obratenykatolikzavinaccentrumbodkask

Vyjadrenie k situácii v NKZ Bratislava:

Kol 2:1 Lebo chcem, aby ste vedeli, jaký veľký boj mám za vás, a za takých, ktorí sú v Laodicei, a za všetkých, ktorí nevideli mojej tvári v tele,
Kol 2:2 aby boly potešené ich srdcia, spojených v jedno v láske, a to cieľom všetkého bohatstva plnosti rozumu, cieľom pravého poznania tajomstva Boha a Otca a Krista,
Kol 2:3 v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a známosti.

Kol 2:8 Hľaďte, aby vás niekto nezajal v lúpež filozofiou a prázdnym zvodom učiac podľa podania ľudí, podľa živlov sveta a nie podľa Krista;
Kol 2:9 lebo v ňom prebýva všetka plnosť božstva v telesne

Jn 8:24 Nuž povedal som vám, že zomriete vo svojich hriechoch; lebo ak neuveríte, že ja som (JHVH, Boh vo všetkých atribútoch rovný Otcovi, teda aj večný, bez počiatku) , zomriete vo svojich hriechoch.

Novinka:

  • mp3 kázeň z 6.8.2017

Spytujete písma, lebo vy sa domnievate, že v nich máte večný život, ony sú to, ktoré svedčia o mne

Čítanie prvej kapitoly Hebrejom a rozoberanie prvého verša prvej kapitoly. Boh hovorieval otcom skrze prorokov. Kto je ten Boh? Vo svetle dôkazov Písma vidíme, že ten Boh čo hovorieval otcom v prorokoch je trojjediný a trojosobný Boh. A Písma svedčia, že Ježiš Kristus je pravý Boh a večný život.

 

Kresťanský zbor v Podbieli Vás srdečne pozýva na kresťanské zhromaždenie,

ktoré sa koná každú nedeľu

v Podbieli  o 8:30 hodine

Prvoúčastníci, skontaktujte sa na mailovej adrese, ktorá je uvedená hore na tejto stránke, kde vám uvedieme miesto zhromaždenia.

Pozvaný je každý:

kto túži byť vyučený Božím slovom a kto túži spoznať  a pochopiť pravdy Božieho slova, pravdy spasenia a cestu spasenia. Kto túži rásť cez počúvanie, vysvetľovanie Božieho slova, cez spoločenstvo, cez cirkev, cez Kristovo konkrétne telo.

Čo sa bude vyučovať:

Vyučovať sa bude Božie slovo, vysvetľované bude Božím slovom.

Cieľ vyučovaní:

(Mt 28:19-20 )
A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.

Cieľom vyučovaní, kázania bude činiť učeníkov. Aby každý vyučený nebol len poslucháčom ale bol Kristovým učeníkom.

Ďalším cieľom vyučovaní, kázaní bude vysvetliť dôležité pravdy Božieho slova, aby si každý poslucháč doma sám Písmo skúmal, tak ako nám to zobrazujú skutky apoštolov:

(Sk 17:11 ) Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak.

Každý účastník bude mať možnosť, ak niečomu nebude z vyučovania chápať,   pýtať si po kázaní podrobnejšie vysvetlenie na danú tému.

Kto je naša autorita:

Naša autorita je Boh, Božie slovo.

 

Naše pravdy viery stručne charakterizujeme:

  • Jedine Písmo (Sola Scriptura)
  • Jedine Kristus (Solus Christus)
  • Jedine milosť (Sola Gratia)
  • Jedine viera (Sola Fide)
  • Jedine Bohu patrí sláva (Soli Deo Gloria)

Je to pravda, ktorá je spoločným základom viery všetkých kresťanov v pravom zmysle tohto slova (Kristovcov), Božích detí, spasených a vykúpených bez ohľadu na to, v ktorom spoločenstve či denominácii sa stretávajú v chvále a uctievaniu Stvoriteľa vesmíru, Pána všetkého, Boha Biblie, Boha Abraháma, Izáka a Jakuba, apoštolov.

  • Modlíme sa do budúcna za pastiera nášho zboru.