modla

Ve Staré Boleslavi u Prahy, kde byl pøed 1078 lety zavraždìn kníže Václav, pokraèovala 28. záøí slavnostní poutní mší svatováclavská pou. Sloužil ji kardinál Dominik Duka (vlevo). Na snímku vpravo je Palladium zemì èeské.