obratenykatolikzavinaccentrumbodkask

NOVINKA:

  • mp3 kázeň z 25.9.2016, kázal Rasťo

Evanjelium do hĺbky podstaty – význam Kristovho kríža a Kristovej krvi

Kázeň odpovedá na otázky: Kedy sa kresťan stal súčasťou Kristovho tela? Zomrel Pán Ježiš na kríži za mňa, pre mňa, so mnou, alebo je správne že kresťan zomrel s Kristom? Kedy sme zomreli s Kristom – počas krížovej cesty sme umierali spolu s ním? Kresťan je Kristovým telom, alebo Ježišovým telom? Na prvý pohľad vyzerajú tieto otázky ako hra so slovíčkami. No v skutočnosti z nepresných vyjadrení Biblickej pravdy vznikli herézy Rímskej náuky. Kto je oprávnený používať slová zmierenia a čo sú to slová zmierenia? Akú úlohu má Kristov kríž a Kristova krv? Je ich úloha odlišná, alebo rovnaká? Prečo Boh žiada smrť pre toho, kto sa odváži pristúpiť do jeho prítomnosti bez krvi? Rímskokatolícka omša je nekrvavá obeta. Ako dopadnú tí, ktorí predstupujú pred Boha bez krvi?

 

Kresťanský zbor v Podbieli Vás srdečne pozýva na kresťanské zhromaždenie

v nedeľu 9.10. 2016 o 8:30

Kresťanské zhromaždenie sa bude konať v Podbieli.

Stretnutie prvoúčastníkov bude pri Nákupnom stredisku Jednoty v Podbieli o 8:15

potom budú vyprevadení na miesto zhromaždenia.

Pozvaný je každý:

kto túži byť vyučený Božím slovom a kto túži spoznať  a pochopiť pravdy Božieho slova, pravdy spasenia a cestu spasenia. Kto túži rásť cez počúvanie, vysvetľovanie Božieho slova, cez spoločenstvo…

Čo sa bude vyučovať:

Vyučovať sa bude Božie slovo, vysvetľované bude Božím slovom.

Cieľ vyučovaní:

(Mt 28:19-20 )
A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.

Cieľom vyučovaní, kázania bude činiť učeníkov. Aby každý vyučený nebol len poslucháčom ale bol Kristovým učeníkom.

Ďalším cieľom vyučovaní, kázaní bude vysvetliť dôležité pravdy Božieho slova, aby si každý poslucháč doma sám Písmo skúmal, tak ako nám to zobrazujú skutky apoštolov:

(Sk 17:11 ) Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak.

Každý účastník bude mať možnosť, ak niečomu nebude z vyučovania chápať,   pýtať si po kázaní podrobnejšie vysvetlenie na danú tému.

Zhromaždenia máme každý týždeň. Teda toto hore uvedené zhromaždenie je verejné, otvorené pre nových prichádzajúcich ľudí. Keď nie je verejné zhromaždenie, vtedy mávame nedeľné zhromaždenia spojené s Pánovou večerou tiež o 8:30. Tieto zhromaždenia sú určené pre tých, ktorí už medzi nami boli a vedia, kde býva zhromaždenie.

Kto je naša autorita:

Naša autorita je Boh, Božie slovo.

 

Naše pravdy viery stručne charakterizujeme:

  • Jedine Písmo (Sola Scriptura)
  • Jedine Kristus (Solus Christus)
  • Jedine milosť (Sola Gratia)
  • Jedine viera (Sola Fide)
  • Jedine Bohu patrí sláva (Soli Deo Gloria)

Je to pravda, ktorá je spoločným základom viery všetkých kresťanov v pravom zmysle tohto slova (Kristovcov), Božích detí, spasených a vykúpených bez ohľadu na to, v ktorom spoločenstve či denominácii sa stretávajú v chvále a uctievaniu Stvoriteľa vesmíru, Pána všetkého, Boha Biblie, Boha Abraháma, Izáka a Jakuba, apoštolov.

  • Modlíme sa do budúcna za pastiera nášho zboru.