Nebiblické modlitby katolíkov

Nebiblické modlitby katolíkov – modlitby, ktoré nemajú biblický základ

Všetky modlitby, ktoré som sa ako katolík modlil, nemajú Biblický základ, ale dokonca mnohé protirečia Biblickým pravdám. Aj systém modlitieb katolíkov je iný ako biblický. Ja ako katolík väčšinou som sa modlieval rôzne ružence, litánie, deviatniky, teda moja modlitba spočívala v hovorení už naučených modlitieb. Akokoľvek som sa sústreďoval pri tých modlitbách, moje myšlienky boli takmer vždy mimo. Ústa hovorili slová, ale duša a duch boli neprítomné v tom, čo som rapotal. Moja skúsenosť s týmito modlitbami je taká, že naučené modlitby sa nedajú modliť srdcom.

Priznávam, že všetky tieto dolu uvedené modlitby som sa modlieval. Po uverení v Ježiša Krista som z toho činil pokánie.

Modlíme sa k Bohu, ktorý stvoril človeka  a nie k Bohom, ktorých si človek stvoril  (svätí, Mária…)

Prečo?

–          Lebo prostredníkom medzi Bohom a človekom nemôže byť nik iný ako ten, kto je Bohom a kto je človekom. Toto spĺňa jedine  Ježiš Kristus.

–          Mária nie je Boh, nie je všadeprítomná. No zjavenia „Márie“ hovoria že je všadeprítomná. Mária nemôže byť všadeprítomná, lebo všadeprítomnosť  je jedine Božská vlastnosť. Teda nemôže modlitby ľudí počúvať a vyslýchať, lebo  nemôže byť na miliónoch miestach sveta naraz. Takisto satan – najvyššie knieža pekla nemôže byť na mnohých miestach sveta naraz, lebo nie je Boh. Na to má svojich padlých anjelov, aby mu donášali. Satan môže byť len na jednom mieste, ale dokáže sa presúvať  z miesta na miesto v okamihu. Ani Michal Archanjel nemôže byť na mnohých miestach sveta naraz, lebo nie je Boh.

–          Mária a svätí sú v nebi a Boh ich nezosiela na zem, oni nepočujú naše modlitby k nim

–          Anjeli nepočúvajú modlitby ľudí, ale iba rozkazy Boha.

 

Urobil som výťah modlitieb, ktoré som sa najčastejšie modlil:

 • Duchu Svätý príď z neba, alebo: príď Duchu Svätý

Božie slovo nám hovorí, že Duch Svätý je medzi nami naveky (Jn 14,16) od Turíc. Duch Svätý nemá prečo teda zostupovať z nebies. Každý spasený človek je chrámom Ducha Svätého. Preto on by sa mal modliť o viac Ducha, väčšiu silu Ducha…

 • Príď Pane Ježišu

Biblia hovorí, že Pán Ježiš je medzi nami prítomný svojím Duchom. Aj v nás prebýva svojim Duchom. Je medzi nami, keď sa modlíme dvaja, alebo traja v jeho mene. Preto modlitba k Ježišovi by mala znieť takto: Ježišu, ty si povedal, že kde dvaja alebo traja sú zhromaždení v tvojom mene ty si uprostred nich. My veríme že si teraz uprostred nás…

Na stretkách mládeže, na omšiach na Turíce, pri Mariánskom kňazskom večeradle… sa stále modlia modlitby, stále sa vzýva Ježiš a Duch Svätý, aby prišli… Aká sranda – ako katolík som dostal Ducha Svätého pri krste a pri birmovke, no napriek tomu ho stále so všetkými katolíkmi vzýval, aby prišiel z neba. Ako katolík som často prijímal Ježiša v eucharistii, no napriek tomu som ho stále vzýval, aby prišiel.

 • Modlitba k anjelovi strážcovi

Biblia nikde nehovorí, že sa máme modliť k anjelom. Anjeli nepočujú naše modlitby. Modlitby počuje jedine Boh a on dáva rozkazy anjelom.

Ako katolík som sa často modlil k anjelovi strážcovi. Pre malé deti to je prvá a jediná modlitba, čo rodičia naučia deti. Keď som išiel niekde autom, tiež som sa okrem iných modlieval túto modlitbu. Na stenu katolíci nad postieľku dieťaťa katolíci dávajú obrázok anjela strážneho…

Svätý Michal Archanjel bráň nás v boji proti zlostiam a úkladom diablovým, buď nám ochranou. Pokorne prosíme, nech ho zavráti Boh. A ty knieža nebeského vojska božskou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen

Michal Archanjel je najvyšší veliteľ nebeského vojska. On tiež nepočuje naše modlitby, teda nemá sa k nemu modliť. Boh ho posiela do najväčších duchovných bojov a nie medzi boje, ktoré vyriešia anjeli menšej hodnosti. Táto modlitba rozkazuje anjelovi.

Túto modlitbu sa katolíci modlia takmer všade pred každou alebo po každej omši

 • Litánie ku všetkým svätým

Svätí nepočujú naše modlitby. Modlitby počuje jedine Boh a on nedáva svätým žiadne rozkazy. Svätí sú v nebi. Biblia hovorí, že svätý je každý, kto prijal spásu. Teda je už občan neba, dedič nebeského kráľovstva, preto sa už tu na zemi volá svätý. Modlitby k svätým je modlitba k mŕtvym a to je ohavnosť pred Bohom (Dt 18,11-12)

 • Litánie, modlitby k Márii

Mária nie je Boh. Teda nepočuje naše modlitby tobôž nie modlitby vysielané z miliónov miest sveta naraz. Máriu podľa Biblie máme blahoslaviť a brať si od nej príklad, že Božie slovo zachovávala vo svojom srdci a premýšľala o ňom.  Litánie, modlitby Máriu zbožšťujú – dávajú jej Božské tituly, ktoré patria jedine Ježišovi Kristovi, prosby o vyslyšanie a spásu mnohokrát smerujú iba k nej.

Ja ako katolík som sa drvivú väčšinu modlitieb modlil k Márii. Bol som veľký Mariánsky ctiteľ… Doma som mal aspoň štari mariánske sochy, plno obrázkov. Z Medžugoria som doniesol cca 70 cm sochu Márie, Kráľovnej pokoja… Modlenie sa k Márii a zasvätenie k nej, jej obrazy a sochy je podľa Boha modlárstvo a porušenie desatora. Po obrátení som sochy a obrázky popálil.

 • Svätá Mária, matka Božia

Mária nie je matka Božia, lebo Boh je od večnosti. Teda ak by bola matka Božia, musela by byť skôr ako Boh. Biblia hovorí vždy o nej ako o Ježišovej matke, matke Ježišovho tela. Nehovorí o nej ako matke Ježiša Krista, ale ako o Ježišovej matke.

 • Pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej.

Modlitba Svätá Mária… nie je Biblická, vymyslela ju katolícka cirkev a je nesprávna. Lebo Mária nemá žiadnu prosiacu úlohu pred Bohom. Spasený človek prijatím spásy už žije nebo na zemi a fyzickou smrťou prechádza do života v nebi. Ježiš je ten, kto sa za spasených prihovára pred Bohom.

 • Korunka k Božiemu milosrdenstvu

 Korunku k Božiemu milosrdenstvu som sa modlieval denne asi 10 posledných rokov pred obrátením.

Modlí sa:

Večný Otče obetujem ti telo a krv, dušu i Božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Ježiša Krista…

Boh už obetoval svojho Syna raz a navždy, tak akékoľvek posielanie Ježiša Krista na kríž a ďalšie obetovanie sa je pohŕdanie jeho obetou, ďalšie križovanie toho, ktorý už sedí víťazne po pravici Otca

…na odčinenie našich hriechov a hriechov celého sveta.

Spasenému  človekovi sa v momente uverenia odpúšťajú všetky hriechy minulé aj budúce, ktoré ešte len spácha. Aktom uverenia sú aj odčinené. (Hebr 2,17) Prosiť o odčinenie je pohŕdanie Božím slovom, dielom vykúpenia. Výsmech Ježišovi.

Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami a s celým svetom

Spasený človek dosiahol milosrdenstvo, tým, že Boh sa zľutoval nad ním. To zľutovanie sa prejavilo tým, že si uvedomil svoju hriešnosť, teda konal pokánie a vyznal a uveril v Ježiša Krista (balíček všetkého, kto je Ježiš Kristus) Tým aktom uverenia človek už obsiahol milosrdenstvo a žije milosť. Pavol vo všetkých svojich listoch spomína pozdrav: Milosť vám a pokoj…. Lebo to adresuje veriacim čiže spaseným.

Milosrdenstvo je správne prosiť ale len pre nespasených. No najsprávnejšie je nespaseným ohlásiť radostnú zvesť o spáse, aby obsiahli milosrdenstvo.

 

 • Pri modlitbe „Srdce svoje k tebe dvíham hneď za rána Bože môj“ sa modlí:

O Mária Matka Božia, nádej naša jediná

Toto je totálne zapretie Boha ako jedinej nádeje, ako nádeje vôbec, keď Máriu nazývame ako jedinú nádej. Jedine v Bohu máme nádej. Jedinú nádej. V nikom inom nie je nádej.

Vďaka tejto modlitbe a podobným modlitbám som sa naučil vkladať väčšinou svoju nádej na spásu, svoje pozemské prosby Márii, nie Bohu.

 

 • Rozpamätaj sa svätá Panna Mária…

Ďalšia modlitba, v ktorej je nádej vkladaná iba v Máriu. Našou jedinou nádejou je iba Boh. Táto modlitba ukazuje na to, že jedine Mária nám môže vyprosiť všetko, čo potrebujeme.

Existuje množstvo modlitieb, ktoré katolíci adresujú Márii, svätým, anjelom.  Biblia hovorí, že jedine k Bohu sa máme modliť v Ježišovom mene. Celá Biblia je popretkávaná  veršami, ktoré zdôrazňujú, že jedine Bohu a Ježišovi Kristovi patrí sláva, úcta a vďaka. Okrem tohto Boha niet iného Boha a tak každá modlitba, sláva a vďaka, ktorá nie je adresovaná Bohu je pohŕdaním Boha ako jediného.

 • Zdravas Mária milosti plná

(Jn 1:14 [SSV])

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Modliť sa k Márií ako „k plnej milosti“ je pokus o okradnutie jedinečnosti Pána Ježiša Krista. Nazývať Máriu „milosti plnou“ je takisto urážka jej osoby. Ona sa tešila, že mala Spasiteľa. Vyhlásila: „Velebí moja duša Pána a môj Duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi (Lk 1: 46-47). Nazýva Boha „Spasiteľom“, pretože On zachraňuje ľud od hriechu. A tak dokonca aj Pánova matka potrebovala Spasiteľa.

Mária podľa Biblie nie je milosti plná, ale milosťou obdarená. Jedine katolícky preklad Biblie o Márii hovorí ako milosti plnej (Lk 1,28). A je to zlý preklad. Mária je milosťou obdarená.

Aj zjavenia Márie stále odporúčajú modliť sa ruženec. Kto je Mária zjavení  je popísané v sekcii „Mária“. Satan si chce ružencom prisvojiť titul „milosti plná“.

Katolíci sa modlia k Márii a usudzujú, že Mária má rovnaký vplyv ako Boh a vlastne jej prisudzujú schopnosť účinne spasiť duše, vrátane svojej vlastnej duši. Biblia učí, že spasenie ľudí je len Božia iniciatíva, pretože tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul nik kto v neho verí, ale aby mal večný život (Jn 3,16) Priviesť niekoho k Márií na to, aby bol spasený je jasnou zradou jedinej nádeje toho človeka, ktorá je skrze lásku Božiu v Ježišovi Kristovi samotnom.

Tieto uvedené modlitby som sa modlieval veľmi často. Ruženec od základnej školy, Korunku k Božiemu milosrdenstvu posledné roky, Modlitba „Pod tvoju ochranu“ bola mojou druhou najčastejšou modlitbou od detstva po modlitbe k anjelovi strážnemu…

Všetkých uvedených a iných modlitieb som sa zriekol a učinil z toho pokánie. Teraz viem, že pred Bohom tieto „modlitby“ neboli modlitbou, ale hriechom. Hriechom preto, lebo ich modlením som si u Boha nezískaval priazeň, lebo som v nich hovoril všetko proti Božiemu slovu, Bohu.

Teraz je moja denná modlitba z minulých všetkých možných modlitieb jedine „Otče náš“ a „Sláva Otcu“.

Môj každodenný spôsob modlitby je rozhovor s Bohom, teda pri modlitbe rozmýšľam nad každým slovo, ktoré vyslovím. Potom je to modlitba nad Biblickým slovom, ktoré mi rezonuje v mysli…