Biblické vyučovanie

obratenykatolikzavinaccentrumbodkask

NOVINKA:

Kázeň z 12.8.2018

Falošné učenia Adventizmu 1.Úvod

Božie slovo je meradlom pravdy a rozpoznania falošných učení. Povinnosťou Kristových pastierov je pásť Kristov ľud na Kristových pastvinách a poznať všetky život ohrozujúce nástrahy v širokom okolí pastvín. Ekuména ale zaslepila oči mnohým donedávna veriacim cirkvám a u týchto dnes už ľudských organizácií tak neexistuje poznanie nebezpečenstiev. Iba humanizmu, dobroty a falošnej lásky. Pravé poznanie a učenie o Bohu je nahradené ľudskými aktivitami a náukami.  Kázeň stručne približuje štruktúru Adventizmu a piliere Adventizmu.

 

Novinky od brata Ľuboša:
http://zomriabysizil.com/
Nový Youtube kanál s kresťanskými videami:
https://www.youtube.com/channel/UCYUPQSzO9XcM0W02gsGsakg

Kresťanský zbor v Podbieli Vás srdečne pozýva na kresťanské zhromaždenie,

ktoré sa koná každú nedeľu

v Podbieli  o 8:30 hodine

Prvoúčastníci, skontaktujte sa na mailovej adrese, ktorá je uvedená hore na tejto stránke, kde vám uvedieme miesto zhromaždenia.

Pozvaný je každý:

kto túži byť vyučený Božím slovom a kto túži spoznať  a pochopiť pravdy Božieho slova, pravdy spasenia a cestu spasenia. Kto túži rásť cez počúvanie, vysvetľovanie Božieho slova, cez spoločenstvo, cez cirkev, cez Kristovo konkrétne telo.

Čo sa káže:

Vyučovať sa bude Božie slovo, vysvetľované bude Božím slovom.

Cieľ kázania:

(Mt 28:19-20 )
A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.

Cieľom vyučovaní, kázania bude činiť učeníkov. Aby každý vyučený nebol len poslucháčom ale bol Kristovým učeníkom.

Ďalším cieľom vyučovaní, kázaní bude vysvetliť dôležité pravdy Božieho slova, aby si každý poslucháč doma sám Písmo skúmal, tak ako nám to zobrazujú skutky apoštolov:

(Sk 17:11 ) Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak.

Každý účastník bude mať možnosť, ak niečomu nebude z vyučovania chápať,   pýtať si po kázaní podrobnejšie vysvetlenie na danú tému.

Kto je naša autorita:

Naša autorita je Boh, Božie slovo.

Naše pravdy viery stručne charakterizujeme:

  • Jedine Písmo (Sola Scriptura)
  • Jedine Kristus (Solus Christus)
  • Jedine milosť (Sola Gratia)
  • Jedine viera (Sola Fide)
  • Jedine Bohu patrí sláva (Soli Deo Gloria)

Sú to základné pravdy, ktoré sú spoločným základom viery všetkých kresťanov v pravom zmysle tohto slova (Kristovcov), Božích detí, spasených a vykúpených Pánom Ježišom Kristom.

  • Modlíme sa do budúcna za pastiera nášho zboru.

 

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.