obratenykatolikzavinaccentrumbodkask


Novinka č.1

  • mp3 kázeň zo 4.12.2016, kázal Rasťo

Žena ktorá má okolo hlavy dvanásť hviezd

Z technických príčin dokončenie kázne:

Žena ktorá má okolo hlavy dvanásť hviezd – dokončenie.

Rozoberanie Zjavenia apoštola Jána 12 kapitoly. Kázeň odpovedá na otázku, kto je tá žena, ktorá má okolo hlavy dvanásť hviezd. Kázeň rozoberá podrobne verš za veršom celú kapitolu. V kapitole sa odohrávajú veci posledných čias, súženie, Tisícročné kráľovstvo, aj ako sa majú zachovať obrátení kresťania v súžení. Rímskokatolíci na sviatok Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta čítajú polovicu z kapitoly a vzťahujú ju na Pannu Máriu, na korunovanie Panny Márie.

Novinka č. 2

  • mp3 kázeň z 28. 11. 2016, kázal Ján Šichula, pastor NKZ Bratislava

Tri etapy v živote kresťana

Rozoberanie 1Jn 2, 12 – 14.  Apoštol Ján charakterizuje duchovnú zrelosť kresťana troma stupňami: deti, mládenci, otcovia. Deti získavajú istotu, že majú odpustené hriechy pre meno Pána Ježiša. Mládenci už poznajú správne učenie a poznajú diablove zvody, pretože v sebe majú poznanie Božieho slova, ale ešte nemajú skúsenosti dospelých. Otcovia sú tí, ktorí poznajú toho, ktorý je od počiatku – Ježiša Krista ako Boha, Stvoriteľa a Spasiteľa a majú najzrelšie hlboké poznanie večného Boha. Vrcholom duchovnej dospelosti je poznanie Boha v jeho plnosti zjavenej v Božom slove.

 

Kresťanský zbor v Podbieli Vás srdečne pozýva na kresťanské zhromaždenie

v nedeľu 18.12. 2016 o 8:30

Kresťanské zhromaždenie sa bude konať v Podbieli.

Stretnutie prvoúčastníkov bude pri Nákupnom stredisku Jednoty v Podbieli o 8:15

potom budú vyprevadení na miesto zhromaždenia.

Pozvaný je každý:

kto túži byť vyučený Božím slovom a kto túži spoznať  a pochopiť pravdy Božieho slova, pravdy spasenia a cestu spasenia. Kto túži rásť cez počúvanie, vysvetľovanie Božieho slova, cez spoločenstvo…

Čo sa bude vyučovať:

Vyučovať sa bude Božie slovo, vysvetľované bude Božím slovom.

Cieľ vyučovaní:

(Mt 28:19-20 )
A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.

Cieľom vyučovaní, kázania bude činiť učeníkov. Aby každý vyučený nebol len poslucháčom ale bol Kristovým učeníkom.

Ďalším cieľom vyučovaní, kázaní bude vysvetliť dôležité pravdy Božieho slova, aby si každý poslucháč doma sám Písmo skúmal, tak ako nám to zobrazujú skutky apoštolov:

(Sk 17:11 ) Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak.

Každý účastník bude mať možnosť, ak niečomu nebude z vyučovania chápať,   pýtať si po kázaní podrobnejšie vysvetlenie na danú tému.

Zhromaždenia máme každý týždeň. Teda toto hore uvedené zhromaždenie je verejné, otvorené pre nových prichádzajúcich ľudí. Keď nie je verejné zhromaždenie, vtedy mávame nedeľné zhromaždenia spojené s Pánovou večerou tiež o 8:30. Tieto zhromaždenia sú určené pre tých, ktorí už medzi nami boli a vedia, kde býva zhromaždenie.

Kto je naša autorita:

Naša autorita je Boh, Božie slovo.

 

Naše pravdy viery stručne charakterizujeme:

  • Jedine Písmo (Sola Scriptura)
  • Jedine Kristus (Solus Christus)
  • Jedine milosť (Sola Gratia)
  • Jedine viera (Sola Fide)
  • Jedine Bohu patrí sláva (Soli Deo Gloria)

Je to pravda, ktorá je spoločným základom viery všetkých kresťanov v pravom zmysle tohto slova (Kristovcov), Božích detí, spasených a vykúpených bez ohľadu na to, v ktorom spoločenstve či denominácii sa stretávajú v chvále a uctievaniu Stvoriteľa vesmíru, Pána všetkého, Boha Biblie, Boha Abraháma, Izáka a Jakuba, apoštolov.

  • Modlíme sa do budúcna za pastiera nášho zboru.