cirkev s veľkým „C“ je len jedna a tá je spoločenstvom spasených ľudí.  Táto Cirkev je postavená na skale, na uholnom kameni ktorým je iba Ježiš Kristus  a túto Cirkev pekelné brány nepremôžu. (1Pt 2, 4-10) Príklad:

(Kol 1:18 [SSV])

On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo.

(Gal 1:13 [SSV])

Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve: že som veľmi prenasledoval Božiu Cirkev a nivočil som ju.

Žiadna cirkev, ktorá je vo svete nemá právo si dávať veľké „C“ ku názvu svojej cirkvi, lebo toto „C“ patrí  iba duchovnej jednote Kristovho tela.

 

Cirkev Kristovu tvorí veľké množstvo cirkví s malým „c“. Sú to malé spoločenstvá spasených ľudí ako napríklad domáce spoločenstvá :

(Rim 16:5 [SSV])

Pozdravte aj cirkev v ich dome.

(Kol 4:15 [SSV])

Pozdravte bratov v Laodicei aj Nymfu a cirkev v jej dome.

 

Cirkev to je aj spoločenstvo v dedine, meste:

(Sk 15:41 [SSV])

Chodil po Sýrii a Cilícii a posilňoval cirkvi.

(Sk 18:22 [SSV])

Keď prišiel do Cézarey, vystúpil, pozdravil cirkev a odišiel do Antiochie.

(Zjv 3:1 [SSV])

Anjelovi sardskej cirkvi napíš: Toto hovorí Ten, čo má sedem Božích duchov a sedem hviezd: Poznám tvoje skutky; že máš meno, akoby si žil, ale si mŕtvy.

Pokiaľ ale hľadáte dokonalú cirkev, tak ju nenájdete. Boh totiž nedáva žiadnej  cirkvi plnú múdrosť poznania Božieho zjavenia, aby sa žiadna cirkev nehrala na Boha, alebo nerobila sa mu rovným.  Aby si nejaká cirkev nemyslela že je ona tá jediná, pravá a neomylná. Pretože neomylný je len Boh.

Cirkev je definovaná týmto veršom:

Mt 18:20 Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“
To znamená, že ak niekto, kto uveril evanjeliu a ešte nechodí na zhromaždenia spaseného Božieho ľudu, ešte netvorí cirkev.

Je Katolícka cirkev cirkvou podľa Božích kritérií?

Katolícka cirkev hovorí o sebe, že ona je tá pravá. Dáva si veľké „C“ ku slovu cirkev.

Neprávom si dáva veľké „C“ lebo nespĺňa požiadavku všeobecnej Kristovej Cirkvi, do ktorej patria všetci spasení. Katolícka cirkev podľa jej náuky je spoločenstvo pokrstených a registrovaných v katolíckej cirkvi. Teda nie je všeobecná ako to o sebe tvrdí, lebo nezahŕňa pod seba všetkých členov z iných cirkví.

O spoločenstve spasených nie je v učení Katolíckej cirkvi ani zmienka, keď sa definuje slovo cirkev.

A vystáva otázka – je podľa Biblických kritérií nejaký člen katolíckej cirkvi spasený? Môže niekto povedať o sebe, že je spasený a naďalej sa zúčastňuje modlárstva?

Katolícka cirkev o sebe vyhlasuje, že má plnosť poznania, preto je tá pravá. Nemá plnosť poznania, pretože základ svojho učenia ešte nemá stále uzavretý. Stále pribúdajú nejaké dogmy, učenie. Teda nemôže mať plnosť poznania, lebo k  jej základnému učeniu stále niečo pribúda. Jej učenie je zložené z Biblie, Tradície a z toho, čo Magistérium cirkvi uzná za vhodné. No posledným, kto sa vyjadrí, schváli/neschváli čomu majú katolíci veriť  je Magistérium cirkvi na čele s pápežom. Pápežova náuka je viac ako Božia náuka. Pápežove ľudské slovo je viac ako večné Božie slovo.

Plnosť poznania je zjavené jedine v Biblii, alebo inakšie povedané – všetko podstatné a potrebné pre to, aby sme uverili v Ježiša Krista, že je Boží syn nám Boh zjavil v Biblii.

Pravosť Katolíckej cirkvi zlyháva v jednom zo základných kritérií určovania pravosti a to je ten, že neohlasuje evanjelium , ani vo svojej náuke nemá zakomponované ohlasovanie evanjelia –  teda radostnej zvesti o spáse. Katolícka cirkev si sama vymyslela svoje „evanjelium“, svoju cestu na dosiahnutie spásy. Hlása iné evanjelium. (Gal 1:8-12) Teda podľa tohto základného kritéria nemožno povedať, že Katolícka cirkev je pravá, dokonca ani nemá právo nazvať sa cirkvou. Tých bodov je ale viac, za ktoré nemožno katolícku cirkev považovať za cirkev. Podľa Biblie – Božieho slova nespĺňa Katolícka cirkev Božie pravidlo pre zaradenie sa do spoločenstva Kristovej Cirkvi. Jednoducho, výstižne a žiaľ pravdivo povedané – Katolícka cirkev nie je cirkev. Je to štátna organizácia.

 

Kam sa zaradiť?

Členstvo v akejkoľvek cirkvi nikomu nezaručí spasenie – večný život. Spasenie je vecou osobného rozhodnutia sa uveriť dielu  Ježiša Krista. Spasený človek potrebuje k svojej osobnej formácii spoločenstvo, čiže cirkev=zbor, aby bol vyučený Božím pravdám a aby mu pomohlo duchovne rásť a formovať sa.

Spasený človek sa má zaradiť do spoločenstva spasených ľudí. Autoritou každého spaseného človeka – kresťana je Biblia. Mal by sa zaradiť do cirkvi, spoločenstva, v ktorom autorita nestojí na človekovi, ale na Biblii, Božom zjavení.

Ak máte v meste, dedine nejakú cirkev, alebo spoločenstvo nablízku, skúmajte, či jej učenie a autorita je podľa Božieho slova. Ak áno, môžete sa k nej zaradiť.

My Oravci, hlavne na dedinách nemáme na výber. Ako jediná možnosť  zatiaľ je vytvárať malé cirkvi – domáce spoločenstvá, v ktorých autoritou bude Biblia. Kde sa bude čítať a skúmať Biblia  (Sk 17,11).

Keď som skúmal a hľadal, ktorá cirkev má najbližšie k pravde, keď moje srdce túžilo počuť čo najčistejšie Božie slovo, natrafil som na množstvo web stránok, ktoré majú na svojich stránkach Biblické kázne, vyučovania. Na niektorých stránkach mi stačilo prečítať si čomu veria, a hneď som zistil, že ich učenie nie je celkom podľa Biblie a ďalej som ich neskúmal.  Niektoré stránky som dlhšie skúmal, čítal, počúval. K takému najvernejšiemu Biblickému učeniu môžem po mojom skúmaní zaradiť  stránku a spoločenstvo NKZ (nezávislé kresťanské zhromaždenie), kde je množstvo kázní  a vyučovaní. Adresa web stránky je v sekcii Linky.