obratenykatolikzavinaccentrumbodkask

Novinka č.1

  • mp3 kázeň z 12.2.2017, kázal Šichula Ján, pastor NKZ Bratislava

Milosť-a-pokoj-z-pravej-známosti-Boha-a-Ježiša-nášho-Pána

Rozoberanie 2Pt 1,1-3. Apoštol Peter sa na úvod listu predstavuje. Prvé jeho slovo, ktorým sa predstavuje je najprv sluha, až potom apoštol. Každý spasený kresťan dostáva rovnakú spásnu vieru. Z pravého poznania Boha a Ježiša Krista – z evanjelia dostáva kresťan milosť a pokoj. A rovnako všetko čo má a čo dostal kresťan je jedine z milosti.

Novinka č. 2

Nová web stránka brata Ľuboša:

http://zomriabysizil.com/

stránka bude priebežne doplňovaná o nové články, videá.

Novinka č. 3

PDF súbor na tlačenie, rozširovanie

Súbor obsahuje kázeň zo 6.11.2016 o potomstve, ktoré drtí diablovi hlavu a kázeň z 4.12. 2016 o Žene, ktorá má okolo hlavy dvanásť hviezd.

Potomstvo ktoré drtí diablovi hlavu a Žena ktorá má okolo hlavy dvanásť hviezd

Kresťanský zbor v Podbieli Vás srdečne pozýva na kresťanské zhromaždenie,

ktoré sa koná každú nedeľu

v Podbieli  o 8:30 hodine

Prvoúčastníci, skontaktujte sa na mailovej adrese, ktorá je uvedená hore na tejto stránke, kde vám uvedieme miesto zhromaždenia.

Pozvaný je každý:

kto túži byť vyučený Božím slovom a kto túži spoznať  a pochopiť pravdy Božieho slova, pravdy spasenia a cestu spasenia. Kto túži rásť cez počúvanie, vysvetľovanie Božieho slova, cez spoločenstvo, cez cirkev, cez Kristovo konkrétne telo.

Čo sa bude vyučovať:

Vyučovať sa bude Božie slovo, vysvetľované bude Božím slovom.

Cieľ vyučovaní:

(Mt 28:19-20 )
A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.

Cieľom vyučovaní, kázania bude činiť učeníkov. Aby každý vyučený nebol len poslucháčom ale bol Kristovým učeníkom.

Ďalším cieľom vyučovaní, kázaní bude vysvetliť dôležité pravdy Božieho slova, aby si každý poslucháč doma sám Písmo skúmal, tak ako nám to zobrazujú skutky apoštolov:

(Sk 17:11 ) Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak.

Každý účastník bude mať možnosť, ak niečomu nebude z vyučovania chápať,   pýtať si po kázaní podrobnejšie vysvetlenie na danú tému.

Kto je naša autorita:

Naša autorita je Boh, Božie slovo.

 

Naše pravdy viery stručne charakterizujeme:

  • Jedine Písmo (Sola Scriptura)
  • Jedine Kristus (Solus Christus)
  • Jedine milosť (Sola Gratia)
  • Jedine viera (Sola Fide)
  • Jedine Bohu patrí sláva (Soli Deo Gloria)

Je to pravda, ktorá je spoločným základom viery všetkých kresťanov v pravom zmysle tohto slova (Kristovcov), Božích detí, spasených a vykúpených bez ohľadu na to, v ktorom spoločenstve či denominácii sa stretávajú v chvále a uctievaniu Stvoriteľa vesmíru, Pána všetkého, Boha Biblie, Boha Abraháma, Izáka a Jakuba, apoštolov.

  • Modlíme sa do budúcna za pastiera nášho zboru.