Biblické vyučovanie

obratenykatolik(zavinac)centrum(bodka)sk

Kresťanský zbor v Podbieli

NOVINKA 1:

  • Kázeň z 18.7.2021 Genezis. Adamovo potomstvo

Piata kapitola Genezis predstavuje Adamovo potomstvo spasených. Patriarchov. Bezbožnosť predpotopného sveta bola veľká. Všetci veriaci v Boha buď umreli do potopy sveta, alebo boli zachránení v Arche. Henoch bol vzatý do neba. Ostatok, teda aj mnohé deti a detné deti patriarchov boli bezbožní a zahynuli v súde potopy. Písmo hovorí, že dnešná bezbožnosť vo svete je ale oveľa horšia ako bola pred potopou…

 

Do trvalej pozornosti:

Dávam kresťanom do trvalej pozornosti článok vpravo dole:

„Hadie plemä – Satanova cirkev, žena jazdiaca na šelme“

predovšetkým spodnú časť článku dávam do pozornosti.

Novinka č.3

Veľmi dobrá knižka, nielen pre deti, ktorá Biblicky odpovedá na otázky nielen o stvorení sveta, dobe ľadovej, dinosauroch, či evanjeliu…

Kresťanské zhromaždeni máme každú nedeľu o 8:30

Pozvaný na zhromaždenie je každý:

kto túži byť vyučený Božím slovom a kto túži spoznať  a pochopiť pravdy Božieho slova, pravdy spasenia a cestu spasenia. Kto túži rásť cez počúvanie, vysvetľovanie Božieho slova, cez spoločenstvo, cez cirkev, cez Kristovo konkrétne telo.

Čo sa káže:

Vyučovať sa bude Božie slovo, vysvetľované bude Božím slovom.

Cieľ kázania:

(Mt 28:19-20 )
A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.

Cieľom vyučovaní, kázania bude činiť učeníkov. Aby každý vyučený nebol len poslucháčom ale bol Kristovým učeníkom.

Ďalším cieľom vyučovaní, kázaní bude vysvetliť dôležité pravdy Božieho slova, aby si každý poslucháč doma sám Písmo skúmal, tak ako nám to zobrazujú skutky apoštolov:

(Sk 17:11 ) Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak.

Každý účastník bude mať možnosť, ak niečomu nebude z vyučovania chápať,   pýtať si po kázaní podrobnejšie vysvetlenie na danú tému.

Kto je naša autorita:

Naša autorita je Boh, Božie slovo.

Naše pravdy viery stručne charakterizujeme:

  • Jedine Písmo (Sola Scriptura)
  • Jedine Kristus (Solus Christus)
  • Jedine milosť (Sola Gratia)
  • Jedine viera (Sola Fide)
  • Jedine Bohu patrí sláva (Soli Deo Gloria)

Sú to základné pravdy, ktoré sú spoločným základom viery všetkých kresťanov v pravom zmysle tohto slova (Kristovcov), Božích detí, spasených a vykúpených Pánom Ježišom Kristom.

  • Modlíme sa do budúcna za pastiera nášho zboru.

 

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.