Mária Katolíckej cirkvi a zjavenia Márie

Porovnávanie Biblie s učením RKC a zjaveniami Márie

Máriu katolícke učenie  a zjavenia „Márie“ robia rovnou Kristovi.

Biblia tvrdí, že Ježiš je novým Adamom, zatiaľ čo zjavenia a RKC tvrdia, že Mária je novou Evou.

Biblia tvrdí, že Ježiš bol vzatý na nebesia, zatiaľ čo RKC a zjavenia tvrdia že Mária bola vzatá do neba vo svojom tele.

Biblia tvrdí, že Ježiš sám zlomil skutky diabla na kríži a rozdrví satanovu hlavu, zatiaľ čo zjavenia a RKC tvrdia, že Mária rozdrví satanovu hlavu svojou pätou.  (Gn 3, 15)

Biblia nazýva Ježiša ako Ranná hviezda, zatiaľ čo Mariánski ctitelia a RKC nazývajú Máriu Rannou hviezdou.

Biblia pripisuje jedinečné vlastnosti Ježišovi a zjavenia Márie a RKC ju pripisujú aj pre Máriu.

 

Nasledujúce tituly Márie si zrovnajte s Ježišovými titulmi ktoré sa pripisujú v Biblii jedine jemu:

Ježiš ako Spasiteľ, Záchranca Jn 4, 42; Sk 4,11-12; Hebr 14,25; Oz 13,4 – Mária Záchrankyňa

Ježiš ako trpiaci služobník Sk14,22; 1Pt2,21-24; Hebr 13,12 – Mária trpiaca služobnica

Ježiš, dielo vykúpenia dokončené Iz53,5; 1Pt3,18; Hebr10,12-14 – Mária dielo vykupiteľa pokračuje

Ježiš ako jediný Prostredník Iz 53,12; Rim8,34; Hebr8,6 a 12,24 – Mária Prostrednica

Ježiš Príhovorca Iz53,12; Rim8,34 – Mária Prímluvnica

Ježiš Obhájca 1Jn2,1-2; Hebr9,24 – Mária Obhájkyňa

Ježiš Vykupiteľ Ž31,5; Tit2,13-14; Zjv5,9 – Mária Spoluvykupiteľka

Ježiš Bezhriešny 2Kor5,21; Mt19,17; 1Jn3,5; Rim3,23 – Mária Bezhriešna, Nepoškvrnené počatie

Ježiš Všadeprítomný Ž139,7-9; Hebr13,5; Mt28,20 – Mária Všadeprítomná

Ježiš Božský Ž 86,10; Iz 44,6; Jn 1, 1; Jn 1,14 – Mária Božská

Ježiš Hoden uctievania Ex 20,4-5; Sk 10,24-26; Zjv 22,8-9 – Mária Hodná uctievania

Ježiš Kráľ pokoja Iz 9,6; Kol 1,19-20 – Mária Kráľovná pokoja

Ježiš Kráľ Kráľov 1Tim 6,15-16; Flp 2,9-11 – Mária  Kráľovná Kráľovien

Ježiš Nový Adam 1kor 15,22; 1Kor 15,45 – Mária Nová Eva

Ježiš vzatý do neba v tele Jn 6,62; Ef 4,8-10; 1Kor 15,14 – Mária vzatá do neba v tele

Ježiš Ochranca Ž 59,11; Ž 119,114; Prís 3,5 – Mária Ochrankyňa

Ježiš koná zázraky Jn 20,30; Sk 2,22 – Mária koná zázraky

Ježiš Prorok Dt 18, 18-19; Iz 46,10; Jn 7,40 – Mária Prorokyňa

Ježiš Ranná Hviezda 2Pt, 1-19; Zjv 22,16 – Mária Ranná Hviezda

Ježiš rozmliaždi  satana Rim 16,20; 1Jn 3,8 – Mária rozmlaždi satana

Ježiš Kráľ národov Jer 10,7; Zjv 15,3 – Mária matka všetkých národov

Tieto všetky vymenované tituly by mali stačiť, aby sa hľadajúcemu katolíkovi vyjasnilo, kto je to vlastne Mária, ktorú nám prezentuje Katolícka cirkev a zjavenia. Pre lepšie pochopenie položím otázku:

Kto sa od počiatku sveta snaží byť ako Boh?

Kto od počiatku sveta sa snaží odvrátiť pozornosť človeka od Boha, ktorému  jedinému patrí úcta, moc a sláva?

Niekto si tu privlastňuje tituly a úctu človeka, ktorá patrí jedine Bohu. Kto je to tá mimobiblická katolícka Mária?

V Biblii, keď čítame v Zjavenie apoštola Jána 4 a 5 kapitolu nie je o tak často spomínanej Kráľovnej neba žiadna zmienka. Ján vidí koniec časov, koniec sveta, vidí ako je to okolo Božieho trónu, v nebi. NIKDE sa tam nespomína žiadna Kráľovná, nikde nespomína Máriu, tobôž aby mala nejakú dôležitú funkciu v nebi.

Zjavenia Márie prichádzajú ako Kráľovná, ktorá má všetku moc od Krista a Kristove vlastnosti. Mnoho modlitieb k Márii poukazujú na jej zvrchovanosť a rovnosť  s Ježišom Kristom. V niektorých modlitbách sa Márii zveruje naše spasenie.

Zjavenia Márie sľubujú večný život tým, ktorý nosia škapuliar, alebo zázračnú medailu…

Teraz je medzi ľudom aj niektorými kňazmi populárna modlitba k Márii Spoluvykupiteľke. Aj jeden z najbližších členov mojej rodiny sa ju denne modlí. Sú tlaky, aby bola schválená dogma Spoluvykupiteľky. Píše sa, že po schválení dogmy Mária Spolovykupiteľka nastane doba pokoja a mieru. Ale aká doba pokoja a mieru nastane, keď Biblia predpovedá na posledné časy len viac a viac utrpenia a bolestí:

(1Sol 5:1-3 [SSV])

O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať, lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť: „Je pokoj a istota,“ vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú.

Dogma Spoluvykupiteľky bude najväčšia výhra Satana, lebo to bude totálne popretie vykupiteľského diela Ježiša Krista.

 

A čo ovocie zjavení?

Nemali by sme sa zamerať na premenené životy a dobré ovocie?

Satan je otec lži a nie je v ňom pravda. A najväčšie z najväčších lží potom vypadajú ako pravda. Zjavenia Márie sú zmiešanina pravdy a lži. Evanjelium – radostná zvesť o spáse je veľmi jednoduchá a satan sa ju snaží zmariť, urobiť komplikovanou.

Sám Satan pozná Bibliu a pozná evanjelium o spáse. Preto nechce, aby človek vložil dôveru iba v Ježiša Krista samotného.

Preto vymyslel najľstivejší podvod na ľudstvo – Máriu, akú Biblia nikde nespomína. Skazená ľudská prirodzenosť si počas celej svojej histórie k rôznym božstvám vždy pridávala aj bohyňu. Tak je to aj u katolíkov. Satan zneužil túto túžbu po bohyni a predkladá ju ľudstvu.

(Iz 42:8)

„Ja som Jahve, to je moje meno a svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám.

(2Kor 11:3-4)

Bojím sa však, aby sa vaše zmýšľanie neskazilo a neodchýlilo od úprimnej a čistej oddanosti Kristovi, ako keď had zviedol Evu svojou ľstivosťou. Lebo vy spokojne znesiete, keď niekto príde a hlása iného Krista, akého sme my nehlásali, alebo prijímate iného Ducha, akého ste nedostali, alebo iné evanjelium, aké ste neprijali.

Boh už sa zjavil tomuto svetu. Všetko potrebné je spísané v Biblii. Ak by aj niečo zjavil, táto správa by neprotirečila Biblii. A Písmo nemožno zrušiť (Jn 10,35). Ježiš Kristus  sa nemení, on je ten istý včera, dnes a naveky.

Mária zjavení a katolícka Mária vždy spomínajú iný plán spásy – iné evanjelium. Je to evanjelium skutkov, omší, prijímaní, úcty ku kňazom…

Podľa Biblie sú to dva zdroje, ktoré sú schopné posielať správy svetu. Buď sú to správy od Boha a jeho služobníkov, alebo od Satana a jeho služobníkov.

Predpovedá Biblia podvodníkov? (2Kor 11,14-15; 1Kor 4,1-2; Mt 24,4-5)

Je Kráľovná nebies zmienená v Biblii? (Jer 7,18; Jer 44,9)

 (1Tim 4:1-7 [SSV])

Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov, zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie; zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu. Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nemá sa zavrhovať nič, čo sa prijíma so vzdávaním vďaky, lebo sa to posväcuje Božím slovom a modlitbou. Ak toto budeš predkladať bratom, budeš dobrým služobníkom Krista Ježiša, živeným slovami viery a dobrého učenia, ktoré si si osvojil. Svetáckym a babským bájkam sa vyhýbaj.

Existuje jediná cirkev, ktorá zakazuje ženiť sa (kňazom, vydávať sa mníškam) zakazuje jesť pokrmy (jesť mäso na popolcovú stredu a veľký piatok je ťažkým hriechom , cez kántrové dni sa tiež nemá jesť mäso) . Táto cirkev nie je živená slovami viery a dobrého učenia. Pridŕža sa okrem tradície aj babských bájok (napr.: uznané zjavenia Márie – Fatima, Lurdy).

Keď som mojej mame a rodine zvestoval Božie slovo, vždy sa do mňa opreli citátmi zjavení, citátmi katolíckych svätých. Keď už moja mama nemohla oponovať Biblickými citátmi, začala mi citovať Valtortu (vlastní všetkých desať dielov), kde jej Ježiš a Mária zjavili „pravdy“  Ježišovho života… Zjavenia – babské bájky pokladajú za viac ako Božie slovo.

(Mária Valtorta: Evanjelium, ako mi bolo zjavené, 10 dielov, v súčasnosti obľúbené čítanie niektorých zbožných katolíkov.)

Odpadnutie od viery v posledných časoch je najviac viditeľné v dnešných časoch.  Slovo Kristus znamená Pomazaný. Ten, kto prichádza v jeho mene prehlasuje že prichádza s Ježišovou autoritou a tvrdí, že je Bohom pomazaný pre dôležitú úlohu. A to tvrdí „Mária“ v zjaveniach v terajších časoch. Koná zázraky:

(2Sol 2:8-10 )

Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení.

Boh nám predpovedal v Biblii budúcnosť, posledné časy. On je nadčasový. Ale je tu aj Satan, ktorý pozná Bibliu a snaží sa napodobniť a sfalšovať zázraky. (Pozri si 13 kapitolu Deuteronómia).

Otázkou je, že či tí, ktorí poznajú katolícku Máriu a nasledujú zjavenia Márie poznajú aj Bibliu.

Pretože Biblia varuje už 2000 rokov pred masívnym klamom.

Mnoho posledných nebeských zjavení tvrdí, že príde zjednotenie náboženstiev v jedno náboženstvo. Napríklad: Don Gobbi – Mariánske večeradlo. Večeradlo na Slovensku je tak rozmnožené, že sa modlí s kňazom skoro v každej farnosti. Aj v našej. Mária sa tu vyhlasuje za cestu k jednote, hovorí o triumfe svojho Nepoškvrneného srdca,  že všetky kresťanské náboženstvá sa zjednotia v katolíckej cirkvi…

Kráľovná Nebies poukazuje skoro všade, že sa udejú viditeľné znamenia pre celý svet, aby Mária dokázala pravdivosť týchto „nebeských“ zjavení.

Najčastejšou správou je, že „Mária“ zahajuje prípravu na druhý Kristov príchod. Triumf Nepoškvrneného srdca bude v neustálom uctievaní eucharistického Ježiša.

Predpovedá toto Biblia?

Kráľovnin osud:

Zjavenie apoštola Jána 17 a 18 kapitola konkrétne Zjv 18,7

Zachariáš 5 kapitola

Zjv 16 kapitola: tajomstvo Babylonu

Izaiáš, kapitola 47 (Matka všetkých národov)

 

Aj aj som padol v minulosti do tejto pasce – falošnej Mariánskej úcty. Bol som trikrát v Litmanovej, osemkrát v Medžugorii, a na iných Mariánskych miestach.  Horlivo som rozširoval Márijine posolstvá a časopisy, vydával svedectvá o týchto miestach, aby tam ľudia išli. Horlivo som študoval aj iné Mariánske zjavenia, ich posolstvá a správy o posledných časoch… Keď som neskôr po uverení iba v Ježiša Krista, iba v dostatočnosť Biblie spoznal pravdu, vyznal som tento hriech pred Pánom.

 

(Iz 42:8 [SSV])

„Ja som Jahve, to je moje meno a svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám.

Iné preklady:

(Iz 42:8 [CzeB21])

Já jsem Hospodin – tak se jmenuji, o svoji slávu se s jiným nedělím, svou chválu nesdílím se sochami!

(Iz 42:8 [CzeBKR])

Já jsem Hospodin, toť jest jméno mé, a slávy své jinému nedám, ani chvály své rytinám.

(Iz 45:22 [SSV])

Ku mne sa obráťte, spasené budete všetky končiny zeme, veď ja som Boh a iného niet.

Niet nikoho, cez ktorého by si došiel k spáse – ani cez Máriu, ani cez eucharistiu, ani cez žiadnu cirkev, jedine cez Boha, Ježiš Krista a cez jeho podmienky.

Zjavenia „Márie“ vždy zdôrazňujú potrebu, chválu kňazstva a eucharistie. Pri Mariánskom kňazskom večeradle sa kňazi spomínajú ako najmilší synovia Panny Márie. Mnohé zjavenia Márie nás varujú predtým, aby sme neohovárali a neosočovali kňazov. Kňazi sú Bohom vyvolení a Boha prinášajú na zem…

Pre toho, kto už spoznal a pochopil Božie slovo, je to jasný znak falošnosti zjavenia, pretože Biblia Nového Zákona nikde nehovorí ani o eucharistii, ani o kňazoch, ktorí majú slúžiť denne obete.

Máriu si máme ctiť, nie ale uctievať. Nie je Kráľovnou nebies, nie je Spoluvykupiteľkou, Prostredníčkou, neprihovára sa za nás pred Bohom. Nemáme vlastniť  jej sochy, kľakať pred nimi, bozkávať ich, modliť sa k nim. MÁRIA NIE JE BOH, JE TO ČLOVEK. Tí, čo sa k nej modlia a uctievajú ju, dopúšťajú sa modloslužby. Namiesto toho, aby ľudia vzdávali slávu a úctu Stvoriteľovi, množstvo modlitieb katolíci adresujú stvoreniam. (Mária, svätí)

 

Spracované prevažne podľa web stránky:

 www.prokrestany.cz

 Jim Tetlow: Zprávy z nebes

(Lk 11:27-28 [SSV])
Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“
Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

Mária, Ježišova matka, tak ako ju opisuje Biblia, počúvala a počúvla Božie slovo a zachovávala ho a premýšľala o ňom. Ježiš v tomto citáte mal veľkú príležitosť vzdať chvály a pocty svojej matke, no neurobil to. Mal veľkú príležitosť povýšiť ju svojimi slovami nad všetky matky, nad všetkých ľudí na svete, no neurobil to. Ježiš hovorí, že sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. To znamená, že Mária je takisto blahoslavená, takisto na rovnakej úrovni pred Bohom so všetkými, ktorí počúvajú a zachovávajú Božie slovo. Božie slovo, nie posolstvá zjavení,  tradíciu, ľudí, farizejov, zákonníkov, alebo doplniť si môžete každého vodcu, alebo cirkev, ktorej autorita nie je Biblia, ale človek.