Kult k Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

Obsah:

Úcta skrze Mariánske kňazské hnutie

Forma úcty (Večeradlo s Pannou Máriou)

Hnutie vo svetle Biblie. Je to od Boha, alebo od diabla?

 

Úctu k Nepoškvrnenému srdcu panny Mária šíri predovšetkým Mariánske kňazské hnutie (ďalej už len MKH) skrze „Modrú knihu“, ktorej názov je „Kňazom najmilším synom Panny Márie“

Stiahnuť a prečítať sa dá kniha z ich oficiálnej stránky:

http://www.mkh.sk/m-kniha.htm

Kniha má na slovensku Nihil Obstat od dvoch kňazov(Nihil Obstat znamená, že skontrolovali obsah knihy a napísali, že kniha je „Nezávadná“ pre katolíkov, alebo  „Nič neprekáža“, aby ju katolíci mohli čítať) Kniha má aj Imprimatur od bývalého spišského biskupa a predsedu Konferencie biskupov Slovenska. (to znamená, že „opečatená“, to znamená, skontrolovaná správnosť podľa pôvodnej knihy)

Hlavným šíriteľom úcty je don Stefano Gobbi. Kniha obsahuje meditácie a vnuknutia, ktoré  prijal do srdca formou vnútorných slov.

Na začiatku knihy je prehlásenie:“ Prehlasuje sa, že posolstvá, ktoré obsahuje táto kniha, nemusia byť chápané ako slová, ktoré priamo povedala Panna Mária, ale ktoré boli prijaté otcom Štefanom Gobbim vo forme vnútornej inšpirácie.“

Páru citácií z knihy:

„…dostala som pre Cirkev pápeža, ktorého som pripravila a vychovala. On sa zasvätil môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a slávnostne mi zveril Cirkev, ktorej som Matkou a Kráľovnou.“ Mária don Gobbimu, 1. januára 1979

„Mariánske kňazské hnutie mnohí (katolíci) považujú za ovocie a dar Ducha pre našu dobu, poznačenú svetlom i tieňmi, ťažkosťami i nádejami. A to preto, že charizmatické posolstvo Hnutia spočíva v podstate vo výzve, aby sa kňazi i veriaci zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a boli poslušní a úplne oddaní najvyššiemu veľkňazovi Cirkvi. Hnutie chce prispieť tiež k tomu, aby sa celý kresťanský ľud zameral na obnovenú mariánsku úctu podľa podnetov Druhého vatikánskeho koncilu a podľa výrečného príkladu Jána Pavla II., najmä v súvislosti s novou evanjelizáciou.“

„Vskutku mnohí, aj keď sú priazniví voči MKH, považujú za ťažké prijať túto knihu. Preto bude užitočné, ak hneď upresníme, že kniha sa má považovať len za prostú pomôcku a nástroj, ktorý je vlastný Hnutiu. Je len prostou pomôckou, aj keď práve ona napomohla rozšírenie Hnutia do celého sveta. Je to nástroj a pomôcka, ktorá uskutočnila mnohonásobné obrátenia a ktorá pomohla kňazom, rehoľníkom i laikom dôsledne žiť svoje zasvätenie Panne Márii. Z nespočetného ovocia dobra, ktoré z knihy vzišlo, sa dá vyvodiť, že príčinu treba hľadať len v duchovnom svetle, ktoré na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie zostupuje z Ducha Svätého do mysle a srdca toho, kto berie túto knihu do rúk.“

„Vy zostávajte v útočišti môjho Nepoškvrneného Srdca a tam počúvajte Božie slovo, ktoré Cirkev uchováva, vysvetľuje a hlása. Dnes viac než inokedy má pápež svetlo, aby vás viedol po ceste svetla a pravdy.“ 13. apríla 1979

V predslove od človeka s podpisom „duchovný vodca“ je písané:

–          „kniha dáva odpovede na hlboké problémy, ktoré sa naliehavo dotýkajú veriacich, a na konkrétne potreby súčasného života Cirkvi“

–          „je tu jasne načrtnutá hlboká kríza viery, ktorú predpovedala Panna Mária už vo Fatime… Toto je príčina aj ustavičných výziev, plných starosti, ba aj zármutku, aby sme kráčali po ceste pravej viery a nasledovali Máriu, vernú Pannu, ktorej sa zverujeme osobitným spôsobom zasvätením sa jej Nepoškvrnenému Srdcu.“

–          „Potom sa tu zoširoka popisuje situácia vnútornej nejednoty Cirkvi, spôsobená odbojom proti pápežovi a odmietaním jeho Magistéria.“

–          „Okrem toho sa veľmi zdôrazňuje, že teoretický i praktický ateizmus, rozšírený na svetovej úrovni, vytvoril novú materialistickú civilizáciu bez Boha, ktorá vedie k všeobecnému ospravedlňovaniu hriechu, na ktorý sa už nepozerá ako na morálne zlo, ale je spoločenskými masovokomunikačnými prostriedkami vyvyšovaný ako hodnota a dobro.“

–          „Napokon kniha obsahuje ustavičné a jasné odvolávanie sa na apokalyptickosť doby, v ktorej žijeme“

„Prečo sa potom pohoršovať, ak Mária, Matka Cirkvi, dnes zasahuje takým silným spôsobom, aby si utvorila toto malé stádo, ktoré zostane verné Kristovi a jeho Cirkvi?“

 

Forma večeradla:

Večeradlá sa konajú v mnohých farnostiach po Slovensku. Forma večeradla je väčšinou taká, že napríklad v kostole sa položí pred oltár, alebo na oltár, alebo vedľa oltára socha fatimskej Panny Márie. Napríklad foto z webu:

 

 

 

 

 

 

Forma Večeradla s pannou Máriou je na napríklad na tejto stránke: http://www.maria.sk/sites/default/files/files/spevnik.pdf

Forma má 10 bodov: 1. Piesne k Márii, 2. Meditácia z modrej knihy, 3. Pieseň: Duchu Svätý príď z neba 4. Modlitba k Duchu Svätému, 5. Vzývanie Ducha Svätého na príhovor Panny Márie(PRÍĎ DUCHU SVÄTÝ, PRÍĎ NA MOCNÝ PRÍHOVOR NEPOŠKVRNENÉHOSRDCA PANNY MÁRIE, TVOJEJ MILOVANEJ NEVESTY. – 3X) 6. Úmysel ruženca (obrátenie hriešnikov a urážky, ktoré dostáva Nepoškvrnené srdce Panny Márie od nás i od celého sveta) 7. Modlitba ruženca s meditáciami 8. Modlitba k Bohu v mene Panny Márie 9. Modlitba na úmysel Svätého Otca (pápeža) 10. Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie“

„Podľa došlých prihlášok (Píše sa rok 2000) je medzi členmi dosiaľ asi 400 biskupov a vyše 100 000 kňazov tak diecéznych, ako aj rehoľných. O laikoch, pretože sa o nich nevedie žiadna evidencia, sa nedá povedať presný počet, dokonca ani približný, i keď iste ide rádovo o milióny. Je tiež milé konštatovať, že existuje veľké množstvo kňazov, ktorí s Hnutím sympatizujú.“

„Zveriť sa Márii znamená pre kňaza brať svedomitejšie svoje zasvätenie, ktoré sme učinili Bohu v deň svojho krstu a kňazského svätenia.“

„MKH sa stáva skutočnosťou nie v číslach, zvučných menách, v účinnej organizácii, ale v miere, do akej počúvame Pannu Máriu a spolupracujeme na diele Ducha Svätého na chválu Najsvätejšej Trojice.“

„K duchu Hnutia patrí ten, kto – či zapísaný alebo nezapísaný – sa zasvätí Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu, snaží sa toto zasvätenie dôsledne žiť, pracuje v poslušnosti a na prospech Cirkvi a pomáha i veriacim žiť v tejto oddanosti Matke Božej

„Tri záväzky charakterizujú špiritualitu MKH: zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, jednota s pápežom a Cirkvou s ním zjednotenou, vedenie veriacich k životu oddanosti Panne Márii.“

(1) Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Typické pre špiritualitu Mariánskeho kňazského hnutia je neformulovať náuku zasvätenia, tá je napokon už v Cirkvi známa, ale skôr podnecovať, aby sa zasvätenie prakticky uskutočňovalo v dennom živote a tak sa prežívala jeho skúsenosť. Preto naznačuje postup, ktorý privádza k dokonalému odovzdaniu sa Márii, a ktorý sa rozvíja postupne v štyroch etapách:

– zvykať si žiť s Máriou,

– nechať sa ňou vnútorne pretvárať,

– vstúpiť s ňou do jednoty sŕdc,

– napokon žiť Máriu.

„Cieľom cesty zasvätenia, ktoré sa požaduje ako prvý záväzok v Mariánskom kňazskom hnutí, je: nechať Máriu, aby v nás žila a pôsobila. Hlbokým dôvodom pre to je, že pápež vidí v zasvätení Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie najúčinnejší prostriedok, ako pre súčasný svet dosiahnuť vzácny dar milosrdnej Ježišovej lásky.“

(2) Jednota s pápežom a s Cirkvou s ním zjednotenou

„A tak sa prirodzene naskytá otázka: Ako je to možné, že sa Cirkvi dosiaľ nepodarilo dostať sa z tejto hlbokej krízy viery? To, že sa Cirkev ešte stále nachádza v kríze, je dôsledkom jej vnútornej nejednoty. Pre túto nejednotu neposlúchajú a nenasledujú všetci to, čo pápež z moci svojho učiteľského úradu vyhlasuje.“

(3) Privádzať veriacich k veľkej dôvere v Pannu Máriu

„Už na začiatku sme počuli, že rehoľníci a veriaci sú povolaní, aby boli súčasťou tohto hnutia. A skutočne, tretí záväzok kňaza MKH spočíva práve v tom, aby priviedol k zasväteniu sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie veriacich, ktorí sú zverení do jeho starostlivosti.“

 

„Bezpečnou oporou, ktorú nám chce dať Matka Božia, je jej Nepoškvrnené Srdce. Jediným odporúčajúcim listom je ten, ktorý je napísaný životom kňaza, ktorý sa jej zasvätí, aby s jej pomocou dospel ku svätosti.“

Potom nasleduje celá kniha posolstiev s dátumom, kedy boli dané Don Gobbimu. Napríklad:

„Prostredníctvom vás, ktorí ste mi odpovedali, sa moje veľké svetlo vždy viac šíri v Cirkvi. Tak Cirkev nadobúda opäť silu, pevnú dôveru a nový rozbeh pre evanjelizáciu a záchranu všetkých národov.“ (Panna Mária Don Gobbimu 14. novembra 1980)

„A táto brožúra nech sa čo najskôr rozšíri medzi kňazov: bude to prostriedok, pomocou ktorého ich zhromaždím zo všetkých strán a s ktorým si vytvorím svoje nepremožiteľné vojsko.“ 29. augusta 1973

„Ja sama si vyberám kňazov Hnutia a sama ich vychovávam podľa plánu svojho Nepoškvrneného Srdca. Budú prichádzať zo všetkých strán: z diecézneho kléru, z rehoľných spoločností a z rôznych inštitútov. Budú tvoriť vojsko ,mojich kňazov‘, ktoré ja sama budem živiť a vychovávať, tak ich budem pripravovať na nastávajúce boje Božieho kráľovstva. Žiadny z vás nebude vodcom. Ja sama budem vašou Vodkyňou. Vy všetci máte byť bratmi. Musíte sa mať radi, musíte si navzájom rozumieť a pomáhať si. Na jedinej veci záleží: aby ste sa nechali mnou vychovávať. Preto je potrebné, aby sa každý obetoval a zasvätil sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, aby sa mi celkom zveril, ako sa Ježiš celkom zveril mne; potom sa ja o všetko postarám. Povediem vás k veľkej láske k pápežovi a k Cirkvi, s ním spojenej. Budem vás pripravovať na hrdinské svedectvo pre evanjelium, ktoré niektorí vydajú i preliatím krvi. A až príde čas, potom Hnutie vyjde na denné svetlo, aby otvorene bojovalo proti vojsku, ktoré si medzi kňazmi vytvára môj odveký nepriateľ diabol.“ (21. júla 1973)

Okrem dookola spomínaného zasvätenia sa očakávajú aj druhé Turíce, kedy Nepoškvrnené srdce zvíťazí:

Takto, vo večeradle so mnou, pripravujete druhé Turíce, ktoré sa už blížia, aby celá Cirkev mohla byť nezadržateľnou silou Ducha lásky uzdravená a celý svet obnovený.“ (Fatima – Portugalsko, 20. septembra 1984)

A tiež úcta k omši, kňazom, Eucharistii, prijímaniu:

„Buďte horiacim plameňom poklony a odprosenia pre Ježiša prítomného v Eucharistii. Slávte svätú omšu s láskou a vnútornou, živou účasťou. Spovedajte sa často, aj veriacich povzbudzujte k častej spovedi. Často konajte hodiny poklony pred Eucharistiou a privádzajte všetky duše k Ježišovmu Srdcu, ktoré je prameňom milosti a Božieho milosrdenstva.“

A na záver knihy nasledujú rôzne zasvätenia „zvláštnym spôsobom“(kňazov, rehoľníkov, laikov, mládeže) Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Hymna Mariánskeho kňazského hnutia:

NEPOŠKVRNENÉ SRDCE MÁRIE

1. Nepoškvrnené Srdce Márie (2x), si svetlom a cestou (3x) nám na zemi.

2. Zasvätení kňazi Tebe, Mária, (2x),

dávajú sa s láskou, (2x) urob ich podobnými Kristovi.

3. Veriaci zasvätení Tebe sú zjednotení v tejto vážnej dobe,

nech skoro zvíťazí (2x) Tvoje Nepoškvrnené Srdce!

4. Keď príde posledná hodina naša, (2x),

príď, Matka, nemeškaj, (2x) príď, Matka, a priveď nás do neba.

Zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

25.3.1984 pápež Ján Pavol II a biskupi sveta zasväcujú Rusko Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, ktorá toto zasvätenie žiadala pri zjaveniach vo Fatime. Ruskí ortodoxní biskupi vstupujú do procesu. V kaplnke v Kremli zastupuje pápeža Slovák Mons. Pavel M. Hnilica a prednáša zasvätenie Ruska inkognito ako turista.

Pád komunizmu Panna Mária a katolíci  pripisujú tomuto zasväteniu.

 

 

MKH vo svetle Biblie

Kto ešte nečítal, môže si najprv prečítať na tomto webe sekciu: Mária Katolíckej cirkvi a zjavenia Márie

Musím podotknúť, že aj ja som duchovne patril duchu tohto hnutia, lebo som sa pri rôznych príležitostiach, povzdychoch, na večeradlách podľa danej formulky zasväcoval „Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie“ Na večeradle v našej dedine som bol asi 2x, no väčšinu večeradiel som absolvoval cestou na pútnické zájazdy, kde sa večeradlo modlilo niekedy aj každý deň. V tej dobe som aj ja očakával víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Pre mňa Večeradlo bolo „napínavé, vzrušujúce“ pretože som očakával vyplnenia proroctiev Panny Márie. So zatajeným dychom som počúval čítané posolstvá. Aj vzývanie Ducha Svätého na príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie bolo veľmi vzrušujúce, pretože som naozaj očakával nejaké pôsobenie Ducha, keď sa to tak úpenlivo vzývalo. Postupne ma táto úcta ale prestala baviť, pretože sa NIČ NEDIALO. Duch Svätý nezostupoval z neba a proroctvá sa neplnili. No hymnu MKH som si hocikedy spieval s veľkou láskou.

Pokiaľ  je človek katolík, na úcte k Nepoškvrnenému srdcu nič nezbadá. Ak niekto niečo aj povie proti Nepoškvrnenému srdcu, alebo kňazom, hneď je tvrdo zahriaknutý. Toto je u zbožných katolíkov „zákonom chránené“.

Čo je na tejto úcte nebiblické?

Dám otázky: Kto stvoril vesmír? Kto stvoril zem? Kto stvoril všetku tú nádheru čo ťa obklopuje ? (príroda, vtáky, živočíchy, hmyz..) Od koho máš dych života? Od koho máš všetko, čo vlastníš? Kto ti dáva každodenný chlieb? Čo máš čo si nedostal od Boha?

Čo sa týka Márie:

Čo má Mária, čo nedostala od Boha? Bola to zásluha Márie, že porodila Ježiša na tento svet, alebo Božia? Kto si zvolil: Boh Máriu, alebo Mária Boha? Kto spôsobil, že Mária bola pri Ježišovom pôrode panna? Čo mala Mária „svoje“, čo nedostala od Boha?

Dáva ti Panna Mária každodenný chlieb? Čo z toho všetkého, čo je okolo teba je od Boha a čo je od Panny Márie?

Komu teda patrí úcta, chvála, sláva, vďaka? JEDINE BOHU.

Kto vzdáva úctu, slávu, vďaku niekomu inému, kto sa zasväcuje niekomu inému ako Bohu, HREŠÍ proti Bohu a Boh to považuje za modlárstvo, duchovné smilstvo. Trest za takýto hriech je peklo!

Biblická Mária – náš vzor

Mária Biblie je nám vzorom: že počúvala Boha, Božie slovo a všetko si vo svojom srdci zachovávala. Že Ježiša správne vychovávala a učila ho Božie slovo. Že už 12. ročný Ježiš poznal tak dokonale Písmo, že vedel sa o ňom rozprávať zo znalcami zákona! Že aj v pod krížom stála pri Ježišovi. Že sa s apoštolmi zdržiavala na modlitbách. Že bola tichou, pokornou, nenápadnou ženou, ktorá sa nikdy ničím nevystatovala. Ktorá sa považovala za hriešnu. Takúto Máriu nám zjavuje Božie slovo, čiže sám Boh. Sám Boh v Biblii jej dal veľmi malý priestor, pretože ju dal na roveň každému, kto počúva Božie slovo a zachováva ho. (Lk 8,21)

Nebiblická Panna Mária – Kto je to?

Kto je to, kto sa považuje za Nepoškvrneného hriechom? Kto je to, sa považuje týmto byť rovný Bohu, Ježišovi Kristovi, ktorý je jediný bez hriechu? Kto je to, komu sa má mládež, laik, kňaz ´“zvláštnym spôsobom“ úplne zasvätiť? Boh smrťou svojho syna vydobyl víťazstvo nad Satanom. Kto je potom to zjavenie, ktoré si hovorí že „napokon moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí“? Čo je to za vojsko, čo si týmto hnutím vytvára? Kto je to, kto vyžaduje poslušnosť Magistériu Katolíckej cirkvi namiesto poslušnosti Božiemu slovu? Prečo vyžaduje poslušnosť pápežovi, kňazom a nie Bohu a jeho slovu? Prečo sú kňazi jej najmilší synovia? K akému „bohu“ chce svojich zasvätencov priviesť? K akému „bohu“ ich smeruje, keď sa jej (a nie Bohu!) majú zasvätiť pre tento čas a pre celú večnosť?????

Kto je to, kto je svojím zasvätencom svetlom a cestou na zemi??? Kto je ten duch? Biblia pozná svetlo a cestu Ježiša Krista (Jn 8,12; Jn 12,46) a svetlo, zorničku padnutú z neba – Lucifera (Iz 14, 12-16) Keďže tým svetlom a cestou nie je Kristus, ale Nepoškvrnené počatie, kto je za tým Nepoškvrneným počatím?

Komu patrí tá „cirkev“, čo takémuto „božstvu“ dáva písomné povolenie, aby mohlo byť šírené? MKH prispieva k novej evanjelizácii. Čo to potom ohlasuje za evanjelium?

Myslíš si že toto je tá skromná nenápadná Mária z Biblie? Ak nie, kto je to?

 

Tým chápavejším posolstvo Panny Márie don Gobbimu hovorí za všetko:

„…dostala som pre Cirkev pápeža, ktorého som pripravila a vychovala. On sa zasvätil môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a slávnostne mi zveril Cirkev, ktorej som Matkou a Kráľovnou.“ Mária don Gobbimu, 1. januára 1979

Pápež sa zasvätil Nepoškvrnenému srdcu a slávnostne mu zveril Katolícku cirkev. Katolícku kňazi a katolícky ľud sa neustále každú prvú sobotu v mesiaci zasväcujú pre tento čas a pre večnosť nepoškvrnenému počatiu! To znamená, že pre čas a pre večnosť patria katolíci Nepoškvrnenému počatiu. To znamená, že Nepoškvrnené počatie bude vo večnosti ich „bohom“!

Kde potom strávia katolíci večnosť???

 

Ľud, čo mal byť zasvätený Bohu, bol zasvätený Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Ľud, čo mal patriť Bohu, patrí Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie!

1Tim 2:5

Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Kristus Ježiš

Kto prichádza k Bohu cez niekoho iného ako cez Ježiša, nedôjde k Bohu!

2Jn 1:9

Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v jeho učení, ten má aj Otca, aj Syna

Rim 1:21-25

Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi. Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy.  Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen.

 Jn 14:6 Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.