Duch Vianoc

Kázeň z 29.12.2020, upravená.

 • na túto písomnú kázeň odporúčam aj vypočuť si nadväzujúcu mp3 kázeň z 12.1.2020: Kedy sa narodil Ježiš Kristus, kde je jasne biblicky rozobraté, že Pán Ježiš Kristus sa narodil na sviatok stánkov, čo je židovský pohyblivý sviatok, ktorý vychádza cca na september

Jer 10:1 Počujte slovo, ktoré vám hovorí Hospodin, dome Izraelov!
Jer 10:2 Takto hovoríHospodin: neučte sa ceste pohanov a nedeste sa znamení nebies, lebo pohania sa ich desia.
Jer 10:3 Lebo ustanovenia národov? To je márnosť! Lebo to vytne, strom z lesa, dielo rúk remeselníka, ukresané sekerou.
Jer 10:4 Okrášli to striebrom a zlatom, upevní to klincami a kladivami, aby sa to neklátilo!
Jer 10:5 Sú jako palmový špalok tvrdý a nehovoria; musia ich nosiť, lebo nechodia! Nebojte sa ich, lebo neurobia zlého, ale nemôžu učiniť ani dobré.
Jer 10:6 Nie, neni tebe podobného, Hospodine! Veľký si ty, a veľké tvoje meno v sile!
Jer 10:7 Kde kto by sa ťa nebál, Kráľu národov?! Lebo tebe to prichodí, pretože medzi všetkými mudrcami národov a v celom ich kráľovstve neni tebe podobného nikoho!
Jer 10:8 (Ale všetci do jedného sú zhovädilí a sprostí. Naučenie čakať od márností, od dreva!
Jer 10:9 Striebro, ubité na plech, donesené z Taršíša, a zlato z Ufaza, dielo remeselníka a rúk zlatníka; hyacintovomodrý postav a červený purpur je ich odev; to všetko je dielom umelcov.
Jer 10:10 Ale Hospodin je Bôh pravdy, je živý Bôh a večný Kráľ; pred jeho hnevom sa trasie zem, a národy neznesú jeho zúrivého hnevu.
Jer 10:11 Takto im poviete: Bohovia, ktorí neučinili nebies ani zeme, tí nech zahynú zo zeme a zpod týchto nebies!)
Jer 10:12 Ty, ktorý činíš zem svojou silou, ktorý pevne staviaš okruh sveta svojou múdrosťou a svojím umom si roztiahol nebesia;
Jer 10:13 keď vydáš hlas, povstane hučanie vôd na nebi, a pôsobíš to, aby vystupovali pary od konca zeme, činíš dažďu blesky a vyvodíš vietor zo svojich pokladov.
Jer 10:14 Zhovädnel každý človek natoľko, že nezná toho; hanbiť sa bude každý zlatník pre svoju rytinu, lebo jeho sliatina je lesť, a niet v nich ducha.
Jer 10:15 Takí bohovia sú márnosť, dielom zvodov do bludu; v čase svojho navštívenia zahynú.
Jer 10:16 No, nie ako títo údel Jakobov; lebo on je tvorcom všetkého, a Izrael je pokolením jeho dedičstva; Hospodin Zástupov jeho meno.
Jer 10:17 Sober ta preč svoj tovar zo zeme, ty, ktorá bývaš v pevnosti!
Jer 10:18 Lebo takto hovorí Hospodin: Hľa, tento raz už vyhodím obyvateľov zeme jako z praku a sovriem ich, aby to cítili.
Jer 10:19 Oj, beda mne pre moje skrúšenie! Moja rana je prebolestná. Ale ja som riekol: Doista je toto moja nemoc, a tak ju ponesiem.
Jer 10:20 Môj stán je spustošený, a všetky moje povrazy sú potrhané, moji synovia ma odišli, a niet ich; niet už nikoho, kto by zase roztiahol môj stán, a kto by povešal moje čalúny.
Jer 10:21 Lebo pastieri zhovädneli a nehľadali Hospodina. Preto nerobili rozumne, a všetko stádo ich pastvy sa rozpŕchlo.
Jer 10:22 Hlas! Zvesť, hľa, ide, a veľký hrmot zo zeme severa obrátiť mestá Júdove na púšť, na príbytok šakalov.
Jer 10:23 Viem, ó, Hospodine, že cesta človeka nie je v jeho moci, nie je v moci muža, ktorý chodí, jako ani to, aby pevne postavil svoje kroky.
Jer 10:24 Karhaj ma, Hospodine, avšak podľa milostivého súdu, nie vo svojom hneve, aby si neurobil zo mňa primálo.
Jer 10:25 Vylej svoju prchlivosť na národy, ktoré ťa neznajú, a na čelade, ktoré nevzývajú tvojho mena, lebo zjedajú Jakoba, i zjedia a zničia ho a jeho obydlie spustošili.

Modlitba:

Nebeský Otec, otváraj nám Písma, aby sme im porozumeli. Prosíme Ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista.

Myslím si, že už pre náš zbor dozrel čas, aby sme aj my v tento svetský a náboženský Vianočný čas mali Vianočnú kázeň a tak nezostávali v blaženej nevedomosti ohľadom týchto sviatkov.

Túto kázeň som nazval Duch Vianoc

Ako ste si všimli, po iné roky sme nemávali ani Vianočné kázne, ani zhromaždenia počas Vianočných sviatkov, ani kázne na tému narodenia Ježiša Krista.

A tak to bolo aj tento rok a tak bude ak Pán nám dá života aj iné roky.

Náboženstvá, ale aj ozajstné kresťanské zbory, ba celý svet v tomto čase sa každoročne sústreďuje na narodenie malého bezbranného dieťatka, ktorého chcú kolísať, kolembať, tíšiť, aby neplakalo, a ktorému spievajú pekné koledy.

Aj mnohé ozajstné kresťanské zbory si v tomto čase pripomínajú Vianoce a kážu o narodení malého dieťatka, ba čo viac, predtým si svietia adventnými vencami (môžete si to overiť v adventnom čase po kresťanských stránkach)

Niektorí sme si ohľadom slávenia Vianoc každý už veľa prečítali a každý rok sa o tom rozprávame, ako trávime tieto dni. A Vďaka Pánovi, že už z týchto sviatkov sme už rok čo rok minimalizovali čo sa dalo, hlavne tí, čo sú už dlhšie obrátení.

Čo sa nám podarilo odstrániť zo srdca, to sme aj navonok už prestali konať. A cieľom tejto kázne je, aby tieto sviatky a Vianoce do budúcnosti, pre tých u ktorých to je možné, aby sme tak odstránili zo srdca, že budú pre nás len dňom, ako každý iný.

Keďže sme všetci bývalí Rímskokatolíci, a niektorí majú ešte neobrátených manželov, manželky, tak vieme, že v tomto prostredí je to ťažko navonok uskutočniteľné, ale v zo srdca vybrať tieto sviatky aj pre týchto bratov a sestry je napriek tomu uskutočniteľné.

Dnes si okrem iného odpovieme aj skrze Písmo:

 • Kedy sa Pán Ježiš narodil a kedy oslavovať jeho narodenie
 • Kto sa oslavuje v tieto dni
 • Ako sa zachovať v tieto dni.

Keďže sme všetci bývalí Rímskokatolíci, zostalo nám ešte niečo z Vianoc v srdci, a to potom premieňame do vonkajšej podoby, či ešte konania tradícií, ktoré sme v tieto dni konali ako katolíci.

Zostalo nám to v srdci. A čo je v srdci, to ešte dávame navonok.

Čo je v srdci, toho sa ťažko zbavuje.

Čo je ešte srdcovou záležitosťou, to si vieme brániť a obhajovať, len aby sme si to mohli čím ďalej ponechať v srdci

Ja s rodinou sme tieto sviatky minimalizovali ako sa najviac dalo

Nebudem sa zaoberať jedlom, lebo podľa Božieho slova jedlom sa nehreší.

Nebudem sa zaoberať obdarovávaním sa, lebo darmi sa tiež nehreší.

Keďže Vianoce sú pohanské a súčasťou bolo jedlo aj obdarovávanie, tak tieto veci nekonajme v práve v čas keď to robia pohania. Kto sa chce obdarovať, nech sa obdaruje počas celého roka. Kto si chce dať kapustnicu, či zemiakový šalát a pod. nech si ju dá v akomkoľvek dni či čase, nie práve na štedrú večeru, kedy celý svet večeria…

Božie slov nás vyzýva, že:

Kresťan sa nemá pripodobňovať tomuto svetu:

Rim 12:2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysli, aby ste zkúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé!

 

A máme sa zbaviť pohanských náboženských zvyklostí 

Rim 1:19 pretože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjavné, pretože im to Bôh zjavil.

Rim 1:21 Pretože poznajúc Boha neoslavovali ho jako Boha ani mu neďakovali, ale zmárniveli vo svojich myšlienkach, a zatemnilo sa ich nerozumné srdce,

Rim 1:22 hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami

Rim 1:23 a zamenili slávu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka i vtákov i štvornohých tvorov i zemeplazov.

2Kr 17:29 Ale pri tom robili si, každý národ svojich vlastných bohov a postavili v dome výšin, ktorých narobili obyvatelia Samárie, každý národ vo svojich vlastných mestách, v ktorých bývali.

Rim 2:22b Ty, ktorému sa hnusia modly, dopúšťaš sa svätokrádeže?

Rim 2:23 Ktorý sa chváliš zákonom, prestupovaním zákona zneuctievaš Boha?

Rim 2:24 Lebo pre vás sa rúhajú menu Božiemu medzi pohanmi, jako je napísané.

Atď.

Všetko čo je spojené so sviatkami ako štedrá večera, pôsty v štedrý deň, stromčeky, svetielka, či zvyky, to sa robilo aj v pohanstve pohanským bohom, kým to nepremenil Rím v treťom, štvrtom storočí na kresťanské zvyky.

Nebudem teda ani historicky uvádzať, kedy prišli jasličky, stromček do týchto pohanských sviatkov, lebo napríklad ozdobované stromy a svetielka mali korene ešte dávno pred Kristom v úcte pohanským bohom.

Takou srdcovou výhovorkou, prečo ešte robiť to čo robí svet na tieto sviatky, teraz aj po iné roky do zadu bolo „lebo deti“

Veď deti v škole musia od Mikuláša 6. decembra stále počúvať o Vianiociach, o stromčeku, veď aj počas vyučovacích hodín im vtĺkajú do mysle, že Ježiško príde, spievajú si koledy, nacvičujú vianočné pásmo, kde padajú slová Ježiško, spasiteľ sveta, večná panna, kde citujú aj biblické verše o proroctvách o narodení Ježiša… a pritom veľmi dobre vieme že oni hovoria o inom Kristovi.

Tento rok sme učiteľkám oznámili, že sa naše deti vianočného pásma nezúčastnia, jedna z nich bola veru nahnevaná.

Pre deti tri týždne počúvajúce kde, ako, kto a čo robí a spieva a vinšuje, kde vidia betlehemy, vianočné stromčeky, svetielkujúce ozdoby a keď počujú, že sa cituje Písmo, je to ťažké, ale správnymi biblickými vysvetleniami to pochopia, že, to, čo robí svet nie je podľa Písma…

V našom srdci sú deti a výhovorky typu deti. V iných srdciach, čo nemajú deti sú zasa iné výhovorky.

Ale kto hľadá v tomto čase a pýta sa: „Páči sa toto Pánovi?“ Kto myslí na to, že vlastne kuje s týmto svetom? Kto sa pýta, či toto konanie ctí Pána, alebo či naopak nepotupuje toto konanie Pána? Asi nik.

Dátum Kristovho narodenia

Keďže sme kresťania, Kristovci, nasledovníci Krista, tak chceme a mali by sme robiť len to, čo nám Kristus prikázal, len to čo je Božia vôľa, len to, čo je zapísané v Božom slove.

Máme v Písme príkaz sláviť Kristovo narodenie? NIE

Tak už len tento dôvod by mali stačiť každému kresťanovi, aby nerobil to, čo Boh neprikázal, a tu by mala aj dnes končiť moja kázeň

Ale ľudské srdce je aj po obrátení telesné a aj po obrátení s ním ešte zamávajú telesnosti

Vo štvrtok tento týždeň zasa vyšla v novinách obrovská titulka, že sa vykladači mýlili ohľadom Judského Betelhema, že Ježiš sa narodil v druhom Betleheme, ktorý bol v Galileji, lebo to bolo bližšie Nazaretu. Dokonca, vraj Júdsky Betlehem v Ježišovom čase neexistoval. Všetko samé klamstvá.

A hneď reakcie ľudí na klamstvá Biblie a naivitu ľudí čo veria Biblii a potupovanie Božieho mena…

Ľudia sa dajú opíjať kadejakým suchým rožkom. A hlúposť, alebo schválne klamstvá zaplatených novinárov nemajú hraníc.

Kde sa Kristus narodil, je jasne v Božom slove toto a viackrát zjavené a spísané a nad týmto sa nedá polemizovať:

Jn 7:42 Či nehovorí Písmo, že zo semena Dávidovho a z Betlehema, z mestečka, kde bol Dávid, prijde Kristus?

 

Dávid bol kráľ v Judei, nie Galilei.

Mich 5:2  5:1 A ty, Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu; z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je odpradávna, odo dní večnosti.

A čo sa týka Júdskeho Betelhema, tak ten je už spomínaný v Genezis:

Gn 48:7 Lebo keď som ja prišiel z Pádana, zomrela mi Rácheľ v Kananejskej zemi na ceste, keď už nebolo ďaleko do Efraty, a pochoval som ju tam na ceste do Efraty, to je Betlehem.

V listoch apoštolov nemáme ani náznak toho, že by niekedy niekto oslavoval či spomenul čas, obdobie Kristovho narodenia, že by niekedy niekto čo i len náznakom spomínal dôležitosť pripomienky narodenia Pána Ježiša Krista. Alebo že by niekto v čase apoštolov oslavoval narodenie Ježiša Krista.

Napriek tomu niektorí kresťania venujú Vianociam podstatnú časť svojho času.

A tak je hriechom, ak si kresťania urobia na sviatky pohanských bohov podobné oslavy, či Tradície… toto sa volá náboženstvo. A Kristus odsudzoval tradície a náboženstvo. Aj my odsudzujeme tradície a náboženstvá.

A Boh príkaz sláviť narodenie Ježiša Krista nedal aj preto, lebo vedel, že ľudia z toho urobia aj napriek tomu modlárstvo.

Kristus prišiel v ľudskom tele v plnosti času. Keď bol čas a situácia v Izraeli najvhodnejšia na príchod Mesiáša.

O detstve Pána Ježiša Krista v Božom slove nie sú ani zmienky, ani o dospievaní, (okrem 12 ročného Ježiša v chráme) ani o dospelosti, až kým sa Kristus nedal ponoriť v Jordáne.

Smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista sa dá v podstate ľahko vypočítať, v akom čase to bolo: vieme, že to bolo cez sviatky Veľkej Noci, ktorá sa v Izraeli mala pripomínať ako vyslobodenie z Egyptského otroctva, čo bolo obrazom budúceho veľkého vyslobodenia veriaceho človeka z hriechu.

Ale: tiež nemáme žiaden Novozákonný príkaz k oslave sviatkov Veľkej noci. (Židovská Veľká noc je priamo Bohom nariadená v presný čas, zatiaľčo svetská Veľká noc je v iné dni ako židovská)

Aké sviatky majú potom kresťania príkaz oslavovať? Žiadne.

Deň Pánov, a každé zhromaždenie je tou spoločnou oslavou znovuzrodených kresťanov. A v súkromí máme Boha oslavovať neustále.

Večera Pánova je jediný priamy príkaz pripomienky Kristovej smrti a zmŕtvychvstania a víťazstva nad hriechom a nášho oslobodenia sa od hriechu (aj narodenia)

Každou Večerou Pánovou si pripomíname smrť a zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista. Nie každý rok na Veľkú noc, ale každou Večerou Pánovou.

Kresťan je ten, ktorý sa má oddeľovať od tohto sveta, pretože nie je z tohto sveta.

A tak konštatujem, že oslava Vianoc, či oslava narodenia Pána Ježiša Krista, či iné kadejaké ľudské, nazvem to najprv najkrajším slovom – ľudské a pohanské tradície vymyslené dávno po Kristovi…

a keď to nazvem pravým slovom – oslavy dávnych pohanských bohov a sviatkov boli premenené na „kresťanské“ tradície, do ktorých je vložené meno Boha a meno Pána Ježiša Krista.

Akékoľvek ľudské tradície ničia, degradujú dehonestujú Božie meno, meno Pána Ježiša Krista a kľudne môžeme povedať, že v tomto čase sa neskutočne prekračuje prikázanie desatora: Nevezmeš meno Božie nadarmo. Celý svet berie Božie meno a meno Pána Ježiša Krista nadarmo do úst, a dehonestuje ho s katolíckym Ježiškom, katolíckym pohľadom na narodenie Ježiša Krista.

Dnešný katolicizmus vôbec sa nezaoberá druhým príchodom Krista ani znameniami jeho druhého príchodu, lebo na to nemajú čas a kapacitu, lebo každoročne majú advent vianoce, pôst, veľkú noc a sú v začarovanom kruhu z ktorého niet úniku.

Čo sa to teda vo svete v tomto čase slávi?

Ako to nazvať pravým menom?

Rímskokatolíci slávia narodenie Ježiša Krista. Ale iného Ježiša Krista ako Krista z Biblie, hoci pri tom citujú proroctvá a biblické verše. Ich slabý a nemohúci Kristus sa narodil v Betleheme z večnej panny. Kráľovnej nebies. Ktorá je ohavnosťou Bohu (Jer 7,18; Jer 44 kapitola)

Svet zasa oslavuje narodenie nejakého historického Ježiša Krista, dobráka, liečiteľa, proroka, tiež narodeného v Betleheme a tiež aj zacituje biblické verše

Niektorí ozajstní kresťania tiež oslavujú Vianoce, kde ale oslavujú narodenie pravého Ježiša Krista.

Všímame si čo za mix sa to tu vo svete oslavuje?

Praví kresťania si sadnú k telke a sledujú katolíckeho a štátneho a svetského Ježiška, jeho vyrezávané beltehemy, počúvajú spievajú koledy tomuto zmixovanému Ježiškovi…

Pravé slovo pre tento Vianočný mix sa nazýva SYNKRETIZMUS

Na Wikipedii čítame:

Synkretizmus je filozofický pojem – spájanie, prekrývanie, prekrytie, skríženie rôznorodých prvkov, smerov, myšlienok. Podľa Lalanda je to umelé miešanie myšlienok alebo téz disparátneho pôvodu.

V modernej religionistike (veda zaoberajúca sa skúmaním náboženstiev): stotožňovanie, splývanie jednotlivých božstiev (teokrázia) alebo celých náboženských sústav.

Kto vie povedať, aký náboženský systém používa Synkretizmus?

NEW AGE

Takže už hlboko v histórii Satan ako najlepší démonský taktik vymyslel niečo, čo zjednotí ľudí do jeho taktiky, zvodu, do jeho spoločného uctievania, kde každý bude mať svoje božstvá a každý s každým v jednom čase oslávi pohanských bohov, ezoteriku, mysticizmus, aj pravého Boha.

New age.

Ekuména je druhé slovo, čo v tomto čase skrze tieto sviatky sa nepriamo koná.

Videli sme dokument „Duch Assisi“, kde sa Ján Pavol II stretol s predstaviteľmi náboženstiev démonov a aj vtedy ešte kresťanskými cirkvami. Aké pohoršenie to v nás vzbudilo.

Ale potichúčky, plíživo, nenápadne sa toto už deje storočia, skrze oslavu Vianoc, a smelo môžeme povedať že synkretizmus sa deje aj cez oslavu Veľkej noci. Dnes už aj katolíckeho Advetntu, aj pôstneho obdobia…

Ako ľahko si Rím podmanil celý svet a aj skutočných kresťanov namotal na tieto tradície.

Dan 2:40 A štvrté kráľovstvo bude tvrdé jako železo, lebo železo drví a krúši všetko, a tedy jako železo, ktoré poláme to všetko, tak aj ono rozdrví a poláme.

Rímska organizácia

Dan 2:43 A to, že si videl železo smiešané s hlinou obyčajného blata, znamená, že budú spojení na spôsob semena človeka; ale nebudú pevne ľnúť jeden k druhému, tak, ako sa železo nespojí s hlinou.

Rím spojený so svetskými národmi a kráľmi.

Práve pre toto nám Pán Ježiš nedal žiadne pokyny k oslave jeho narodenia a každoročnej oslave Veľkej Noci.

Preto som nazval túto kázeň: Duch Vianoc

A tak nastáva otázka: keď satan toľko storočí tvoril tento synkretizmus, toto New Age, akú úlohu ešte zohrajú synkretické sviatky Vianoc, či aj Veľkej Noci v časoch pred blízkym príchodom Krista a ako to bude vplývať na kresťanov, ktorí sa Vianoc nezrieknu ani navonok, ani ich neodstránia zo srdca?

Zbory, ktoré slávia synkretické sviatky, pre tieto zbory potom nie je problém potom pridať niečo, a ešte niečo, a ešte niečo čo je nebiblické.

Počas histórie skutočných kresťanov nebolo veľa pokusov odstrániť z kresťanstva Vianoce. Puritáni, kresťanskí reformátori v Anglicku to urobili, ale sila tohto pohanstva a sila panovníkov zeme spojených s cirkevnou mocou a Tradíciami  bola väčšia

Obrovskú moc v srdciach ľudí má satan skrze tento synkretizmus.

Príťažlivosť tohto pohanstva ale ukazuje, že aj dnes ešte stále väčšina kresťanských zborov slávi toto pohanstvo, tento synkretizmus, toto New Age a ich srdce sa radšej primkne k tomuto ako k poslušnosti Biblie a dokonca aj vzbúria sa voči tým, ktorí toto považujú za pohanstvo…

Historické súvislosti:

Ľud vyslobodený z Egypta miešal úctu k pravému Bohu s náboženskými prvkami iných náboženstiev (napr. zlaté teľa ktoré urobili na podobu akú videli u pohanov…)

Apoštol Pavol v listoch upozorňoval, že kresťania nemôžu miešať úctu k Bohu s pohanskými prvkami. Ako obrovskou rýchlosťou v druhom, treťom a štvrtom storočí rástol počet kresťanov, tým viac rástol počet tých, ktorí sa obrátili len formálne, hlavne v čase cisára Konštantína, ktorý zosobášil pohanstvo s kresťanstvom.  Naoko obrátení kresťania sa ale nechceli vzdať svojich pohanských zvykov, ktoré sa pomocou tradícií v nich hlboko udomácnili. Rímske pohanské sviatky Saturnáliá bola sviatkom pôžitkov a radostí, ktorého sa naoko obrátení kresťania nemienili vzdať.

Saturnáliá

boli sviatky starovekého Ríma, kde sa k pocte boha Saturna obetovali deti a potom sa konali súkromné večierky so vzájomným obdarovaním sa a karnevalovou atmosférou.

Najprv sa slávili 17. decembra, potom v roku 45 po Kristovi sa oslavy predĺžili do 23. decembra a neskôr do 30. decembra. Počas týchto sviatkov tiež mali úrady a inštitúcie voľno.

K pocte boha Saturna Rimania obetovali deti…

A čo je výhovorka takmer všetkých kresťanských rodičov? Prečo sa zdobia stromčeky, svietia svetielka v tieto dni? Lebo deti. Tak nám už pohanstvo netreba, ale nech si ho ešte užijú deti. Dobrá výhovorka, však? To najdrahšie obetujeme pre poctu pohanským bôžikom..

Čo ešte dnes robia katolíci, či svet, či aj kresťania?

Obdaruvávajú sa na tieto sviatky a konajú sa zábavy. U nás je každoročne štefanská zábava pre deti a mládež aj rodiny s deťmi.. Zábavu robí „kresťanská“ čiže katolícka mládež inak sa táto zábava nazýva Batôžkový ples. Tento rok štefanský ples po prvý raz začínali omšou. Obetou svojim bohom a večnej panenke.

A kresťania?

Namiesto toho, čo ako Kristov ľud, mali zotrvať v pravde, priniesť a predstaviť zmeny tomuto svetu, tento pohanský svet zmenil takzvané kresťanstvo na svoj obraz. Kresťanstvo bolo zmenené na obraz toho sveta, ktorý mali oni zmeniť a obrátiť.

V roku 274 po Kristovi cisár Aurelián ustanovil 25. december ako zrodenie nepremožiteľného slnka. („dies natalis solis invicti“ – dá sa to vyhľadať podľa týchto slov na webe)

V roce 313 n.l. vydáva cisár Konštantín svoj toleranční patent, tzv. EDIKT MILÁNSKÝ, ktorým kresťanské náboženstvo legalizuje a uznáva za celosvetové náboženstvo. (dovtedy bol kresťania prenasledovaní ) Tak mnoho pravých kresťanov vyšlo z ilegality a nechalo sa pohltiť všeobecnou, rímskou organizáciou. Konštantín zjednotil Baalov kult uctievania slnka a ďalších bohov s učením Ježiša Krista. Z tohoto všetkého vznikol rímsky systém bludov, povier, mysticizmu a okultizmu.

V Egypte uctievali boha slnka Amona, v meste Karnak mal veľkú svätyňu. Tam mu postavili obelisk, ktorý neskôr previezli do Ríma na pred budovu Jána Lateránskeho. Ináč v Ríme je 13 obeliskov, pod jedným z nich na Svätopeterskom námestí sú každoročne jasličky, betlehem.

Obelisk symbolizuje plodnosť, mužský pohlavný úd.

Kult slnka u slovanov

Slovania svoj sviatok slnovratu nazývali Kračún

V tomto čase oslavovali zimný slnovrat a boha s ním spojeného koledami a hodovaním a neskôr ním nahradili Vianoce.

K rituálom oslavy patrilo pálenie ohňov, či sviečok (my konáme pálenie sviečok, či svietenie svetielok počas týchto dní), uctievanie predkov  – prestierali stôl pre zomrelých členov, či kadejakými magickými prvkami – cesnak, peniaze…

Do 6. januára chodili po koľade – obradnom chodení po domoch, čo dnes robia koledníci aj farári s čarovnou kriedou, svätenou vodou a kadidlom a značkujú si svoje územie

A dávnejšie, keď ešte tu boli kelti, tak v tomto čase sa tu obetovali… hádajte čo… deti.

Nálezy archeológov v Nižnej Myšli pri Košiciach sú toho dôkazom.

Do hrobov slovania kládli mŕtvych tvárou k východu slnka a dávali sa im tam jedlá a nápoje pre prechod do posmrtného života. Teraz sa im tam motajú ružence okolo rúk, obrázky panenky a svätých a peniaze, však?

Aj tu v Podbieli, aj v Nižnej boli kelti. Raz tu bývalý farár pozval skupinu charizmatikov, ktorí mali kadejaké videnia a tí tu na jednom kopci videli, samozrejme cez démonské zjavenia, ako sa tu obetovali deti.

Démonom nie je problém zjaviť ľudom veci z minulosti, ale budúcnosť zjaviť nemôžu, lebo ju nepoznajú. Písmo poznajú, ale iba niečo z Písma vedia o budúcnosti. Preto babe Vange , či Sybile, či Nostradamovi môžu len zjaviť to čo si démoni vydedukovali.

Kelti z doby železnej zasa prevzali svoje pohanské zvyky od ľudí z doby bronzovej…

A skončíme niekde blízko v čase po stvorení sveta, ak tam niekde začalo uctievanie kultu slnka v božstvách ako Baal, Belzebub, Semiramis.. a po celom svete nájdeme slnečné náboženstvá a rituály: v Sumeru, Babylone, Asýrii, Egypte, Grécku, Európe, Británii, Mexiku a Strednej Amerike, Austrálii… všade.

Malé bezbranné dieťa

Vianoce sú o malom bezbrannom dieťatku, o ktoré sa stará Mária, večná Panna. Obraz Panenky s dieťatkom v náručí či Matky ustavičnej pomoci visí v každej katolíckej domácnosti.

Toto je ale iba premenená bohyňa Isis, ktorá drží v náručí boha Horus.

Jeden z titulov Isis je kráľovná nebies

Semiramis bola v Babylone považovaná za kráľovnú nebies. Tá je zasa zobrazovaná s dieťatkom v náručí, bohom Tammúzom.

Izraelitom je teda v Písme zakázané uctievať kráľovnú nebies, uctievať bohyňu s malým bohom v náručí (Jeremiáš 44 kapitola)

Katolíci tieto bohyne premenili na svoju panenku a svojho Ježiška. Na stenách im visia pohanské bohyne.

Iránci v tomto čase oslavovali boha svetla a slnka Mithru (pápež nosí na hlave mitru – znak pohanského boha slnka, katolicizmus je teda pohanský slnečný kult – viď napr. monštranciu…)

Vianoce sú synkretický, ekumenický, politický  sviatok

U nás skrze vôľu Ríma je tento sviatok štátny sviatok

A teda nepriamo Rím cez tento sviatok priťahuje k sebe neveriacich, ateistov a skrze oduševnené nádherné obrady, piesne a koledy sa stávajú z niektorých nevercov a ateistov modlári a synovia pekla ešte horší ako boli doteraz.

Ak nejaký ateista, či neveriaci šiel do kostola, či na omšu, tak to bolo buď na polnočnú, alebo inú vianočnú omšu, alebo na veľkonočné omše.

V tomto čase katolíci, ateisti, neveriaci aj praví kresťania spievajú tomuto synkretickému Kristovi podobné aj jednaké piesne a citujú pri tom jednaké biblické verše.

Tento sviatok je v našom štáte upriamovaný len na katolíckeho Krista a večnú Pannu, na katolícke obrady… na kňazov, na omše, na polnočné, na jasličky…

Celé Slovensko keď si zapne telku, či správy tak tam bežia vianočné omše, požehnanie najväčším pontifikom sveta: urbi et orbi z Ríma, vianočné koledy, katolícke relácie, katolícke obrady…

Železo je miešané z hlinou.

Na návšteve u rodičov akurát bežalo pásmo kolied z Oščadniece. Z kostola. Kde moje deti jasne uvideli že Panenka v tom kostole je obrovská socha, hlavný oltár a pod ňou malý kríž s korpusom…

Pesničky spievali nádherné, nádherné kroje, nádherné vinšovačky s Božím menom a menom Ježiša Krista… ale ich krista…

Ohavnosť.

Čo je oslava Vianoc, pôjdem na to stupňovite:

 • Je to pripodobňovanie sa svetu
 • Je to konanie ľudských tradícií, obyčajov. Pán Ježiš zavrhoval ľudské tradície a obyčaje, pretože boli povyšované nad Božie slovo, pretože degradovali, anulovali Božie slovo, tradície zbavovali Božie slovo sily a moci
 • Dnes je to o komercii a veľkom zisku. Vy starší si pamätáte, aké to boli skromné sviatky.
 • Sú to sviatky mamonu, konzumu, telesnosti, obžerstva
 • Sú to sviatky pohanov, a pohanských bohov a prírodných procesov adoptované z démonského pohanstva a sú premenené na oslavu synkretického Boha a Ježiša Krista
 • Praví kresťania, ktorí vedia, že Pán Ježiš sa nenarodil v decembri, tak dehonestujú pravého Boha, Pána Ježiša Krista a Božie slovo (pretože po vypočutí si kázne z 20.2.2020 je nad všetko jasné, že Pán Ježiš sa narodil na jeseň)
 • Počas týchto sviatkov sa nespočetne krát znevažuje Božie meno a meno Pána Ježiša Krista
 • Počas týchto sviatkov sa degraduje postavenie Pána Ježiša Krista, ktorý sedí v moci po pravici Otca a degraduje sa na malé bezbranné dieťatko, ktoré znova a znova každý rok treba opatrovať, prebaľovať, kolísať, spievať mu aby pekne spinkalo, neplakalo a čo je podstatné… aby bolo ticho. Od tohoto dieťatka sa neočakáva žiaden príkaz a poslúchanie, ale ono má poslúchať ľudí. Ľudia si s dieťatkom robia čo oni uznávajú za vhodné a potrebné.

Záver:

Duch Vianoc je dnes rovnaký a tak pohanský ako dávno pred Vianocami. Vianočné sviatky sú len vyplnené tradície pohanskými mystickými uctievaniami a s učením Božím a Božieho slova nemajú ani jótu spoločnú.

Všetky pohanské sviatky boli zasvätené nejakému božstvu, preto ich prijímanie skutočnými kresťanmi je hriechom, modlárstvom…

O čo viac sa kresťania v tomto čase odlišujú od Rímskych katolíkov, ktoré celé svoje učenie postavili na premenení mnohých pohanských božstiev a zvykov?

Kto tieto sviatky zimného slnovratu spája s oslavami narodenia Krista, nech si uvedomí, že tak neuctieva a neslúži Kristovi, ale uctieva toho, pre ktorého boli tieto sviatky premenované na narodenie Krista. Uctieva synkretického Krista, Uctieva New age.

My sa pohoršujeme, keď vo Vatikáne majú sochu Jupitera prečarovanú na sochu Petra, ktorému od bozkávania idú katolíci zodrať nohu.

S Vianocami u skutočných kresťanov sa robí rovnaké modlárstvo.

Faustus, pohan zo 4. storočia hovorí Augustínovi o kresťanoch: „Vy slávite vznešené sviatky pohanov… a čo do spôsobov, tie ste si prisvojili bezo zmien. Ničím sa nelíšite od pohanov, len že máte oddelené od nich svoje zhromaždenie“

Rim 2:22b Ty, ktorému sa hnusia modly, dopúšťaš sa svätokrádeže?

Rim 2:23 Ktorý sa chváliš zákonom, prestupovaním zákona zneuctievaš Boha?

Rim 2:24 Lebo pre vás sa rúhajú menu Božiemu medzi pohanmi, jako je napísané.

 

Ako ukážeme neveriacim, že nie sme z tohto sveta? Tak že budeme konať ako pohania, ako svet? NIE

Rim 12:2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysli, aby ste zkúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé!

Človečenstvo Pána Ježiša spolu s jeho božstvom od jeho nanebovstúpenia je 2000 rokov posadené po pravici slávy a moci a vlády.

Už 2000 rokov nie je žiaden Ježiško, žiadne bábätko, ale 2000 rokov je to Pán … Ježiš … Kristus, … Mocný Boh, ktorému je VŠETKO položené pod nohy čo len existuje a čo bolo stvorené a čo možno vysloviť

TOTO je náš PÁN, toto je náš BOH a takto ho máme vidieť a takto ho máme Boha a Pána máme oslavovať, takto ho máme očakávať

Jedinú pripomienku, ktorú nám príkazom slávil konať je Pamiatka Pánovej večere, v ktorej si pripomenieme jeho smrť, jeho preliatie krvi za naše hriechy a jeho zmŕtvychvstanie a očakávanie jeho druhého príchodu. (aj jeho vtelenie, narodenie)

Pripomienka Pánovej večere je jediná celoročná a celoživotná pripomienka, je to plnenie jediného príkazu, ktorý máme konať, pokiaľ  náš   Pán   Ježiš Kristus nepríde vo svojej sláve a moci a vláde.

Ak Vianoce odstránime z nášho srdca, nebudeme ich ani navonok prejavovať.

Jer 10:1 Počujte slovo, ktoré vám hovorí Hospodin, dome Izraelov!

Jer 10:2 Takto hovorí Hospodin: neučte sa ceste pohanov a nedeste sa znamení nebies, lebo pohania sa ich desia.

Jer 10:3 Lebo ustanovenia národov? To je márnosť!

Jer 10:11 Takto im poviete: Bohovia, ktorí neučinili nebies ani zeme, tí nech zahynú zo zeme a zpod týchto nebies!)

Jer 10:18 Lebo takto hovorí Hospodin: Hľa, tento raz vyhodím obyvateľov zeme jako z praku a sovriem ich, aby to cítili.

Jer 10:21 Lebo pastieri zhovädneli a nehľadali Hospodina. Preto nerobili rozumne, a všetko stádo ich pastvy sa rozpŕchlo.

Jer 7:9 Či azda budete kradnúť, zabíjať, cudzoložiť, prisahať falošne, kadiť Bálovi a chodiť za inými bohmi, ktorých neznáte,

Jer 7:10 a potom prijdete a postavíte sa pred mojou tvárou v tomto dome, nad ktorým je menované moje meno, a poviete: Sme vytrhnutí; aby ste mohli páchať všetky tie ohavnosti?

Jer 7:22 Lebo veď som nehovoril s vašimi otcami ani som im neprikázal v deň, v ktorý som ich vyviedol z Egyptskej zeme, o nijakej zápalnej alebo bitnej obeti.

Jer 7:23 Ale iba toto som im prikázal a povedal som: Počúvajte na môj hlas, a budem vám Bohom, a vy mi budete ľudom, a budete chodiť po každej ceste, ktorú vám prikážem, aby vám bolo dobre.

Modlitba:

Ďakujeme Nebeský Otec, že si nás už v mnohom oslobodil od týchto pohanských sviatkov a znevažovania Tvojho mena a Tvojho Syna Ježiša Krista. Daj nám po dnešnej kázni silu úplne skoncovať s týmito sviatkami a brať ich ako každý iný deň

Prosíme Ťa o to v mene nášho Boha a Pána Ježiša Krista, ktorý sedí oslávený a v sile a moci po Tvojej pravici. Amen.

Poznámka: Podobne ako iných ľudských závislostí, aj Vianočných sviatkov sa niektorí kresťania nebudú môcť zbaviť naraz. Verím tomu, že rovnako ako pri každej závislosti, každým rokom praví kresťania budú odstraňovať z týchto sviatkov koľko môžu vzľadom na rodinu, neobrátených manželov, či manželky, prostredie v ktorom žijú.