obratenykatolikzavinaccentrumbodkask


Upútavka na jesennú víkendovku zboru NKZ BA v termíne od 14.10.2016 do 16.10.2016.

Detailné informácie | Podrobný program | Informácia pre vodičov

Dávame toto podujatie, ktoré organizuje cirkev NKZ Bratislava, do vašej pozornosti. Prihlasovanie je otvorené až do stredy 12.10.2016 o 15:30, no i potom organizátori zvyknú ako rezervu držať zopár voľných miest a tak je zvyčajne možné pridať sa takpovediac i na poslednú chvíľu.

NOVINKA:

  • mp3 kázeň z 9.10.2016, kázal Rasťo

Evanjelium do hĺbky podstaty. Čo mám robiť, aby som bol spasený?

Kázeň odpovedá na otázky: Mám sa modliť, aby ma Boh zachránil, čiže spasil? Mám volať, k Bohu, aby ma spasil? Mám vyznávať svoju vieru denne, aby som bol spasený? Mám konať dobré skutky, aby som bol spasený? Mám byť pokrstený, aby som bol spasený? Mám činiť pokánie aby som bol spasený? Mám vyznávať hriechy, aby som bol spasený? Mám toto všetko, alebo niečo iné robiť, aby ma Boh spasil?

Podľa Božieho slova, teda podľa samotného Boha existuje len jedna podmienka spásy – viera.

Mnohí sa však domnievajú, že veriť nestačí. A že k tomu, aby sme mohli byť spasení, musíme veriť a ešte k viere niečo pridať. Myslia si to ale preto, lebo nerozumejú tomu, čomu treba veriť, a nevedia čo je viera.

A miešajú verenie s tým, čo býva výsledkom živej viery a čo je vyjadrením živej viery.

Novinka 2

Kniha Páter Chiniqiuy, bývalý Rímskokatolícky kňaz obrátený na Biblickú vieru.

Pater_Chiniguy

Kniha popisuje Rímskokatolícku cirkev v Kanade a USA počas kolonizácie v 19. a 20. storočí. Autor sa sústreďuje predovšetkým na zobrazenie mocnej ruky Rímskokatolíckych kňazov nad obyčajným človekom skrze očistcový oheň. A na všemocnú autoritu biskupov, v ktorých vôli bolo všetko. Ďalej autor popisuje ako sa Rímskokatolícke autority, ale aj kňazi voči sebe správali (aj dnes správajú) voči kňazom, ktorí chcú konať niečo navyše. Ich dielo znevažujú, vysmievajú sa mu a kladú mu všelijaké prekážky, len aby nevytŕčali z radu.

Páter Chiniquy v Kanade, ale aj po svete založil spolky striezlivosti… Ešte ako Rímskokatolícky kňaz bol zo závisti nespravodlivo obvinený z klamstiev, ktoré naňho vymyslel biskup a kňazi. Vtedy jeho obhájcom bol Abrahám Lincoln, budúci prezident  USA.

Rozširoval Biblie medzi obyčajným ľudom a učil ich čítať a rozmýšľať nad Božím slovom, ktoré sa mu nakoniec odhalilo v plnej pravde a vďaka jeho obráteniu sa potom obrátila takmer celá jeho farnosť ku kresťanstvu a neskôr aj iné katolícke farnosti po okolí. Tak sa páter stal v očiach biskupov a kňazov odpadlíkom a Rímskokatolícky zákon takýchto odpadlíkov prikazoval zabiť. No vždy zázračným spôsobom ho Boh vyslobodil z mnohých ukameňovaní, alebo pripravovaných vrážd Rímskych kňazov a Rímskych katolíkov.

Veľmi pútavé čítanie, ktoré napriek množstvu strán sa dá prečítať na jeden dúšok.

Ja už len dodávam, že tento obraz Rímskokatolíckej vlády sa po II Vatikánskom koncile zmenil na neviditeľnú taktiku humanizmu a ekumenizmu. No to, čo sa robilo vtedy v seminároch, čo robili kňazi, biskupi, to sa ešte tiež aj dnes prejavuje, ale už v menšej miere.

Kiež by toto svedectvo otvorilo oči kňazom a uvideli tak hriechy ich náboženstva, ktoré pochádza z ľudských výmyslov a nie od Boha a tak sa zriekli Rímskej totality. A kiež by Božie slovo , ktoré čítajú denne v kostoloch a v breviári osvietilo ich mysle a zachránilo ich vo viere a v dôvere jedine v Krista Ježiša.  V modlitbách za tento úmysel

Rasťo

 

Kresťanský zbor v Podbieli Vás srdečne pozýva na kresťanské zhromaždenie

v nedeľu 23.10. 2016 o 8:30

v nedeľu 16.10 2016 zhromaždenie s Pánovou večerou nebude

 

Kresťanské zhromaždenie sa bude konať v Podbieli.

Stretnutie prvoúčastníkov bude pri Nákupnom stredisku Jednoty v Podbieli o 8:15

potom budú vyprevadení na miesto zhromaždenia.

Pozvaný je každý:

kto túži byť vyučený Božím slovom a kto túži spoznať  a pochopiť pravdy Božieho slova, pravdy spasenia a cestu spasenia. Kto túži rásť cez počúvanie, vysvetľovanie Božieho slova, cez spoločenstvo…

Čo sa bude vyučovať:

Vyučovať sa bude Božie slovo, vysvetľované bude Božím slovom.

Cieľ vyučovaní:

(Mt 28:19-20 )
A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.

Cieľom vyučovaní, kázania bude činiť učeníkov. Aby každý vyučený nebol len poslucháčom ale bol Kristovým učeníkom.

Ďalším cieľom vyučovaní, kázaní bude vysvetliť dôležité pravdy Božieho slova, aby si každý poslucháč doma sám Písmo skúmal, tak ako nám to zobrazujú skutky apoštolov:

(Sk 17:11 ) Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak.

Každý účastník bude mať možnosť, ak niečomu nebude z vyučovania chápať,   pýtať si po kázaní podrobnejšie vysvetlenie na danú tému.

Zhromaždenia máme každý týždeň. Teda toto hore uvedené zhromaždenie je verejné, otvorené pre nových prichádzajúcich ľudí. Keď nie je verejné zhromaždenie, vtedy mávame nedeľné zhromaždenia spojené s Pánovou večerou tiež o 8:30. Tieto zhromaždenia sú určené pre tých, ktorí už medzi nami boli a vedia, kde býva zhromaždenie.

Kto je naša autorita:

Naša autorita je Boh, Božie slovo.

 

Naše pravdy viery stručne charakterizujeme:

  • Jedine Písmo (Sola Scriptura)
  • Jedine Kristus (Solus Christus)
  • Jedine milosť (Sola Gratia)
  • Jedine viera (Sola Fide)
  • Jedine Bohu patrí sláva (Soli Deo Gloria)

Je to pravda, ktorá je spoločným základom viery všetkých kresťanov v pravom zmysle tohto slova (Kristovcov), Božích detí, spasených a vykúpených bez ohľadu na to, v ktorom spoločenstve či denominácii sa stretávajú v chvále a uctievaniu Stvoriteľa vesmíru, Pána všetkého, Boha Biblie, Boha Abraháma, Izáka a Jakuba, apoštolov.

  • Modlíme sa do budúcna za pastiera nášho zboru.