Nielen pre nedeľných katolíkov

Nedeľné čítania Božieho slova

Katolíci čítajú na každej omši čítania Božieho slova z Lekcionára. Tam sú na každý deň určité čítania. V pracovný deň je to čítanie zo Starého zákona + žalm + vybrané čítanie z Nového zákona, konkrétne štyroch evanjelií. V nedele a prikázané sviatky sú to tri čítania – Starý zákon + apoštolské listy + žalm + vybrané čítanie zo štyroch evanjelií.

Myslím si, že tie čítania sú veľmi dobre zostavené, takže práca Ducha Svätého pri zostavovaní Lekcionára hrala dôležitú úlohu. Čítania sú zostavované tak, aby sa v nich dala nájsť spoločná niť. To znamená, že to, čo je predobraz alebo podobnosť v Starom zákone, to sa číta ako skutočnosť v evanjeliách, apoštolských listoch Nového zákona.

Keď som počas intenzívneho hľadania pravdy minulý rok ešte chodil do kostola v nedeľu, keď bolo kedy aj v pracovný deň a počúval tie čítania Božieho Slova, často som sa zhrozil. Dovtedy som až tak nevidel a nespoznal. Čítania Lekcionára sú zostavené tak, aby sa dali pochopiť dôležité Božie pravdy. To znamená že ak sú čítania o spáse, je v starom zákone predobraz spásy aj ako sa to uskutoční, v apoštolskom liste je vysvetlené, ako sa spása uskutočnila a v evanjeliu je tiež spása vysvetlená . To znamená, že ak človek hľadá pravdu a rozmýšľa nad tými čítaniami a prosí Ducha Svätého o poznanie pravdy, už tieto čítania mu Božie pravdy odhalia. To zhrozenie vyplýva z toho, že sú tie čítania tak jasne vybrané, že nepotrebuje k ich pochopeniu žiadneho kňaza, iba hlad po pravde, iba Ducha Svätého.  Zhrozenie je aj zo zodpovednosti hlavne kňaza, ktorý Božie slovo z čítaní vysvetľuje, lebo ho nikdy nevysvetľuje správne a ľud to počúva. (pokiaľ kňaz neverí  v základné biblické pravdy, hlavne v spásu – všetko učenie stojí na inom základe a potom káže ľudské náuky, nie Božie) Ďalej je tu zodpovednosť ľudí, lebo sami  počujú z čítaní jasné Božie slovo, aj keď doma nikdy Bibliu nevezmú do rúk.

Vianoce, alebo Veľká noc

Ako príklad si stačí vziať Vianoce, Veľkú noc. Vtedy na polnočnú omšu, alebo na Veľkonočnú nedeľu chodia do kostola aj takí ľudia, ktorí nie sú katolíci, alebo sú pokrstení a idú dajme tomu len raz v živote na polnočnú, alebo na veľkonočnú omšu. Na Vianoce znejú z čítaní Lekcionára slová: narodí sa, vykúpi ľud z hriechov, na Veľkú noc: zomrel za hriechy, oslobodil od hriechov, vykúpil, zachránil…

Čiže aj keby človek len raz šiel do kostola za život na omšu, na Vianoce, alebo Veľkú noc, vypočuje si či chce, alebo nechce z čítaní Božieho slova priamo, alebo nepriamo evanjelium – zvesť o spáse. Vtedy, keď sa číta táto zvesť, Duch Svätý koná v srdciach ľudí, aby mohli pochopiť túto základnú pravdu. Stačí len sa zamyslieť a prosiť Ducha Svätého o vysvetlenie, pochopenie.

Pochopia ju?

(Mt 13:15 [SSV])

Lebo otupelo srdce tohto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa – aby som ich nemohol uzdraviť.

(Mk 4:12 [SSV])

aby hľadeli a hľadeli, ale nevideli, aby počúvali a počúvali, ale nechápali, aby sa azda neobrátili a aby sa im neodpustilo.

 

Čo sa týka kňaza: Či sa čítajú čítania v pracovný deň, alebo v nedeľu, vždy sa dá kázať tak, vždy sa dajú čítania Božieho slova vysvetliť tak, aby nakoniec v každej kázni bolo ľuďom ohlásené evanjelium, zvesť o spáse.

Pre nedeľných katolíkov:

Nijaký katolík, ktorý chodí v nedele do kostola nebude mať pred Bohom výhovorky, že nepočul evanjelium, že nepočul, že Ježiš prišiel na svet ako Boh, vzal si ľudskú prirodzenosť . Je to jedno čo im kňaz kázal, oni počuli Božie slovo. Nik sa nebude môcť vyhovoriť, že nepočul, že bol vykúpený a ospravedlnený z hriechu, že Ježiš už zaňho zaplatil, že Ježiš zaňho už vytrpel trest, ktorý on mal znášať za svoje hriechy. Nik sa nebude môcť vyhovoriť, že nepočul o jedinej, poslednej obeti, ktorá všetko dokonala (Hebr 7,11-28) , že už nie je potrebná žiadna obeť. Nik sa nebude môcť vyhovoriť, že nepočul, že Kristus je posledný veľkňaz a iných kňazov už neustanovil. Nik z nedeľných katolíkov sa nebude môcť vyhovoriť, že nepočul, že jedine viera je podmienka, aby bol hriešnik spasený už tu, teraz …

 (Jn 12:46 – 48 [SSV])

Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách. Ak niekto počúva moje slová, a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť. Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň.

 

Ako chceš stráviť večnosť?

Na každom katolíkovi visí obrovská zodpovednosť či prijme Boží dar, alebo nie. Či uverí a bude spasený, alebo nie. Či nedeľné čítania bude púšťať jedným uchom dnu, druhým von, alebo začne prosiť Ducha Svätého o ich vysvetlenie. Či prijme milosť od Boha, alebo bude naďalej potrebovať milosti skrze kňazov. Či bude jeho autoritou Božie slovo, ktoré mu Duch Svätý vysvetlí, alebo bude stavať na názoroch kňazov a učení Katolíckej cirkvi, ktoré nemajú Boží základ. Teda nie sú od Boha.

Predstava o tom, že slepo som veril všetkému, čo mi Katolícka cirkev predkladala a neskúmal som to podľa Božieho slova, že by ma takáto slepá viera mala zahubiť naveky v pekle bola hrozná. Určite každý už zažil nejaké telesné utrpenie. Ja som mal obrovské bolesti, keď som si dávnejšie zlomil ruku. Predstava o tom že svoju večnosť mám stráviť vo večnom ohni a v neznesiteľných bolestiach mi nedala pokoja. Vôbec si neviem predstaviť, keby som mal trpieť čo i len bolesť zlomenej ruky celú večnosť. Preto sa modlím za to a prajem všetkým katolíkom (aj ostatným neveriacim, lebo aj za nich zomrel Kristus) bázeň pred peklom, pred večným trestom, pred večným utrpením. Takú bázeň, že prestanú slepo veriť všetkému, čo im predkladajú kňazi, biskupi, pápež, prestanú si budovať svoje predstavy o Bohu a viere a sami si začnú skúmať Písmo, pýtať si pochopenie od Ducha Svätého a hľadať Božích pastierov, ktorí poznajú Boha a Božie slovo, aby im kázali Božie náuky, nie pápežových, nie Antikristových.

Mne strach o moju spásu nedal pokoja, kým mi ju Duch Svätý nedal pochopiť. Modlím sa za to a úprimne prajem každému katolíkovi, (aj ostatným neveriacim) aby nemali v sebe pokoj, aby nemohli pokojne spávať, pokiaľ neuveria Božiemu slovu, pokiaľ nebudú Božím slovom uistený o svojej spáse, pokiaľ ich autoritou nebude jedine Boh, Božie slovo.

Príklad modlitby, ktorú sa môže katolík pomodliť  na omši, pred čítaniami z Lekcionára:

Nebeský Otecko, teraz budem počuť slová, ktorá si ty dal zapísať svojim služobníkom, prorokom a apoštolom. Chcem ich porozumieť tak, v akom zmysle si ich ty vdýchol do Biblie. Prosím ťa o tvojho Ducha, aby mi osvetľoval a odhaľoval tvoje tajomstvá a dal ku nim správny výklad. Aby mi bol odstránený závoj z očí a aby som správne porozumel základom tvojho učenia. Prosím ťa o to v mene Ježiš. Amen.