mp3 kázne

V tejto sekcii sú umiestnené kázne z našich zhromaždení:

Človeče, ak súdiš druhého, ak žiadaš za jeho hriechy tresty, sám seba odsudzuješ k takým trestom, pretože ty sám si rovnaký hriešnik. Hriechy druhého človeka vidíš nie preto, aby si ho súdil. Na to sú pozemské súdy. Ale hriechy druhého vidíš preto, aby si sám seba uvidel ako rovnakého hriešnika a tak konal pokánie.

Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Boh dal človeku do srdca návod ako má na zemi žiť, aby bol šťastný. Nedodržaním Božích pravidiel človek hreší a sám na sebe za to nesie odplatu. Jedna z odplaty je to, že nebude šťastný a nebude sa mať na zemi dobre. Ľudia konajúci ohavné hriechy zničili v sebe všetko dobré. Preto sú plní všetkej zlosti a ničia aj životy svojmu okoliu. No aj ten najväčší ohavník má rovnakú šancu ako hociaký hriešnik nájsť pokoj, radosť zo života, ak namiesto prezentovania pýchy sa začne hanbiť za svoje hriechy a uverí dielu záchrany Pána Ježiša Krista zo svojich hriechov.

Čítanie a rozbor Genezis 19, 1-29. Krik Sodomy a Gomory je veľký. Miera páchaných ohavností je veľká. Súd nad ohavnosťami je neodvratný. Boží hnev je pripravený vyliať sa. Svet bude ako Sodoma a Gomora zničený ohňom. Otázka už len znie: Kedy?

Každý človek spoznal Boha z prirodzených vecí a prirodzeného zákona. Ale ľudia zmárniveli vo svojich myšlienkach a namiesto oslavy a vďaky nesmrteľnému Bohu vyrobili si podoby smrteľného človeka, ktorým sa klaňajú, ktoré uctievajú a z ktorých majú smrteľný strach. Z diela svojich rúk majú smrteľný strach. Uctievanie modiel je u Boha ohavnosťou. Odporným hriechom. Hriechom, ktorý pudí Boha k hnevu. Hroznému hnevu.

Kázeň predstavuje prekliatia Tridentského koncilu na tých, ktorí veria v Božiu spravodlivosť podľa Božieho slova. Rím preklial Božiu cestu spásy a Božie slovo. Tak Rím úplne uzatvoril cestu do neba sebe a svojim veriacim. Kázeň poukazuje na dôvody, prečo je človek totálne hriešny a prečo musí vyvesiť bielu zástavu a kapitulovať pred samotným Bohom.

Evanjelium je Božou mocou. Kresťan je vystrojený Božou mocou k zvestovaniu evanjelia. Všetkým, ktorí uveria evanjeliu Boh dáva moc stať sa Božími deťmi.

Apoštol Pavol adresuje tento list Rimanom a skrze Rimanov kresťanom celého sveta, ktorí sú podľa Rim 1,7: 1. milovaní 2. Boží 3. povolaní 4. svätí. Komu chýba čo i len jeden z týchto atribútov, nevôjde do nebeského kráľovstva. Ktorý Rímskokatolík o sebe povie že je svätý? Žiaden. Ak je niekto v Rímskom katolicizme svätý, tak iba po smrti a skrze svoje zásluhy. No človek veriaci IBA v Krista je svätý už tu na zemi a to skrze zásluhy IBA Krista, ktorý je v ňom.

Výklad prvých dvoch veršov listu Rimanom. Kto sa môže nazvať apoštolom Ježiša Krista? Apoštol Pavol je oddelený k hlásaniu evanjelia pravého Boha. Je oddelený od náboženstva, farizejstva, teológov k hlásaniu iba Božej cesty spásy, ktorá je Bohom vopred zasľúbená vo svätých Písmach. Ak by bola Rímskokatolícka cesta spásy správna, vopred by bola Bohom zasľúbená v Božom slove…

Kázeň predstavuje niektoré charakteristiky apoštola Pavla. Ďalej kázeň predstavuje  Sanhedrin – Veľradu, kto sú to saduceji, farizeji, zákonníci a aká politickonáboženská situácia bola za čias Pána Ježiša Krista a apoštola Pavla.

Obyčajný katolík si predstavuje kňazov a rehoľníkov idealizovane podľa životopisov katolíckych svätých. Domnieva sa, že kňazi a rehoľníci sú zbožní, obetaví, charitatívni, ako sa musia tvrdo postiť, sebazapierať… Ale opak je pravdou. Len ten, kto už bol v seminári, kňazstve, či reholi a kto si nezakrýval oči ružovými okuliarmi, kto uvidel skazenosť Rímskeho systému a kto odišiel zo seminára, kňazstva, či rehole, ten mnohokrát z hnusom zanevrel na katolicizmus… Prečo???

Izrael bol v Starom zákone jediný národ, ktorého Bohom bol Všemohúci Pán. Božie slovo zaznamenáva pre poučenie Novozákonných ľudí ohavné praktiky najvyšších Izraela v Jeruzalemskom chráme. Boh toto modlárstvo tvrdo potrestal. Rímskokatolíci pod vedením svojich kňazov a rehoľníkov konajú rovnaké ohavnosti ako Izrael. Poučí sa dnešný ľud z Izraelových zblúdení?

Aké osoby spravil Rím z kňazov a rehoľníkov. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Boh je trojjediný, človek trojjediný. Človek je duch, duša a telo. (1Sol 5,23) Neznovuzrodený človek žije len v tele a duši. Kázeň dáva odpoveď na to, aké osoby sú a ako žijú kňazi a rehoľníci. (a osoby iných náboženstiev)

Biskup (čiže pre katolíkov kňaz) musí byť muž jednej ženy.List Timotejovi tretia kapitola hovorí o Božích požiadavkách na Božích služobníkov. Boh v ňom zdôrazňuje: toto slovo je vierohodné, toto je náuka Božia o Božích služobníkoch, toto je podstata učenia a viery a pravdy o Božích služobníkoch. Tí čo čítajú Božie slovo a chcú veriť Bohu majú tak spísané jasné požiadavky, podľa ktorých môžu každého Božieho služobníka pomerať, či skutočne je Božím služobníkom a či sa nachádza v Kristovej cirkvi.

Rozsievač je Kristus, semeno je Božie slovo. Nepriateľ rozsieva kúkoľ.  Všetko, čo nie je Božie slovo je kúkoľ. Rímski kňazi kážu kúkoľ. Kázeň predstavuje aj dôvody, prečo vstúpili ľudia do kňazského či rehoľného stavu.

Kázeň sa zaoberá Rímskokatolíckymi „duchovnými povolaniami“, dôvodmi a veršami vďaka ktorým vstupujú mladí, neskúsení, životom neprefackaní ľudia do kňazského a rehoľného stavu. Volá týchto ľudí Pán Ježiš, alebo aký dôvod majú na to títo ľudia aby učinili také celoživotné rozhodnutie?

V knihe Pieseň piesní je opísaná romantická a erotická láska. Tak nám Boh ukazuje, že nie je žiaden „teologický suchár“, ale že pravá láska v akejkoľvek podobe je jeho dielom a darom.  Milovať Boha celým srdcom znamená milovať Boha celou bytosťou – telom dušou aj duchom. Najväčším kresťanom v nebi bude ten, kto bol najväčším služobníkom tu na zemi. Muž má milovať svoju ženu láskou agape a žena sa má báť muža.

 • Kázeň z 10.3.2019  Láska4 Pretekajúca láska agape
  Agape je nesebecká láska, láska bez podmienok, láska ktorá dáva bez toho, aby niečo očakávala naspäť. Takúto lásku má Boh ku svojim deťom, ale aj k svojim neprieteľom. Boh zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých. Dáva úrodu aj spravodlivým aj nespravodlivým… A takúto lásku dostal každý kresťan. Kresťan tak už na tomto svete neprezentuje seba samého, ale samotného Boha. Božia láska agape je vyliata (preteká) v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. (Rim 5,5)

 

Boh všetko čo stvoril je veľmi dobré. Aj láska vo všetkých jej podobách je veľmi dobrá ak sa používa podľa Božieho zámeru. Ale ak sa nepoužíva podľa Božieho zámeru, akákoľvek láska je prekrútená, zničená. Ľudstvo nepoužíva lásku podľa Božieho zámeru a vytvorilo si svoje atrapy lásky. Mnohí ľudia hovoria, že milujú, že majú lásku, ale pomeraním podľa Pravdy Božieho slova lásku vôbec nemajú a milujú len seba samých…

čítanie: Lk 12,1-37. Boh pozná o človekovi všetko. Kresťan je ten, ktorému Boh odhalil nahotu jeho srdca a preto pred Bohom a pred bratmi a sestrami sa nehrá na niekoho, kým nie je. Ako Boh miluje svoje deti a odpúšťa im hriechy, tak kresťan hľadí na bratov a sestry Božím pohľadom. Kázeň rozoberá aj verš: Jak 5:16 Teda vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení. Mnoho vládze modlitba spravedlivého pôsobiaca.

Čítanie 1Kor 13 kapitola. Hymnus na lásku. Boh vymyslel úžasný spôsob, ako kresťana urobiť lepším a vymyslel aj miesto, kde tento proces lepšieho a lepšieho kresťana bude uskutočňovať. Ako prvý vzor lásky hľadajme v rodine, ktorú Boh ustanovil ako prvé spoločenstvo lásky. Kázeň rozoberá hymnus na lásku verš po verši.

Druhý príchod Pána Ježiša je už veľmi blízko. Svedčí o tom aj fakt, že postavenie Jeruzalemského chrámu bude čoskoro. Ktorá generácia sa dožije postavenia chrámu, tá sa dožije aj druhého príchodu Pána. Druhý príchod Pána bude na Olivovom vrchu. Kázeň vykladá aj Ohavnosť spustošenia, ktorá nastane tri apol roka pred druhým príchodom Pána. A tiež upozorňuje každého, kto prijme znamenie šelmy, že zahynie naveky v pekle.

Dokončenie rozoberania práce ADV teológa Moskalu. Teológ predkladá osem dôvodov proti večnému peklu a deväť dôvodov, prečo autor neverí vo večné peklo. V jednom z dôvodov autor označuje Boha, ktorý uvrhuje do večného pekla ako čarodejníka a horšieho ako sám diabol. Kázeň cez autorove odkazy na Biblické verše poukazuje na to, že teológ je neznalý Písma. Potom kázeň ešte predstavuje stručne významného ADV teológa Samuela Bacchiocchiho, ktorý ako jediný nekatolík študoval na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Jeho rigorózna práca bola na tému: Od soboty k nedeli, kde skrze „cirkevných otcov“, apokryfy, historikov či názory RKC a ADV teológov klamne dokazuje, že nedeľa ako Pánov deň je tu až od konca druhého storočia.

Kázeň stručne rozoberá 16. kapitolu Lukášovho evanjelia. Začína príbehom nespravodlivého správcu, ktorý mal byť prepustený, lebo zle hospodáril s pánovým majetkom. Takými správcami Božieho majetku je každý kresťan. Každý kresťan bol „inštalovaný“ do určitého prostredia, či bohatého, či chudobného. A či sme bohatí, či chudobní, rovnako sme zodpovední za investovanie Pánovho majetku do Božieho kráľovstva v miere, ktorá nám bola daná do správcovstva. Pán Ježiš v Písme viackrát usvedčuje boháčov, že ich srdce patrí mamone (Mt 19,23; Lk 6,24; Lk 18,23…) Potom je vyložený príbeh boháča a Lazára. Pán Ježiš v ňom osobne ako Boh zjavil, ako to bolo vtedy v posmrtnom živote. (pozri schému z predošlej kázne) Z tohoto príbehu potom možno tvoriť základ celkovej biblickej posmrtnej náuky.

Kázeň pokračuje v rozoberaní práce ADV doktora teológie, ktorú si môžete stiahnuť pri kázni z 28.10.2018. Kázeň predkladá teológove argumenty o zániku pekla, kde teológ pridáva ku nim aj odkazy na biblické verše. Ale pozretím sa do Božieho slova uvidíme, že verše, na ktoré autor odkazuje hovoria opak toho, čo autor tvrdí. Božie slovo hovorí stále o večnom pekelnom ohni. Ďalej kázeň hlbšie rozoberá to čo bude po smrti zo zosnulými, či ako je to a ako to bude s padlými anjelmi.

Pridávam ku kázni aj PDF súbor pre ľahšie pochopenie toho, o čom sa kázalo aj foto so schémou toho, ako Biblia zobrazuje popis posmrtného stavu ľudí:

PDF:

falošné učenia Adventizmu 8

Biblická schéma posmrtného stavu ľudí

 

Kázeň pokračuje v rozoberaní Adventistických, ale ale aj ateistických falošných pohľadov na Boha, jeho spravodlivosť a večné peklo. Kázeň rozoberá šesť falošných predstáv očami Adventistického teológa, ktorého brožúrka je priložená pri predošlej kázni. Srdcom veriaci verí na spravodlivosť o hriechu, o trestoch za hriech o Kristovej spravodlivosti pripočítanej veriacemu a ústami sa vyznáva na spásu (Rim 10, 10) Skrze pravdy evanjelia kázeň ukazuje, že autor a Adventisti neveria evanjeliu, Božej spravodlivosti a pravému Bohu zjavenému v Biblii.

J.-Moskala-Otazka-pekla

Kázeň rozoberá dnešný Adventistiský humanistický pohľad na Boha, jeho spravodlivosť a súdy. Doktor teológie v hore uvedenej brožúrke predstavuje pohľad na Boha, ako ho vnímajú dnešní Adventisti, či ateisti, či aj inoverci. Večné pekelné muky sú podľa autora dôkazom nespravodlivého sadistického Boha, tyrana. Ale Božie slovo nám jasne zjavuje, že pre tých, ktorí neuveria, tým sú určené večné pekelné muky. Kázeň biblicky rozoberá aj vetu po vete teológove argumenty na jeho falošný pohľad na Boha, na jeho súdy, jeho spravodlivosť. Naproti falošnému pohľadu na Boha kázeň dokazuje, že Boh v živote človeka po určitý čas robí iniciatívu, aby hriešnik nezahynul, ale žil. Každý človek zo stvorených vecí poznal, áno, skutočne poznal Boha, jeho božstvo a moc, že Boh dva-trikrát za život osvecuje človeka svetlom živých. Napriek tomu  si vždy človek volí cestu proti Bohu a neoslavuje ho ako Boha… Preto ak neuverí evanjeliu, skutočne skončí na veky v pekelných mukách. Pokračovanie rozboru teológovej práce bude v ďalších kázniach.

 

Adventisti siedmeho dňa veria – je kniha, ktorá obsahuje vieroučné body Adventizmu. Kázeň pomeraním podľa Božieho slova rozoberá niektoré vieroučné body a tiež vykladá čo je to „predadventný vyšetrovací súd“. Spor medzi dobrom a zlom je podľa učenia Adventistov „tajomstvo tajomstiev“.

Kázeň predstavuje najprv Zákon z iného uhlu pohľadu a znova dokazuje, že Zákon nie je rozdelený na morálny a ceremoniálny. Potom podáva výklad k roku 1844, ktorý je súčasťou vierovyznania Adventizmu. Kázeň odpovedá z ktorých Biblických veršov odvodili rok 1844 a čo všetko nebiblické tento rok obsahuje v sebe.

Zákon mal historický počiatok na Sinaji a koniec na Golgote. Aj nariadenia sobotného dňa končia na Golgote. Kázeň sa zaoberá aj sobotou, či je pečaťou živého Boha, či je večná… Adventisti tvrdia, že desatoro, teda hlavne sobota platí aj dnes a podľa desatora budeme súdení… Tvrdia, že bol zrušený ceremoniálny zákon a nie morálny. Kázeň ale usvedčuje Adventistov, že nedodržiavajú ani sobotu, ani druhé prikázanie Desatora.

Kázeň podáva stručný vznik Adventizmu. Dvakrát nesprávne prorokovaný druhý príchod Pána Ježiša nebol dôvodom pre usvedčenie falošných prorokov, ale pre vznik novej organizácie. Kázeň vysvetľuje čo je Zákon, a prečo nemožno mať zákon ceremoniálny a morálny a prečo Desatoro nemožno oddeľovať od Zákona.

 • Kázeň z 12.8.2018

Falošné učenia Adventizmu 1.Úvod

Božie slovo je meradlom pravdy a rozpoznania falošných učení. Povinnosťou Kristových pastierov je pásť Kristov ľud na Kristových pastvinách a poznať všetky život ohrozujúce nástrahy v širokom okolí pastvín. Ekuména ale zaslepila oči mnohým donedávna veriacim cirkvám a u týchto dnes už ľudských organizácií tak neexistuje poznanie nebezpečenstiev. Iba humanizmu, dobroty a falošnej lásky. Pravé poznanie a učenie o Bohu je nahradené ľudskými aktivitami a náukami.  Kázeň stručne približuje štruktúru Adventizmu a piliere Adventizmu.

Kázeň poukazuje na podriadenosť jedni druhým: ženy mužom, mužov Kristovi, deti rodičom, pracovníci zamestnancom. Lebo tak je to spravodlivé pred Bohom a tak sa napĺňajú Božie prikázania. Vzťah muža a ženy má byť ako vzťah Krista a cirkvi.  List Efezanom končí duchovným bojom, výklad duchovného boja je v štyroch kázniach z januára a februára 2017. Tak máme ukončený celý výklad, verš po verši, celého listu Efezanom.

Link na film (H)Ozeáš, ktorý robili kresťania (skopíruj odkaz a daj do vyhľadávača) Pred pozretím filmu prečítaj si prvé tri kapitoly knihy (H)Ozeáš.

https://gloria.tv/video/gwo8PJFDbNpT2sbvFj8pdvdf4

(pozor, tá stránka nie je kresťanská, len film je kresťanský. Odkazujem na film, nie na stránku)

Poznanie Boha je pre znovuzrodeného kresťana rovnako dôležité ako dýchať. Táto kázeň sa zameriava na ohromujúcu Božiu svätosť a jej rozhodujúci význam v živote Božích detí.

Boh nás povolal na to, aby sme kráčali s Ním vo viere a v posvätení každý jeden deň bez výnimky…

Niet na Zemi človeka, ktorý by sa nestretol s otázkou života a smrti a hlboko sa nad týmito vecami nezamýšľal. Každý vie, že zomrie. Bez preháňania – už po narodení sa tvoja smrť nezadržateľne blíži každým dňom viac. Prečo musíme umierať? Vieš koľko ti ostáva? Je tu jediná možnosť ako uniknúť. Boh dáva možnosť vyslobodenia, a ak ju prijmeš, už nikdy viac sa s otázkou umierania nebudeš zaoberať. Nikto iný ako Boh tento problém nevyrieši…

Kresťan nemá nasledovať svetské idoly, ale máme nasledovať toho najdokonalejšieho – samotného Boha, pretože je jeho milovaným dieťaťom. Kázeň vysvetľuje, čo nemá kresťana charakterizovať,  do akej miery piť opojné nápoje, čo je to napĺňanie Duchom a ako sa medzi sebou majú kresťania správať.

Dokončenie výkladu 4 kapitoly. Apoštol Pavol uvádza štyri charakteristiky ľudí bezbožných ľudí, čiže ľudí nemajúcich a nepoznajúcich Boha. Ľudia žijúci svoje životy, so svojimi pohľadmi na svet, na hriech, na Boha, na život po smrti… chodia v márnosti svojej mysle. Človek, ktorý hreší, má v sebe prirodzený Boží zákon a pozná právo Božie, že si za hriech zasluhuje smrť. Každý jeden smrteľník pozná tento zákon! No otupovaním svedomia do bezcitnosti sa oddávajú hriešnosti a nenásytnej žiadosti ešte viac…

Pán Ježiš ustanovil vo svojej cirkvi niektorých za: apoštolov, prorokov, evanjelistov, pastierov a učiteľov. Každá služba je v Písme aj opísaná, definovaná. Iné úrady ako kňazov, arcibiskupov, kardinálov, pápežov Písmo nepozná. Pán Ježiš dal dary konkrétnym kresťanom a ustanovil ich do služby, aby pripravovali svätých na dielo služby a aby sme mali jednotu viery skrze poznanie Písma a Syna Božieho a aby sme neboli zmietaní kadejakými ľudskými učeniami a zvodcami.

Po doktrinálnych pravdách apoštol Pavol prosí nielen Efezanov, ale aj nás, aby sme chodili hodní povolania, ktorým sme boli povolaní a aby sme sa znášali navzájom v láske a zachovávali jednotu Ducha vo zväzku pokoja.

Apoštol Pavol píše z väzenia v Ríme. Je väzňom. Nie politickým, či náboženským, ale Ježiša Krista. Všetko, či dobré, či zlé, čo sa deje v jeho a našom živote je riadenie Božie. Aj kresťania pred príchodom Pána budú prenasledovaní, či vodení pred vladárov, či vo väzení. Bude to z vôle Božej, bude to kvôli tomu, aby od nás prenasledovatelia a panovníci mohli počuť evanjelium. Evanjelium, v ktorom zaznie Božia spravodlivosť a budúci súd pre tých, ktorí mu neuveria.

 • mp3 kázeň z 15.4.2018

Výklad Listu Efezanom 2 kapitola.

Čítanie: List Efezanom 2 kapitola. (Prvá kapitola bola vykladaná 18.2.2018) Kázeň opisuje mesto Efez, ktoré bolo spomínané v Skutkoch apoštolov, v Liste Timotejovi a v Zjavení apoštola Jána. Druhá kapitola Efezanom poukazuje hlavne na úplnú skazenosť človeka a Božie milosrdenstvo a milosť pri povolaní hriešnika. Na spasenie skrze vieru, bez skutkov. V Novom zákone neexistuje kamenný chrám, každý znovuzrodený kresťan je ďalším kameňom vbudovaným do skutočného Božieho chrámu.

Čítanie: Jozue 7 kapitola. Hriech jedného človeka spôsobil, že Izrael pri dobýjaní mesta Haj utrpel porážku. Jozue ako správny Boží prostredník medzi Bohom a Izraelom koná so staršími Izraela pred Bohom pokánie. No Boh označuje vinníka a zlo musí byť vyhladené z tábora. Až vyhladením zla môže ďalej Izrael pokračovať v úspešnom dobýjaní Bohom zasľúbenej zeme. Podobne zbory, či samotní kresťania, keď nastanú nejaké prekážky či problémy u kresťanov, či v zbore, tak  majú predstúpiť kresťania, alebo straší zboru v pokání pred Pána a v pravde Písma skúmať, či je to skúška alebo Boží zásah, trest. A ak nájdu prekážku, tak musia odstrániť zlo zo svojho stredu.

 • mp3 kázeň z 18.3.2018

Vzbury Izraela, Jozue, Jericho.

Čítanie: Jozue 6 kapitola. Kázeň najprv stručne uvádza vzbury voči Bohom ustanoveným vodcom – voči Bohu, od vyjdenia z Egypta po 40 ročný trest putovania púšťou. Keď buriči pomreli, Izrael vchádza do Kanaánu pod vedením Jozueho. (Význam mena Jozue – Jahve, Pán je spása) Jozue ako predobraz Pána Ježiša poslušne plní Božiu vôľu a tak národ až veľmi ľahkým spôsobom zaujíma zem, ktorá mu bola Bohom zasľúbená.

 • mp3 kázeň zo 4.3.2018

Kráľovské kňazstvo.

Čítanie Exodus 34. kapitola. Kázeň nadväzuje na kázeň zo 4.2.2018. Boh si vyvolil Izrael ako kráľovské kňazstvo. Po tom ako si Izrael vytvoril zlaté teľa bol Izrael rozdelený na kráľov a kňazov. Leviti boli prostredníkmi medzi Izraelom a Bohom. Ostatní museli zaujať zem a vládnuť v nej. Smrťou Pána Ježiša, roztrhnutím opony na svätyni svätých znova nastupuje kráľovské kňazstvo. Naše kraľovanie, náš boj nie je proti telu ale je to duchovný boj (odporúčam vypočuť si kázne o duchovnom boji zo začiatku roka 2017), Naše kňazstvo je v každodenných obetiach chvály. V Tisícročnom kráľovstve bude naše kráľovstvo a kňazstvo nielen duchovne ale aj navonok realizované.

 • mp3 kázeň z 18.2.2018

Vyvolenie-pre-večný-život.mp3

Čítanie: List Efezanom, 1. kapitola. Žalm 139. Boh si vyvoľuje hriešnika, aby bol obrazom Krista na zemi. Keby neexistovalo vyvolenie, všetci by sme zahynuli vo večnom ohni. Ak niekto v Biblii bol Boží muž, žena, či v Novom Zákone Božie dieťa, tak Biblia vždy hovorí o ňom ako o vyvolenom. Každý, kto chce a hľadá Pána takého aký je, nájde ho. Chceš hľadať Pána a nájsť ho? Hľadaj ho celým srdcom.

 • mp3 kázeň zo 4.2.2018

Hlavou muža je Kristus a muž vedie svoju rodinu ku Kristovi

Čítanie: Exodus 19 kapitola. Pokračovanie predošlej kázne o Stvorení Adama a Evy v aplikácii na Krista a cirkev. Deň Pánov – túžbu po oslave Boha má každý človek v srdci. Rebríček Priorít Boha. Najcitlivejšie miesto Boha je bohoslužba. Kráľovské kňazstvo v SZ a NZ. Svätou povinnosťou kráľovského kňaza je byť v deň Pánov na bohoslužbe a uctievaní Boha.

 • mp3 kázeň z 21.1.2018

Stvorenie Adama a Evy v aplikácii na Krista a Cirkev

Čítanie: Efezanom 5 kapitola. Adam bol utvorený z hliny. Na Adama Boh priviedol tvrdý spánok a Adam bol stavebným materiálom, z ktorého bola utvorené Eva. Pán Ježiš Kristus je stavebným materiálom, skrze ktorého je utvorená jeho Cirkev. Eva bola viditeľným obrazom Adama a bola utvorená na pomoc Adamovi. Cirkev Kristova (nie Rímska)  je viditeľným obrazom Krista a bola utvorená aby zjavovala  Krista na zemi.

 • mp3 kázeň zo 7.1.2018

Aktualizácia znamení čias, (H)Armagedon

Čítanie: Zjavenie 19. kapitola. Kázeň poukazuje na posledné udalosti ktoré sa odohrali v minulom roku a majú tak vplyv na blízke znamenia druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Ale Pán Ježiš Kristus nepríde, kým sa nezjaví na scéne Antikrist. Kázeň ďalej vykladá posledný priebeh konca časov – priebeh (H)Armagedonu a Boží masaker vojsk národov, ktoré budú tiahnuť na Izrael, na Jeruzalem.

 • mp3 kázeň z 24.12.2017

Boží zámer stvorenia človeka

Čítanie Gn 1,26 – 2, 25. Kázeň odpovedá na to, prečo Boh stvoril človeka na na túto zem, ako človek zlyhal, prečo Boh Satana nezničil, prečo Adama po prvom hriechu nezahubil, prečo prišiel Boh v ľudskom tele na túto zem  a prečo musí byť Boží zámer najprv vyplnený a až potom bude nové nebo a nová zem. Kázeň aj stručne odpovedá na otázky ohľadom Vianoc.

 • mp3 kázeň z 10.12. 2017

Ako byť viac duchovný

Čítanie: Rimanom 6 kapitola. Náboženstvá vymýšľajú rôzne spôsoby ako byť viac duchovný. Poriadajú duchovné cvičenia, sústredenia, jogíni sa v tureckom sede učia prijímať energiu, charizmatici vystrú ruku a vháňajú viac „ducha“ do človeka… Kázeň odpovedá na to čo Božie slovo hovorí o tom ako byť viac duchovný, ako byť menej telesný a ako sa viac a viac približovať k podobnosti Božej.

 • mp3 kázeň z 26.11.2017

Nakoniec bude Boh všetko vo všetkom

Čítanie: Zjv 21 kapitola celá a 22 po siedmy verš. Dnes je v Rímskom katolicizme nedeľa Krista Kráľa. No Písmo nám zjavuje že ešte Kristus nekraľuje viditeľne v tomto svete. Kázeň vysvetľuje podľa Písma ako bude Kristus viditeľne kraľovať. Po Kristovom viditeľnom kraľovaní odovzdá Syn kráľovstvo Bohu a Otcovi.  1Kor 15:28 „A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa aj sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom.“

 • mp3 kázeň z 12.11.2017

Duch Boží, Duch Svätý

Trojičná kázeň o Duchu Svätom. Čítanie 1Kor 15 kapitoly a rozoberanie verša : Jn 7:39 „Ale to povedal o Duchu, ktorého mali dostať uverivší v neho. Lebo ešte nebolo Svätého Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.“
Kázeň vysvetľuje prečo ešte nebol Duch Svätý. Na základe toho vysvetľuje dokonalý vzťah Trojice a jasne dokazuje, že keby nebol Pán Ježiš Kristus pravý Boh a pravý človek, nemohol by byť Duch Svätý v znovuzrodenom kresťanovi.

 • mp3 kázeň z 29.10.2017

Zasľúbenia Písma pre veriaceho v pravého Boha

Čítanie: Izaiáš 49. kapitola. Starozákonné zasľúbenia Písma týkajúce sa Pána Ježiša a Izraela sa vzťahujú aj na spaseného kresťana a v Novom Zákone sú zopakované inými slovami. Kázeň sa zaoberá aj Trojičnými veršami a dokazovaním Pána Ježiša Krista ako Pravého Boha a pravého človeka, ako Jahveho, Hospodina.

 • mp3 kázeň z 15.10.2017

Krstná náuka 3. Krst na odpustenie hriechov

Čítanie: Skutky apoštolov 2 kapitola. Kázeň odpovedá, čo znamená pokrstenie v meno Pána Ježiša na odpustenie hriechov, čo znamená meno Pána Ježiša. A čo znamená byť pokrstený.

 • mp3 kázeň z 1.10.2017

Krstná náuka 2. Kto uverí a dá sa ponoriť, bude spasený

Čítanie: Exodus 12 kapitola.V Písme sa vyskytuje veľa prikázaní na oddelenie sa od tohoto sveta. Izrael mal vyjsť z Egypta. Ten, kto uveril, kto je poznačený krvou Baránka, ten sa má oddeliť a  hneď sa vydať na cestu do zasľúbenej zeme. Cesta ale vedie cez vodu. Voda je symbolom krstu. Len ten, kto je poznačený krvou baránka vyjde zo sveta, z falošných náboženstiev, z ekumény a dá sa ponoriť.

 • mp3 kázeň zo 17.9.2017

Krstná náuka 1. úvod

Čítanie: Matúš 18 kapitola. Výklad verša Mt 18,20 a jeho kontextu: „Lebo kde sa dvaja, alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede.“  Už Pán Ježiš nám definuje, čo je zhromaždenie veriacich. To, čo znovuzrodený človek vyznáva ústami, to potvrdzuje skutkami. Olej a víno – prítomnosť Ducha Svätého v človeku a prítomnosť znovuzrodeného v cirkvi, zbore, spoločenstve znovuzrodených je vnútorným a vonkajším znakom rozpoznania skutočne znovuzrodeného kresťana a jeho následného krstu. Kázeň odpovedá aj na otázky čo je a čo nie je zhromaždenie podľa Pánovho poriadku.

 • mp3 kázeň z 3.9.2017

Ježiš Kristus, majúc božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom

Apoštol Pavol píše list Filipanom z väzenia. V liste píše, ako sa modlí za Filipanov, aby ich láska rástla v pravom poznaní a všestrannom chápaní, aby boli schopní posúdiť, čo je dobré a čo nie, aby boli skrze pravé poznanie čistý a bez hanby na deň príchodu Krista. Ako príklad uvádza Krista Ježiša a a jeho zmýšľanie, jeho príklad poníženosti, pokory a poslušnosti Otcovi. Nielen Pavol ale celé Písma vyzývajú k jednému poznaniu Písma v jednom Duchu.Vyzýva Filipanov, aby pevne stáli v jednom Duchu a spoločne bojovali za vieru evanjelia. Evanjelium bez Krista Ježiša ako absolútneho Boha a absolútneho človeka nie je evanjelium.

 • mp3 kázeň z 20.8.2017

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes, naveky

Pokračovanie výkladu listu Hebrejom, prvej kapitoly. Apoštol Pavol nielen Židom ale aj iným zborom vysvetľuje skrze citovanie Starého Zákona Ježiša Krista ako pravého a večného Boha, ako večného Božieho Syna. Už za apoštolov boli rôzne herézy popierajúce Božieho Syna.  Kto uberá Synovi z Božských vlastností, ten uberá z Otcových vlastností. Kto zapiera Syna, zapiera Otca. Otec a Syn sú jedno.

 • mp3 kázeň z 6.8.2017

Spytujete písma, lebo vy sa domnievate, že v nich máte večný život, ony sú to, ktoré svedčia o mne

Čítanie prvej kapitoly Hebrejom a rozoberanie prvého verša prvej kapitoly. Boh hovorieval otcom skrze prorokov. Kto je ten Boh? Vo svetle dôkazov Písma vidíme, že ten Boh čo hovorieval otcom v prorokoch je trojjediný a trojosobný Boh. A Písma svedčia, že Ježiš Kristus je pravý Boh a večný život.

 • mp3 kázeň z 23.7.2017

Vyjadrenie sa k situácii v NKZ BA

Najzákladnejší základ kresťanského učenia je poznanie samotného  Boha, ktorému kresťan uveril, ktorý ho zachránil, spasil a ku ktorému raz príde. Ak človek uverí v iného Boha, inú skalu, iný základ, iné charakteristiky Boha, nemôže dôjsť k pravému Bohu.

 • mp3 kázeň z 2.7.2017, kázal Rasťo

Poznanie Pána Ježiša Krista z Písem Starého Zákona

Čítanie evanjelia podľa Jána 8 kapitola. Pán Ježiš vyčíta zákonníkom a farizejom že skúmajú Písma a nepoznajú ho, zatiaľčo Písma SZ hovoria o ňom. Učení náboženskí predstavitelia požadujú dvoch svedkov, že Pán Ježiš je Boží Syn, Mesiáš. Lenže Pán Ježiš najprv odpovedá, že on sám svedčí o sebe. Teda že je Boh a Boh sa nepotrebuje obhajovať. Potom ale predstavuje dvoch svedkov. Jednoduchí, maličkí ako Filip, Natanael, či Timotej spoznali hneď Pána Ježiša. No učeným zákonníkom a farizejom nestačilo nič, pretože oni boli svojou normou pravdy. Kázeň zároveň objasňuje skrze prvé verše Genezis, ako sa Boh predstavuje, či skrze verše, že Boh je jeden a predsa ich je viac osôb. Že Pán Ježiš je večný a je pravým Bohom so všetkými atribútmi.  (viď Iz 9,6) Kázeň naväzuje na učenie o Trojici a Pán Ježiš je pravý Boh a pravý človek. Aj na kázeň z 9.11.2014 – Posväť sa meno Tvoje…

 • mp3 kázeň z 18.6. 2017, kázal Rasťo

Boh je spasiteľom všetkých ľudí, najmä verných

Rozoberanie 1Tim 4 kapitoly. Apoštol Pavol píše proroctvo Timoteovi o posledných časoch. V ňom poukazuje na znaky, podľa ktorých veriaci majú v budúcnosti rozlíšiť falošných učiteľov, ktorí budú učiť učenie démonov. Ďalej kázeň poukazuje na verš 1 Tim 4,10, ktoré aj v minulosti, aj dnes mnohí vytrhujú z kontextu a nesprávne vysvetľujú. Univerzalizmus hlásal, že Boh nakoniec aj tak spasí všetkých ľudí. Lenže to by verš nezačínal: Lebo nato i pracujeme i zápasíme i pohanenia nesieme, že sa nadejeme na živého Boha…

 • mp3 kázeň zo 4.6.2017, kázal Rasťo

Desiatky 6

Rozoberanie prvého listu Korinťanom deviatej  kapitoly. Apoštol Pavol sa bráni pred súdmi niektorých falošných učiteľov. Napriek tomu, že neprijíma od Korinťanov žiadnu finančnú podporu, napriek tomu je niektorými obviňovaný, že nie je apoštol. V Gréckej kultúre boli rečníci hodnotení podľa toho, koľko brali za svoje filozofovanie. Apoštol Pavol predkladá Biblický princíp platenia služobníkov Božieho slova, no sám sa ho kvôli evanjeliu aj kvôli niektorým podozrievavým ľuďom dobrovoľne zrieka. Tak ako je robotník v práci skrze zmluvu so zamestnávateľom dohodnutý na určitej mzde, ktorú mu zamestnávateľ platí, tak Boh zazmluvňuje služobníkov jeho slova v Písme, že majú z evanjelia aj žiť.

 • mp3 kázeň z 21.5.2017, kázal Rasťo

Desiatky 5

Kázeň sa zaoberá starostlivosťou o vdovy v období vzniku cirkvi, v období, kedy ešte cirkev rastie počtom a vierou v Jeruzaleme. Vdovy totiž nemali žiaden dôchodok.  Kázeň rozoberá aj Novozákonné princípy ako sa má starať v období keď už vzniknú zbory o vdovy  o chudobných, núdznych, či kresťanov, ktorých postihne nešťastie.

 • mp3 kázeň zo 7.5.2017, kázal Rasťo

Desiatky 4

Pán Ježiš vysiela dvanásť učeníkov a vysiela aj sedemdesiat učeníkov ohlasovať Božie kráľovstvo. Zadarmo dostali, zadarmo majú dávať. Ako to dať do súvisu s o slovami Pána Ježiša:“ Robotník si zaslúži svoju mzdu“? Kázeň poukazuje na to, akým spôsobom počas pôsobenia Pána Ježiša tu na zemi sa staralo o Pána Ježiša, apoštolov, učeníkov, ale aj o chudobných.

 • mp3 kázeň z 23.4.2017, kázal Rasťo

Desiatky 3

Kázeň predstavuje stručnú históriu dávania desiatku a Starozákonný Bohom nariadený systém desiatkov, ktoré boli určené pre chrám, pre kňazov, levitov a ich rodiny. Nedať desiatok znamenalo hriech, smrť a prekliatie. Ježiš Kristus nás oslobodil od prekliatia Zákona. Desiatky sú súčasťou Mojžišovho Zákona. Nový Zákon má veľa možností ako použiť pri dávaní slovo desiatok, ale nikdy ho nepoužije. Lebo Novozákonný človek nežije pod Zákonom a prekliatím.

 • mp3 kázeň z 9.4.2017, kázal Rasťo

Desiatky 2

Chudobná vdova hodila do chrámovej pokladnice dve drobné mince, zatiaľčo bohatí dávali veľa. Chudobná vdova nedala desiatok. Kto bude mať teda väčšiu odmenu v nebi? Kázeň odpovedá aj na otázku: ako je to možné, že kresťania tu na zemi budú mať dostatok k svojmu životu?

 • mp3 kázeň z 19.3.2017, kázal Rasťo

Desiatky 1časť, Úvod

Desiatky sú pre niektorých kontroverzná téma, pre niektorých je to téma ako každá iná. Sú v Novom Zákone desiatky?  Máme dávať desiatky? Boh nás chce ochudobňovať aj z toho mála čo máme? Nový Zákon hovorí o štedrom dávaní. Koľko znamená štedro? V kázni sú predostreté aj ľudské zmýšľania srdca, keď sa má jednať o dávanie, prispievanie.

 • mp3 kázeň z 26. 2.2017, kázal Rasťo

Duchovný boj 4

Rozoberanie Ef 6,10-20. Čo predstavuje výstroj a výzbroj, ktorú prikazuje Boh kresťanovi, aby ju mal oblečenú? Čo je opasok pravdy, pancier spravodlivosti, obuv pohotovosti evanjelia, štít viery, prilba spásy a meč Ducha? Kresťan sa oblieka do Božej nie svojej výstroje. Kresťan dostáva do boja Božiu zbraň – Božie slovo, nie ľudské zbrane – teológie, Tradície, súkromné zjavenia…

 • mp3 kázeň z 29.1.2017, kázal Rasťo

Duchovný boj 3 časť

Zbrane duchovného boja nie sú telesné, ale majú silu od Boha boriť hradby. Boríme výmysly a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi. (2 Kor 10, 3 -5) Čo sú hradby v mysliach ľudí? Ako správne útočiť na démonské a ľudské výmysly? Prečo nebojujeme priamo s démonmi, ale iba s ich výmyslami? Prečo nemôžeme démonom prikazovať? Kázeň hovorí aj o páde Satana, akým anjelom bol Satan pred pádom, aké mal postavenie pred pádom a koľko anjelov strhol so sebou.

 • mp3 kázeň z 15.1.2017, kázal Rasťo

Duchovný boj 2 časť

Rozoberanie prvých veršov z listu Efezanom 6, 11-12: „Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.“ Tento Boží príkaz „oblečte si Božiu výzbroj“ platí pre každého jedného kresťana v zbore.  Každý človek v zbore má poznať Božiu pravdu celú – má byť oboznámený s Božími pravdami ale aj diablovými zvodmi. Ak to tak nie je, diabol na kresťanov útočí práve skrze tieto nechránené, neoblečené miesta.

 • mp3 kázeň z 1.1. 2017, kázal Rasťo

Duchovný boj 1. Úvod

Kázeň najprv poukazuje na niektoré formy duchovného boja v Rímskom katolicizme a potom podľa listu Efezanom 6, 11 – 20 poukazuje na Cirkev, zbor ako armádu, na kresťana ako na vojaka.  Na svete sú dve duchovné mocnosti – mocnosti Boha a mocnosti Satana. Obe mocnosti sú vysoko organizované. Každé náboženstvo nepoznajúc Písmo si vymýšľa množstvo spôsobov, ako bojovať proti zlu. Keďže náboženstvá sú na strane démonských mocností, boj proti zlu v týchto mocnostiach, alebo boj proti štruktúram tejto mocnosti sa vždy obráti proti bojujúcim. Len na strane Božej, v Božej armáde, v zbore, cirkvi a podľa Božieho spôsobu je boj proti démonským mocnostiam možný a s víťazným koncom.

 • mp3 kázeň z 18.12.2016, kázal Ľuboš

Pán Ježiš Kristus – jediný Veľkňaz

Pán Ježiš je posledný obetujúci veľkňaz. Svojou jedinou dokonalou obetou, posvätil každého kto v Neho uverí raz a navždy. Potreba obetujúcich a rituály obiet konajúcich kňazov navždy skončili. Pán Ježiš ukončil starozákonné kňazstvo a kňazom učinil každého jedného, kto v Neho verí. Od tejto chvíle, nieto viac žiadnych kňazov, žiadneho iného „veľkňaza“. Každý kto tvrdí opak, otvorene klame a popiera, že Ježiš Kristus sám je Pán, Kráľ, Veľkňaz a Boh všetkej moci. A čo Ty ?

 • mp3 kázeň zo 4.12.2016, kázal Rasťo

Žena-ktorá-má-okolo-hlavy-dvanásť-hviezd celá

Rozoberanie Zjavenia apoštola Jána 12 kapitoly. Kázeň odpovedá na otázku, kto je tá žena, ktorá má okolo hlavy dvanásť hviezd. Kázeň rozoberá podrobne verš za veršom celú kapitolu. V kapitole sa odohrávajú veci posledných čias, súženie, Tisícročné kráľovstvo, aj ako sa majú zachovať obrátení kresťania v súžení. Rímskokatolíci na sviatok Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta čítajú polovicu z kapitoly a vzťahujú ju na Pannu Máriu, na korunovanie Panny Márie.

 • mp3 kázeň z 20.11.2016, kázal Ľuboš

Pozvanie k poznaniu dobroty Boha

Spása je dar, z milosti. Ako ale prijať tento dar ? Aký skutok je treba urobiť, aby sme mohli byť spasení ? Táto evanjelizačná kázeň ukazuje dobrotu a láskavosť, všemohúceho Boha, Stvoriteľa a Pána všetkého, ktorý vo svojej zvrchovanej milosti a láskavosti za tento svoj prenesmierny dar nič viac nežiada – iba vykonať skutok Boží!

 • mp3 kázeň zo 6.11.2016, kázal Rasťo

Potomstvo, ktoré drtí diablovi hlavu

Rozoberanie Genezis 3, 14 – 15, o nepriateľstve medzi ženou a hadom, medzi ženiným potomstvom a diablovým potomstvom. Vysvetlenie slov: prvorodený, jednorodený. Kázeň odpovedá na veľa otázok, predovšetkým na tieto: Kto je tá, čo drtí diablovi hlavu? Rímskokatolícka náuka, vizionári, Tradícia, magistérium, zjavenia, exorcisti jednohlasne tvrdia: Je to Panna Mária. Teraz Rímskokatolíci vydali knihu: Francesco Bamonte: Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov. Prečo démoni sa rúhajú Bohu, Ježišovi Kristovi, ale nikdy sa nerúhajú Panne Márii? Prečo démoni pred Bohom nemajú strach, ale pred Pannou Máriou sa trasú? Prečo sa démoni boja kríža, svätenín, ruženca…? Prečo exorcisti dokážu vyháňať démonov? Ako je to s posadnutými kresťanmi? Ako vyháňať démonov z posadnutých ľudí?

 • mp3 kázeň z 23.10. 2016, kázal Rasťo

Jakubov list. Spása a ospravedlnenie je zo skutkov, alebo z viery?

Rozoberanie Jakubovho listu, kapitola 2,14 – 26. Tieto verše pojednávajú o spasení a ospravedlnení. Rímskokatolícka náuka tvrdí, že toto je spása zo skutkov. Je to naozaj tak? Odporuje náuka skrze apoštola Pavla  o spasení a ospravedlnení z viery s Jakubovým listom o spasení a ospravedlnení zo skutkov? Alebo sa dá spasiť aj vierou aj skutkami? Alebo si Písmo odporuje a je potom nedôveryhodné? Kázeň rozoberá aj historický kontext listov a údajné založenie zboru v Ríme apoštolom Petrom.

 • mp3 kázeň z 9.10.2016, kázal Rasťo

Evanjelium do hĺbky podstaty. Čo mám robiť, aby som bol spasený?

Kázeň odpovedá na otázky: Mám sa modliť, aby ma Boh zachránil, čiže spasil? Mám volať, k Bohu, aby ma spasil? Mám vyznávať svoju vieru denne, aby som bol spasený? Mám konať dobré skutky, aby som bol spasený? Mám byť pokrstený, aby som bol spasený? Mám činiť pokánie aby som bol spasený? Mám vyznávať hriechy, aby som bol spasený? Mám toto všetko, alebo niečo iné robiť, aby ma Boh spasil?

Podľa Božieho slova, teda podľa samotného Boha existuje len jedna podmienka spásy – viera.

Mnohí sa však domnievajú, že veriť nestačí. A že k tomu, aby sme mohli byť spasení, musíme veriť a ešte k viere niečo pridať. Myslia si to ale preto, lebo nerozumejú tomu, čomu treba veriť, a nevedia čo je viera.

A miešajú verenie s tým, čo býva výsledkom živej viery a čo je vyjadrením živej viery.

 

 • mp3 kázeň z 25.9.2016, kázal Rasťo

Evanjelium do hĺbky podstaty – význam Kristovho kríža a Kristovej krvi

Kázeň odpovedá na otázky: Kedy sa kresťan stal súčasťou Kristovho tela? Zomrel Pán Ježiš na kríži za mňa, pre mňa, so mnou, alebo je správne že kresťan zomrel s Kristom? Kedy sme zomreli s Kristom – počas krížovej cesty sme umierali spolu s ním? Kresťan je Kristovým telom, alebo Ježišovým telom? Na prvý pohľad vyzerajú tieto otázky ako hra so slovíčkami. No v skutočnosti z nepresných vyjadrení Biblickej pravdy vznikli herézy Rímskej náuky. Kto je oprávnený používať slová zmierenia a čo sú to slová zmierenia? Akú úlohu má Kristov kríž a Kristova krv? Je ich úloha odlišná, alebo rovnaká? Prečo Boh žiada smrť pre toho, kto sa odváži pristúpiť do jeho prítomnosti bez krvi? Rímskokatolícka omša je nekrvavá obeta. Ako dopadnú tí, ktorí predstupujú pred Boha bez krvi?

 

 • mp3 kázeň z 11.9.2016

Dopĺňanie Kristových utrpení

Rozoberanie verša Kol 1:24 Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo…

Verš, ktorým si Rímskokatolícka náuka, Tradícia a mystici vykladajú svoje utrpenia, s ktorými spolupracujú na Kristových utrpeniach a ktorými zachraňujú duše živé aj duše v očistci.  Tak predsa svojimi utrpeniami môžeme zachraňovať duše, alebo má tento verš úplne iný význam?

 • mp3 kázeň z 28.8.2016, kázal Rasťo

Evanjelium do hĺbky podstaty. Vzkriesenie

Starozákonný predobraz vzkriesenia – Jonáš v bruchu veľkej ryby vyvrhnutý po troch dňoch a nociach. Kresťan s Kristom zomrel a s Kristom aj vstal zmŕtvych. Skutočná viera v Ježišovu smrť a vzkriesenie sa prejaví znovuzrodením človeka. Znovuzrodený človek už nikdy nepôjde do pekla.

Boh ale znovuzrodzuje človeka predovšetkým kvôli šíreniu evanjelia tam, kde evanjelium nie je zasiate. Kresťania musia prijať zodpovednosť za svoju službu, do ktorej si ich Boh povolal. Pred Božími zámermi kresťan neutečie.

Kázeň odpovedá aj na otázky ohľadom našej spásy a vzkriesenia: Ako sme si istý že naša spása je skutočná a naše hriechy odtrpené a odčinené? Boli by sme spasení, keby Bohočlovek Ježiš Kristus nevstal zmŕtvych? Prečo by sme žili vo svojich hriechoch, keby Ježiš Kristus nebol vzkriesený?

 • mp3 kázeň zo 14.8.2016, kázal Rasťo

Evanjelium do hĺbky podstaty. Zákon

Kázeň vysvetľuje otázky ohľadom zákona. Musia kresťania zachovávať zákon? (Mojžišov) Stratil zákon skrze vieru platnosť? Prečo nie sú veriaci pod zákonom? Čo znamená byť pod milosťou? Prečo je Kristus koniec zákona? Ako Kristus naplnil zákon a prorokov?

 • mp3 kázeň z 31.7.2016, kázal Rasťo

Evanjelium do hĺbky podstaty. Vysvetlenie základných spásnych slov ako hriech, odpustenie…

Kázeň vysvetľuje niektoré základné spásne pojmy. Bez správneho definovania pojmov nemôžeme ani správne chápať spásu a správne veriť Bohu a jeho slovu. Biblia rozlišuje hriech (jednotné číslo) a hriechy (množné číslo). Toto rozlíšenie ale tradičné náboženstvá ktoré sú mimo spásy nerozlišujú.  Čo je to odpustenie? Sú naše hriechy prikryté, alebo odstránené? Zachovával Kristus Zákon kvôli nám?

 • mp3 kázeň zo 17.7.2016, kázal Rasťo

Evanjelium do hĺbky podstaty. Ďalšie prejavy, dôkazy a činnosť Ducha Svätého v zachránenom človekovi

Ďalšou úlohou Ducha Svätého v zachránenom človekovi je uviesť ho do správneho poznania Boha, do plnej pravdy o Bohu, do plného poznania, čo Boh večne zaznačil pre ľudstvo vo svojom slove. Duch Svätý usvedčuje z hriechu a ukazuje na nápravu, Duch Svätý sa modlí v kresťanovi. (ale nie ako v charizmatizme, že nezrozumiteľne brble – to nie sú prejavy Ducha Svätého.)

 • mp3 kázeň z 3.7.2016, kázal Rasťo

Evanjelum do hĺbky podstaty. Duch Svätý. Pečať, závdavok Ducha

Pri skutočnom uverení Bohu vchádza do človeka Duch Svätý a zostáva v človeku navždy. Duch Svätý je Duch Otca a Syna. Čiže Boh je v človeku. Rímskokatolíci si spravili z Ducha Svätého patent, ktorý vlastnia, ktorý môžu rozdávať. Ale v skutočnosti nemajú Ducha Svätého, nemajú Boha. Hrajú na ľud nerozmýšľajúci ľud hry, aby ich držali ďaleko od Božích právd. Príklad: pri krste vraj dieťa dostáva Ducha Svätého. Pri Birmovke zas dostáva Ducha Svätého. Pri prijímaní prijímajú Ježiša. Napriek tomu volajú neustále, aby prišiel Duch Svätý z neba, aby Boh do nich prišiel… Kázeň podáva Biblické vysvetlenie, kto je Duch Svätý a podľa čoho sa dá rozoznať, kto má a kto nemá Ducha Svätého. Kto je a kto nie je Božie dieťa.

 • mp3 kázeň z 19.6.2016

Evanjelium do hĺbky podstaty. Čo je to milosť

Boh zachraňuje hriešnika milosťou. Zadarmo. Bez príčiny.

Rímskokatolícka náuka ale učí opak evanjelia: rôzne milosti pre spásu sa zbierajú skutkami, omšami, obeťami… no anulujú sa jediným ťažkým hriechom…

Kázeň odpovedá na rôzne otázky ohľadom Božej milosti: dostáva hriešnik milosť, pretože si ju zaslúži, alebo nedostane ju pretože si ju nezaslúži? Spasí Boh človeka až vtedy, keď človek pre svoju spásu urobí všetko čo je v jeho silách? Odoprie Boh človekovi spásu ak nie je dobrý, alebo je horší ako iní ľudia…?

 • mp3 kázeň zo 6.5.2016, kázal Rasťo

Blahoslavenstvá 3 časť

Dokončenie výkladu blahoslavenstiev. Len ten, kto má čisté srdce bude vidieť Boha. Spovedanie sa kňazovi neočisťuje človeka, pretože Boh definuje: krv očisťuje hriešnika. Omša je nekrvavá obeť a tak v žiadnom prípade nemôže platiť, očisťovať žijúcich hriešnikov, ani hriešnikov v očistci. Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, blahoslavení pre spravodlivosť a blahoslavení, ktorých prenasledujú… Každé blahoslavenstvo potvrdzuje len a len Božie evanjelium, Boží spôsob záchrany a konania v človeku so znovuzrodeným duchom.

 • mp3 kázeň z 22.5.2016, kázal Rasťo

Blahoslavenstvá 2 časť

Pokračovanie výkladu Blahoslavenstiev. Kto je blahoslavený plačúci, tichý, lačnejúci po spravodlivosti a milosrdný podľa výkladu Ríma a podľa Biblického výkladu? V každom blahoslavenstve sú obsiahnuté nie telesné, sociálne skutky človeka ale skutky kresťana vyplývajúce z jeho povolania:  šírenie evanjelia, trpenie pre zvestované evanjelium, život v zhromaždení, v spoločenstve spasených…

 • mp3 kázeň z 8.5. 2016, kázal Rasťo

Blahoslavenstvá 1 časť

Výklad Blahoslavenstiev, ktorý je úplne iný ako Rímskokatolícky. Predstavený je výklad  blahoslavenstiev podľa RKC, pápeža Františka a Biblický výklad. Telesný, nespasený, neznovuzrodený človek v blahoslavenstvách vidí sociálne cítenie Ježiša voči chudobným ľuďom tejto planéty. Duchovný, znovuzrodený človek v nich vidí Ducha a život.

 • mp3 kázeň z 24.4. 2016, kázal Rasťo

7 Dokončenie výkladu Zjavenia apoštola Jána 17 a 18 kapitoly

Ďalšie dôkazy o tom, že Rímskokatolícka cirkev je najväčšia kriminálna organizácia, ktorá panuje nad kráľmi zeme. Dôkazy o zriaďovaní škôl jezuitmi a vládami na cielené ničenie domorodcov, predávanie detí na prostitúciu, predávanie detí na náhradné orgány, zabíjanie detí. Ututlávanie zločinov pápežmi. V Kanade má vláda a Vatikán v rokoch 1889 – 1996 na svedomí 50 000 mŕtvych a nezvestných detí. Objavili tam 28 masových hrobov detí. Rímskokatolíci, vyjdite z tejto zločineckej a modlárskej organizácie, lebo budete Bohom potrestaní za všetky jej zločiny. Obráťte sa a uverte Bohu a jeho slovu. Koniec Ríma/Vatikánu bude spálenie ohňom za všetky ohavnosti a zverstvá na zemi.

 • mp3 kázeň z 10.4. 2016, kázal Rasťo

6 Pokračovanie výkladu Zjavenia apoštola Jána 17 a 18 kapitoly

Centrom najväčšej ohavnosti sveta je Tajomstvo. Toto Tajomstvo nemá pôvod v Písme, ale sa dá vysvetliť len filozofickou terminológiou: Transsubstanciácia, konsekrácia, permanencia, kokomitancia, hostia. RKC sa sama nazýva Mater. Matka cirkev. Dieťa pri krste je poznačené v mene Matere. Boh označuje v Písme tiež najväčší zvod ako Mater. Ako Mater smilníc a ohavností zeme. (Zjv 17,5)

 • mp3 kázeň z 27.3.2016, kázal Rasťo

Na ceste do Emauz

Prečo je Turínske plátno podvod? Kedy kresťania oslavujú Veľkú noc? Ježiš vykladal učeníkom na ceste do Emauz teológiu, citoval výroky tradície, filozofov vtedajšej doby, svoje sny a vízie – alebo iba to, čo je napísané v Písme, teda jedine Písmo (Sola scriptura)? Pán otvára Písma iba svojim učeníkom, ktorí ho poslúchajú a nasledujú. Pán otvára Písma svojim učeníkom v zboroch.

 • mp3 kázeň z 13.3. 2016, kázal Ľuboš

Kto je a kto nie je kresťan

Biblické vysvetlenie o tom kto a prečo je, alebo nie je kresťan. Najdôležitejšia otázka života nie je čo budem robiť dnes, alebo zajtra, ale čo budem robiť vo večnosti.

 • mp3 kázeň z 28.2.2016, kázal Rasťo

Biblické proroctvá, časť 5

5 Pokračovanie výkladu Zjavenia apoštola Jána 17 a 18 kapitoly

Úvaha o padnutí hláv. Paradoxy posledných dvanástich pápežov. Vyjadrenie pápeža Františka ku kresťanstvu a oplodňovaní Európy moslimami. Zoznam bánk, v ktoré Vatikán založil, alebo vedie, alebo v ktorých má akcie. Okolo roku 1000 v období najväčšieho telesného smilstva Ríma vzniklo najväčšie duchovné smilstvo Ríma. Pohár nečistoty a ohavností smilstva neviestky je plný.

 • mp3 kázeň z 14.2.2016, kázal Rasťo

Biblické proroctvá, časť 4

Pokračovanie výkladu Zjavenia apoštola Jána 17 a 18 kapitoly

Prečo Adventistické výklady Apokalypsy, ktorých je plný internet  sú nesprávne? Aký je Biblický postup vo výklade apokalyptických katastrof? Kde sa nachádza dnešný svet vzhľadom na apokalypsu? Apoštol Ján v Pánov deň bol vo vytržení. Bolo to v prvý deň týždňa, alebo v súdny deň, deň Kristovho hnevu, deň druhého Kristovho príchodu? Kto predstavuje sedem hláv a desať rohov?

 • mp3 kázeň z 31.1.2016, kázal Rasťo

Biblické proroctvá, časť 3.

Pokračovanie v identifikácii neviestky zo Zjavenia apoštola Jána 17 a 18 kapitoly

Kázeň pokračuje v dôkazoch identifikácie neviestky. Púšť ako miesto démonov. Neviestka opíja ľudí vínom vášne svojho smilstva…

 • mp3 kázeň zo 17.1.2016, kázal Rasťo

Biblické proroctvá, časť 2.

Identifikovanie neviestky zo 17. a 18. kapitoly Zjavenia apoštola Jána

V Starom zákone prorok Daniel predpovedá veľkú ríšu, ktorá tu má byť do druhého Kristovho príchodu. Zjavenie apoštola Jána hovorí podrobnejšie o tejto ríši a o neviestke, ktorá ju vedie. Kázeň identifikuje veľkú ríšu a veľkú neviestku, ktorá sedí na mnohých vodách a smilní s kráľmi zeme.

 • mp3 kázeň z 3.1.2016, kázal Rasťo

Biblické proroctvá 1.časť

Biblické proroctvá, ich plnenie a naplnenie, úvod

V Advente, na Vianoce, v pôste, na Veľkú noc Rímskokatolíci počúvajú v kostoloch veľkú časť vyplnených Starozákonných proroctiev Písma. Aj Nový zákon má hodne proroctiev. Ako je to možné, že Rímskokatolícke autority na Starozákonných proroctvách stavajú svoj cirkevný rok a z Novozákonných proroctiev ani jedno nevysvetľujú? Prečo autority Ríma rovnako ako zákonníci a farizeji „nevidia“ plnenie proroctiev a rovnako nerozlišujú znamenia časov?

 • mp3 kázeň z 20.12.2015, kázal Rasťo

Súd spaseného kresťana II, súd nespasených

Súd kresťana – dokončenie. Vodcovia – pastieri, učitelia, kazatelia budú prísnejšie súdení. Súd nespasených – čo všetko pridáva na pekelných trestoch nespaseným ľuďom.

 • mp3 kázeň zo 6.12.2015, kázal Rasťo

Súd spaseného kresťana I

Súd kresťana na konci časov bude prebiehať vo forme odmien za skutky, ktoré nasledovali po obrátení. Preto kresťan po svojom obrátení koná predovšetkým skutky, kvôli ktorým bol osobne Bohom povolaný aby ich konal a za ktoré získava veľké odmeny pre nebeské kráľovstvo. Zároveň kresťania budú súdiť svet. Ako?

 • mp3 kázeň z 8. novembra 2015, kázal Rasťo

Prehrozný a strašný Boh

Ľudia stratili rešpekt pred autoritami: deti pred učiteľmi, pracovníci pred svojím šéfom, no predovšetkým stratili strach z Boha, v ktorého rukách je osud každého človeka. Cieľom kázne je poukázať na Boha takého, aký je a zároveň ak ho berieme takého aký je, tak potom spoznáme aj kto sme my sami. Strach a hrôza z Boha núti človeka nehrešiť a byť mu poslušný a verný.

 • mp3 kázeň z 25. októbra 2015, kázal Rasťo

Posmrtný život – súdy a vzkriesenia v Biblii, Tísícročné kráľovstvo

Pokračovanie kázaní o posmrtnom živote. Spravodliví prejdú inými súdmi a vzkriesením, nespravodliví prejdú iným súdom a vzkriesením. Stručný pohľad na tisícročné kráľovstvo a vytrhnutie, ktoré sú v Rímskom učení neznámy pojem.

 • mp3 kázeň z 27. septembra 2015, kázal Ľuboš

Búrka na rozbúrenom mori

Pohľad očami bezmocného človeka, hriešnika na známu časť evanjelia podľa Matúša o  kázeň z 25 októbra 2015búrke na rozbúrenom mori. Kázeň zobrazuje náš stav, v akom sa nachádza každý človek v tomto svete, kým neuverí jedine v Boha a Bohu. Na Božie slovo povstalo všetko a Boh má každú situáciu pod kontrolou. Je už len na jednotlivcoch: vložíš aj ty svoje volania a svoju dôveru jedine v Boha? Alebo v nepriaznivých okolnostiach života stále vkladáš dôveru v sochy, modly a v zomrelých bezmocných smrteľníkov, ktorí ťa nepočujú?

 • mp3 kázeň z 13. septembra 2015, kázal Ľuboš

Autorita Svätého Písma: Prečo mám veriť Biblii 3

Je veľa náboženských učení, veľa náboženstiev a veľa posvätných náboženských kníh. Stále viac ľudí si myslí, že vo všetkom tomto je kus pravdy a preto tvrdia že mali by sme tieto knihy a učenia rešpektovať. Boh Biblie hovorí, že veriť niečomu navyše okrem jeho slova je veriť klamstvu, čoho dôsledok je večná záhuba. Boh hovorí, že iba Jeho slovo je pravda a svoje nároky láskavo podoprel neuveriteľnými proroctvami ktoré sa plnia so železnou presnosťou. Vďaka tomuto môžeme s istotou vedieť – nie myslieť si – ale môžeme s istotou vedieť, že ide o autoritu od samotného Boha Stvoriteľa. Božie slovo. Táto autorita nesmierne vysoko prevyšuje všetko vytvorené človekom a tak sme povinní k nej aj pristupovať.
 • mp3 kázeň z 30. augusta 2015, kázal Ľuboš

Autorita Svätého Písma: Prečo mám veriť Biblii (2)

V prvej časti tejto série vyučovaní, sme sa pozreli na historickú hodnovernosť na vernosť Svätých Písem z pohľadu histórie a archeológie. Dnešné vyučovanie je pohľad na Písma a vedu. Čo hovorí veda a čo hovoria Písma ? Ruší veda Písmo ? Je Božie Slovo spoľahlivé ?

 • mp3 kázeň zo 16.8.2015, kázal Rasťo

Posmrtný stav Starozákonných a Novozákonných zomrelých ľudí

Biblický pohľad na posmrtný stav ľudí, ktorý vyvracia ľudské výmysly klamných učení, ktoré máme okolo seba. Vyučovanie vyvracia výmysly Rímskokatolícke, Adventistické a Jehovových svedkov. Božie slovo nám dáva odpovede na to: kde sú duše zomrelých v SZ, kde sú teraz duše zomrelých a kde budú po poslednom súde duše zomrelých. Peklo je skutočné, večné. Božie slovo vyvracia aj výmysly o tom, že diabli v pekle mučia ľudí.

 • mp3 kázeň z 2.8.2015, kázal Ľuboš

Autorita Svätého Písma: Prečo mám veriť Biblii (1)

Každý jeden človek má v od narodenia v živote nad sebou autoritu. Prvou sú rodičia, neskôr je to učiteľ v škole, potom nadriadený v práci . . . Každý človek sa ale môže mýliť a to sa stáva až príliš často. Nebude lepšie sa oprieť o autoritu ktorá sa nemôže mýliť ? Isto poznáš príslovie : „Vtáka poznáš po perí, človeka po reči.“ Je pravdivé. Ako môžeš spoznať Boha ? Si stvorený na Jeho obraz a ak je človeka možné spoznať po reči, tak aj Boha je možné spoznať po Jeho reči – a to je Božie spoľahlivé slovo – Biblia.

 • mp3 kázeň z 19.7.2015, kázal Rasťo

Posmrtný život, úvod

všeobecný prehľad názorov na posmrtný život u nás najrozšírenejších náboženských skupín

 • mp3 kázeň z 5.7.2015, kázal Rasťo

Duch Svätý – Božská osoba

Duch Svätý nie je sila, energia, ako tvrdia Svedkovia Jehovovi a iné náboženské skupiny, ale Duch Svätý je osoba. Je večný, teda je Boh. Aj Nicejský koncil nesprávne definoval Ducha Svätého. Kto má Ducha Svätého, správne chápe Boha.

 • mp3 kázeň z 21.6. 2015, kázal Ľuboš

Božie volanie a zvrchované konanie v živote každého človeka.

Všemohúci Boh povolal Mojžiša, a tak volá rôznymi spôsobmi na každého jedného z nás. Odpoveď väčšiny ľudí je ale úplne iná, ako odpoveď Mojžišova…

 • mp3 kázeň zo 7.6. 2015, kázal Rasťo

Čo je Božia milosť a čo nie je Božia milosť

Jasný, základný rozdiel medzi Rímskokatolíckymi milosťami, ktoré katolíci zbierajú za každý skutok, omšu, púte…  a Božou milosťou, ktorá je zadarmo pre každého, kto uzná, že je totálne pred Bohom hriešny a Božiu milosť prijme vierou.

 • mp3 kázeň z 24.5.2015, kázal Ľuboš

Kto počuje Synov hlas, bude žiť večne

Nestačí Božie slovo iba počúvať a čítať si. To nikoho nespasí. Počuť Božie slovo, počuť Synov hlas znamená vnímať, čo hovorí, uveriť mu a byť mu poslušný. Lebo nie každý, kto hovorí: „Pane, Pane“ vojde do nebeského kráľovstva.

 • mp3 kázeň z 10.5.2015, kázal Rasťo

Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý človek

Kto neuverí, že Ježiš Kristus bol a je skutočným Bohom, zomrie vo svojich hriechoch – skončí v zatratení. ( Jn 8, 24) Každý kresťan by mal poznať, alebo mať v pohotovosti verše o Božstve Ježiša Krista a vedieť ich obhájiť pred Svedkami Jehovovými, Unitariánmi, Mormónmi a inými náboženskými skupinami neuznávajúcimi Božstvo Ježiša Krista.

 • mp3 kázeň z 12.4.2015, kázal Rasťo

Trojica – Božie spoločenstvo osôb Otca, Syna a Ducha Svätého

Otec je Boh, Ježiš Kristus je Boh, Duch Svätý je Boh a predsa je to jeden Boh…

+ kniha k domácemu štúdiu Trojice:

http://www.solideogloria.sk/?p=4&qw=tp&IT=Trojedin%C3%BD%20Boh

 • mp3 kázeň z 29.3.2015, kázal Rasťo

Človek učinený na Boží obraz

Čo je človek? Čo je Boh? Boh je duch… Aj človek je duch… Biblické vyučovanie bez ktorého bude ťažké pochopiť nasledujúce učenia o Trojici, o božstve Ježiša Krista a o stave mŕtvych.

 • mp3 kázeň z 15.3. 2015, kázal Rasťo

Malachiášovo proroctvo o čistej obeti (Mal 1, 11)

Vzťahuje sa toto  Malachiášovo proroctvo o čistej obeti konanej na každom mieste na obetu omše? Ak áno, potom musíme vykonať pokánie a vrátiť sa naspäť do Rímskej organizácie. Ale ak nie tak by sa mali Rímskokatolícki kňazi a ich veriaci obrátiť, uveriť Bohu a jeho slovu a vystúpiť z Rímskej organizácie, lebo inak nevojdú do večného života.

PDF súbor kázne:

Čistá obeť Nového zákona prinášaná ustavične Bohu na každom mieste, prorokovaná Malachiášom

 • mp3 kázeň z 1.3.2015, kázal Ľuboš

Choroba nás všetkých

(Mt 8, 1-4) Za Ježišom šiel veľký zástup ľudí, no len jeden človek šiel za ním, aby sa dal očistiť. Uzdravenie malomocného zobrazuje obraz dnešnej doby – mnohí si myslia, že idú za Ježišom, ale len veľmi málo jednotlivcov ide za ním spoznajúc ho kto to je, čím je a len veľmi málo jednotlivcov verí jeho moci a záchrane. Evanjelizačná kázeň.

 • mp3 kázeň z 15.2.2015, kázal Ľuboš

Každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený

Ako treba vzývať Pánovo meno, aby bol hriešnik spasený? Každý kto, bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. IBA meno Pánovo, žiadne iné, žiadnych mŕtvych, žiadne stvorenia, žiadnu Pannu Máriu, svätých, žiadne drevo, kameň, lebo to je opakom vzývania mena Pánovho – za toto si človek privádza na seba Boží hnev. Lebo vzývanie niekoho iného, vzývanie stvorenia namiesto Stvoriteľa Boh považuje za modlárstvo, za ohavnosť. A za to nasleduje opak – večná záhuba.

 • PDF kázeň z 1.2. 2015, kázal Rasťo

neuvoď nás do pokušenia, 2 časť

kázeň je z technických príčin v písomnej forme.

Ježiš bol rovnako pokúšaný ako Adam a Eva. Takisto aj my sme pokúšaní rovnakým spôsobom. Ježiš nikdy nezhrešil. Rovnako spasený kresťan nemusí hrešiť, ak sa drží Božích pravidiel duchovného boja.

 • mp3 kázeň z 18.1.2015, kázal Rasťo

A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého

Boh nie je ten kto nás pokúša. Pokúšaní sme vlastnou žiadostivosťou a pokušiteľom – Satanom.

 • mp3 kázeň zo 4.1.2015, kázal Rasťo

A odpusť nám naše hriechy, viny, ako aj my odpúšťame našim vinníkom

Ak my neodpustíme našim vinníkom, ani Boh nám neodpustí naše hriechy, viny.

 • mp3 kázeň z 21.12.2014, kázal Rasťo

Chlieb náš každodenný daj nám dnes

Manna z neba bol predobraz duchovného chleba Nového zákona. Mannu dával sám Boh, aj Novozákonný chlieb života dáva sám Boh, nie je to z kňazských rúk.

 • mp3 kázeň zo 7.12.2014, kázal Rasťo

Buď vôľa tvoja ako na nebi, tak i na zemi

Kde je Duch Pánov, tam je sloboda. Ako anjeli v nebi plnia na 100% Božiu vôľu, tak i na zemi máme plniť na 100% Božiu vôľu.  Iba zachránený človek si slobodne vyberá splniť Božiu vôľu, alebo nesplniť – zhrešiť. Kto nemá Pánovho Ducha, nežije slobodu, ale otroctvo hriechu.

 • mp3 kázeň z 23.11.2014, kázal Rasťo

Príď tvoje kráľovstvo

Božie kráľovstvo je už prítomné na zemi a je nepozorované pre neznovuzrodených.. Ježiš Kristus prišiel, ustanovil Božie kráľovstvo, svojim sluhom dal prácu a odišiel na čas so svojim telom do nebies. Odtiaľ príde už len raz a nie státisíce krát denne ako u katolíkov na oltár. Máme volať, aby už prišiel kráľ Ježiš Kristus osobne a ustanovil viditeľné svoje kráľovstvo. Vysvetlenie podobenstiev o hrivnách z Lk 19, 11 – 27 úplne inak ako sme boli navyknutí z katolíckeho prostredia.

 • mp3 kázeň z 9.11.2014, kázal Rasťo

Posväť sa meno tvoje. Aj Boh má svoje meno

Boh sa zjavil pod rôznymi menami a má aj konkrétne meno.

 • mp3 kázeň z 26.10.2014

Pane, nauč nás modliť sa. Modlitba Otče náš ako vzor modlitby v komôrke

Iba ten môže nazývať Boha svojim Otcom, kto je znovuzrodený a je poslušný vo viere Božiemu Synovi.

 • mp3 kázeň z 28.9.2014, kázal Rasťo

Do neba vojdú len tí, čo hľadali Božiu cestu záchrany a kráčali po úzkej ceste

Nestačí sa narodiť do správneho náboženstva, aby človek dosiahol spásu. V náboženstve niet spásy. Každý sám za seba musí hľadať cestu záchrany a uveriť jej a kráčať po nej. Nespravia to za nás ani presné formulky, ani svätená voda, ani omše za života, ani po smrti, ani kňazi.  Nevedomosť a nepoznanie úzkej cesty ešte nikoho nepriviedla do večného života.

 • mp3 kázeň zo 14.9.2014, kázal Rasťo

Kajúci lotor na kríži. Stačí sa v posledných chvíľach života dať pomazať, vyspovedať a je človek pred Bohom naporiadku?

kázeň o nesprávnom chápaní smrti kajúceho lotra na kríži a nesprávnych vysvetleniach a aplikáciách na dnešných umierajúcich

 • mp3 kázeň z 31.8.2014, kázal Martin Klimo z Kresťanského zboru Prešov

Mt 7:13 – 14 – Široká cesta vedie do záhuby, úzka cesta do večného života.

 • mp3 kázeň z 3.8. 2014, kázal Rasťo

Márnotratný syn

Podobenstvo vysvetlené inakšie, ako sme boli navyknutí z RKC prostredia.

 • mp3 kázeň z 20.7.2014, kázal Rasťo

Božie varovania z Písma pre Boží ľud, príklad Božích trestov do budúcnosti pre neposlušný ľud

+ video kázeň Paula Washera ku kázni

http://www.youtube.com/watch?v=QZIAcszh9LY

 • mp3 kázeň zo 6.7.2014, kázal Rasťo

Služby a život v Pánovej cirkvi

 • mp3 kázeň z 25.5.2014, kázal Rasťo

Choďte a čiňte učeníkov. Povolaním, poslaním zborov je činiť učeníkov nie poslucháčov. Kto je Ježišov učeník?

 • mp3 kázeň z 11.5.2014, kázal Rasťo

Božia cesta záchrany pre neveriacich a katolíkov

 • mp3 kázeň z 27.4.2014, kázal Rasťo

Utrpenie a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, milosrdenstvo Božie a svätosť podľa Rímskokatolíkov a podľa večného nemenného Božieho slova

 • mp3 kázeň z 13.4.2014, kázal Rasťo

Prečo sa nezaradiť do zboru, ktorý ekumenizuje s RKC, časť 2, a Výzva k práci pre Pána

 • mp3 kázeň z 30.3.2014, kázal Rasťo

Naliehavé volanie k práci pre Pána

Naliehavé volanie k práci pre Pána, PDF príloha

 •  mp3 kázeň zo 16.3.2014, kázal Rasťo

učenícka kázeň

Ekumenizmus. Prečo sa nezaradiť do zboru, ktorý ekumenizuje s RKC. 1. časť

 • mp3 kázeň z 2.3.2014, veľkosť 10,2Mb, kázal Rasťo

učenícka kázeň

Nebiblické učenia charizmatizmu, alebo prečo nevstupovať do charizmatického zboru, časť 2

Odkazy k detailnému štúdiu charizmatizmu:

Charizmatizmus, odkazy na mp3 kázne a knihy

 • mp3 kázeň zo 16.2.2014, veľkosť 13,7Mb, kázal Rasťo

učenícka kázeň

Nebiblické učenia charizmatizmu, alebo prečo nevstupovať do charizmatického zboru

 • mp3 kázeň z 19.1.2014, veľkosť 13,9Mb, kázal Rasťo

učenícka kázeň

Do ktorého zboru sa zaradiť, Kristus hlava cirkvi, muž hlava ženy, ženy v cirkvi.

 

 • mp3 kázeň z 5.1.2014, veľkosť 11,4Mb, kázal Rasťo

učenícka kázeň, čiže kázeň pre toho, kto práve uveril evanjeliu, aby sa zaradil do zboru. Aj a pre toho, ktorý si hovorí že je kresťan a nechodí do zboru, do cirkvi.

Uveril som, a čo ďalej 1. časť

podnadpis kázne je: Prečo sa zaradiť do zboru (Kristovej cirkvi) a prečo chodiť do zboru (Kristovej cirkvi)

 • mp3 kázeň z 22.12.2013, veľkosť 13,1Mb, kázal Rasťo

Mt 25, 31-46, pokračovanie kázne z 1.12.2013

Len spravodliví vojdu do nebeského kráľovstva

 • mp3 kázeň z 1.12.2013 veľkosť 9,59MB, kázal Rasťo

Mt 25, 31-46

Keď príde Syn človeka vo svojej sláve

 • mp3 kázeň z 13.10.2013, veľkosť 7,41MB, kázal Rasťo

Milosrdný Samaritán – podobenstvo o spáse z milosti, alebo zo skutkov?

 

 • mp3 kázeň z 25.8.2013, veľkosť 12,7 MB, kázal Rasťo

Hriech, káznenie kresťana, odmena kresťana

 

 • mp3 kázeň zo 14.7.2013, veľkosť 12,1MB, kázal Rasťo

Modlárstvo a bohovia Rímskokatolíkov

 

 • mp3 kázeň zo 16.6.2013, veľkosť 14,9MB, kázal Rasťo

Je Boh kresťanov rovnaký ako boh Rímskokatolíkov?

 

 • mp3 kázeň z 2.6.2013, veľkosť 12,5MB, kázal Rasťo

Božie vyvolenie kresťana pre ohlasovanie evanjelia