VIANOCE

Krutá realita súčastnosti dosvedčuje, že pre väčšinu ľudí Ježiš Kristus prišiel na svet zbytočne. Žiaľ aj pre všetkých katolíkov prišiel Ježiš Kristus na svet – ak sa neobrátia – zbytočne.

Katolíci berú Vianoce ako príchod Ježiša Krista na tento svet. Príchod toho, ktorý človeka vykúpil a spasil. A to je všetko správne a pravdivé. Ale veria vôbec tomu, čo hovoria?

Keby ste sa ma ešte ako katolíka opýtali:

  • Čo mám robiť, aby si sa dostal do neba? Moja odpoveď, ale aj odpoveď ostatných katolíkov by bola: Konať dobré skutky, snažiť sa žiť dobrý (morálny) život.
  • Čo poviem, keď prídem pred Boží súd? V prvom rade by som si spomenul na všetky moje skutky, ktoré som za života vykonal: na všetky púte, telesné obety, omše, prijímania, finančné, či hmotné dary katolíckej cirkvi, skryté zásluhy, o ktorých nik nevie… Za celý život katolíka som vykonal toľko skutkov a zásluh, že 98% katolíkov za celý život nemá šancu toľko vykonať…

Ak si niektorý katolík myslí, že vykonal viac skutkov ako ja, tak ja toto všetko pokladám za stratu, za mŕtve skutky. Ako apoštol Pavol v liste Filipanom:

Flp 3:7-10 Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale s tou, ktorá je skrze vieru v Krista – spravodlivosťou z Boha, založenou na viere -, aby som poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania.

Keď som sa po uverení evanjeliu porovnal s Božím slovom, žiaľ na Božom súde by som ako katolík neobstál. Tak ako aj všetci katolíci tiež neobstoja so svojimi skutkami na Božom súde.

Prečo teda by som nebol ako katolík spasený?

Pretože som neveril tomu, prečo prišiel Ježiš Kristus na tento svet. Pretože katolíci neveria tomu, prečo prišiel Ježiš Kristus na tento svet. Preto by som nebol spasený. Preto nebudú katolíci spasení.

 

 

Dôvod Ježišovho príchodu na tento svet:

 

Dôvod, prečo prišiel Ježiš Kristus na tento svet bolo VYKÚPENIE človeka z hriechu a SPASENIE človeka. Jediné, čo Boh žiada od tých, čo chcú k nemu prísť je prijať toto Božie riešenie MILOSTI zdarma, VIEROU.

VYKÚPENIE:

Príklad: Vo väzení sedí človek, ktorý má voči štátu dlh 10 miliárd Eur. Keďže si ich nemôže nijako odpracovať, ba dokonca úrok z dlhu stále narastá, musí zostať vo väzení celý život. No nájde sa nejaký Bohatý človek, pre ktorého čiastka 10 miliárd Eur nič neznamená, je to preňho ako smeť. On celý dlh aj s úrokmi za dlžníka zaplatí a dlžník je prepustený na slobodu. Dlžník je pred zákonom a pred všetkými spravodlivý, lebo nemá žiaden dlh. Už nikto ho nemôže nazvať zlodejom alebo zločincom, pretože je pred zákonom teraz čistý a spravodlivý. Dlžník je slobodný, spravodlivý a čistý.

Ako sa dlžník zachová voči tomu, čo ho vykúpil z väzenia a zaplatil zaňho dlh? Do smrti mu bude vďačný a urobí všetko preto, aby nikdy neurazil toho, kto zaň zaplatil. Dá sa mu do služby nie z prinútenia, ale z veľkej vďačnosti a bude robiť všetko preto, aby bol tomu Boháčovi vždy k službám.

Ježiš Kristus Bohu zaplatil celý dlh za hriechy všetkých ľudí, ktorí tomu uveria. Ja som tomu uveril. To znamená, že už voči Bohu nemám žiaden dlh, to znamená, že  ja ako dlžník som pred Bohom vďaka Ježišovi Kristovi a v Kristovi Ježišovi slobodný, spravodlivý a čistý, svätý. Boh už ma nikdy nemôže za moje hriechy potrestať, pretože za ne potrestal už svojho Syna Ježiša Krista.  

Ako sa ja zachovám voči tomu, kto už za mňa zaplatil? Do smrti, ba aj celú večnosť budem Ježišovi Kristovi vďačný za vykúpenie. Urobím všetko preto, aby som ho nijako neurazil. Z veľkej vďaky mu dávam svoj život, z veľkej vďaky sa mu dávam do služby a urobím všetko preto, aby sa čo najviac hriešnikov (väzňov) dozvedelo o tú radostnú správu, že už nemusia pykať za svoje hriechy. Potom to už bude len na väzňoch, či jej uveria a vyjdú zo žalára.

Katolícke náboženstvo, katolícka viera je žalár. Nikto z katolíkov neverí, že už jeho hriechy boli zaplatené, že jeho dlh je už pred Bohom zmazaný. Keby verili, nepotrebovali by už žiadneho kňaza, žiadnu spoveď kňazovi. Nesnažili by sa o svoju spásu a spásu druhých množstvami skutkov, zásluh.  Vyhlasujú že veria tomu, že Ježiš zomrel za ich hriechy a idú za kňazom, Máriou, svätými.

Jediná možnosť pre tých katolíkov, čo už uverili  že boli vykúpení je vyjsť z Katolíckej cirkvi a spoliehať sa už len na Boha, Ježiša Krista,  Ducha Svätého.

MILOSŤ

Mnohí z vás si pamätajú, keď sa Václav Havel stal prezidentom. Udelil milosť mnohým väzňom. Mnohí väzni, či politickí, či vrahovia, či kriminálnici boli zo dňa na deň prepustení na slobodu. Jediným dekrétom prezidenta. Zadarmo, bez akýchkoľvek svojich skutkov, či zásluh boli väzni prepustení. Ničím sa o svoje prepustenie nepričinili.

Vieš si predstaviť, že by všetci väzni neverili tomu, že Havel im dal milosť? Naďalej by sa snažili dobre správať, konať dobré skutky, robili by kadečo, aby sa zapôsobili na dozorcov, aby im z trestu aspoň trochu odpustili, aby ich preložili do miernejšej skupiny, kde budú mať trochu lepšie väzenské podmienky. A utešovali by sa: „Akí sme boli dobrí, že sa máme lepšie. Akí sme dobrí, že si aspoň 150 ročné väzenie skrátime na 149 rokov.“

Božia milosť je dar. Boží dar. Dar ZADARMO. Milosť je milosťou preto, lebo sa udeľuje zadarmo bez akýchkoľvek zásluh. Rovnako ju môže zadarmo obdržať dobrý a morálny človek a rovnako ju môže obdržať aj najväčší kriminálnik. Každý človek bez rozdielu môže dostať Božiu milosť. dar Božej milosti dostane každý, kto uverí Božiemu riešeniu vykúpenia a spásy z milosti, čiže zadarmo.

Ef 2:8-9 Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar:
nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval.

 

Katolícke náboženstvo a katolícka viera je väzenie, z ktorého sa „nechce“ nijakému väzňovi na slobodu. Je to žalár, kde sa zbierajú rôzne MILOSTI, za rôzne zásluhy. Aká nelogika. Za omše, prijímania, modlitby, obety, skutky atď. dostávajú vraj katolíci od Boha rôzne milosti. Ba dokonca nielen od Boha, ale aj od Márie od svätých, od cirkvi dostávajú katolíci rôzne milosti. Milosti, ktoré si musia sami zarobiť. Milosti, ktoré nie sú zadarmo.

Tým sa vyčleňujú katolíci z Božej milosti, ktorá je zadarmo. Neveria Bohu, že už ich skrze Ježiša Krista vyslobodil a naďalej si zbierajú za svoje skutky milosti. Milosti, ktoré im skrátia večnosť prežitú v pekle na večnosť bez jedného roku v pekle.

Katolík pokiaľ bude stále katolíkom, stále sa bude snažiť na Boha nejako zapôsobiť. Stále bude vkladať svoje JA do spásy ktorú zariadil Boh zadarmo, bez skutkov a zásluh a pred 2000 rokmi. Stále bude potrebovať ľudských prostredníkov, aby skrze nich dosiahol spásu.

Jediná možnosť pre tých katolíkov, čo už VIEROU prijali MILOSŤ od Boha je vyjsť z Katolíckej cirkvi a spoliehať sa už len na Boha, Ježiša Krista,  Ducha Svätého.

 

SPASENIE

Ježiš Kristus už vykonal spasenie jedinou obeťou a zasadol po pravici Otca. Všetko potrebné bolo už vykonané pred 2000 rokmi na kríži a potvrdené zmŕtvychvstaním. Jediné, čo od nás Boh žiada je prijať toto Božie riešenie našej spásy vierou.

Katolícke náboženstvo a katolícka viera neverí v spásu už tu na zemi. Katolícki predstavitelia sami nevedia určiť, kde po smrti pôjdu a takisto to nevedia zaistiť svojim veriacim.

 

O čom sú Vianoce katolíkov?

 

Katolícke náboženstvo a katolícka viera je na Vianoce o vznešenosti obradov, o nádherných spevoch, o nádherných Jasličkových pobožnostiach o peknej ľudskej atmosfére…

Žiaľ, toto všetko sa odohráva vo väzení.

 

Jer 51:45 Ľud môj, ujdi z jeho stredu, každý si zachráňte život pred blížiacim sa hnevom Pánovým.

 

Odkaz pre spasených kresťanov:

Vy, ktorí toto čítate a ste vykúpení a spasení, tak s veľkou vďakou Bohu za tento dar milosti ohláste nielen katolíkom po svojom okolí jedinú cestu spásy! Ja totiž neverím, v takého kresťana, ktorý o sebe tvrdí, že je vykúpený a spasený a neohlasuje evanjelium iným!

Iz 40:2 Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte mu, že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina, že dostal z Pánovej ruky dvojmo za každý svoj hriech.

Iz 52:7 -11 Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“ Čuj, tvoji strážcovia povyšujú hlas a plesajú zároveň, lebo zoči-voči hľadia na Pánov návrat na Sion. Plesajte, jasajte spolu, sutiny Jeruzalema, veď Pán potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem! Pán si obnažil sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha. Choďte, choďte, vyjdite odtiaľ, nečistého sa netýkajte, vyjdite z jeho stredu, očistite sa vy, čo nosíte Pánove nádoby.

Jn 3:16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.

…………….

PS: myslím si, že každý z vás už slávil svoje narodeniny. Položím otázku: Každé narodeniny ste s rodinou pozerali svoje detské fotky v plienkach a utešovali ste sa na tom, akí ste boli, keď ste sa narodili? Všetci, čo vám prišli blahoželať k narodeninám, oslovovali vás malý Milanko, malý Rastík, malá Zuzinka, malá Terezka?

Alebo iný príklad:

Z Biblie sa dá dedukovať podľa pastierov, že narodenie Ježiša Krista bolo na jeseň, nie v zime. V zime totiž už stáda majú v Izraeli pastieri v zavreté.

Predstavte si, že vy máte narodeniny na jeseň. Napriek tomu sa nájde niekto, kto hovorí, že vás pozná, že je jediný, kto vás pozná. Vyberie si sviatok, kedy masy pohanov oslavujú vášho najväčšieho nepriateľa a presunie vaše narodeniny na zimu, keď váš najväčší nepriateľ má sviatok, Začne tvrdiť že vy ste sa vtedy narodili a vtedy oslavuje vaše narodeniny. Vytvorí si malé sošky, keď ste vyzerali ako dieťa a začne sa tým soškám klaňať, ako keby sa vám klaňal.

Vy na jeseň, v deň svojich narodenín čakáte, že vám príde niekto zablahoželať, pripravíte oslavu. No ten, čo tvrdí že vás pozná pripraví vám oslavu v zime. Všetci vám v zime prídu blahoželať, že ste sa narodili. A keďže vás nepoznajú, nevedia o vás nič, tak si vytvoria samé vaše akože detské podobizne v plienkach a tak blahoželajú vašim dreveným soškám, spievajú vám  a radujú sa z toho, že ste sa v zime narodili.

Je to smiešne, ale žiaľ, takto to celý svet koná.

 

Je pekné, že si človek pripomenie narodenie Ježiša Krista.

Ale prečo práve v dni, kedy boli pohanské sviatky?

Teraz sa mi to zdá čudné, keď stále škatuľkujeme Ježiša na maličkého Ježiška. Ja sám sa musím od toho odučiť. Pretože ten Ježiš Kristus, čo sa narodil pred 2000 rokmi, keď mu chceme blahoželať k narodeniu, musíme ho brať a oslovovať takého, aký je teraz v tomto čase. Čiže Ježiš Kristus už nie je v jasličkách, jasle sú už dávno prázdne, už nie je na kríži, kríž je už dávno prázdny. 

Ježiš Kristus teraz sedí oslávený po pravici Otca. Sedí tam ako Víťaz, ako Pán, ako Kráľ, ako mocné Knieža, ktoré premohlo Satana.  Premohol hriech a získal víťazstvo nad svetom. Kto v neho uverí, narodí sa pre večnosť a je spolu s ním víťaz:

1Jn 5:4 -5 Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?