obratenykatolikzavinaccentrumbodkask


Novinka č.1

  • mp3 kázeň z 15.1.2017, kázal Rasťo

Duchovný boj 2 časť

Rozoberanie prvých veršov z listu Efezanom 6, 11-12: “Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.” Tento Boží príkaz “oblečte si Božiu výzbroj” platí pre každého jedného kresťana v zbore.  Každý človek v zbore má poznať Božiu pravdu celú – má byť oboznámený s Božími pravdami ale aj diablovými zvodmi. Ak to tak nie je, diabol na kresťanov útočí práve skrze tieto nechránené, neoblečené miesta.

Novinka č. 2

Nová web stránka brata Ľuboša:

http://zomriabysizil.com/

stránka bude priebežne doplňovaná o nové články, videá.

Novinka č. 3

PDF súbor na tlačenie, rozširovanie

Súbor obsahuje kázeň zo 6.11.2016 o potomstve, ktoré drtí diablvi hlavu a kázeň z 4.12. 2016 o Žene, ktorá má okolo hlavy dvanásť hviezd.

Potomstvo ktoré drtí diablovi hlavu a Žena ktorá má okolo hlavy dvanásť hviezd

 

Kresťanský zbor v Podbieli Vás srdečne pozýva na kresťanské zhromaždenie

v nedeľu 29.1. 2017 o 8:30

Kresťanské zhromaždenie sa bude konať v Podbieli.

Stretnutie prvoúčastníkov bude pri Nákupnom stredisku Jednoty v Podbieli o 8:15

potom budú vyprevadení na miesto zhromaždenia.

Pozvaný je každý:

kto túži byť vyučený Božím slovom a kto túži spoznať  a pochopiť pravdy Božieho slova, pravdy spasenia a cestu spasenia. Kto túži rásť cez počúvanie, vysvetľovanie Božieho slova, cez spoločenstvo…

Čo sa bude vyučovať:

Vyučovať sa bude Božie slovo, vysvetľované bude Božím slovom.

Cieľ vyučovaní:

(Mt 28:19-20 )
A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.

Cieľom vyučovaní, kázania bude činiť učeníkov. Aby každý vyučený nebol len poslucháčom ale bol Kristovým učeníkom.

Ďalším cieľom vyučovaní, kázaní bude vysvetliť dôležité pravdy Božieho slova, aby si každý poslucháč doma sám Písmo skúmal, tak ako nám to zobrazujú skutky apoštolov:

(Sk 17:11 ) Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak.

Každý účastník bude mať možnosť, ak niečomu nebude z vyučovania chápať,   pýtať si po kázaní podrobnejšie vysvetlenie na danú tému.

Zhromaždenia máme každý týždeň. Teda toto hore uvedené zhromaždenie je verejné, otvorené pre nových prichádzajúcich ľudí. Keď nie je verejné zhromaždenie, vtedy mávame nedeľné zhromaždenia spojené s Pánovou večerou tiež o 8:30. Tieto zhromaždenia sú určené pre tých, ktorí už medzi nami boli a vedia, kde býva zhromaždenie.

Kto je naša autorita:

Naša autorita je Boh, Božie slovo.

 

Naše pravdy viery stručne charakterizujeme:

  • Jedine Písmo (Sola Scriptura)
  • Jedine Kristus (Solus Christus)
  • Jedine milosť (Sola Gratia)
  • Jedine viera (Sola Fide)
  • Jedine Bohu patrí sláva (Soli Deo Gloria)

Je to pravda, ktorá je spoločným základom viery všetkých kresťanov v pravom zmysle tohto slova (Kristovcov), Božích detí, spasených a vykúpených bez ohľadu na to, v ktorom spoločenstve či denominácii sa stretávajú v chvále a uctievaniu Stvoriteľa vesmíru, Pána všetkého, Boha Biblie, Boha Abraháma, Izáka a Jakuba, apoštolov.

  • Modlíme sa do budúcna za pastiera nášho zboru.